Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0435

Neuvoston asetus (EY) N:o 435/2004, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2004, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta ja Indonesiasta peräisin olevan natriumsyklamaatin tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta

OJ L 72, 11.3.2004, p. 1–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 050 P. 56 - 69
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 050 P. 56 - 69
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 050 P. 56 - 69
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 050 P. 56 - 69
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 050 P. 56 - 69
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 050 P. 56 - 69
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 050 P. 56 - 69
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 050 P. 56 - 69
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 050 P. 56 - 69
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 034 P. 138 - 151
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 034 P. 138 - 151
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 036 P. 257 - 270

No longer in force, Date of end of validity: 11/03/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/435/oj

32004R0435

Neuvoston asetus (EY) N:o 435/2004, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2004, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta ja Indonesiasta peräisin olevan natriumsyklamaatin tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta

Virallinen lehti nro L 072 , 11/03/2004 s. 0001 - 0014


Neuvoston asetus (EY) N:o 435/2004,

annettu 8 päivänä maaliskuuta 2004,

lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta ja Indonesiasta peräisin olevan natriumsyklamaatin tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96(1), jäljempänä "perusasetus", ja erityisesti sen 9 artiklan,

ottaa huomioon ehdotuksen, jonka komissio on antanut neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

A. MENETTELY

(1) Komissio otti 18 päivänä syyskuuta 2003 asetuksella (EY) N:o 1627/2003(2) käyttöön väliaikaisen polkumyyntitullin Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä "Kiina", ja Indonesiasta peräisin olevan natriumsyklamaatin tuonnissa, jäljempänä "väliaikaista tullia koskeva asetus".

(2) Polkumyyntiä ja vahinkoa koskeva tutkimus kattoi 1 päivän lokakuuta 2001 ja 30 päivän syyskuuta 2002 välisen ajanjakson, jäljempänä "tutkimusajanjakso". Vahinkoanalyysiin kannalta merkityksellinen kehityssuuntausten tarkastelu kattoi 1 päivän tammikuuta 1999 ja tutkimusajanjakson päättymisen välisen ajanjakson, jäljempänä "tarkastelujakso".

B. MENETTELYN JATKO

(3) Kiinasta ja Indonesiasta peräisin olevan natriumsyklamaatin tuontia koskevan väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönoton jälkeen eräät asianomaisista osapuolista esittivät huomautuksia kirjallisesti. Suullista kuulemista pyytäneille osapuolille annettiin siihen tilaisuus.

(4) Kuten väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 5 kappaleessa selitetään, polkumyyntiä koskevat, tavallisesti ennen alustavien päätelmien vahvistamista tehtävät tarkastuskäynnit Kiinaan ja Indonesiaan peruutettiin vakavan äkillisen hengitystieoireyhtymän (SARS) johdosta käyttöön otettujen matkustusrajoitusten vuoksi. Polkumyyntitutkimuksiin ja tukien vastaisiin tutkimuksiin kohdistuvia SARSin vaikutuksia koskeva ilmoitus(3) on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(5) Komissio jatkoi lopullisten päätelmiensä kannalta tarpeellisina pitämiensä tietojen hankkimista ja tarkistamista. Sen jälkeen, kun SARSiin liittyvät matkustusrajoitukset kumottiin, tarkastuskäynnit tehtiin seuraavien yhtiöiden tiloissa:

a) Vientiä harjoittavat tuottajat ja niihin etuyhteydessä olevat yritykset Kiinassa ja Hongkongissa:

