EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1874

Komission asetus (EY) N:o 1874/2004, annettu 28 päivänä lokakuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/17/EY ja 2004/18/EY muuttamisesta hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyihin sovellettavien kynnysarvojen osaltaETA:n kannalta merkityksellinen teksti

EUVL L 326, 29.10.2004, p. 17–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
EUVL L 183M, 5.7.2006, p. 278–279 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/04/2016; Kumoaja 32014L0025

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1874/oj

29.10.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 326/17


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1874/2004,

annettu 28 päivänä lokakuuta 2004,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/17/EY ja 2004/18/EY muuttamisesta hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyihin sovellettavien kynnysarvojen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/17/EY (1) ja erityisesti sen 69 artiklan,

ottaa huomioon julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY (2) ja erityisesti sen 78 artiklan,

on kuullut julkisia hankintoja käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (1986–1994) laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa 22 päivänä joulukuuta 1994 tehdyllä päätöksellä 94/800/EY (3) julkisia hankintoja koskevan sopimuksen, jäljempänä ”julkisia hankintoja koskeva sopimus”, joka on mainitun päätöksen liitteessä 4. Julkisia hankintoja koskevan sopimuksen mukaisesti siinä määrättyjä sääntöjä on noudatettava, kun kohteena olevat sopimukset saavuttavat tai ylittävät tietyt määrät, jäljempänä ”kynnysarvot”, jotka ilmaistaan erityisnosto-oikeuksina.

(2)

Direktiiveillä 2004/17/EY ja 2004/18/EY pyritään muun muassa siihen, että hankintayksiköt ja hankintaviranomaiset, jotka soveltavat kyseisiä direktiivejä, voivat samanaikaisesti noudattaa julkisia hankintoja koskevassa sopimuksessa olevia velvoitteita. Komission on tätä varten tarkastettava julkisia hankintoja koskevan sopimuksen piiriin kuuluvissa direktiiveissä säädetyt kynnysarvot ja tarvittaessa tarkistettava niitä ylös- tai alaspäin siten, että ne vastaavat julkisia hankintoja koskevassa sopimuksessa vahvistettujen kynnysarvojen euromääräisiä vasta-arvoja pyöristettynä alaspäin lähimpään tuhanteen euroon. Direktiiveissä mainitut kynnysarvot eivät vastaa julkisia hankintoja koskevan sopimuksen kynnysarvojen vasta-arvoja, jotka on laskettu uudelleen kaudelle 1 päivästä tammikuuta 200431 päivään joulukuuta 2005 (4). Näin ollen niitä on tarkistettava.

(3)

Lisäksi direktiiveillä 2004/17/EY ja 2004/18/EY on yhdenmukaistettu julkisia hankintoja koskevaan sopimukseen perustumattomat kynnysarvot siihen perustuvien kynnysarvojen kanssa. Sen vuoksi on asianmukaista myös tarkistaa kynnysarvoja.

(4)

Nämä muutokset eivät vaikuta direktiivien kansallisiin säännöksiin, joilla on täytäntöönpantu direktiivit 2004/17/EY ja 2004/18/EY, alkaen kynnysarvoista, jotka ovat kyseisissä direktiiveissä mainittuja kynnysarvoja alhaisemmat.

(5)

Sen vuoksi olisi muutettava direktiivejä 2004/17/EY ja 2004/18/EY,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 2004/17/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan 16 artikla seuraavasti:

a)

korvataan a alakohdassa ilmaisu ”499 000 euroa” ilmaisulla ”473 000 euroa”;

b)

korvataan b alakohdassa ilmaisu ”6 242 000 euroa” ilmaisulla ”5 923 000 euroa”.

2)

Muutetaan 61 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohdassa ilmaisu ”499 000 euroa” ilmaisulla ”473 000 euroa”;

b)

korvataan 2 kohdassa ilmaisu ”499 000 euroa” ilmaisulla ”473 000 euroa”.

2 artikla

Muutetaan direktiivi 2004/18/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

a)

korvataan a alakohdassa ilmaisu ”162 000 euroa” ilmaisulla ”154 000 euroa”;

b)

korvataan b alakohdassa ilmaisu ”249 000 euroa” ilmaisulla ”236 000 euroa”;

c)

korvataan c alakohdassa ilmaisu ”6 242 000 euroa” ilmaisulla ”5 923 000 euroa”.

2)

Muutetaan 8 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

a)

korvataan a alakohdassa ilmaisu ”6 242 000 euroa” ilmaisulla ”5 923 000 euroa”;

b)

korvataan b alakohdassa ilmaisu ”249 000 euroa” ilmaisulla ”154 000 euroa”.

3)

Korvataan 56 artiklassa ilmaisu ”6 242 000 euroa” ilmaisulla ”5 923 000 euroa”.

4)

Korvataan 63 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”6 242 000 euroa” ilmaisulla ”5 923 000 euroa”.

5)

Muutetaan 67 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)

korvataan a alakohdassa ilmaisu ”162 000 euroa” ilmaisulla ”154 000 euroa”;

b)

korvataan b alakohdassa ilmaisu ”249 000 euroa” ilmaisulla ”236 000 euroa”;

c)

korvataan c alakohdassa ilmaisu ”249 000 euroa” ilmaisulla ”236 000 euroa”.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä lokakuuta 2004.

Komission puolesta

Frederik BOLKESTEIN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 134, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114.

(3)  EYVL L 336, 23.12.1994, s. 1.

(4)  EUVL C 309, 19.12.2003, s. 14.


Top