Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1934

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1934/2004, annettu 27 päivänä lokakuuta 2004, kehitysyhteistyöstä Etelä-Afrikan kanssa annetun asetuksen (EY) N:o 1726/2000 muuttamisesta

OJ L 338, 13.11.2004, p. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1934/oj

13.11.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 338/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1934/2004,

annettu 27 päivänä lokakuuta 2004,

kehitysyhteistyöstä Etelä-Afrikan kanssa annetun asetuksen (EY) N:o 1726/2000 muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 179 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Kehitysyhteistyöstä Etelä-Afrikan kanssa 29 päivänä kesäkuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1726/2000 (2) mukaisesti komission on toimitettava Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltäväksi päätöstä koskeva välitarkistus 31 päivään lokakuuta 2003 mennessä. Kyseisen välitarkistuksen perusteella on asetukseen (EY) N:o 1726/2000 ehdotettu tiettyjä muutoksia.

(2)

Välitarkistus sisältää Etelä-Afrikan kanssa tehdyn kehitysyhteistyön täytäntöönpanon parantamista koskevat esitykset ja ehdotukset, joista jotkin esitettiin jo maakohtaisessa strategia-asiakirjassa vuonna 2002 ja jotka on otettu huomioon vuosia 2003–2005 koskevassa maaohjelmassa. Ne koskevat muun muassa sukupuolinäkökohtien valtavirtaistamista hankkeiden elinkaaren kaikissa vaiheissa suunnittelusta täytäntöönpanoon, hallinnollisten menettelyjen virtaviivaistamista, hankkeiden ja ohjelmien suunnittelun arviointiperusteiden parantamista sekä jälleenrakentamisen ja kehittämisen Eurooppa-ohjelmasta (EPRD) alueellisille ohjelmille annettavien avustusten myöntämiselle asetettujen ehtojen selkeyttämistä.

(3)

Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95 (3) mukaisesti Etelä-Afrikan tasavallalle on mahdollista antaa rahoitusta suorana talousarvioapuna. Asetusta (EY) N:o 1726/2000 voitaisiin kuitenkin tulkita siten, että kohdentamaton talousarviotuki jäisi sen soveltamisalan ulkopuolelle. Lisäksi Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetussa neuvoston asetuksessa (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (4) on toisen osan IV osastossa erityisiä säännöksiä ulkoisista toimista. Näin ollen on aiheellista yhdenmukaistaa asetus (EY) N:o 1726/2000 asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 ja Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä 23 päivänä joulukuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 (5) kanssa.

(4)

Jälleenrakentamisen ja kehittämisen Eurooppa-ohjelman sekä erityisesti vuosien 2000–2002 monivuotisen maaohjelman täytäntöönpanon vuoksi asetusta (EY) N:o 1726/2000 olisi muutettava erityisesti alakohtaisten ohjelmien hyväksymisen, talousarviotukena annettavan rahoituksen sekä alueelliseen yhteistyöhön ja yhdentymiseen liittyvien hankkeiden ja ohjelmien yhteisrahoituksen osalta.

(5)

Asetus (EY) N:o 1726/2000 tuli voimaan vuonna 2000 ja sen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2006. Kuitenkin 6 artiklan 1 kohta edellyttää kolmivuotista suuntaa antavaa ohjelmasuunnittelua. Jotta ohjelmat vastaisivat asetuksen voimassaoloaikaa, olisi säädettävä myös nelivuotisista maaohjelmista.

(6)

Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välinen kumppanuussopimus (6), jonka allekirjoittajiin Etelä-Afrikka kuuluu, allekirjoitettiin Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000. Tämän sopimuksen pöytäkirjassa 3 määritellään Etelä-Afrikan ehdollinen asema osallistumisessa sopimukseen.

(7)

Neuvoston päätöksellä 1999/753/EY (7) hyväksyttiin Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan välisen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen väliaikainen soveltaminen. Sopimuksen liitteessä X määrätään, että yhteisö tukee Etelä-Afrikan viini- ja alkoholijuoma-alan rakenneuudistusta sekä Etelä-Afrikan viinien ja alkoholijuomien markkinointia ja jakelua. Neuvoston päätöksellä 2002/51/EY (8) ja neuvoston päätöksellä 2002/52/EY (9) on hyväksytty kaksi vastaavaa viinejä ja tislattuja alkoholijuomia koskevaa sopimusta. Näin ollen on välttämätöntä sisällyttää lisämäärä asetuksessa (EY) N:o 1726/2000 säädettyyn rahoitusohjeeseen.