- Zhong Hua Fang Da (H.K.) Limited, Hongkong

- Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited, Shenzhen, Kiina

- Shanghai Shumi Co. Ltd, Shanghai, Kiina

- Rainbow Rich Industrial Ltd, Hongkong

- Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd, Shenzhen, Kiina

b) Vientiä harjoittava tuottaja Indonesiassa

- PT. Golden Sari (Chemical Industry), Bandar Lampung, Indonesia

(6) Alustavia päätelmiä koskeville huomautuksille asetetun määräajan jo päätyttyä ja reilusti tarkastuskäyntien jälkeen toinen indonesialainen yritys ilmoittautui ja pyysi vientiä harjoittaville tuottajille tarkoitettua kyselylomaketta vastakseen siihen. Yritykselle kerrottiin, että sen olisi pitänyt ilmoittautua ja pyytää lomaketta tutkimuksen vireillepanovaiheessa. Lisäksi kerrottiin, että tutkimus oli edennyt niin pitkälle, ettei uusia tietoja voitu ottaa tarkasteltavaksi ja että sitä koskevat päätelmät tehtäisiin käytettävissä olevien tietojen perusteella. Yritykselle annettiin kuitenkin tilaisuus esittää huomautuksia, joita tarkasteltiin mutta jotka eivät muuttaneet edellä esitettyä päätelmää.

(7) Kaikille osapuolille ilmoitettiin niistä olennaisista tosiasioista ja huomioista, joiden perusteella aiottiin suositella lopullisen polkumyyntitullin käyttöönottoa ja väliaikaisen tullin vakuutena olevien määrien lopullista kantamista. Lisäksi asetettiin määräaika, jonka kuluessa osapuolet voivat esittää huomautuksia ilmoitettujen tietojen johdosta. Osapuolten suullisesti ja kirjallisesti esittämiä huomautuksia tarkasteltiin ja ne otettiin lopullisissa päätelmissä tarvittaessa huomioon.

C. TARKASTELTAVANA OLEVA TUOTE JA SAMANKALTAINEN TUOTE

(8) Tarkasteltavana olevasta tuotteesta ja samankaltaisesta tuotteesta ei esitetty huomautuksia, mistä syystä väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 7-13 kappaleessa esitetyt päätelmät voidaan vahvistaa.

D. POLKUMYYNTI

1. YLEISET MENETELMÄT

(9) Tässä jaksossa selostetaan yleisiä menetelmiä, joita on käytetty määritettäessä, onko tarkasteltavana olevaa tuotetta tuotu yhteisöön polkumyynnillä. Tutkimuksessa kunkin maan osalta esiin nousseita erityiskysymyksiä tarkastellaan 23-49 kappaleessa.

1.1 Normaaliarvo

Yhteistyössä toimineet vientiä harjoittavat tuottajat Indonesiassa ja vientiä harjoittavat tuottajat Kiinassa, joille markkinatalouskohtelu on myönnetty

1.1.1 Kotimarkkinamyynnin yleinen edustavuus

(10) Perusasetuksen 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti tutkittiin ensin, oliko kukin vientiä harjoittava tuottaja myynyt natirumsyklamaattia edustavassa määrin kotimarkkinoiden riippumattomille asiakkaille eli oliko kyseisen myynnin kokonaismäärä vähintään viisi prosenttia tuottajan vastaavasta yhteisöön suuntautuneen vientimyynnin kokonaismäärästä.

1.1.2 Tuotelajikohtainen edustavuus

(11) Seuraavaksi tutkittiin, voitaisiinko vietyjen tuotelajien kotimarkkinamyyntiä pitää edustavana. Tätä tarkoitusta varten oli ensin yksilöitävä vertailukelpoiset kotimarkkinoilla myydyt tuotelajit. Tutkimuksessa kotimarkkinoilla myytyjä natriumsyklamaatin tuotelajeja tarkasteltiin identtisinä tai suoraan vertailukelpoisina yhteisöön vietäviksi myytyjen tuotelajien kanssa silloin, kun ne olivat samaa muotoa väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 8 kappaleessa annetun määritelmän mukaisesti.

(12) Tietyn tuotelajin kotimarkkinamyynnin katsottiin olevan riittävän edustava, jos kyseisen lajin riippumattomille asiakkaille kotimarkkinoilla myyty kokonaismäärä tutkimusajanjakson aikana oli vähintään viisi prosenttia yhteisöön viedyn vastaavan tuotelajin kokonaismyynnistä.

