Help Print this page 

Document 32004R1682

Title and reference
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1682/2004, annettu 15 päivänä syyskuuta 2004, ympäristöalan rahoitusvälineestä (LIFE) annetun asetuksen (EY) N:o 1655/2000 muuttamisesta
  • No longer in force, Date of end of validity: 11/06/2007
OJ L 308, 5.10.2004, p. 1–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 012 P. 50 - 54
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 012 P. 50 - 54

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1682/oj
Multilingual display
Text

5.10.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 308/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1682/2004,

annettu 15 päivänä syyskuuta 2004,

ympäristöalan rahoitusvälineestä (LIFE) annetun asetuksen (EY) N:o 1655/2000 muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1655/2000 (3) perustettu ympäristöalan rahoitusväline LIFE toteutetaan vaiheina, joista kolmas päättyy 31 päivänä joulukuuta 2004.

(2)

Koska LIFE-tuki on edistänyt yhteisön ympäristöpolitiikan tavoitteiden saavuttamista ja jotta yhteisön ympäristöpolitiikan ja -lainsäädännön täytäntöönpanoa, päivittämistä ja kehittämistä, erityisesti ympäristöasioiden sisällyttämistä muihin politiikan osa-alueisiin, sekä kestävää kehitystä voitaisiin edelleen edistää, kolmannen vaiheen kestoa olisi jatkettava 31 päivään joulukuuta 2006.

(3)

Kuudes ympäristöä koskeva yhteisön toimintaohjelma hyväksyttiin 22 päivänä heinäkuuta 2002 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1600/2002/EY (4) . On tarpeen mukauttaa asetus (EY) N:o 1655/2000 mainitussa ohjelmassa vahvistettujen tavoitteiden ja painopisteiden mukaisesti.

(4)

LIFE-ohjelman kolmannen vaiheen kestoa olisi jatkettava kahdella vuodella 31 päivään joulukuuta 2006, jotta sen päättymisen ja uusien, vuoden 2006 jälkeisten rahoitusnäkymien käyttöönoton välille ei jäisi katkosta.

(5)

LIFE-tukea olisi tehostettava erityisenä rahoitusvälineenä, joka täydentää yhteisön tutkimusohjelmia, rakennerahastoja ja maaseudun kehittämiseen liittyviä ohjelmia. Olisi pyrittävä edistämään näiden yhteisön rahoitusvälineiden tehokkaampaa käyttöä ympäristö- ja luontohankkeiden rahoittamiseksi. Lisäksi olisi toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä mahdollisen kaksinkertaisen rahoituksen estämiseksi.

(6)

Komissio antoi 25 päivänä maaliskuuta 2003 tiedonannon ”Ympäristöteknologiaa koskevan toimintasuunnitelman laatiminen”. Tiedonantoa on seurannut 28 päivänä tammikuuta 2004 hyväksytty ympäristöteknologiaa koskeva toimintasuunnitelma, jonka on määrä toimia viiteasiakirjana LIFE Ympäristö -suuntaviivoille.

(7)

Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa N:o 11/2003 (5) tarkasteltiin LIFE-ohjelman suunnittelua, hallintoa ja täytäntöönpanoa. Tilintarkastustuomioistuimen suositukset on aiheellista ottaa huomioon.

(8)

Euroopan unioniin liittyi 1 päivänä toukokuuta 2004 kymmenen uutta jäsenvaltiota, ja tämä olisi otettava asianmukaisesti huomioon LIFE-määrärahoissa.

(9)

Tulosten hyödyntämistä ja levittämistä olisi parannettava ja tähän tarkoitukseen osoitettuja määrärahoja lisättävä.

(10)

Hankkeita, jotka ovat edelleen käynnissä vuoden 2006 lopussa, olisi edelleen seurattava ja niitä olisi tarkastettava.

(11)

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin kumosi 21 päivänä tammikuuta 2003 antamassaan tuomiossa (6) asetuksen (EY) N:o 1655/2000 11 artiklan 2 kohdan. Tuomioistuin totesi, että ”asetuksen (EY) N:o 1655/2000 11 artiklan 2 kohdan vaikutukset pidetään kokonaisuudessaan voimassa, kunnes parlamentti ja neuvosto antavat uudet säännökset komiteamenettelystä, jota sovelletaan kyseisen asetuksen täytäntöönpanotoimenpiteisiin”.

