EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0369

2005/369/EY: Komission päätös, tehty 3 päivänä toukokuuta 2005, säännöistä sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY tavoitteiden noudattamisen valvonnasta jäsenvaltioissa ja tietojen toimittamismuodoista (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 1355)

OJ L 119, 11.5.2005, p. 13–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 319M , 29.11.2008, p. 237–240 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 014 P. 197 - 200
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 014 P. 197 - 200
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 015 P. 5 - 8

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/369/oj

11.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 119/13


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 3 päivänä toukokuuta 2005,

säännöistä sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY tavoitteiden noudattamisen valvonnasta jäsenvaltioissa ja tietojen toimittamismuodoista

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 1355)

(2005/369/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 27 päivänä tammikuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan ja 12 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jotta jäsenvaltioiden toimittamat tiedot olisivat vertailukelpoisia, direktiivin 2002/96/EY 7 artiklan 2 kohdassa asetettujen tavoitteiden noudattamisen valvonnassa sovellettava laskentamenetelmä olisi yhdenmukaistettava tietojen esitysmuodon osalta.

(2)

Olisi pyrittävä löytämään tasapaino epätarkkuuksien vaaran ja tarkkojen tietojen saavuttamisen aiheuttaman hallinnollisen taakan välillä, ja sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää arvioita määrittäessään hyödynnettyjen, uudelleen käytettyjen tai kierrätettyjen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun materiaalien ja komponenttien määriä.

(3)

Direktiivin 2002/96/EY 6 artiklan 5 kohdan mukaan käsittelytoimet voidaan toteuttaa myös kyseisen jäsenvaltion tai yhteisön ulkopuolella edellyttäen, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromun siirrossa noudatetaan Euroopan yhteisössä, Euroopan yhteisöön ja Euroopan yhteisöstä tapahtuvien jätteiden siirtojen valvonnasta ja tarkistamisesta 1 päivänä helmikuuta 1993 annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 259/93 (2). Jäsenvaltioiden, jotka lähettävät sähkö- ja elektroniikkalaiteromua käsiteltäväksi toisiin jäsenvaltioihin tai vievät sähkö- ja elektroniikkalaiteromua käsiteltäväksi kolmansiin maihin, olisi voitava laskea viedyt määrät mukaan direktiivin 2002/96/EY 7 artiklan 2 kohdassa asetettuihin tavoitteisiin sillä edellytyksellä, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromun on kerännyt viejänä toimiva jäsenvaltio.

(4)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat neuvoston direktiivin 75/442/ETY (3) 18 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava direktiivin 2002/96/EY 12 artiklan 1 kohdassa edellytetyt tiedot tämän päätöksen liitteessä olevassa taulukossa 1 esitetyssä muodossa.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on osoitettava direktiivin 2002/96/EY 7 artiklan 2 kohdassa asetettujen hyödyntämis-, uudelleenkäyttö- ja kierrätysasteiden noudattaminen täyttämällä tämän päätöksen liitteessä esitetty taulukko 2.

Jäsenvaltiot voivat kyseistä taulukkoa täyttäessään käyttää arvioita hyödynnettyjen, uudelleen käytettyjen ja kierrätettyjen materiaalien keskimääräisistä prosenttiosuuksista; tämä koskee muun muassa metalleja, lasia ja muoveja sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun komponentteja.

2.   Kun sähkö- ja elektroniikkalaiteromua viedään käsiteltäväksi kolmanteen maahan tai lähetetään käsiteltäväksi toiseen jäsenvaltioon direktiivin 2002/96/EY 6 artiklan 5 kohdan mukaisesti, ainoastaan se jäsenvaltio, joka on kerännyt ja vienyt sähkö- ja elektroniikkalaiteromun, voi laskea sen mukaan mainitun direktiivin 7 artiklan 2 kohdassa asetettuihin tavoitteisiin.

3.   Jäsenvaltiot päättävät, tarvitaanko direktiivin 2002/96/EY 6 artiklan 5 kohdan toisessa alakohdassa edellytettyjen todisteiden lisäksi muita asiakirjatodisteita.