1.1.3 Tavanomaisen kaupankäynnin määrittäminen

(13) Tutkimuksessa selvitettiin, voitiinko kunkin vientiä harjoittavan tuottajan kotimarkkinamyynnin katsoa tapahtuneen tavanomaisessa kaupankäynnissä perusasetuksen 2 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

(14) Tätä varten määritettiin kunkin viedyn tuotelajin osalta, kuinka suuri osuus riippumattomille asiakkaille kotimarkkinoilla tutkimusajanjaksolla tapahtuneesta myynnistä ei ollut kannattamatonta.

a) Jos yli 80 prosenttia tietyn tuotelajin kotimarkkinamyynnin määrästä tapahtui vähintään yksikkökustannuksia vastaavilla hinnoilla ja jos sen myyntihintojen painotettu keskiarvo oli vähintään sama kuin tuotantokustannusten painotettu keskiarvo, kyseisen tuotelajin normaaliarvo määritettiin riippumattomien asiakkaiden kaikessa kotimarkkinamyynnissä tutkimusajanjaksolla maksamien tai maksettaviksi tulevien hintojen painotettuna keskiarvona riippumatta siitä, oliko myynti kannattavaa vai ei.

b) Jos vähintään 10 mutta enintään 80 prosenttia tietyn tuotelajin kotimarkkinamyynnin määrästä tapahtui vähintään yksikkökustannuksia vastaavilla hinnoilla, kyseisen tuotelajin normaaliarvo määritettiin vähintään yksikkökustannuksia vastaavilla hinnoilla tapahtuneessa kotimarkkinamyynnissä veloitettujen hintojen painotettuna keskiarvona.

1.1.4 Tosiasialliseen kotimarkkinahintaan perustuva normaaliarvo

(15) Jos 10-14 kappaleessa asetetut ehdot täyttyivät, normaaliarvo määritettiin viejämaan kotimarkkinoiden riippumattomien asiakkaiden asianomaisesta tuotelajista tutkimusajanjaksolla tosiasiallisesti maksamien tai niiden maksettaviksi tulevien hintojen perusteella perusasetuksen 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Kiinalaisille vientiä harjoittaville tuottajille, joille ei ole myönnetty markkinatalouskohtelua

(16) Perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan a alakohdan mukaisesti niille vientiä harjoittaville tuottajille, joille markkinatalouskohtelua ei myönnetä, normaaliarvo on määritettävä markkinataloutta toteuttavan kolmannen maan (vertailumaan) samankaltaisesta tuotteesta veloittaman hinnan tai sen laskennallisen arvon perusteella.

1.2 Vientihinta

(17) Perusasetuksen 2 artiklan 8 kohdan mukaisesti vientihinta on hinta, joka tuotteesta tosiasiallisesti maksetaan tai tulee maksettavaksi sitä viejämaasta yhteisöön vietäväksi myytäessä.

1.3 Vertailu

(18) Jotta normaaliarvon ja vientihinnan välinen vertailu olisi tasapuolinen, siinä otettiin perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan mukaisesti huomioon erot niissä tekijöissä, joiden väitettiin ja osoitettiin vaikuttavan hintoihin ja niiden vertailukelpoisuuteen. Sen mukaisesti on myönnetty oikaisuja kuljetus-, merirahti-, vakuutus-, käsittely-, lastaus- ja liitännäiskustannuksissa, kaupan portaassa, pakkaus- ja luottokustannuksissa, palkkioissa, alennuksissa ja pankkimaksuissa vallitsevien erojen huomioon ottamiseksi soveltuvin osin ja perustelluissa tapauksissa.

(19) Normaaliarvon ja vientihinnan vertailu tehtiin noudettuna lähettäjältä -hinnoin samassa kaupan portaassa.

1.4 Polkumyyntimarginaali

Yhteistyössä toimineille vientiä harjoittaville tuottajille Indonesiassa ja vientiä harjoittaville tuottajille Kiinassa, joille markkinatalouskohtelu on myönnetty

(20) Edellä 10-15 kappaleen mukaisesti määritettyä tuotelajikohtaista painotettua keskimääräistä normaaliarvoa verrattiin perusasetuksen 2 artiklan 11 kohdan mukaisesti 17 kappaleen mukaisesti määritettyyn vientihintojen painotettuun keskiarvoon.

