EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0594

Komission asetus (EY) N:o 594/2004, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2004, hedelmä- ja vihannesalalla sekä hedelmä- ja vihannesjalostealalla sovellettavien määräytymisperusteiden vahvistamisesta

OJ L 94, 31.3.2004, p. 17–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 328 - 332
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 328 - 332
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 328 - 332
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 328 - 332
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 328 - 332
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 328 - 332
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 328 - 332
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 328 - 332
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 328 - 332
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 055 P. 12 - 16
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 055 P. 12 - 16

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; Kumoaja 32006R1913

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/594/oj

32004R0594

Komission asetus (EY) N:o 594/2004, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2004, hedelmä- ja vihannesalalla sekä hedelmä- ja vihannesjalostealalla sovellettavien määräytymisperusteiden vahvistamisesta

Virallinen lehti nro L 094 , 31/03/2004 s. 0017 - 0021


Komission asetus (EY) N:o 594/2004,

annettu 30 päivänä maaliskuuta 2004,

hedelmä- ja vihannesalalla sekä hedelmä- ja vihannesjalostealalla sovellettavien määräytymisperusteiden vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden euromääräisestä valuuttajärjestelmästä 15 päivänä joulukuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2799/98(1) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksessa (EY) N:o 2799/98 otetaan käyttöön maatalouden uusi valuuttajärjestelmä 1 päivästä tammikuuta 1999. Kyseisen järjestelmän soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 2808/98(2). Asetuksessa vahvistetaan sovellettavat valuuttakurssin määräytymisperusteet asetuksen (EY) N:o 2799/98 3 artiklassa ilmoitettujen perusteiden mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisten alojen lainsäädännössä tarvittaessa säädettyjä täsmennyksiä tai poikkeuksia. Sen vuoksi on suotavaa vahvistaa ja koota yhteen asetukseen hedelmä- ja vihannesalalla sekä hedelmä- ja vihannesjalostealalla sovellettavat valuuttakurssin määräytymisperusteet.

(2) Hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 2200/96(3) ja hedelmä- ja vihannesjalostealan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 2201/96(4) on muutettu useaan otteeseen. Selvyyden vuoksi olisi näin ollen kumottava hedelmä- ja vihannesalalla, hedelmä- ja vihannesjalostealalla, elävien kasvien ja kukkaviljelytuotteiden alalla osittain sovellettavista sekä ETY:n perustamissopimuksen liitteessä II lueteltuihin tiettyihin tuotteisiin sovellettavista määräytymisperusteista ja asetuksen (EY) N:o 1445/93 kumoamisesta 4 päivänä helmikuuta 1998 annettu komission asetus (EY) N:o 293/98(5) ja korvattava se uudella asetuksella.

(3) Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tuottajaorganisaatioiden hyväksynnän ja tuottajaryhmittymien esihyväksynnän osalta 11 päivänä elokuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1432/2003(6) 4 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa vahvistetaan hyväksytyiltä tuottajaorganisaatioilta asetuksen (EY) N:o 2200/96 11 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti edellytettävä kaupan pidettävissä olevan tuotannon vähimmäismäärä. Kun kyseessä ovat vuosittaiset määrät, asetuksen (EY) N:o 2799/98 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti olisi vahvistettava kyseiseen määrään sovellettavan valuuttakurssin määräytymisperusteeksi asianomaisen vuoden 1 päivä tammikuuta.

(4) Asetuksen (EY) N:o 2200/96 15 artiklan 3 kohdassa vahvistetaan edellytykset, joilla jäsenvaltiot voivat vahvistaa enimmäistason toimintarahastoista maksettaville yhteisön markkinoiltapoistamista koskeville lisäkorvauksille. Kyseiset lisäkorvauksen enimmäismäärät ilmoitetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan interventiojärjestelmän ja markkinoiltapoistamisjärjestelmän osalta 21 päivänä tammikuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 103/2004(7) liitteessä II. Tätä enimmäistasoa ja lisäkorvauksen enimmäismäärää koskevaan valuuttakurssiin olisi sovellettava markkinoiltapoistamiskorvaukseen samaan aikaan sovellettavaa määräytymisperustetta.

(5) Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä toimintaohjelmien, toimintarahastojen ja yhteisön taloudellisen tuen osalta 11 päivänä elokuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1433/2003(8) liitteessä I olevassa 3 kohdassa vahvistetaan toimintaohjelmaan sisällytettävissä olevien yleiskulujen enimmäismäärä. Kun kyseessä on vuosittainen määrä, olisi asetuksen (EY) N:o 2799/98 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 2808/98 4 artiklan 2 kohdassa säädetään, kyseiseen määrään sovellettava samaa valuuttakurssia kuin muihin sen toimintarahaston määriin, johon se liittyy.

