Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0664

Komission asetus (EY) N:o 664/2004, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2004, asetuksen (EY) N:o 2535/2001 mukaisia maito- ja maitotuotteiden tuontitodistuksia koskevista siirtymätoimenpiteistä Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi

OJ L 104, 8.4.2004, p. 106–107 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/664/oj

32004R0664

Komission asetus (EY) N:o 664/2004, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2004, asetuksen (EY) N:o 2535/2001 mukaisia maito- ja maitotuotteiden tuontitodistuksia koskevista siirtymätoimenpiteistä Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi

Virallinen lehti nro L 104 , 08/04/2004 s. 0106 - 0107


Komission asetus (EY) N:o 664/2004,

annettu 7 päivänä huhtikuuta 2004,

asetuksen (EY) N:o 2535/2001 mukaisia maito- ja maitotuotteiden tuontitodistuksia koskevista siirtymätoimenpiteistä Tsekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Tsekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Tsekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 41 artiklan ensimmäisen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maito- ja maitotuotealan tuontijärjestelmän ja tariffikiintiöiden avaamisen osalta 14 päivänä joulukuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2535/2001(1) 2 osaston I luvun 2 jaksossa vahvistetaan tuontitodistusten hakijoiden hyväksymistä koskevat erityissäännökset. Jotta varmistettaisiin se, että Tsekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian toimijat voivat hakea tuontitodistuksia kyseisten maiden Euroopan unioniin liittymisestä alkaen, olisi säädettävä siirtymätoimenpiteitä.

(2) Uusien jäsenvaltioiden toimijoiden olisi sallittava hakea tuontitodistuksia asetuksen (EY) N:o 2535/2001 liitteessä tarkoitetuissa tariffikiintiöissä 1 päivän toukokuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2004 välisellä ajalla ilman ennakkohyväksyntää. Niiden olisi osoitettava asemansa ja säännöllinen toimintansa kaupankävijöinä. Uusien jäsenvaltioiden hakijoiden olisi kaupankäynnin osoittamista koskevan vaatimuksen osalta sallittava ottaa huomioon yhteisön kanssa käydyn kaupan lisäksi kaikkien kolmansien maiden kanssa käyty kauppa. Niillä olisi oltava mahdollisuus valita kaupankäynnin viitevuodeksi vuosi 2002 vuoden 2003 sijaan, jos ne voivat osoittaa, että ne eivät voineet tuoda tai viedä edellytettyjä maitotuotteiden määriä vuonna 2003 poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi. Uusien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi toimitettava 15 päivään toukokuuta 2004 mennessä komissiolle luettelo kaikista kelpoisuusvaatimukset täyttävistä toimijoista. Jotta kukin hakija voidaan tunnistaa helpommin ja helpotettaisiin todistusten siirtämistä, olisi täsmennettävä kunkin toimijan osalta toimitettaviksi kuuluvat tiedot. Uusien jäsenvaltioiden niiden toimijoiden, jotka täyttävät kelpoisuusvaatimukset, olisi sallittava lisäksi hankkia tuontitodistuksia.

(3) Uusien jäsenvaltioiden toimijat olisi hyväksyttävä 1 päivän heinäkuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2005 välisellä ajalla, jos ne toimittavat ennen 1 päivää kesäkuuta pyynnön, jonka mukana on tarvittavat asiakirjat ja tiedot, tai jos ne mainitaan komissiolle 15 päivään toukokuuta 2004 mennessä toimitettavan kelpoisuusvaatimukset täyttävien toimijoiden luettelossa.

(4) Sen vuoksi on tarpeen säätää poikkeuksia eräistä asetuksen (EY) N:o 2535/2001 säännöksistä.

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 2535/2001 2 osaston I luvun 2 jaksossa säädetään, Tsekkiin, Viroon, Kyprokseen, Latviaan, Liettuaan, Unkariin, Maltaan, Puolaan, Sloveniaan ja Slovakiaan (jäljempänä "uudet jäsenvaltiot") sijoittautuneet toimijat voivat hakea tuontitodistuksia kiintiöille, jotka koskevat 1 päivän toukokuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2004 välistä aikaa, ilman sen jäsenvaltion, johon ne ovat sijoittautuneet, toimivaltaisten viranomaisten ennakkohyväksyntää.

