EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1646

Komission asetus (EY) N:o 1646/2004, annettu 20 päivänä syyskuuta 2004, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteen I muuttamisesta(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 296, 21.9.2004, p. 5–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 41–46 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 060 P. 13 - 17
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 060 P. 13 - 17

No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; Implisiittinen kumoaja 32009R0470 . Latest consolidated version: 24/09/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1646/oj

21.9.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 296/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1646/2004,

annettu 20 päivänä syyskuuta 2004,

yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteen I muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 (1) ja erityisesti sen 6, 7 ja 8 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2377/90 mukaisesti jäämien enimmäismäärät on vahvistettava asteittain kaikille farmakologisesti vaikuttaville aineille, joita käytetään yhteisössä elintarvikkeita tuottaville eläimille annettaviksi tarkoitetuissa eläinlääkkeissä.

(2)

Jäämien enimmäismäärät olisi vahvistettava sen jälkeen, kun eläinlääkekomitea on tutkinut kaikki asiaan liittyvät tiedot kyseisen aineen jäämien turvallisuudesta eläinperäisten elintarvikkeiden kuluttajalle ja niiden vaikutuksesta elintarvikkeiden teolliseen jalostukseen.

(3)

Eläinperäisissä elintarvikkeissa olevien eläinlääkejäämien enimmäismääriä vahvistettaessa olisi määriteltävä ne eläinlajit, joissa jäämiä voi esiintyä, sallitut pitoisuudet jokaiselle hoidetusta eläimestä saadulle lihakudokselle (kohdekudos) ja jäämien valvonnan kannalta merkityksellisen jäämän luonne (merkkijäämä).

(4)

Koska tietyille elintarvikkeita tuottaville eläinlajeille tarkoitettujen eläinlääkkeiden saatavuus on rajallinen (2), jäämien enimmäismäärät voidaan määritellä ekstrapoloimalla muille lajeille vahvistetuista jäämien enimmäismääristä yksinomaan tieteellisin perustein.

(5)

Jäämien valvomiseksi yhteisön lainsäädännön mukaisesti jäämien enimmäismäärät on yleensä vahvistettava kohdekudoksena oleville maksalle tai munuaisille. Maksa ja munuaiset poistetaan kuitenkin usein kansainväliseen kauppaan tarkoitetuista ruhoista, ja sen vuoksi enimmäismäärät on tarpeen vahvistaa myös lihas- ja rasvakudokselle.

(6)

Munivalle siipikarjalle, maitoa tuottaville eläimille tai mehiläisille annettavaksi tarkoitettujen eläinlääkkeiden jäämien enimmäismäärät olisi vahvistettava myös munille, maidolle ja hunajalle.

(7)

Asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteeseen I olisi lisättävä albendatsoli, febanteeli, fenbendatsoli, oksfendatsoli, tiabendatsoli, oksiklotsanidi, amitratsi, sypermetriini, deltametriini ja deksametasoni.

(8)

Olisi säädettävä riittävästä määräajasta ennen tämän asetuksen voimaantuloa, jotta jäsenvaltiot voisivat tehdä tämän asetuksen säännösten huomioon ottamiseksi tarvittavat mukautukset kyseisten eläinlääkkeiden markkinoille saattamista koskeviin lupiin, jotka on annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY (3) mukaisesti.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkekomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan kuudennestakymmenennestä päivästä sen jälkeen, kun se on julkaistu.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä syyskuuta 2004.

Komission puolesta

Olli REHN

Komission jäsen


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1101/2004 (EUVL L 211, 12.6.2004, s. 3).

(2)  Eläinlääkkeiden saatavuus. Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, KOM(2000) 806 lopullinen.

(3)  EYVL L 311, 28.11.2001, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/28/EY (EUVL L 136, 30.4.2004, s. 58).


LIITE

Lisätään seuraavat aineet asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteeseen I:

2.