Yhteistyöhön osallistumattomille yrityksille

(21) Niiden vientiä harjoittavien tuottajien osalta, jotka eivät vastanneet kyselyyn eivätkä muuten ilmoittautuneet, polkumyyntimarginaali määritettiin käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Edellä esitetty lähestymistapa katsottiin tarpeelliseksi myös sen estämiseksi, että yhteistyöhön osallistumattomat vientiä harjoittavat tuottajat hyötyisivät yhteistyöstä kieltäytymisestään.

(22) Silloin kun yhteistyössä toimimisen aste todettiin alhaiseksi, yhteistyöhän osallistumattomille yrityksille katsottiin aiheelliseksi vahvistaa korkeampi koko maata koskeva polkumyyntimarginaali kuin korkein yhteistyössä toimineelle yritykselle vahvistettu polkumyyntimarginaali. On nimittäin syytä olettaa, että yhteistyöstä kieltäytymisen korkea aste on seurausta siitä, että asianomaisen maan yhteistyöhön osallistumattomien vientiä harjoittavien tuottajien harjoittama polkumyynti on yleensä ottaen laajempaa kuin minkään saman maan yhteistyössä toimineen vientiä harjoittavan tuottajan polkumyynti.

2. TUTKIMUKSESSA ILMENNEET, POLKUMYYNTIMARGINAALIN MÄÄRITTÄMISEEN LIITTYVÄT ERITYISKYSYMYKSET MAITTAIN

2.1 Indonesia

(23) Yksi vientiä harjoittava tuottaja toimi tutkimuksessa yhteistyössä.

2.1.1 Normaaliarvo

(24) Aluksi vahvistettiin, että ainoan yhteistyössä toimineen vientiä harjoittavan tuottajan natriumsyklamaatin kotimarkkinamyynti oli tutkimusajanjaksolla edustavaa (ks. 10 kappale). Tämän jälkeen vahvistettiin, että yhteistyössä toimineen vientiä harjoittavan tuottajan ainoan kotimarkkinoilla myymän natriumsyklamaatin tuotelaji oli identtinen ainoan yhteisöön vietäväksi myydyn tuotelajin kanssa.

(25) Koska kyseisen tuotelajin määrästä yli 80:aa prosenttia ei myyty tappiolla kotimarkkinoilla ja koska myyntihinnan painotettu keskiarvo oli suurempi kuin tuotantokustannusten painotettu keskiarvo, kyseisen tuotelajin normaaliarvo määritettiin kaiken riippumattomien asiakkaiden kotimarkkinamyynnissä tutkimusajanjaksolla maksamien tai maksettaviksi tulevien hintojen painotettuna keskiarvona perusasetuksen 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2.1.2 Vientihinta

(26) Tuotetta vietiin yhteisöön yksinomaan etuyhteydettömille asiakkaille, mistä syystä vientihinta määritettiin perusasetuksen 2 artiklan 8 kohdan mukaisesti tutkimusajanjaksolla tosiasiallisesti maksettujen tai maksettaviksi tulleiden vientihintojen perusteella.

2.1.3 Vertailu

(27) Tasapuolisen vertailun mahdollistamiseksi tehtiin oikaisuja kuljetus-, merirahti-, vakuutus-, käsittely-, lastaus- ja liitännäiskustannuksissa, kaupan portaassa, pakkaus- ja luottokustannuksissa sekä palkkioissa vallitsevien erojen huomioon ottamiseksi soveltuvin osin ja perustelluissa tapauksissa.

