EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0878

Komission asetus (EY) N:o 878/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisista, tiettyjä luokkien 1 ja 2 aineksena pidettäviä, teknisiin tarkoituksiin tarkoitettuja eläinperäisiä sivutuotteita koskevista siirtymäkauden toimenpiteistä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 162, 30.4.2004, p. 62–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 045 P. 190 - 192
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 045 P. 190 - 192
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 045 P. 190 - 192
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 045 P. 190 - 192
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 045 P. 190 - 192
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 045 P. 190 - 192
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 045 P. 190 - 192
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 045 P. 190 - 192
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 045 P. 190 - 192
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 058 P. 177 - 179
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 058 P. 177 - 179

No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; Kumoaja 32011R0142 . Latest consolidated version: 22/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/878/oj

32004R0878

Komission asetus (EY) N:o 878/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisista, tiettyjä luokkien 1 ja 2 aineksena pidettäviä, teknisiin tarkoituksiin tarkoitettuja eläinperäisiä sivutuotteita koskevista siirtymäkauden toimenpiteistä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 162 , 30/04/2004 s. 0062 - 0064


Komission asetus (EY) N:o 878/2004,

annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004,

asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisista, tiettyjä luokkien 1 ja 2 aineksena pidettäviä, teknisiin tarkoituksiin tarkoitettuja eläinperäisiä sivutuotteita koskevista siirtymäkauden toimenpiteistä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 3 päivänä lokakuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002(1) ja erityisesti sen 4 artiklan 4 kohdan, 5 artiklan 4 kohdan, 16 artiklan 3 kohdan ja 32 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä 22 päivänä toukokuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 999/2001(2) kielletään elintarvikkeisiin, rehuihin tai lannoitteisiin tarkoitetun erikseen määritellyn riskiaineksen tuonti yhteisöön.

(2) Luokkaan 1 kuuluvaa ainesta, joka voi sisältää erikseen määriteltyä riskiainesta, voidaan kuitenkin tuoda yhteisöön tai viedä yhteisöstä asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 vahvistettujen tai asetuksen 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla menettelyllä vahvistettavien sääntöjen mukaisesti.

(3) Kolmansista maista tulevien tiettyjen tuotteiden maahantuontia ja kauttakuljetusta koskevista asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisista siirtymäkauden toimenpiteistä 12 päivänä toukokuuta 2003 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 812/2003(3) säädetään 30 päivään huhtikuuta 2004 kestävästä tilapäisestä poikkeuksesta asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaiseen, tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien eläinperäisten sivutuotteiden tuontikieltoon.

(4) Tietyt toimijat ja kauppakumppanit ovat ilmaisseet huolestuneisuutensa rehu- ja elintarvikeketjun ulkopuoliseen tekniseen käyttöön tarkoitettujen eläinperäisten sivutuotteiden tuontikiellon vuoksi.

(5) Komissio on pyytänyt tieteellisiä neuvoja piakkoin tehtävää määrällistä arviota varten, jossa tarkastellaan naudan spongiformisen enkefalopatian BSE:n jäännösriskiä eräissä naudoista peräisin olevissa tuotteissa, kuten gelatiinissa ja talissa. Lisäksi aiotaan pyytää lisää erityisneuvoja.

(6) Odotettaessa kyseisiä neuvoja on aiheellista säätää siirtymäkauden toimenpiteistä, joilla sallitaan asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisesti luokkien 1 ja 2 aineksena pidettävien, yksinomaan tekniseen käyttöön tarkoitettujen tuotteiden markkinoille saattamisen, viennin, tuonnin ja kauttakulun jatkaminen.

(7) Vastaavasti olisi säädettävä siirtymäkauden toimenpiteistä, joilla sallitaan tietyn tarkkaan määritellyn luokkaan 1 ja 2 kuuluvan aineksen tekninen käyttö. Tällaisen teknisiin tarkoituksiin tarkoitetun aineksen erityiskäyttötapoihin olisi kohdistettava tiukat kanavointi- ja valvontatoimet, joilla pienennetään entisestään riskiä tuotteiden kulkeutumisesta elintarvike- ja rehuketjuun ja riskiä aiotusta poikkeavasta käytöstä muissa teknisissä tuotteissa, kuten lannoitteissa ja maanparannusaineissa, kosmeettisissa valmisteissa, lääkkeissä ja lääkinnällisissä laitteissa.

(8) Jos luokkiin 1 ja 2 kuuluvien eläinperäisten sivutuotteiden käyttöä ei voida välttää lääkkeiden valmistuksessa, toimivaltainen viranomainen voi poiketa asetuksen säännöksistä asiaa koskevan yhteisön lainsäädännön mukaisesti tehtävän asianmukaisen tapauskohtaisen riskinarvioinnin perusteella.