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 2535/2001 11 artiklassa säädetään, uusiin jäsenvaltioihin sijoittautuneet toimijat voivat hakea tuontitodistuksia 1 kohdassa tarkoitettuja kiintiöitä varten ainoastaan siinä jäsenvaltioissa, johon ne ovat sijoittautuneet.

Todistushakemukset hyväksytään vain, jos hakija on liittänyt mukaan seuraavat asiakirjat:

a) todiste siitä, että hakija on vuonna 2003 tuonut ja/tai vienyt vähintään 25 tonnia yhdistetyn nimikkeistön 04 ryhmään kuuluvia maitotuotteita vähintään neljässä erillisessä toimessa;

b) kaikki asiakirjat ja tiedot, jotka todistavat riittävällä tavalla hakijan henkilöllisyyden ja aseman, erityisesti

i) kansallisen lainsäädännön mukaisesti laaditut asiakirjat, jotka koskevat yrityksen kirjanpitoa ja/tai verotusjärjestelmää; ja

ii) alv-numero, jos siitä säädetään kansallisessa lainsäädännössä;

iii) toimijan kaupparekisteriote, jos siitä säädetään kansallisessa lainsäädännössä.

Toisen alakohdan a alakohdan osalta viitevuosi on 2002, jos kyseinen tuoja voi osoittaa, ettei hän voinut tuoda tai viedä edellytettyjä maitotuotteiden määriä vuonna 2003 poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi.

Tämän kohdan soveltamiseksi sisäisiä ja ulkoisia jalostustoimia ei katsota tuonniksi ja vienniksi.

3. Uusien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava komissiolle 15 päivään toukokuuta 2004 mennessä luettelot toimijoista, jotka ovat hakeneet tuontitodistuksia kiintiöille, jotka koskevat 1 päivän toukokuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2004 välistä aikaa 1 kohdan mukaisesti ja 2 kohdassa säädettyjä edellytyksiä noudattaen. Luettelot on laadittava asetuksen (EY) N:o 2535/2001 liitteessä XIV olevan mallin mukaisesti, hyväksyntänumeroa lukuun ottamatta.

4. Komissio toimittaa nämä luettelot muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

5. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 2535/2001 16 artiklan 4 kohdassa säädetään, tuontitodistukset, jotka on myönnetty 1 päivän toukokuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2004 välistä aikaa koskeville kiintiöille, voidaan siirtää ainoastaan mainitun asetuksen 2 jakson mukaisesti hyväksytyille luonnollisille tai oikeushenkilöille ja 3 kohdassa tarkoitetuissa luetteloissa mainituille luonnollisille tai oikeushenkilöille.

2 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 2535/2001 8 artiklassa säädetään, 1 päivän heinäkuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2005 välistä aikaa koskevia kiintiöitä varten myönnetään hyväksyntä:

a) uusiin jäsenvaltioihin sijoittautuneille toimijoille, jotka toimittavat ennen 1 päivää kesäkuuta 2004 sen jäsenvaltion, johon ne ovat sijoittautuneet, toimivaltaisille viranomaisille pyynnön, jonka mukana on 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut asiakirjat, tai

b) uusiin jäsenvaltioihin sijoittautuneille toimijoille, jotka toimittavat ennen 1 päivää kesäkuuta 2004 sen jäsenvaltion, johon ne ovat sijoittautuneet, toimivaltaisille viranomaisille pyynnön ja jotka mainitaan 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa luettelossa.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan Tsekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimuksen voimaantulopäivänä ja edellyttäen, että liittymissopimus tulee voimaan.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä huhtikuuta 2004.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 341, 22.12.2001, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 50/2004 (EUVL L 7, 13.1.2004, s. 9).

Top