(12)

Perustamissopimuksen 233 artiklan mukaan toimielimen, jonka säädös on julistettu mitättömäksi, on toteutettava yhteisöjen tuomioistuimen tuomion täytäntöön panemiseksi tarvittavat toimenpiteet.

(13)

Toimenpiteet, jotka komissiolla on valtuudet toteuttaa sille asetuksella (EY) N:o 1655/2000 siirretyn täytäntöönpanovallan mukaisesti, ovat menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (7) 2 artiklan a alakohdassa tarkoitettuja budjettivaikutuksiltaan huomattavien ohjelmien toteuttamiseen liittyviä hallintotoimenpiteitä. Näistä toimenpiteistä olisi siksi päätettävä mainitun päätöksen 4 artiklan mukaisen hallintomenettelyn mukaisesti, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta siihen, mitä komiteamenettelyä sovelletaan LIFE-ohjelman tai yksinomaan ympäristöalaa koskevan rahoitusvälineen edelleen kehittämiseen.

(14)

Tässä asetuksessa vahvistetaan ohjelman koko keston ajaksi rahoituspuitteet, joita budjettivallan käyttäjä pitää talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen (8) 33 kohdan mukaisesti ensisijaisena ohjeenaan vuosittaisessa talousarviomenettelyssä,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1655/2000 seuraavasti:

1)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

3 kohdassa:

i)

korvataan a alakohta seuraavasti:

”a)

50 prosenttia luonnonsuojeluhankkeiden osalta, 100 prosenttia 2 kohdan b alakohdan i ja ii alakohdan mukaisten liitännäistoimenpiteiden tukikelpoisista kustannuksista yleiskustannuksia ja kestohyödykkeitä lukuun ottamatta sekä 100 prosenttia 2 kohdan b alakohdan iii alakohdan mukaisten liitännäistoimenpiteiden kustannuksista;”

ii)

lisätään alakohta seuraavasti:

”c)

virkamiehen palkkakustannuksia pidetään tukikelpoisina ainoastaan siltä osin kuin ne liittyvät sellaisten toimintojen kustannuksiin, joita asianomainen julkinen viranomainen ei suorittaisi, jos kyseistä hanketta ei toteutettaisi.”

b)

lisätään kohta seuraavasti:

”3 a.   Tuen myöntäminen hankkeelle, johon liittyy maan hankintaa, tapahtuu sillä edellytyksellä, että hankittu maa varataan pitkällä aikavälillä 1 kohdassa vahvistetun luonnon LIFE-tuen tavoitteen mukaiseen maankäyttöön. Jäsenvaltion on siirroin tai muulla tavalla varmistettava, että kyseinen maa varataan pitkällä aikavälillä luonnonsuojelutarkoituksiin.”

c)

korvataan 7 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (9) 116 artiklan mukaan komissio tekee hyväksyttyjä hankkeita koskevan päätöksen, ja edunsaajien kanssa tehdään avustussopimukset, joissa vahvistetaan rahoitustuen määrä, rahoitusta koskevat menettelyt ja valvonta sekä hyväksyttyä hanketta koskevat erityiset tekniset ehdot.

d)

korvataan 8 kohta seuraavasti:

”8.   Komission aloitteesta:

a)

2 kohdan b alakohdan i ja ii alakohdan nojalla rahoitettavista liitännäistoimenpiteistä julkaistaan ehdotuspyyntö sen jälkeen kun direktiivin 92/43/ETY 21 artiklassa mainittua komiteaa on kuultu. Jäsenvaltiot voivat tehdä komissiolle ehdotuksia liitännäistoimenpiteistä;

b)

2 kohdan b alakohdan iii alakohdan nojalla rahoitettavista liitännäistoimenpiteistä julkaistaan tarjouspyyntö. Kaikki tarjouspyynnöt julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, jossa ilmoitetaan ne erityiset edellytykset, jotka toimien on täytettävä.”