(6) Asetuksen (EY) N:o 2808/98 3 artiklan 1 kohdan neljännessä luetelmakohdassa säädetään, että hedelmä- ja vihannesalan tuotteita markkinoilta poistettaessa valuuttakurssin määräytymisperuste on sen kuukauden ensimmäinen päivä, jona kyseinen toimi on toteutettu. Tätä säännöstä on syytä soveltaa asetuksen (EY) N:o 2200/96 23 artiklan 1 kohdan mukaisesti toteutettujen markkinoiltapoistamistoimien lisäksi myös ilmaiseksi jaettavien hedelmien ja vihannesten kuljetuskustannusten tukeen, josta säädetään asetuksen (EY) N:o 2200/96 30 artiklan 6 kohdan mukaisesti asetuksen (EY) N:o 103/2004 16 artiklan 1 kohdassa, sekä asetuksen (EY) N:o 103/2004 17 artiklassa säädetyin edellytyksin asetuksen (EY) N:o 2200/96 30 artiklan 6 kohdan mukaisesti haltuun otettujen, ilmaiseksi jaettavien tuotteiden lajittelu- ja kuljetuskustannusten enimmäismääriin, koska kyseessä ovat markkinoiltapoistamiseen liittyvät tai sitä vastaavat toimet.

(7) Hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94(9) 2 artiklan 3 kohdassa säädetään, että mainitun artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti todetuista hintanoteerauksista vähennetään kiinteä määrä, kun ne todetaan tukku/vähittäisportaassa. Tässä ja vastaavissa tapauksissa olisi sovellettava asetuksen (EY) N:o 2808/98 5 artiklan 2 kohdan säännöksiä.

(8) Asetuksen (EY) N:o 2808/98 5 artiklan 2 kohdan säännöksiä on sovellettava asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kiinteän tuontiarvon laskemiseen.

(9) Asetuksen (EY) N:o 3223/94 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 5 artiklan 1 a kohdan a alakohdan (laskutusmenettely) täytäntöön panemiseksi on tarpeen ilmoittaa kyseisen erän tulohinta euroina. Asetuksen (EY) N:o 2808/98 2 artiklaa vastaavasti on sovellettava tulli-ilmoituksen vastaanottopäivänä voimassa olevia valuuttakursseja.

(10) Asetuksen (EY) N:o 2200/96 35 artiklassa säädetty vientituki on osa mainitun asetuksen V osastossa käyttöön otettua kolmansien maiden kanssa käytävää kauppaa koskevaa menettelyä. Siihen pitää siis soveltaa asetuksen (EY) N:o 2808/98 2 artiklaa.

(11) Asetuksen (EY) N:o 2201/96 2 artiklassa säädetään eräiden tomaatti-, persikka- ja päärynäjalosteiden tuotantojärjestelmästä. Järjestelmässä säädetään tuen myöntämisestä tuottajaorganisaatioille. Mainitun asetuksen 6 a artiklassa säädetään myös kuivattujen viikunoiden ja kuivattujen luumujen tuotantotukijärjestelmästä. Järjestelmässä säädetään jalostajalle myönnettävästä tuesta, jonka edellytyksenä on vähimmäishinnan maksaminen tuottajalle. Asianomaisten toimijoiden, jalostajien ja tuottajaorganisaatioiden suuren määrän vuoksi olisi vahvistettava valuuttakurssin määräytymisperusteeksi asetuksen (EY) N:o 2799/98 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 2808/98 3 artiklan 2 kohdassa säädetään, sen kuukauden ensimmäinen päivä, jona jalostaja ottaa tuotteet haltuunsa. Kyseinen haltuunotto olisi määriteltävä.

(12) Asetuksen (EY) N:o 2808/98 3 artiklan 1 kohdan säännöksiä olisi sovellettava asetuksen (EY) N:o 2201/96 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun kuivattujen viinirypäleiden ja kuivattujen viikunoiden ostohintaan.

(13) Asetuksen (EY) N:o 2201/96 9 artiklan 4 kohdassa säädetään kuivattujen viinirypäleiden ja kuivattujen viikunoiden varastointituesta. Kyseinen tuki myönnetään kullekin tosiasialliselle varastointipäivälle. Hallinnon käytäntöön liittyvistä syistä ja asetuksen (EY) N:o 2799/98 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti kyseisen tuen myöntämistä varten olisi määriteltävä kuukausittainen määräytymisperuste.

(14) Asetuksen (EY) N:o 2808/98 3 artiklan 1 kohdan säännöksiä on sovellettava varastointielinten hallussa olevien kuivattujen viinirypäleiden ja kuivattujen viikunoiden myyntihintaan, joka on vahvistettu ennalta euroina asetuksen (EY) N:o 2201/96 9 artiklan 7 kohdan mukaisesti.