(9) Yhteisössä valmistettujen tekniseen käyttöön tarkoitettujen eläinperäisten sivutuotteiden markkinoille saattamisen ja viennin osalta asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 vahvistetut säännöt lienevät yleisesti ottaen riittäviä, edellyttäen että niitä täydennetään keräystä ja kuljetusta koskevilla säännöillä, jotta varmistetaan tiukkojen kanavointi-, tunnistus- ja valvontatavoitteiden saavuttaminen. Tuontierien ja kauttakuljetuksessa olevien erien osalta olisi pantava täytäntöön todistuksia ja kanavointia koskevia lisävaatimuksia.

(10) Jäsenvaltioiden olisi tarpeen mukaan otettava käyttöön uusia valvontajärjestelyitä tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi ja erityisesti, jotta vältetään riski säädöstenvastaisesta käytöstä, ja tehtävä yhteistyötä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Jäsenvaltioiden olisi tiedotettava tästä komissiolle ja muille jäsenvaltioille, ja niiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat yhteisön lainsäädännön mukaiset toimenpiteet, mikäli sääntöjä ei noudateta.

(11) Jotta vältetään kaupan häiriytyminen, on aiheellista säätää kohtuullinen ajanjakso, jonka aikana hyväksytään edelleen 1 päivän toukokuuta 2004 jälkeen rajatarkastusasemille saapuvat maahantuotavat eläinperäiset sivutuotteet, joihin voi yhä olla liitetty vanhanmalliset terveystodistukset.

(12) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan seuraaviin, asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisesti luokkien 1 ja 2 aineksena pidettäviin ja yksinomaan teknisiin tarkoituksiin tarkoitettuihin eläinperäisiin sivutuotteisiin:

a) eläimistä saadut vuodat ja nahat, jotka on käsitelty tietyillä neuvoston direktiivissä 96/22/EY(4) kielletyillä aineilla

b) renderoidut rasvat, jotka on johdettu asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä V olevassa III luvussa tarkoitetulla ensimmäisellä käsittelymenetelmällä tuotetuista luokan 1 aineksista ja jotka märehtijöistä johdetun renderoidun rasvan tapauksessa on puhdistettu siten, että kaikkien jäljelle jäävien liukenemattomien epäpuhtauksien kokonaismäärä ei ole yli 0,15 painoprosenttia, sekä johdetut rasvojen johdannaiset, jotka ovat vähintään asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VI olevan III luvun vaatimusten mukaisia

c) märehtijöiden suolet (sisältöineen tai ilman sisältöä)

d) luut ja luutuotteet, jotka sisältävät selkärangan ja kalloja, sekä nautojen sarvet, jotka on poistettu kallosta menetelmällä, jossa kallonontelo jää ehjäksi.

Nämä eläinperäiset sivutuotteet eivät kuitenkaan saa olla peräisin asetuksen (EY) N:o 1774/2002 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan i ja ii alakohdassa tarkoitetuista eläimistä.

2 artikla

Poikkeus, joka koskee eläinperäisten sivutuotteiden markkinoille saattamista ja vientiä

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 20 artiklan 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia tämän asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen eläinperäisten sivutuotteiden ("eläinperäisten sivutuotteiden") markkinoille saattamisen ja viennin.

Ensimmäisessä alakohdassa säädettyä poikkeusta ei kuitenkaan sovelleta tämän asetuksen 1 artiklan c ja d alakohdassa tarkoitettuihin eläinperäisiin sivutuotteisiin.

3 artikla

Poikkeus, joka koskee eläinperäisten sivutuotteiden tuontia ja kauttakulkua

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 29 artiklan 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia eläinperäisten sivutuotteiden tuonnin ja kauttakuljetuksen.

Tämän asetuksen 5 artiklan a alakohdassa tarkoitetun kaltainen merkintä on vaadittava myös tuoduilta eläinperäisiltä sivutuotteilta.

4 artikla

Edellytykset eläinperäisten sivutuotteiden markkinoille saattamiselle, viennille ja tuonnille

1. Eläinperäisten sivutuotteiden markkinoille saattaminen tai vienti on järjestettävä tavalla, joka ei aiheuta riskiä eläinten terveydelle, kansanterveydelle eikä ympäristölle.

2. Eläinperäisten sivutuotteiden maahantuontiin on sovellettava kansallisen lainsäädännön mukaisia terveystodistuksia koskevia vaatimuksia.

Maahantuodut ja kauttakulussa olevat erät on kanavoitava neuvoston direktiivin 97/78/EY 8 artiklan 4 kohdassa säädetyn valvontamenettelyn mukaisesti.

5 artikla

Eläinperäisten sivutuotteiden kerääminen ja kuljettaminen

Eläinperäisten sivutuotteiden keräämisen ja kuljettamisen on täytettävä seuraavat lisävaatimukset:

a) asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä II olevassa I luvussa säädettyjen tunnistamisvaatimusten lisäksi kaikkiin pakkauksiin on laitettava merkintä "KÄYTTÖ KIELLETTY ELINTARVIKKEISSA, REHUISSA, LANNOITTEISSA, KOSMEETTISISSA VALMISTEISSA, LÄÄKKEISSÄ JA LÄÄKINNÄLLISISSÄ LAITTEISSA".