2)

Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)

3 kohdassa:

i)

korvataan neljäs alakohta seuraavasti:

”Yhteisön rahoitustuen osuus on 100 prosenttia 2 kohdan c alakohdan i alakohdan mukaisten liitännäistoimenpiteiden tukikelpoisista kustannuksista yleiskustannuksia ja kestohyödykkeitä lukuun ottamatta sekä 100 prosenttia 2 kohdan c alakohdan ii alakohdan mukaisten liitännäistoimenpiteiden kustannuksista.”

ii)

lisätään alakohta seuraavasti:

”Virkamiehen palkkakustannuksia pidetään tukikelpoisina ainoastaan siltä osin kuin ne liittyvät sellaisten toimintojen kustannuksiin, joita asianomainen julkinen viranomainen ei suorittaisi, jos kyseistä hanketta ei toteutettaisi.”

b)

korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Komissio laatii 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetuille esittelyhankkeille 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti suuntaviivat, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Suuntaviivoissa mainitaan esittelyhankkeiden ensisijaiset alat ja tavoitteet viittaamalla nimenomaisesti päätöksessä N:o 1600/2002/EY (10) asetettuihin painopisteisiin.

Suuntaviivoilla varmistetaan, että ympäristön LIFE-tuki täydentää yhteisön tutkimusohjelmia, rakennerahastojen ohjelmia ja maaseudun kehittämiseen liittyviä ohjelmia.

Komissio vahvistaa suuntaviivat myös 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetuille valmisteluhankkeille. Se julkaisee suuntaviivat Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ilmoittaa 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle niiden julkaisemisesta.

c)

korvataan 6 kohdan d ja e alakohta seuraavasti:

”d)

toimien on edistettävä ympäristönsuojelulle suotuisien käytäntöjen, teknologioiden ja/tai tuotteiden laajaa käyttöä ja levittämistä;

e)

toimilla on pyrittävä kehittämään ja välittämään edelleen innovatiivisia tekniikoita tai menetelmiä, joita erityisesti uusissa jäsenvaltioissa voidaan käyttää samanlaisissa tai samankaltaisissa tilanteissa;”

d)

korvataan 8 kohta seuraavasti:

”8.   Komission aloitteesta:

a)

edellä 2 kohdan b alakohdan nojalla rahoitettavista hankkeista ja 2 kohdan c alakohdan i alakohdan nojalla rahoitettavista liitännäistoimenpiteistä julkaistaan ehdotuspyynnöt sen jälkeen kun 11 artiklan 1 kohdassa mainittua komiteaa on kuultu. Jäsenvaltiot voivat tehdä komissiolle ehdotuksia 2 kohdan b alakohdan nojalla rahoitettavista hankkeista ja 2 kohdan c alakohdan i alakohdan nojalla rahoitettavista liitännäistoimenpiteistä;

b)

edellä 2 kohdan c alakohdan ii alakohdan nojalla rahoitettavista liitännäistoimenpiteistä julkaistaan tarjouspyynnöt. Kaikki tarjouspyynnöt julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, jossa ilmoitetaan ne erityiset edellytykset, jotka toimien on täytettävä.”

e)

korvataan 11 kohta seuraavasti:

”11.   Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 116 artiklan mukaan komissio tekee hyväksyttyjä hankkeita koskevan päätöksen, ja edunsaajien kanssa tehdään avustussopimukset, joissa vahvistetaan rahoitustuen määrä, rahoitusta koskevat menettelyt ja valvonta sekä hyväksyttyä hanketta koskevat erityiset tekniset ehdot.”

3)

Korvataan 5 artiklan 9 kohta seuraavasti:

”9.   Komission aloitteesta julkaistaan 2 kohdan b alakohdan nojalla rahoitettavista liitännäistoimenpiteistä Euroopan unionin virallisessa lehdessä tarjouspyynnöt, joissa ilmoitetaan ne erityiset edellytykset, jotka toimien on täytettävä.”

4)

Korvataan 7 artiklan otsikko ja 1 kohta seuraavasti:

”7 artikla

Rahoitusvälineiden välinen johdonmukaisuus ja täydentävyys

1.   Hankkeet, joita tuetaan rakennerahastoista tai muista yhteisön talousarvion rahoitusvälineistä, eivät voi saada tämän asetuksen mukaista rahoitustukea, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 artiklassa säädettyjä, Euroopan unionin jäsenyyttä hakeneita maita koskevia edellytyksiä. Komissio varmistaa, että jäsenyyttä hakeneiden maiden huomio kiinnitetään siihen, että ne eivät voi saada useita tukia yhteisön eri rahastoista. On toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä mahdollisen kaksinkertaisen rahoituksen estämiseksi.