(28) Vientiä harjoittava tuottaja vaati normaaliarvon oikaisua samankaltaisen tuotteen ja siihen fyysisesti sisältyvien materiaalien tuontimaksuja, välillisiä veroja ja tuloveroja, joita ei kanneta tai palauteta tuotetta yhteisöön vietäessä, vastaavalla määrällä, jos tuote on tarkoitettu kulutettavaksi Indonesiassa. Asianomainen yritys ei kuitenkaan pystynyt osoittamaan sitä, että kyseisiä veroja ja maksuja ei tosiasiallisesti maksettu tai palautettu yhteisöön myytäväksi vietäessä, eikä sitä, että tällaisia maksamattomia tai palauttamattomia veroja ja maksuja sisältyisi kotimarkkinahintoihin. Näin ollen vaatimus hylättiin.

(29) Olennaisten tosiasioiden ja huomioiden, joiden perusteella lopullisen polkumyyntitullin käyttöönottoa aiottiin suositella, ilmoittamisen jälkeen asianomainen vientiä harjoittava tuottaja vaati oikaisua tiettyjen mainoskulujen osalta ja toista oikaisua tiettyjen, tietyssä kotimarkkinamyynnissä osallisina olleiden edustustoimistojen kulujen osalta. Kävi kuitenkin ilmi, että kyseinen vientiä harjoittava tuottaja oli jo sisällyttänyt nämä kulut kaupan portaan määrittämistä koskevaan oikaisuun, jota se oli vaatinut aiemmin. Lisäksi kaupan portaaseen tehty oikaisu kattoi kaikki eri kanavien kautta tapahtuneen myynnin hintaerot, jotka johtuivat eri toiminnoista, joihin myös mainonta ja myyntiedustustoimiston tehtävät kuuluivat. Tästä syystä ja oikaisuja koskevan päällekkäisyyden välttämiseksi perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan mukaisesti ei katsottu aiheelliseksi myöntää lisäoikaisuja tällaisten kulujen osalta. Näin ollen vaatimus hylättiin.

2.1.4 Polkumyyntimarginaali

(30) PT. Golden Sari (Chemical Industry) -yrityksen osalta lopullinen polkumyyntimarginaali prosentteina cif-hinnasta yhteisön rajalla tullaamattomana on 16,3 prosenttia.

(31) Indonesialle vahvistettiin korkeampi lopullinen jäännöspolkumyyntimarginaali kuin yhteistyössä toimineelle yritykselle vahvistettu polkumyyntimarginaali, koska yhteistyössä toimimisen aste oli Indonesian osalta kokonaisuudessaan alhainen. Yhteistyöstä kieltäytymisen asteen määrittämiseksi yhteistyössä toimineen vientiä harjoittavan tuottajan ilmoittamaa yhteisöön viennin määrää verrattiin vastaaviin Eurostatin tuontitilastoihin. Vertailun perusteella yhteistyöstä kieltäytymisen aste oli noin 40 prosenttia tuonnin kokonaismäärästä.

(32) Lopullisen jäännöspolkumyyntimarginaalin määrittämiseksi ja koska yhteistyössä toiminut yritys vei ainoastaan yhtä tuotelajia, Eurostatin tilastojen mukaista Indonesiasta yhteisöön suuntautuneen tuonnin keskihintaa merirahti- ja vakuutuskustannusten osalta oikaistuna verrattiin yhteistyössä toimineelle vientiä harjoittavalle tuottajalle määritettyyn normaaliarvoon rahti- ja pakkauskulujen osalta oikaistuna. Lopulliseksi jäännöspolkumyyntimarginaaliksi saatiin näin 18,1 prosenttia.

2.2 Kiinan kansantasavalta

(33) Kolme vientiä harjoittavaa tuottajaa toimi tutkimuksessa yhteistyössä.

2.2.1 Markkinatalouskohtelu

(34) Väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 21-25 kappaleessa esitetyn mukaisesti markkinatalouskohtelu myönnettiin kaikille kolmelle vientiä harjoittavalle kiinalaistuottajalle, jotka olivat sitä pyytäneet.

