Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0828

Neuvoston asetus (EY) N:o 828/2004, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2004, Sierra Leonesta peräisin olevan Atlantin miekkakalan (Xiphias gladius) tuonnin kieltämisestä ja asetuksen (EY) N:o 2093/2000 kumoamisesta

OJ L 127, 29.4.2004, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 007 P. 76 - 77
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 007 P. 76 - 77
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 007 P. 76 - 77
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 007 P. 76 - 77
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 007 P. 76 - 77
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 007 P. 76 - 77
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 007 P. 76 - 77
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 007 P. 76 - 77
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 007 P. 76 - 77

No longer in force, Date of end of validity: 24/06/2005; Kumoaja 32005R0919

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/828/oj

32004R0828

Neuvoston asetus (EY) N:o 828/2004, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2004, Sierra Leonesta peräisin olevan Atlantin miekkakalan (Xiphias gladius) tuonnin kieltämisestä ja asetuksen (EY) N:o 2093/2000 kumoamisesta

Virallinen lehti nro L 127 , 29/04/2004 s. 0023 - 0024


Neuvoston asetus (EY) N:o 828/2004,

annettu 26 päivänä huhtikuuta 2004,

Sierra Leonesta peräisin olevan Atlantin miekkakalan (Xiphias gladius) tuonnin kieltämisestä ja asetuksen (EY) N:o 2093/2000 kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Koska meren luonnonvarat ovat ehtyviä, niiden suojelu olisi ehdottoman tärkeää sekä biologisen tasapainon että yleisen elintarviketurvan vuoksi.

(2) Kansainvälinen Atlantin tonnikalojen suojelukomissio (ICCAT), jota koskevan yleissopimuksen sopimuspuoli Euroopan yhteisö on, hyväksyi vuonna 1995 toimintasuunnitelman, jolla pyritään varmistamaan Atlantin miekkakalan suojeluohjelman tuloksellisuus lajin säilymisen turvaamiseksi.

(3) ICCAT-yleissopimuksen sopimuspuolet, joiden kalastajat ovat velvollisia vähentämään Atlantin miekkakalan pyyntiään, voivat hoitaa kyseisiä kalakantoja tehokkaasti ainoastaan, jos sopimukseen kuulumattomat, Atlantin miekkakalan kalastusta harjoittavat osapuolet toimivat suojelukomission kanssa yhteistyössä ja noudattavat vahvistettuja suojelu- ja hoitotoimenpiteitä.

(4) Saaliita, kauppaa ja alusten toimintaa koskevien tietojen perusteella suojelukomissio on nimennyt vuonna 1998 Belizen ja Hondurasin ja vuonna 2002 Sierra Leonen maiksi, joiden alukset kalastavat Atlantin miekkakalaa suojelukomission kyseisen lajin säilyttämiseksi toteuttamien toimenpiteiden tehokkuutta heikentävällä tavalla.

(5) Belizestä ja Hondurasista peräisin olevan Atlantin miekkakalan tuontia säännellään nykyisin Belizestä ja Hondurasista peräisin olevan Atlantin miekkakalan (Xiphias gladius) tuonnin kieltämisestä 28 päivänä syyskuuta 2000 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 2093/2000(1), jolla kielletään miekkakalan tuonti kyseisistä kahdesta maasta.

(6) Suojelukomissio on todennut, että Hondurasin kanssa aloitettu yhteistyö Atlantin miekkakalan säilyttämiseksi on lujittunut. Se suositteli vuoden 2001 vuosikokouksessaan, että yleissopimuksen sopimuspuolten määräämä kielto, joka koskee Atlantin miekkakalan tuontia Hondurasista tuotteen kaikissa muodoissa, kumottaisiin.

(7) Suojelukomissio on todennut, että Belizen kanssa aloitetussa yhteistyössä Atlantin miekkakalan säilyttämiseksi on edistytty. Se päätti vuoden 2003 vuosikokouksessaan, että yleissopimuksen sopimuspuolten määräämä kielto, joka koskee Atlantin miekkakalan tuontia Belizestä tuotteen kaikissa muodoissa, kumotaan 1 päivästä tammikuuta 2004.

(8) Suojelukomission yritykset saada Sierra Leone noudattamaan Atlantin miekkakalan säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä eivät ole johtaneet tuloksiin.

(9) Suojelukomissio on suositellut sopimuspuolille, että ne toteuttaisivat asianmukaiset toimenpiteet tuontikiellon asettamiseksi Sierra Leonesta peräisin olevalle Atlantin miekkakalalle sen kaikissa muodoissa. Toimenpiteistä on luovuttava heti, kun todetaan, että asianomaisen maan kalastustoiminta on mukautettu suojelukomission toteuttamiin toimenpiteisiin. Sen vuoksi on tarpeen, että Euroopan yhteisö, jolla on yksinomainen toimivalta asiassa, soveltaa kyseisiä toimenpiteitä.

(10) Kyseiset toimenpiteet ovat muista kansainvälisistä sopimuksista johtuvien Euroopan yhteisön velvoitteiden mukaisia.

(11) Avoimuussyistä on aiheellista kumota asetus (EY) N:o 2093/2000 ja korvata se tällä asetuksella,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa "tuonnilla" tarkoitetaan yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92(2) 4 artiklan 15 kohdan a ja b alakohdassa ja 16 kohdan a-f alakohdassa mainittuja tullimenettelyjä.

2 artikla

1. Kielletään Sierra Leonesta peräisin olevan Atlantin miekkakalan (Xiphias gladius), joka luokitellaan CN-koodeihin ex 0301 99 90 , 0302 69 87 , ex 0302 70 00 , 0303 79 87 , ex 0303 80 00 , ex 0304 10 38 , ex 0304 10 98 , 0304 20 87 , 0304 90 65 , ex 0305 10 00 , ex 0305 20 00 , ex 0305 30 90 , ex 0305 49 80 , ex 0305 59 80 tai ex 0305 69 80 , tuonti yhteisöön.

2. Kielletään kaikkien 1 kohdassa mainittuun Atlantin miekkakalaan perustuvien jalostettujen tuotteiden, jotka luokitellaan koodeihin ex 1604 19 91 , ex 1604 19 98 tai ex 1604 20 90 tuonti.

3 artikla

Tämän asetuksen säännöksiä ei sovelleta 2 artiklassa tarkoitettujen Sierra Leonesta peräisin olevien tuotteiden määriin, joiden voidaan toimivaltaisia kansallisia viranomaisia tyydyttävällä tavalla todistaa olleen tämän asetuksen voimaantulopäivänä matkalla yhteisön alueelle, jos mainittujen määrien tuonti tapahtuu tosiasiallisesti viimeistään 14 päivän kuluttua kyseisestä päivästä.

4 artikla

1. Kumotaan asetus (EY) N:o 2093/2000.

2. Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 26 päivänä huhtikuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. Cowen

(1) EYVL L 249, 4.10.2000, s. 3.

(2) EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 60/2004 (EUVL L 9, 15.1.2004, s. 8).

Top