EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0195

2005/195/EY: Komission päätös, tehty 9 päivänä maaliskuuta 2005, standardin EN 71-1:1998 ”Lelujen turvallisuus – Osa 1: Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet” osittainen vaatimustenvastaisuus neuvoston direktiivin 88/378/ETY olennaisiin turvallisuusvaatimuksiin nähden (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 542) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 63, 10.3.2005, p. 27–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 272M , 18.10.2005, p. 151–152 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 048 P. 267 - 268
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 048 P. 267 - 268
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 051 P. 77 - 78

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/195/oj

10.3.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 63/27


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 9 päivänä maaliskuuta 2005,

standardin EN 71-1:1998 ”Lelujen turvallisuus – Osa 1: Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet” osittainen vaatimustenvastaisuus neuvoston direktiivin 88/378/ETY olennaisiin turvallisuusvaatimuksiin nähden

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 542)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/195/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon lelujen turvallisuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 3 päivänä toukokuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 88/378/ETY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan,

ottaa huomioon teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY (2) 5 artiklalla perustetun komitean lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 88/378/ETY mukaan lelujen katsotaan täyttävän mainitun direktiivin 3 artiklassa tarkoitetut olennaiset vaatimukset, jos ne vastaavat niihin sovellettavia kansallisia standardeja, jotka ovat yhdenmukaistettujen standardien mukaisia, joiden viitenumerot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(2)

Jäsenvaltioiden on julkaistava niiden kansallisten standardien viitenumerot, jotka vastaavat yhdenmukaistettuja standardeja, joiden viitenumerot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(3)

Euroopan standardointikomitea (CEN) laati ja vahvisti komission toimeksiannon perusteella 15 päivänä heinäkuuta 1998 yhdenmukaistetun standardin EN 71-1:1998 ”Lelujen turvallisuus – Osa 1: Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet”, jonka viitteet julkaistiin ensimmäisen kerran Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä28 päivänä heinäkuuta 1999 (3).

(4)

Kyseisen yhdenmukaistetun standardin 4.6 kohdan mukaan turpoavista materiaaleista valmistetut lelut ja niiden osat, jotka luokitellaan lieriöllä tehtävän testin mukaan pieniksi osiksi, eivät saa turvota enempää kuin 50 prosenttia mihin suuntaan tahansa mitattuna, kun ne testataan 8.14 kohdan mukaan eli kun ne upotetaan kokonaan vesisäiliöön tietyissä olosuhteissa 24 tunnin ajaksi.

(5)

Espanjan viranomaisten mukaan näistä tuotteista saattaa edelleen huolimatta asiaa koskevan yhdenmukaistetun standardin noudattamisesta aiheutua lasten terveydelle vaaraa, jos tuotteista irrotetaan pieniä osia ja lapsi nielaisee ne.

(6)

Tehtyään testejä useilla turpoavista materiaaleista valmistetuilla leluilla Espanjan viranomaiset ovat tulleet siihen tulokseen, että lelun koko saattaa edelleen kasvaa, jos se pysyy upotettuna kauemmin kuin 8.14 kohdassa määritellyt 24 tuntia. Kun otetaan huomioon, että esineen matka ruoansulatuskanavassa saattaa kestää kauemmin kuin 24 tuntia, testausmenetelmään määritelty 24 tunnin ajanjakso ei ehkä riitä testaamaan ruumiillisen vamman vaaraa tapauksissa, joissa nielaistaan pieniä leluja tai lelujen osia.

(7)

Ruumiillisen vamman vaara on lisäksi erityisen vakava silloin, jos pieniä osia tai kappaleita on helppo irrottaa. Kyseisen yhdenmukaistetun standardin 4.6 kohdassa tosin edellytetään, että leluille ja lelujen osille on tehtävä lieriöllä tapahtuva testi, mutta standardissa ei oteta huomioon mahdollisuutta, että vaikka tietyt lelut eivät mahtuisi lieriöön eikä niissä ole pieniä osia, lapset voivat kuitenkin helposti purra, kiertää tai kovertaa pieniä palasia materiaalista.

(8)

Espanjan viranomaisten, muiden kansallisten viranomaisten, Euroopan standardointikomitean (CEN) ja direktiivillä 98/34/EY perustetun pysyvän komitean toimittamien tietojen mukaan on näin ollen selvää, että yhdenmukaistetun standardin EN 71-1:1998 ”Lelujen turvallisuus – Osa 1: Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet” noudattamisen ei enää voida katsoa merkitsevän olennaisten turvallisuusvaatimusten täyttymistä sikäli kuin on kyse kyseisen standardin 4.6 kohdasta ja 24 tunnin upotustestin osalta 8.14 kohdasta.

(9)

Julkaistaessa yhdenmukaistetun standardin EN 71-1:1998 ”Lelujen turvallisuus – Osa 1: Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet” viitteitä on tämän vuoksi tarpeen liittää mukaan asianmukainen ilmoitus,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kun on kyse turpoavista materiaaleista valmistetuista leluista ja lelujen osista Euroopan standardointikomitean (CEN) 15 päivänä heinäkuuta 1998 vahvistaman yhdenmukaistetun standardin EN 71-1:1998 ”Lelujen turvallisuus – Osa 1: Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet” 4.6 kohta ja sikäli kuin on kyse siitä 24 tunnin ajanjaksosta, jonka aikana lelun on oltava upoksissa vesisäiliössä, standardin 8.14 kohta eivät täytä direktiivin 88/378/ETY 3 artiklassa tarkoitettuja olennaisia turvallisuusvaatimuksia.

2 artikla

Julkaistaessa Euroopan unionin virallisessa lehdessä Euroopan standardointikomitean (CEN) 15 päivänä heinäkuuta 1998 vahvistaman yhdenmukaistetun standardin EN 71-1:1998 ”Lelujen turvallisuus – Osa 1: Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet” viitteitä on mukaan liitettävä seuraava ylimääräinen ilmoitus:

”Standardin EN 71-1:1998 4.6 kohta ja sikäli kuin on kyse siitä 24 tunnin ajanjaksosta, jonka aikana lelun on oltava upoksissa vesisäiliössä, standardin 8.14 kohta eivät kata kaikkia turpoavista materiaaleista valmistettujen lelujen ja lelujen osien aiheuttamia vaaroja. Standardin ei tältä osin katsota vastaavan vaatimuksia.”

3 artikla

Tämän päätöksen 2 artiklassa säädetyn kaltainen ilmoitus on liitettävä jäsenvaltioiden julkaisemiin kansallisten standardien viitteisiin, jotka vastaavat yhdenmukaistettua standardia EN 71-1:1998 ”Lelujen turvallisuus – Osa 1: Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet” direktiivin 88/378/ETY 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 9 päivänä maaliskuuta 2005.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 187, 16.7.1988, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 93/68/ETY (EYVL L 220, 30.8.1993, s. 1).

(2)  EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(3)  EYVL C 215, 28.7.1999, s. 4.


Top