2.2.2 Normaaliarvo vientiä harjoittaville tuottajille, joille markkinatalouskohtelu on myönnetty

(35) Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd -yrityksen emoyhtiön Rainbow Rich Industrial Ltd tiloihin tehdyssä tarkastuskäynnissä kävi ilmi, että toisen etuyhteydessä olevan, Kiinan Nanjingissa sijaitsevan San Lian Industrial -nimisen tuottajan(4) tutkimusajanjakson aikaista natriumsyklamaatin tuotantoa ja myyntiä ei ollut ilmoitettu kyselylomakkeessa eikä myöhemmin tutkimuksen kuluessa. Tälle etuyhteydessä olevalle yritykselle ei myöskään haettu markkinatalouskohtelua. Tästä johtuen yrityksen kotimarkkinamyyntiä koskevia tietoja ja tuotantokustannuksia ei voitu tarkistaa tarkastuskäynnillä. Havaittiin, että tämän ilmoittamatta jätetyn kotimarkkinamyynnin määrä oli huomattava, noin 45 prosenttia asianomaisten etuyhteydessä olevien yritysten kotimarkkinoiden kokonaismyynnistä.

(36) Perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti alustavat tai lopulliset päätelmät voidaan tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella, jos asianomainen osapuoli kieltäytyy antamasta tarvittavia tietoja tai ei muutoin toimita niitä. San Lian Industrial -yrityksen tuotantokustannuksia ja kotimarkkinamyyntiä koskevat tiedot ovat tarpeen määritettäessä normaaliarvoa, jota verrataan Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd -yritykselle määritettyyn vientihintaan. Koska San Lian Industrial -yritykselle ei myönnetty markkinatalouskohtelua eikä sen kotimarkkinamyyntiä ja tuotantokustannuksia koskevia tietoja toimitettu ja tarkistettu tutkimuksen kuluessa, normaaliarvo Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd -yritykselle määritetään käytettävissä olevien tietojen perusteella. Asianomaiselle osapuolelle ilmoitettiin tämän osittaisen yhteistyöstä kieltäytymisen seurauksista ja annettiin tilaisuus esittää huomautuksia. Huomautusten perusteella vahvistui, että San Lian Industrial tuotti ja myi kotimarkkinoilla natriumsyklamaattia Rainbow Rich Industrial Ltd -emoyhtiönsä puolesta tutkimusajanjaksolla ja että tuotanto- ja myyntitietoja ei ilmoitettu missään vaiheessa. Tästä syystä vahvistetaan päätelmä, jonka mukaan normaaliarvo määritetään käytettävissä olevien tietojen perusteella.

(37) Koska Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd -yritykselle määritettyyn normaaliarvoon sisältyisi tavallisesti koko etuyhteydessä olevien yritysten kotimarkkinamyynti ja koska yhden etuyhteydessä olevan yrityksen katsotaan kieltäytyneen yhteistyöstä, mistä syystä sille ei myönnetty markkinatalouskohtelua, normaaliarvon määrittämiseen tarvittavien parhaiden käytettävissä olevien tietojen saamiseksi valittiin vertailumaa. Tässä yhteydessä todettakoon, että väliaikaisten toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen ei esitetty huomautuksia Indonesian valinnasta vertailumaaksi väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 28 kappaleessa esitetyn mukaisesti. Tästä syystä Indonesian hintojen katsottiin soveltuvan Kiinan hintojen korvikkeeksi. Näin ollen yhteistyössä toimineen vientiä harjoittavan indonesialaisen tuottajan kotimarkkinoiden keskihintoja, jotka tarkistettiin tarkastuskäynnin aikana, on käytetty normaaliarvon määrittämiseen vientiä harjoittavalle Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd -kiinalaistuottajalle.

