EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0671

Neuvoston päätös 2005/671/YOS, tehty 20 päivänä syyskuuta 2005, terrorismirikoksia koskevasta tiedonvaihdosta ja yhteistyöstä

OJ L 253, 29.9.2005, p. 22–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 168M , 21.6.2006, p. 350–352 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 186 - 188
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 186 - 188
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 92 - 94

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/04/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/671/oj

29.9.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 253/22


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2005/671/YOS,

tehty 20 päivänä syyskuuta 2005,

terrorismirikoksia koskevasta tiedonvaihdosta ja yhteistyöstä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan, 30 artiklan 1 kohdan, 31 artiklan ja 34 artiklan 2 kohdan c alakohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eurooppa-neuvosto totesi ylimääräisessä kokouksessaan 21 päivänä syyskuuta 2001, että terrorismi on todellinen haaste koko maailmalle ja Euroopalle ja että terrorismin torjunta on Euroopan unionin ensisijainen tavoite.

(2)

Eurooppa-neuvosto totesi 19 päivänä lokakuuta 2001, että se on vakaasti päättänyt torjua terrorismia sen kaikissa muodoissa kaikkialla maailmassa ja että se jatkaa pyrkimyksiään lujittaa liittoutumaa, jonka kansainvälinen yhteisö on muodostanut torjumaan terrorismia sen kaikissa muodoissa, esimerkiksi tehostamalla terrorismin torjunnasta vastaavien operatiivisten yksiköiden – Europolin, Eurojustin, tiedustelupalveluiden, poliisivoimien ja oikeusviranomaisten – välistä yhteistyötä.

(3)

Terrorismin torjunnassa on erittäin tärkeää, että asiaankuuluvilla yksiköillä on omalla toimialallaan käytössään mahdollisimman täydelliset ja ajanmukaiset tiedot. Jäsenvaltioiden kansalliset erityisyksiköt, oikeusviranomaiset ja Euroopan unionin asiaankuuluvat elimet kuten Europol ja Eurojust tarvitsevat ehdottomasti näitä tietoja tehtäviensä hoitamiseksi.

(4)

Joulukuun 19 päivänä joulukuuta 2002 tehty neuvoston päätös 2003/48/YOS poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi yhteisen kannan 2001/931/YUTP 4 artiklan mukaisesti (2) on merkittävä vaihe terrorismin torjunnassa. Terrorismin uhkan pysyvyys ja ilmiön monimutkaisuus vaativat tiedonvaihdon tehostamista. Tiedonvaihdon soveltamisala on ulotettava koskemaan kaikkia rikosoikeudellisen menettelyn vaiheita, tuomiot mukaan luettuina, sekä kaikkia terrorismirikokseen liittyvien tutkinta- tai syytetoimien kohteena olevia tai tällaisesta rikoksesta tuomittuja henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä.

(5)

Jäsenvaltiot eivät voi yksin toimien riittävällä tavalla toteuttaa tämän päätöksen tavoitteita, vaan ne voidaan tarvittavan vastavuoroisuuden vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimia perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Kyseisessä artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(6)

Tiedonvaihtoa toteutettaessa tällä päätöksellä ei kuitenkaan ole vaikutusta keskeisiin kansallisiin turvallisuusetuihin eikä se saisi vaarantaa henkilöiden turvallisuutta tai käynnissä olevaa tutkintaa taikka valtion turvallisuutta koskevaa tiedustelutoimintaa.

(7)

Tässä päätöksessä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

a)

’terrorismirikoksilla’ terrorismin torjumisesta 13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS (3) 1, 2 ja 3 artiklassa tarkoitettuja rikoksia;

b)

’Europol-yleissopimuksella’ Euroopan poliisiviraston perustamisesta 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehtyä yleissopimusta (4);

c)

’Eurojust-päätöksellä’ Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi 28 päivänä helmikuuta 2002 tehtyä neuvoston päätöstä 2002/187/YOS (5);

d)

’ryhmällä tai yhteisöllä’ neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS 2 artiklassa tarkoitettuja ’terroristiryhmiä’ sekä erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi 27 päivänä joulukuuta 2001 hyväksytyn yhteisen kannan 2001/931/YUTP (6) liitteenä olevassa luettelossa mainittuja ryhmiä ja yhteisöjä.

2 artikla

Terrorismirikoksia koskevien tietojen toimittaminen Eurojustille, Europolille ja jäsenvaltioille

1.   Kunkin jäsenvaltion on nimettävä poliisiviranomaistensa tai muiden lainvalvontaviranomaistensa keskuudesta erityisyksikkö, jolla on kansallisen lainsäädännön mukaisesti oikeus saada ja joka kerää kaikkia asiaankuuluvia tietoja terrorismirikoksiin liittyvästä kansallisten lainvalvontaviranomaisten suorittamasta rikostutkinnasta ja toimittaa ne Europolille 3 ja 4 kohdan mukaisesti.