Komissio ja jäsenvaltiot tiedottavat hakijoille ympäristö- ja luontohankkeiden rahoitukseen käytettävissä olevista yhteisön eri rahoitusvälineistä.”

5)

Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

a)

lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Kolmatta vaihetta jatketaan kahdella vuodella 31 päivään joulukuuta 2006. Rahoituspuitteet tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi vahvistetaan 317,2 miljoonaksi euroksi. Budjettivallan käyttäjä hyväksyy vuosittaiset määrärahat vuotuisen talousarviomenettelyn yhteydessä ja sovellettavien rahoitusnäkymien mukaisesti.”

b)

korvataan 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Liitännäistoimenpiteisiin voidaan 1 päivän tammikuuta 2005 ja 31 päivän joulukuuta 2006 välisenä aikana käyttää enintään 6 prosenttia käytettävissä olevista määrärahoista.”

6)

Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

a)

lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Komissio huolehtii, että kaikkien rahoitettujen hankkeiden tuloksista tiedotetaan yleisölle, ja havainnollistaa lisäksi, miten omaksutut taidot ja saadut kokemukset voidaan saavuttaa myös muualla.”

b)

lisätään kohta seuraavasti:

”6.   Komissio julkaisee rahoitetuista hankkeista vuosittain täydellisen luettelon, mihin sisältyvät lyhyt selvitys ja yhteenveto kussakin tapauksessa käytetyistä varoista.”

7)

Korvataan 11 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.”

8)

Korvataan 12 artikla seuraavasti:

”12 artikla

LIFE-rahoitusvälineen kolmannen vaiheen arviointi sekä toiminnan jatkaminen

1.   Komissio antaa viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2005 Euroopan parlamentille ja neuvostolle:

a)

kertomuksen, jolla marraskuussa 2003 annettu väliarviointi saatetaan ajan tasalle ja arvioidaan tämän asetuksen täytäntöönpanoa, sen vaikutusta yhteisön ympäristöpolitiikan kehittämiseen sekä määrärahojen käyttöä; ja

b)

tarvittaessa ehdotuksen LIFE-rahoitusvälineen tai yksinomaan ympäristöalaa koskevan rahoitusvälineen edelleen kehittämisestä, jossa otetaan muun muassa huomioon LIFE-rahoitusvälinettä tarkistettaessa annetut ja vuodesta 2007 alkaen sovellettavat suositukset.

2.   Kun komissio on hyväksynyt tällaisen ehdotuksen, Euroopan parlamentti ja neuvosto päättävät perustamissopimuksen mukaisesti viimeistään 1 päivänä toukokuuta 2006 tämän rahoitusvälineen täytäntöönpanosta 1 päivästä tammikuuta 2007 alkaen.

3.   Rahoituspuitteiden mukaisesti seuranta- ja tarkastustoimenpiteitä varten tarvittava määrä 31 päivän joulukuuta 2006 jälkeisellä kaudella katsotaan vahvistetuksi ainoastaan, jos se on vuonna 2007 alkavien uusien rahoitusnäkymien mukainen.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 15 päivänä syyskuuta 2004.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BORRELL FONTELLES

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. NICOLAÏ


(1)  EUVL C 80, 30.3.2004, s. 57.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 21. huhtikuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja neuvoston päätös, tehty 26. heinäkuuta 2004.

(3)  EYVL L 192, 28.7.2000, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 788/2004 (EUVL L 138, 30.4.2004, s. 17).

(4)  EYVL L 242, 10.9.2002, s. 1.

(5)  EUVL C 61, 10.3.2004, s. 1.

(6)  Asia C-378/00, komissio v. parlamentti ja neuvosto (Kok. 2003, s. I-937).

(7)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8)  EYVL C 172, 18.6.1999, s. 1, sopimus sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä 2003/429/EY (EUVL L 147, 14.6.2003, s. 25).

(9)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.”

(10)  EYVL L 242, 10.9.2002, s. 1.”


Top