(38) Olennaisten tosiasioiden ja huomioiden, joiden perusteella lopullisen polkumyyntitullin käyttöönottoa aiottiin suositella, ilmoittamisen jälkeen yhteistyössä toiminut vientiä harjoittava indonesialaistuottaja ja Indonesian viranomaiset esittivät, että Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd -yritykselle ja mille tahansa yhteistyöstä kieltäytyneelle vientiä harjoittavalle kiinalaistuottajalle (ks. 49 kappale) määritettävän normaaliarvon ei pitäisi perustua ainoan yhteistyössä toimineen vientiä harjoittavan indonesialaistuottajan tietoihin vaan valituksessa esitettyihin tietoihin. Lisäksi ne väittivät, että yhteistyössä toiminutta vientiä harjoittavaa indonesialaistuottajaa koskevien tietojen käyttäminen normaaliarvon määrittämiseen yhteistyöstä kieltäytyneille vientiä harjoittaville kiinalaistuottajille olisi syrjivää, koska yhdelle vientiä harjoittavalle kiinalaistuottajalle, joka tutkimuksen aikana toimi osittain yhteistyössä, määritetty polkumyyntimarginaali oli pienempi kuin yhteistyössä toimineelle vientiä harjoittavalle indonesialaistuottajalle määritetty marginaali. Ensinnäkin huomautetaan, että polkumyyntimarginaali on tulosta normaaliarvon vertaamisesta vientihintaan. Tästä syystä polkumyyntimarginaalin taso riippuu kahdesta muuttujasta (normaaliarvosta ja vientihinnasta), jolloin päätelmiä, edellä mainittu syrjintä mukaan luettuna, ei voida tehdä vertaamalla ainoastaan yhtä näistä muuttujista eli normaaliarvoa. Lisäksi todettakoon perusasetuksen 18 artiklan 5 kohdan mukaisesti, että jos päätelmät, myös normaaliarvoa koskevat päätelmät, perustuvat käytettävissä oleviin tietoihin, tiedot, mukaan luettuna valituksessa toimitetut tiedot, on tarkistettava virallisista tuontitilastoista tai muilta asianomaisilta osapuolilta tutkimuksen aikana saaduista tiedoista. Koska käytettävissä oli ainoalta yhteistyössä toimineelta vientiä harjoittavalta indonesialaistuottajalta saatuja normaaliarvoa koskevia tietoja, jotka oli tarkistettu, ei katsottu tarkoituksenmukaiseksi jättää kyseisiä tietoja huomioimatta ja käyttää niiden sijaan valituksessa toimitettuja tietoja.

(39) Selvitettäessä, tapahtuiko sekä Shenzhenissä ja Yang Quanissa sijaitsevan, vientiä harjoittavan Fang Da Food Additives -tuottajan kotimarkkinamyynti tavanomaisessa kaupankäynnissä perusasetuksen 2 artiklan 4 kohdan mukaisesti, tuottajan ja siihen etuyhteydessä olevien yritysten ilmoittamia kotimarkkinamyyntiä koskevia myynti-, hallinto- ja muita kustannuksia oikaistiin etuyhteydessä olevan, Hongkongissa sijaitsevan Zhong Hua Fang Da Ltd -yrityksen kirjanpitoon merkittyjen kulujen huomioon ottamiseksi. Tarkistuksessa vahvistui, että kyseiset kulut olivat kiinteässä yhteydessä kotimarkkinoiden liiketoimintaan eikä vientitoimintoihin, kuten yritys aluksi väitti.

(40) Tämän jälkeen selvitettiin, tapahtuiko kotimarkkinamyynti tavanomaisessa kaupankäynnissä, määrittämällä kummankin edustavan tuotelajin riippumattomille asiakkaille suuntautuneen kotimarkkinamyynnin osuus, jota ei myyty tappiolla kotimarkkinoilla tutkimusajanjaksolla.

(41) Niille tuotelajeille, joiden määrästä yli 80:aa prosenttia ei myyty tappiolla kotimarkkinoilla ja joiden myyntihinnan painotettu keskiarvo oli vähintään yhtä suuri kuin tuotantokustannusten painotettu keskiarvo, normaaliarvo määritettiin tuotelajeittain kaikkien riippumattomien asiakkaiden kotimarkkinoilla maksamien tai maksettaviksi tulevien hintojen painotettuna keskiarvona.

(42) Jos vähintään 10 mutta enintään 80 prosenttia tietyn tuotelajin kotimarkkinamyynnin määrästä tapahtui vähintään yksikkökustannuksia vastaavilla hinnoilla, kyseisen tuotelajin normaaliarvo määritettiin vähintään yksikkökustannuksia vastaavilla hinnoilla tapahtuneessa kotimarkkinamyynnissä veloitettujen hintojen painotettuna keskiarvona.