Antiparasiittiset aineet

2.1

Sisäloislääkkeet

2.1.3

Bentsimidatsolit ja probentsimidatsolit

Farmakologisesti vaikuttava/t aine/aineet

Merkkijäämä

Eläinlajit

JEM

Kohdekudos

”Albendatsoli

Albendatsolisulfoksidin, albendatsolisulfonin ja albendatsoli-2-aminosulfonin yhteismäärä albendatsolina ilmaistuna

Kaikki märehtijät

100 μg/kg

Lihas

100 μg/kg

Rasva

1 000 μg/kg

Maksa

500 μg/kg

Munuaiset

100 μg/kg

Maito

Febanteeli

Uutettavissa olevien jäämien yhteismäärä, joka voidaan hapettaa oksfendatsolisulfoniksi

Kaikki märehtijät

50 μg/kg

Lihas

50 μg/kg

Rasva

500 μg/kg

Maksa

50 μg/kg

Munuaiset

10 μg/kg

Maito

Fenbendatsoli

Uutettavissa olevien jäämien yhteismäärä, joka voidaan hapettaa oksfendatsolisulfoniksi

Kaikki märehtijät

50 μg/kg

Lihas

50 μg/kg

Rasva

500 μg/kg

Maksa

50 μg/kg

Munuaiset

10 μg/kg

Maito

Oksfendatsoli

Uutettavissa olevien jäämien yhteismäärä, joka voidaan hapettaa oksfendatsolisulfoniksi

Kaikki märehtijät

50 μg/kg

Lihas

50 μg/kg

Rasva

500 μg/kg

Maksa

50 μg/kg

Munuaiset

10 μg/kg

Maito

Tiabendatsoli

Tiabendatsolin ja 5-hydroksitiabendatsolin yhteismäärä

Vuohet

100 μg/kg

Lihas

100 μg/kg

Rasva

100 μg/kg

Maksa

100 μg/kg

Munuaiset

100 μg/kg

Maito”

2.1.4

Fenoliderivatiivit mukaan lukien salisylianilidit

Farmakologisesti vaikuttava/t aine/aineet

Merkkijäämä

Eläinlajit

JEM

Kohdekudos

”Oksiklotsanidi

Oksiklotsanidi

Kaikki märehtijät

20 μg/kg

Lihas

20 μg/kg

Rasva

500 μg/kg

Maksa

100 μg/kg

Munuaiset

10 μg/kg

Maito”

2.2

Ulkoloislääkkeet

2.2.2

Formamidiinit

Farmakologisesti vaikuttava/t aine/aineet

Merkkijäämä

Eläinlajit

JEM

Kohdekudos

”Amitratsi

Amitratsin ja sen kaikkien 2,4-dimetyyli-aniliiniä sisältävien metaboliittien yhteismäärä amitratsina ilmaistuna

Vuohet

200 μg/kg

Rasva

100 μg/kg

Maksa

200 μg/kg

Munuaiset

10 μg/kg

Maito”

2.2.3

Pyretroidit

Farmakologisesti vaikuttava/t aine/aineet

Merkkijäämä

Eläinlajit

JEM

Kohdekudos

”Sypermetriini

Sypermetriini (isomeerien summa)

Kaikki märehtijät

20 μg/kg

Lihas

200 μg/kg

Rasva

20 μg/kg

Maksa

20 μg/kg

Munuaiset

20 μg/kg

Maito (1)

Deltametriini

Deltametriini

Kaikki märehtijät

10 μg/kg

Lihas

50 μg/kg

Rasva

10 μg/kg

Maksa

10 μg/kg

Munuaiset

20 μg/kg

Maito

5.

Kortikoidit

5.1

Glukokortikoidit

Farmakologisesti vaikuttava/t aine/aineet

Merkkijäämä

Eläinlajit

JEM

Kohdekudos

”Deksametasoni

Deksametasoni

Vuohet

0,75 μg/kg

Lihas

2 μg/kg

Maksa

0,75 μg/kg

Munuaiset

0,3 μg/kg

Maito”


(1)  Komission direktiivissä 98/82/EY olevat lisäsäännökset on otettava huomioon (EYVL L 290, 29.10.1998, s. 25).”


Top