Erilaista merkintää voidaan kuitenkin käyttää, jos eläinperäiset sivutuotteet on tarkoitettu käytettäviksi lääkkeissä yhteisön lainsäädännön mukaisesti. Tällaisessa merkinnässä on ilmoitettava selvästi, että eläinperäiset sivutuotteet on "TARKOITETTU AINOASTAAN LÄÄKKEISSÄ KÄYTETTÄVÄKSI".

b) sivutuotteet on toimitettava asetuksen (EY) N:o 1774/2002 18 artiklan mukaisesti hyväksyttyyn tekniseen laitokseen, ja niitä on käsiteltävä toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä tavalla siten, että syntyvä tekninen tuote ei aiheuta vaaraa eläinten terveydelle tai kansanterveydelle

c) b alakohdassa tarkoitetun teknisen laitoksen on huolehdittava asetuksen (EY) N:o 1774/2002 9 artiklan mukaisesta kirjanpidosta ja käytettävä eläinperäisiä sivutuotteita yksinomaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymiin teknisiin tarkoituksiin.

6 artikla

Valvonta

1. Maahantuotavien tai kauttakulussa olevien erien osalta toimivaltaisen viranomaisen on säännöllisesti ja vähintään kaksi kertaa vuodessa tehtävä asiakirjatarkastuksia kuljetusketjussa, joka ulottuu tuonnin tapauksessa saapumispaikan rajatarkastusasemalta hyväksyttyyn tekniseen laitokseen ja kauttakuljetuksen tapauksessa saapumispaikan rajatarkastusasemalta poistumispaikan rajatarkastusasemalle, selvittääkseen tuotujen, käytettyjen ja hävitettyjen eläinperäisten sivutuotteiden tuotteiden määrät ja varmistaakseen, että tämän asetuksen ja asetuksen (EY) N:o 1774/2002 säännöksiä noudatetaan.

Kauttakuljetuksessa olevien erien osalta saapumispaikan ja poistumispaikan rajatarkastusasemista vastaavien viranomaisten on tehtävä tarpeen mukaan yhteistyötä tehokkaan jäljityksen ja tarkastusten varmistamiseksi. Toimivaltaisten viranomaisten on myös tehtävä seurantaan liittyvää yhteistyötä varmistaakseen sen, että yhteen jäsenvaltioon tuodut ja toisessa käytetyt määrät, yhdestä jäsenvaltiosta viedyt mutta toisessa valmistetut määrät sekä kauttakulussa maahan saapuvat ja maasta poistuvat määrät täsmäävät.

2. Yhteisössä markkinoille saatettavaksi tai vientiin tarkoitettujen erien osalta toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä asetuksessa (EY) N:o 1774/2002, etenkin asetuksen 7 ja 8 artiklassa säädetyt tarkastukset varmistaakseen samoin määrien vastaavuuden ja lainsäädännön noudattamisen.

7 artikla

Jäsenvaltioiden tiedotusvelvollisuus

Jäsenvaltioiden on välittömästi tiedotettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean välityksellä seuraavista seikoista:

a) 2 ja 3 artiklassa säädetyn poikkeuksen soveltaminen;

b) edellä 6 artiklassa säädetyt valvontajärjestelyt sen varmistamiseksi, että tällaisia eläimistä saatavia sivutuotteita käytetään vain 5 artiklan c alakohdan mukaisesti sallittuihin tarkoituksiin.

8 artikla

Tämän asetuksen noudattamatta jättämisen vuoksi toteutettavat toimenpiteet

Toimivaltaisen viranomaisen on välittömästi toteutettava aiheelliset toimenpiteet, mikäli tätä asetusta ei noudateta.

9 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1. Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2. Sitä sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2004.

3. Komission asetuksen (EY) N:o 812/2003 mukaisesti laadittuja todistuksia voidaan kuitenkin käyttää 15 päivään kesäkuuta 2004 saakka.

4. Jäsenvaltioiden on sallittava 15 päivään elokuuta 2004 saakka sellaisten erien tuonti, jotka ovat lähteneet kolmannesta maasta ennen 15 päivää kesäkuuta 2004 ja joihin on vielä saatettu liittää 3 kohdassa tarkoitetut todistukset.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä huhtikuuta 2004.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 808/2003 (EUVL L 117, 13.5.2003, s. 1).

(2) EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2245/2003 (EUVL L 333, 20.12.2003, s. 28).

(3) EUVL L 117, 13.5.2003, s. 19. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2268/2003 (EUVL L 336, 23.12.2003, s. 24).

(4) EYVL L 125, 23.5.1996, s. 3. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/74/EY (EUVL L 262, 14.10.2003, s. 17).

Top