EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0717

2005/717/EY: Komission päätös, tehty 13 päivänä lokakuuta 2005, tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/95/EY liitteen muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 3754) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 271, 15.10.2005, p. 48–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 239–242 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 049 P. 186 - 188
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 049 P. 186 - 188

No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2013; Kumoaja 32011L0065

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/717/oj

15.10.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 271/48


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 13 päivänä lokakuuta 2005,

tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/95/EY liitteen muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 3754)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/717/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 27 päivänä tammikuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/95/EY (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2002/95/EY mukaan komission on laadittava arvio tietyistä vaarallisista aineista, jotka on kielletty kyseisen direktiivin 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(2)

Tietyt lyijyä, elohopeaa, kadmiumia, kuudenarvoista kromia, polybromibifenyyliä (PBB) tai polybromidifenyylieetteriä (PBDE) sisältävät materiaalit ja komponentit olisi jätettävä kiellon ulkopuolelle, koska näiden vaarallisten aineiden käytön lopettamista tai niiden korvaamista kyseisissä erityismateriaaleissa ja komponenteissa ei edelleenkään voida toteuttaa käytännössä.

(3)

Koska olemassa olevien aineiden vaarojen arvioinnista ja valvonnasta 23 päivänä maaliskuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93 (2) mukainen 10-BDE-yhdisteiden riskien arviointi on osoittanut, että tällä hetkellä ei tarvita toimenpiteitä niiden toimenpiteiden lisäksi, joita jo toteutetaan kuluttajille aiheutuvien riskien pienentämiseksi, vaan riskien arviointi edellyttää lisätutkimuksia, 10-BDE-yhdisteet voidaan toistaiseksi jättää direktiivin 2002/95/EY 4 artiklan 1 kohdan vaatimusten ulkopuolelle. Jos uusien todisteiden perusteella riskien arvioinnissa tehdään muita johtopäätöksiä, päätös on tutkittava uudelleen ja muutettava tarvittaessa. Samaan aikaan myös alan teollisuus toteuttaa vapaaehtoista päästöjen vähennysohjelmaa.

(4)

Joihinkin tiettyihin erityismateriaaleihin tai -komponentteihin liittyvien kiellon soveltamista koskevien vapautusten olisi oltava tarkoin rajattuja, jotta tietyt vaaralliset aineet voidaan asteittain poistaa käytöstä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa edellyttäen, että kyseisten aineiden käyttö mainituissa laitteissa tulee jossain vaiheessa olemaan vältettävissä.

(5)

Direktiivin 2002/95/EY 5 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti kukin kyseisen direktiivin liitteessä mainittu vapautus on tarkistettava vähintään joka neljäs vuosi tai neljän vuoden kuluttua siitä, kun luetteloon on lisätty kohta, jolloin tarkoituksena on harkita tiettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden materiaalien ja komponenttien poistamista liitteestä, jos niiden poistaminen tai korvaaminen suunnittelumuutoksilla tai materiaaleilla ja komponenteilla, jotka eivät edellytä 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen materiaalien tai aineiden käyttöä, on teknisesti tai tieteellisesti mahdollista, edellyttäen, että korvaavien materiaalien tai komponenttien ympäristölle, terveydelle ja/tai kuluttajien turvallisuudelle aiheuttamat haitat eivät ole merkittävämpiä kuin niistä ympäristölle, terveydelle ja/tai kuluttajien turvallisuudelle mahdollisesti koituvat hyödyt. Tämän vuoksi kukin tässä direktiivissä tarkoitettu vapautus on tarkistettava ennen vuotta 2010.

(6)

Direktiivin 2002/95/EY 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti komissio on kuullut sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajia, kierrättäjiä, käsittelijöitä sekä ympäristö-, työntekijä- ja kuluttajajärjestöjä ja toimittanut tulokset jätteistä 15 päivänä heinäkuuta 1975 annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY (3) 18 artiklalla perustetulle komitealle (jäljempänä ’komitea’).

(7)

Komissio toimitti tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet jätteistä annetun direktiivin 75/442/ETY 18 artiklalla perustetulle komitealle äänestystä varten 19 päivänä huhtikuuta 2005. Nämä toimenpiteet eivät saaneet taakseen määräenemmistön tukea. Näin ollen neuvostolle toimitettiin ehdotus neuvoston päätökseksi direktiivin 75/442/EY 18 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti 6 päivänä kesäkuuta 2005. Koska neuvosto ei ole hyväksynyt kyseisiä toimenpiteitä direktiivin 2002/95/EY 7 artiklan 2 kohdassa säädetyssä määräajassa eikä myöskään ilmaissut vastustavansa niitä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdan mukaisesti (4), komission on tarpeen toteuttaa kyseiset toimenpiteet,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

Ainoa artikla

Muutetaan direktiivin 2002/95/EY liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä lokakuuta 2005.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 37, 13.2.2003, s. 19.

(2)  EUVL L 84, 5.4.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  EYVL L 194, 25.7.1975, s. 39. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003.

(4)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.


LIITE

Muutetaan direktiivin 2002/95/EY liite seuraavasti:

1)

Korvataan otsikko seuraavasti:

2)

Lisätään seuraava 9 a kohta:

”9 a.

10-BDE polymeerisissä käyttötarkoituksissa;”

3)

Lisätään seuraava 9 b kohta:

”9 b.

Lyijy lyijy-pronssilaakerikuorissa ja -heloissa”.


Top