2.   Kunkin jäsenvaltion on nimettävä viranomainen tai, jäsenvaltion oikeusjärjestyksen sitä edellyttäessä, useampi kuin yksi viranomainen terrorismiasioiden kansalliseksi Eurojust-yhteyshenkilöksi tai asianmukainen oikeus- tai muu toimivaltainen viranomainen, jolla on oltava kansallisen lainsäädännön mukaisesti oikeus saada ja joka voi kerätä kaikkia asiaankuuluvia tietoja terrorismirikoksiin liittyvistä syytetoimista ja tuomioista ja toimittaa ne Eurojustille 5 kohdan mukaisesti.

3.   Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että vähintään 4 kohdassa tarkoitetut rikostutkintatoimia koskevat sekä 5 kohdassa tarkoitetut syytetoimia ja tuomioita koskevat toimivaltaisen viranomaisen keräämät tiedot, jotka liittyvät kahteen tai useampaan jäsenvaltioon vaikuttaviin tai mahdollisesti vaikuttaviin terrorismirikoksiin, toimitetaan

a)

käsiteltäväksi Europolille kansallisen lainsäädännön ja Europol-yleissopimuksen määräysten mukaisesti; ja

b)

Eurojustille, kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja siltä osin kuin Eurojust-päätöksen säännökset sen sallivat, jotta Eurojust voi hoitaa tehtävänsä.

4.   Europolille 3 kohdan mukaisesti toimitettavat tiedot ovat seuraavat:

a)

henkilön, ryhmän tai yhteisön tunnistetiedot;

b)

tutkinnan kohteena olevat teot ja niitä koskevat erityiset olosuhteet;

c)

asianomainen rikos;

d)

yhteydet muihin asiaankuuluviin tapauksiin;

e)

viestintätekniikoiden käyttö;

f)

joukkotuhoaseiden hallussapidosta johtuva uhka.

5.   Eurojustille 3 kohdan mukaisesti toimitettavat tiedot ovat seuraavat:

a)

rikostutkintatoimen tai syytetoimen kohteena olevan henkilön, ryhmän tai yhteisön tunnistetiedot;

b)

asianomainen rikos ja sitä koskevat erityiset olosuhteet;

c)

tiedot terrorismirikoksia koskevista lopullisista tuomioista sekä näihin rikoksiin liittyvistä erityisistä olosuhteista;

d)

yhteydet muihin asiaankuuluviin tapauksiin;

e)

oikeusapupyynnöt, mukaan luettuina tutkimusapupyynnöt, jotka on esitetty toiselle jäsenvaltiolle tai jotka toinen jäsenvaltio on esittänyt, ja niihin annetut vastaukset.

6.   Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kaikki asiaankuuluvat tiedot, jotka sisältyvät asiakirjaan, tiedostoon, tietoainekseen, esineeseen tai muuhun todistusaineistoon, joka on takavarikoitu tai tuomittu menetetyksi terrorismirikoksia koskevan rikostutkinnan tai rikosoikeudellisen menettelyn kuluessa, voidaan, ottaen huomioon tarpeen olla vaarantamatta meneillään olevaa tutkintaa, mahdollisimman pian saattaa muiden asianosaisten jäsenvaltioiden viranomaisten saataville kansallisen lainsäädännön ja asianmukaisten kansainvälisten oikeudellisten välineiden mukaisesti, silloin kun terrorismirikoksia koskeva tutkinta on meneillään tai sellainen saatetaan aloittaa taikka kun syytetoimet ovat käynnissä.

3 artikla

Yhteiset tutkintaryhmät

Jäsenvaltioiden on soveltuvissa tapauksissa toteutettava tarvittavat toimenpiteet perustaakseen yhteisiä tutkintaryhmiä terrorismirikoksiin liittyvän rikostutkinnan suorittamiseksi.

4 artikla

Oikeusapupyynnöt ja tuomioistuimen päätösten täytäntöönpano

Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että keskinäistä oikeusapua ja tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevat pyynnöt, jotka toinen jäsenvaltio on esittänyt terrorismirikosten yhteydessä, käsitellään kiireellisinä ja ensisijaisina.

5 artikla

Voimassa olevien säännösten kumoaminen

Kumotaan päätös 2003/48/YOS.

6 artikla

Täytäntöönpano

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän päätöksen säännösten noudattamiseksi viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2006.

7 artikla

Alueellinen soveltaminen

Tätä päätöstä sovelletaan Gibraltariin.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 20 päivänä syyskuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. BECKETT


(1)  Lausunto annettu 7. kesäkuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL L 16, 22.1.2003, s. 68.

(3)  EYVL L 164, 22.6.2002, s. 3.

(4)  EYVL C 316, 27.11.1995, s. 2, yleissopimus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 27. marraskuuta 2003 tehdyllä pöytäkirjalla (EUVL C 2, 6.1.2004, s. 3).

(5)  EYVL L 63, 6.3.2002, s. 1, päätös sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä 2003/659/YOS (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 44).

(6)  EYVL L 344, 28.12.2001, s. 93, yhteinen kanta sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna yhteisellä kannalla 2005/220/YUTP (EUVL L 69, 16.3.2005, s. 59).


Top