(8)

Käytännössä Euroopan kehitysrahaston komitea on toiminut asetuksen (EY) N:o 1726/2000 yhteydessä ”Etelä-Afrikan komiteana”. On aiheellista perustaa tämä komitea muodollisesti.

(9)

Asetuksen (EY) N:o 1726/2000 8 artiklan 5 kohdan mukaisesti komissio ilmoittaa komitealle rahoituspäätöksistä, joita se aikoo tehdä yli 5 miljoonan euron suuruisista hankkeista ja ohjelmista. Hyvän varainhoidon ja menettelytapojen järkiperäistämisen vuoksi on aiheellista korottaa tämä määrä 8 miljoonaan euroon.

(10)

Näin ollen asetus (EY) N:o 1726/2000 olisi muutettava vastaavasti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1726/2000 seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Ohjelmissa keskitytään köyhyyden vähentämiseen ja niissä otetaan huomioon aiemmin huonoimmassa asemassa olleiden yhteisöjen tarpeet sekä sisällytetään ympäristölliset näkökohdat kehitysyhteistyöhön ja valtavirtaistetaan sukupuolten välinen tasa-arvo erityisesti siten, että vahvistetaan naisten osallistumista kaikilla politiikan, suunnittelun ja täytäntöönpanon tasoilla. Kaikissa ohjelmissa kiinnitetään erityistä huomiota institutionaalisten valmiuksien vahvistamiseen.”

2)

Korvataan 2 artiklan 2 kohdan johdantovirke seuraavasti:

”2.   Tämän asetuksen nojalla toteutettavassa kehitysyhteistyössä keskitytään ensisijaisesti Cotonoun sopimuksen Etelä-Afrikasta tehdyssä pöytäkirjassa 3 olevan 8 artiklan mukaisiin yhteistyöaloihin ja erityisesti:”

3)

Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)

Muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)

Korvataan ensimmäisen alakohdan johdantovirke seuraavasti:

”2.   Yhteisön rahoitus voi kattaa:”

ii)

Korvataan ensimmäisen alakohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

poliittisella vuoropuhelulla määritellyillä ensisijaisilla aloilla tehtävien uudistusten ja toimenpiteiden toteuttamisen tukemiseen tarvittavat valtion talousarviosta myönnettävät varat käyttäen parhaiten soveltuvia välineitä, muun ohessa talousarviotukea ja muita talousarviotuen erikoismuotoja;”

iii)

Korvataan toinen alakohta seuraavasti:

”Osa rahoituksesta voidaan kanavoida kohdistetusti lopullisille edunsaajille (esim. aloittaville yrittäjille) riskipääoman tai muun rahoitustuen muodossa. Euroopan investointipankki voidaan tarpeen vaatiessa ottaa mukaan näiden varojen hallintoon. Tämän asetuksen nojalla annettavia varoja ei saa käyttää tavalla, joka sallii vilpillisen kilpailun.”

b)

Lisätään kohta seuraavasti:

”4 a.   Alueellisen yhteistyön ja yhdentymisen alaan kuuluvia yksittäisiä hankkeita ja ohjelmia rahoitetaan Etelä-Afrikan jälleenrakentamisen ja kehittämisen Eurooppa-ohjelmasta (EPRD) ja/tai Euroopan kehitysrahaston (EKR) alaisista alueellisista varoista.

Komissio pyrkii varmistamaan tasapainoisen rahoituksen molemmista lähteistä monivuotisen maaohjelman tasolla tekemällä EPRD:stä suuntaa-antavasti suhteessa saman prosenttimäärän suuruisen sitoumuksen alueelliseen yhteistyöhön ja yhdentymiseen kuin EKR:n varoista on Cotonoun sopimuksen rahoituspöytäkirjassa osoitettu alueelliseen yhteistyöhön ja yhdentymiseen.”

4)

Poistetaan 5 artikla.