3 artikla

Toimittaessaan komissiolle liitteessä olevien taulukoiden 1 ja 2 tiedot jäsenvaltioiden on annettava komissiolle yksityiskohtainen selostus siitä, kuinka tiedot on kerätty, sekä selitettävä käytetyt arviot ja menetelmät.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 3 päivänä toukokuuta 2005.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 37, 13.2.2003, s. 24. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2003/108/EY (EUVL L 345, 31.12.2003, s. 106).

(2)  EYVL L 30, 6.2.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2557/2001 (EUVL L 349, 31.12.2001, s. 1).

(3)  EYVL L 194, 25.7.1975, s. 39. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).


LIITE

Taulukko

Kerätty ja maasta viety sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (direktiivin 2002/96/EY 5 ja 12 artikla)

Sarakkeen numero

1

2

3

4

5

6

7

Tuoteryhmä

Saatettu markkinoille

Kerätty kotitalouksista

Kerätty muualta kuin kotitalouksista

Kerätty sähkö- ja elektroniikkalaiteromu yhteensä

Käsitelty jäsenvaltiossa

Käsitelty toisessa jäsenvaltiossa

Käsitelty EY:n ulkopuolella

Kokonaispaino

tonneina (1)

Kokonaispaino

tonneina

Kokonaispaino

tonneina

Kokonaispaino

tonneina

Kokonaispaino

tonneina

Kokonaispaino

tonneina

Kokonaispaino

tonneina

1.

Suuret kodinkoneet

 

 

 

 

 

 

 

2.

Pienet kodinkoneet

 

 

 

 

 

 

 

3.

Tieto- ja teletekniset laitteet

 

 

 

 

 

 

 

4.

Kuluttajaelektroniikka

 

 

 

 

 

 

 

5.

Valaistuslaitteet

 

 

 

 

 

 

 

5a.

Kaasupurkauslamput

 

 

 

 

 

 

 

6.

Sähkö- ja elektroniikkatyökalut

 

 

 

 

 

 

 

7.

Lelut, vapaa-ajan- ja urheiluvälineet

 

 

 

 

 

 

 

8.

Lääkinnälliset laitteet

 

 

 

 

 

 

 

9.

Tarkkailu- ja valvontalaitteet

 

 

 

 

 

 

 

10.

Automaatit

 

 

 

 

 

 

 


Taulukko 2

Hyödyntämistä, kierrätystä ja uudelleenkäyttöä koskevat tavoitteet (direktiivin 2002/96/EY 7 artiklan 2 kohta)

Sarakkeen numero

1

2

3

4

5

Tuoteryhmä

Hyödyntäminen

Hyödyntämisaste

Uudelleenkäyttö ja kierrätys

Uudelleenkäyttö- ja kierrätysaste

Kokonaisina laitteina uudelleen käytetty sähkö- ja elektroniikkalaiteromu

Kokonaispaino

tonneina (2)

%

Kokonaispaino

tonneina

%

Kokonaispaino

tonneina

1.

Suuret kodinkoneet

 

 

 

 

 

2.

Pienet kodinkoneet

 

 

 

 

 

3.

Tieto- ja teletekniset laitteet

 

 

 

 

 

4.

Kuluttajaelektroniikka

 

 

 

 

 

5.

Valaistuslaitteet

 

 

 

 

 

5a.

Kaasupurkauslamput

(ei sovelleta)

(ei sovelleta)

 

 

 

6.

Sähkö- ja elektroniikkatyökalut

 

 

 

 

 

7.

Lelut, vapaa-ajan- ja urheiluvälineet

 

 

 

 

 

8.

Lääkinnälliset laitteet

 

 

 

 

 

9.

Tarkkailu- ja valvontalaitteet

 

 

 

 

 

10.

Automaatit

 

 

 

 

 

Huomautus: Harmaat laatikot tarkoittavat, että tietojen ilmoittaminen on vapaaehtoista.


(1)  Jos kokonaispainoa ei ole mahdollista ilmoittaa, ilmoitetaan kappalemäärä.

(2)  Jos kokonaispainoa ei ole mahdollista ilmoittaa, ilmoitetaan kappalemäärä.


Top