Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0118

2005/118/EY: Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean, alueiden komitean ja oikeusasiamiehen päätös, tehty 26 päivänä tammikuuta 2005, Euroopan yhteisöjen henkilöstökoulutuskeskuksen perustamisesta

OJ L 37, 10.2.2005, p. 14–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 272M , 18.10.2005, p. 76–78 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 008 P. 371 - 373
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 008 P. 371 - 373
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 013 P. 116 - 118

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/118(1)/oj

10.2.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 37/14


EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON, KOMISSION, TUOMIOISTUIMEN, TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEAN, ALUEIDEN KOMITEAN JA OIKEUSASIAMIEHEN PÄÄTÖS,

tehty 26 päivänä tammikuuta 2005,

Euroopan yhteisöjen henkilöstökoulutuskeskuksen perustamisesta

(2005/118/EY)

EUROOPAN PARLAMENTTI, EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, TUOMIOISTUIN, TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA, ALUEIDEN KOMITEA ja EUROOPAN OIKEUSASIAMIES, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot, jotka on vahvistettu neuvoston asetuksella (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (1), ja erityisesti henkilöstösääntöjen 2 artiklan 2 kohdan,

ovat kuulleet henkilöstösääntökomiteaa,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Yhteisön toimielinten olisi panostettava enemmän henkilöstökoulutukseen.

(2)

Lisäämällä toimielinten välistä yhteistyötä tällä alalla voidaan saavuttaa synergiaetuja henkilöresurssien ja taloudellisten voimavarojen suhteen, lisätä kokemustenvaihtoa sekä välittää yhteisiä arvoja ja yhdenmukaisia ammattikäytänteitä toimielinten välillä.

(3)

Tätä varten toimielinten yhteiselle laitokselle olisi osoitettava varoja tiettyihin Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön koulutukseen liittyviin toimiin.

(4)

Taloudellisista ja tehokkuuteen liittyvistä syistä tämän toimielinten yhteisen laitoksen olisi ainakin toiminnan käynnistämisen ajan oltava hallinnollisesti yhteydessä jo toimivaan toimielinten yhteiseen elimeen eli Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimistoon, joka perustettiin Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean, alueiden komitean ja oikeusasiamiehen päätöksellä 2002/620/EY (2),

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

Euroopan yhteisöjen henkilöstökoulutuskeskuksen perustaminen

Perustetaan Euroopan yhteisöjen henkilöstökoulutuskeskus, jäljempänä ’koulutuskeskus’.

2 artikla

Tehtävät

1.   Koulutuskeskuksen tehtävänä on toteuttaa tämän päätöksen allekirjoittaneiden toimielinten (jäljempänä ’toimielimet’) lukuun ja niiden vahvistamien suuntaviivojen mukaisesti tiettyjä henkilöresurssien kehittämiseen ja urakehitykseen liittyviä henkilöstökoulutustoimia.

2.   Toimielinten pyynnöstä koulutuskeskus:

a)

suunnittelee, järjestää ja arvioi koulutustoimia;

b)

tarjoaa mahdollisuuksia osallistua ulkoisiin koulutustoimiin;

c)

voi suorittaa muita tehtäviä, jotka liittyvät sen tehtäviin ja tukevat niitä.

3.   Toimielinten pääsihteerit, tuomioistuimen kirjaaja ja oikeusasiamiehen edustaja määrittelevät koulutuskeskuksen vastuulla olevat koulutusalat ja tarvittaessa muuttavat niitä.

4.   Toimielimen, elimen, toimiston tai viraston pyynnöstä koulutuskeskus voi korvausta vastaan antaa koulutuksen järjestämiseen liittyvää apua.

3 artikla

Vaatimukset ja valitukset, kanteet

Edellä 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tehtävien suorittamista koskevat vaatimukset ja valitukset on osoitettava koulutuskeskukselle. Mahdolliset kanteet näillä aloilla nostetaan komissiota vastaan.

4 artikla

Hallinnollinen yhteys

1.   Koulutuskeskus on hallinnollisesti yhteydessä Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimistoon, jäljempänä ’henkilöstövalintatoimisto’.

2.   Hallinnollisella yhteydellä tarkoitetaan seuraavaa:

koulutuskeskuksen hallintoneuvoston tehtäviä hoitaa henkilöstövalintatoimiston hallintoneuvosto,

koulutuskeskuksen johtajana toimii henkilöstövalintatoimiston johtaja,

koulutuskeskuksen henkilöstö sijoittuu henkilöstövalintatoimistolle kuuluviin toimiin,

koulutuskeskuksen tulot ja menot sulautetaan henkilöstövalintatoimiston talousarvioon.

3.   Viimeistään 15 päivänä helmikuuta 2008 koulutuskeskuksen ja henkilöstövalintatoimiston välinen hallinnollinen yhteys voidaan lakkauttaa Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission pääsihteerien, tuomioistuimen kirjaajan, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean pääsihteerien sekä oikeusasiamiehen edustajan päätöksen 2002/621/EY (3) 5 artiklan 6 kohdassa säädetyllä määräenemmistöllä tehdyllä hallintoneuvoston päätöksellä, jos päätöstä puoltaa vähintään viisi allekirjoittanutta toimielintä.

5 artikla

Täytäntöönpano

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission pääsihteerit, tuomioistuimen kirjaaja, tilintarkastustuomioistuimen, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean pääsihteerit sekä Euroopan oikeusasiamiehen edustaja toteuttavat yhteisellä sopimuksella tämän päätöksen täytäntöönpanon edellyttämät toimenpiteet.

6 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 26 päivänä tammikuuta 2005.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

Josep BORRELL FONTELLES

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO

Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Presidentti

Hubert WEBER

Alueiden komitean puolesta

Puheenjohtaja

Peter STRAUB

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Jean ASSELBORN

Tuomioistuimen puolesta

Presidentti

Vassilios SKOURIS

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean puolesta

Puheenjohtaja

Anne-Marie SIGMUND

Euroopan oikeusasiamies

Nikiforos DIAMANDOUROS


(1)  EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 31/2005 (EUVL L 8, 12.1.2005, s. 1).

(2)  EYVL L 197, 26.7.2002, s. 53.

(3)  EYVL L 197, 26.7.2002, s. 56.


Top