5)

Korvataan 6 artikla seuraavasti:

”6 artikla

Ohjelmasuunnittelu

1.   Monivuotinen maaohjelmasuunnittelu toteutetaan läheisessä yhteistyössä Etelä-Afrikan hallituksen kanssa ja ottaen huomioon 4 artiklan 6 ja 7 kohdassa tarkoitetun yhteensovittamisen tulokset. Ohjelmasuunnittelua koskevassa menettelyssä noudatetaan täysimääräisesti vastaanottajajohtoisen ohjelmoinnin periaatetta.

2.   Valmistellakseen kutakin ohjelmasuunnittelua entistä tiiviimmässä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, myös paikalla, komissio laatii maakohtaisen strategia-asiakirjan käyden vuoropuhelua Etelä-Afrikan hallituksen kanssa. Tässä maakohtaisessa strategia-asiakirjassa otetaan huomioon asetuksen (EY) N:o 2259/96 ja tämän asetuksen nojalla rahoitettujen toimenpiteiden viimeisimpien kokonaisarviointien sekä toimiin kohdistuvien muiden säännöllisten arviointien tulokset. Siihen liitetään ongelmasuuntautunut selvitys ja sisällytetään monialaisia kysymyksiä kuten köyhyyden vähentäminen, sukupuolten tasa-arvo, ympäristö ja kestävä kehitys. Ehdotus monivuotiseksi maaohjelmaksi liitetään maakohtaiseen strategia-asiakirjaan. Edellä 2 artiklassa mainittuihin aloihin perustuen valitaan rajoitettu määrä yhteistyöaloja. Viimeksi mainittuja aloja varten vahvistetaan yksityiskohtaiset soveltamissäännöt ja liitännäistoimenpiteet. Mahdollisuuksien mukaan kehitetään suoriutumisindikaattoreita tavoitteiden täytäntöönpanon ja sen vaikutusten arvioinnin helpottamiseksi. Jäljempänä 8 artiklan 1 kohdassa mainittu kehitysasioissa toimivaltainen maantieteellinen komitea, jäljempänä ’komitea’, tutkii maakohtaisen strategia-asiakirjan ja ehdotuksen monivuotiseksi maaohjelmaksi. Komitea antaa lausuntonsa 8 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

3.   Komissio ja Etelä-Afrikan hallitus neuvottelevat monivuotisen maaohjelman ja allekirjoittavat sen. Tiedot neuvottelujen tuloksesta toimitetaan komitealle. Tästä asiakirjasta keskustellaan komiteassa, jos yksi tai useampi komitean jäsen sitä pyytää.

4.   Komitea tarkastelee vuosittain maakohtaisen strategia-asiakirjan ja monivuotisen maaohjelman toimivuutta, tuloksia ja ajankohtaisuutta. Arviointien tai muiden asiaan liittyvien seikkojen niin edellyttäessä komitea voi kehottaa komissiota neuvottelemaan Etelä-Afrikan hallituksen kanssa muutoksia monivuotiseen maaohjelmaan.

5.   Komiteassa keskustellaan kerran vuodessa komission alustuksen pohjalta seuraavan vuoden aikana toteutettavien toimien yleisistä suuntaviivoista.”

6)

Poistetaan 7 artiklan 2 kohta.

7)

Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Komissiota avustaa Etelä-Afrikka-komitea, jäljempänä ’komitea’.”

b)

5 ja 6 kohdassa määrän ilmaisu ”5 miljoonan euron” korvataan määrän ilmaisulla ”8 miljoonan euron”.

8)

10 artiklan 1 kohdassa määrän ilmaisu ”885,5 miljoonaksi euroksi” korvataan määrän ilmaisulla ”900,5 miljoonaksi euroksi”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 27 päivänä lokakuuta 2004.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BORRELL FONTELLES

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. NICOLAI


(1)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu31. maaliskuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Neuvoston päätös, tehty 13. syyskuuta 2004.

(2)  EYVL L 198, 4.8.2000, s. 1.

(3)  EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1.

(4)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(5)  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1.

(6)  EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3.

(7)  EYVL L 311, 4.12.1999, s. 1.

(8)  EYVL L 28, 30.1.2002, s. 3.

(9)  EYVL L 28, 30.1.2002, s. 112.


Top