(15) Asetuksen (EY) N:o 2201/96 9 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa ja 9 artiklan 7 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuihin vakuuksiin olisi sovellettava asetuksen (EY) N:o 2808/98 5 artiklan 4 kohdan toisen luetelmakohdan säännöksiä.

(16) Asetuksen (EY) N:o 2201/96 16 artiklassa säädetty vientituki ja mainitun asetuksen 20 artiklassa säädetty tiettyjen lisättyä sokeria sisältävien tuotteiden vientimaksu ovat osa mainitun asetuksen II osastossa käyttöön otetusta kolmansien maiden kanssa käytävää kauppaa koskevasta järjestelmästä. Niihin pitää siis soveltaa asetuksen (EY) N:o 2808/98 2 artiklaa.

(17) Tiettyjen sitrushedelmien tuottajien tukijärjestelmästä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 2202/96(10) käyttöön otettuun järjestelmään sisältyy sopimusten mukaisesti jalostettaviksi toimitetuista sitruunoista, greipeistä ja pomeloista, appelsiineista, mandariineista, klementiineistä ja satsumista tuottajaorganisaatioille maksettava tuki. Asianomaisten toimijoiden, jalostajien ja tuottajaorganisaatioiden suuren määrän vuoksi olisi vahvistettava valuuttakurssin määräytymisperusteeksi asetuksen (EY) N:o 2799/98 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 2808/98 3 artiklan 2 kohdassa säädetään, sen kuukauden ensimmäinen päivä, jona jalostaja ottaa tuotteet haltuunsa. Haltuunotto tapahtuu tiettyjen sitrushedelmien tuottajien tukijärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2202/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 1 päivänä joulukuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2111/2003(11) 17 artiklan 2 kohdassa säädetyn toimitustodistuksen laatimisen yhteydessä.

(18) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmien ja vihannesten hallintokomitean sekä hedelmä- ja vihannesjalosteiden hallintokomitean yhteisen kokouksen lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Määritelmät

1. Tässä asetuksessa sovelletaan asetuksen (EY) N:o 2799/98 1 artiklassa esitettyjä määritelmiä.

2. Tässä asetuksessa tarkoitetaan ilmaisulla "erän haltuunottaminen" sen fyysisen toimittamisen alkamista.

II LUKU HEDELMÄT JA VIHANNEKSET

2 artikla

Tuottajaorganisaatiot

Asetuksen (EY) N:o 1432/2003 4 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa vahvistetun kaupan pidettävissä olevan tuotannon vähimmäismäärän euroiksi muuntamista koskevan valuuttakurssin määräytymisperuste on sen vuoden 1 päivä tammikuuta, johon määrä liittyy.

3 artikla

Toimintarahastot

1. Asetuksen (EY) N:o 2200/96 15 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan soveltamiseksi asetuksen (EY) N:o 103/2004 liitteessä II vahvistettujen lisäkorvauksen enimmäismäärien valuuttakurssi on tämän asetuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti vahvistettu kyseiseen yhteisön markkinoiltapoistamiskorvaukseen sovellettava valuuttakurssi.

2. Asetuksen (EY) N:o 1433/2003 liitteessä I olevassa 3 kohdassa vahvistettuun kiinteään määrään sovellettavan valuuttakurssin määräytymisperuste on sen vuoden, johon tätä määrää sovelletaan, 1 päivänä tammikuuta voimassa oleva määräytymisperuste.

4 artikla

Interventiot, markkinoiltapoistamiset, kuljetus-, lajittelu- ja pakkauskustannukset

1. Asetuksen (EY) N:o 2200/96 liitteessä V vahvistettuun yhteisön markkinoiltapoistamiskorvaukseen sovellettavan valuuttakurssin määräytymisperuste on kyseisen markkinoiltapoistamistoimen toteuttamiskuukauden ensimmäinen päivä.

2. Asetuksen (EY) N:o 103/2004 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin ja mainitun asetuksen liitteessä V vahvistettuihin kiinteisiin kuljetuskustannuksiin sovellettava valuuttakurssi on 1 kohdan mukaisesti määritetty valuuttakurssi.

3. Asetuksen (EY) N:o 103/2004 17 artiklan 1 kohdassa vahvistettuihin kiinteisiin lajittelu- ja pakkauskustannuksiin sovellettava valuuttakurssi on 1 kohdan mukaisesti määritetty valuuttakurssi.

5 artikla

Tulohintajärjestelmä

1. Valuuttakurssin, jota käytetään asetuksen (EY) N:o 3223/94 2 artiklan 3 kohdassa ilmoitetun kiinteän määrän muuntamisessa euroalueen ulkopuolisen jäsenvaltion kansalliseksi valuutaksi, määräytymisperuste on sitä vastaava toteamispäivä.

2. Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kiinteän tuontiarvon laskemiseksi edustavien kurssien valuuttakurssin määräytymisperuste on päivä, johon kurssit liittyvät.

3. Asetuksen (EY) N:o 3223/94 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 5 artiklan 1 a kohdan a alakohdan soveltamiseksi valuuttakurssin määräytymisperuste on tulli-ilmoituksen vastaanottaminen.

6 artikla

Tuet

Asetuksen (EY) N:o 2808/98 2 artiklaa sovelletaan asetuksen (EY) N:o 2200/96 35 artiklan 1 kohdassa säädettyyn vientitukeen.

III LUKU HEDELMÄ- JA VIHANNESJALOSTEET

7 artikla

Tomaattien, persikoiden, päärynöiden, viikunoiden ja kuivattujen luumujen jalostustuki

1. Asetuksen (EY) N:o 2201/96 2 artiklassa tarkoitettuun tuottajaorganisaatioiden tukeen tomaattien, persikoiden ja päärynöiden osalta sekä mainitun asetuksen 6 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun kuivattujen viikunoiden ja kuivattujen luumujen tuotantotukeen sovellettavan valuuttakurssin määräytymisperuste on sen kuukauden ensimmäinen päivä, jona jalostaja ottaa tuotteet haltuunsa.

2. Asetuksen (EY) N:o 2201/96 6 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun vähimmäishintaan sovellettavan valuuttakurssin määräytymisperuste on sen kuukauden ensimmäinen päivä, jona jalostaja ottaa tuotteet haltuunsa.

8 artikla

Kuivattujen viinirypäleiden ja kuivattujen viikunoiden tuki

1. Asetuksen (EY) N:o 2201/96 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun ostohintaan sovellettavan valuuttakurssin määräytymisperuste on päivä, jona varastointielin ottaa tuotteet haltuunsa mainitun artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2. Asetuksen (EY) N:o 2201/96 9 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun varastointitukeen sovellettavan valuuttakurssin määräytymisperuste on sen kuukauden ensimmäinen päivä, jolle tuki myönnetään.

3. Varastointielinten hallussa olevien kuivattujen viinirypäleiden ja kuivattujen viikunoiden asetuksen (EY) N:o 2201/96 9 artiklan 7 kohdan mukaisesti ennalta vahvistettuun myyntihintaan sovellettavan valuuttakurssin määräytymisperuste on päivä, jona tuotteiden hankkija ottaa ne haltuunsa, tai maksupäivä, jos se on kyseistä päivää aikaisempi.

4. Asetuksen (EY) N:o 2201/96 9 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa ja 9 artiklan 7 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettujen vakuuksien euroina ilmaistuun määrään sovellettavan valuuttakurssin määräytymisperuste on päivä, jona tarjous tai ostopyyntö tehdään.

9 artikla

Tuet

Asetuksen (EY) N:o 2201/96 16 artiklassa säädettyyn vientitukeen ja mainitun asetuksen 20 artiklassa säädettyyn vientimaksuun sovellettavan valuuttakurssin määräytymisperuste on tulli-ilmoituksen vastaanottaminen.

IV LUKU JALOSTETTAVIKSI TARKOITETUT SITRUSHEDELMÄT

10 artikla

Sitrushedelmien tuottajaorganisaatioiden tuki

Asetuksen (EY) N:o 2202/96 3 artiklassa säädettyyn tuottajaorganisaatioiden tukeen sovellettavan valuuttakurssin määräytymisperuste on sen kuukauden ensimmäinen päivä, jona tuotteet toimitetaan jalostuslaitokseen asetuksen (EY) N:o 2111/2003 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

V LUKU KUMOAMINEN JA LOPPUSÄÄNNÖS

11 artikla

Voimaantulo

Kumotaan asetus (EY) N:o 293/98.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

12 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä maaliskuuta 2004.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 349, 24.12.1998, s. 1.

(2) EYVL L 349, 24.12.1998, s. 36, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2304/2003 (EUVL L 342, 30.12.2003, s. 6).

(3) EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 47/2003 (EYVL L 7, 11.1.2003, s. 64).

(4) EYVL L 297, 21.11.1996, s. 29, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 386/2004 (EUVL L 64, 2.3.2004, s. 25).

(5) EYVL L 30, 5.2.1998, s. 16, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1410/1999 (EYVL L 164, 30.6.1999, s. 53).

(6) EUVL L 203, 12.8.2003, s. 18.

(7) EUVL L 16, 23.1.2004, s. 3.

(8) EUVL L 203, 12.8.2003, s. 25.

(9) EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1947/2002 (EYVL L 299, 1.11.2002, s. 17).

(10) EYVL L 297, 21.11.1996, s. 49, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1933/2001 (EYVL L 262, 2.10.2001, s. 6).

(11) EUVL L 317, 2.12.2003, s. 5.

LIITE

VASTAAVUUSTAULUKKO

>TAULUKON PAIKKA>

Top