2.2.3 Vientihinnat vientiä harjoittaville tuottajille, joille markkinatalouskohtelu on myönnetty

(43) Kaikkien yhteistyössä toimineiden vientiä harjoittavien kiinalaistuottajien koko vientimyynti yhteisöön tapahtui etuyhteydessä olevien hongkongilaisyritysten kautta riippumattomille asiakkaille yhteisössä. Tutkimuksessa kävi ilmi, että kaikissa tapauksissa vientiä harjoittavien kiinalaistuottajien vientimyyntiin liittyvistä toiminnoista vastasivat niihin etuyhteydessä olevat hongkongilaisyritykset. Tästä syystä vientihinta määritettiin perusasetuksen 2 artiklan 8 kohdan mukaisesti etuyhteydessä oleville hongkongilaisyrityksille tosiasiallisesti maksetun tai maksettavan hinnan perusteella.

2.2.4 Vertailu vientiä harjoittaville tuottajille, joille markkinatalouskohtelu on myönnetty

(44) Tasapuolisen vertailun mahdollistamiseksi tehtiin oikaisuja kuljetus-, vakuutus-, käsittely-, lastaus-, liitännäis-, luotto- ja pakkauskustannuksissa sekä alennuksissa ja pankkimaksuissa vallitsevien erojen huomioon ottamiseksi soveltuvin osin ja perustelluissa tapauksissa.

(45) Koska kaikkien yhteistyössä toimineiden vientiä harjoittavien kiinalaistuottajien myynti yhteisöön tapahtui niihin etuyhteydessä olevien hongkongilaisyritysten välityksellä, vientihintoja oikaistiin edellä 44 kappaleessa esitetyn mukaisesti niiden saattamiseksi Kiinan noudettuna lähettäjältä -tasolle.

(46) Yhteistyössä toimineet vientiä harjoittavat tuottajat ja niihin etuyhteydessä olevat kotimarkkinamyyntiä harjoittavat yritykset pyysivät kotimarkkinahintoihin oikaisua (normaaliarvo) luottokustannusten huomioon ottamiseksi. Pyyntö hylättiin, koska yrityksillä ei ollut esittää mitään myyntipäivälle päivättyä kirjallista näyttöä, esimerkiksi kotimarkkinamyynnin laskuja tai muuta kirjeenvaihtoa, sovituista maksuehdoista.

2.2.5 Polkumyyntimarginaali vientiä harjoittaville tuottajille, joille markkinatalouskohtelu on myönnetty

(47) Edellä 19 kappaleessa esitetyn normaaliarvon ja vientihinnan vertailun perusteella Fang Da Food Additive -yrityksen Shenzhenissä ja Yang Quanissa sijaitsevat kaksi yritystä eivät harjoittaneet polkumyyntiä. Tästä syystä tutkimus pitäisi näiden kahden yrityksen osalta päättää ilman, että käyttöön otetaan toimenpiteitä.

(48) Edellä 37 kappaleessa esitetyn mukaisesti normaaliarvo Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. -yritykselle määritettiin käyttäen vertailumaa Indonesian hintoja. Edellä 19 kappaleessa esitetyn normaaliarvon ja vientihinnan välisen vertailun perusteella polkumyyntimarginaali oli 6,9 prosenttia.

2.2.6 Polkumyyntimarginaali vientiä harjoittaville tuottajille, joille markkinatalouskohtelua ei ole myönnetty

(49) Kuten väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 34 kappaleesta käy ilmi, yhteistyöstä kieltäytymisen aste Kiinassa oli huomattava (noin 47 prosenttia Eurostatin mukaisesta kokonaistuonnista). Väliaikaisten toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen ei saatu tätä päätelmää koskevia huomautuksia. Kun lisäksi otetaan huomioon, että Kiina on siirtymätalous, normaaliarvon määrittämiseen koko maata koskevan polkumyyntimarginaalin laskemiseksi on käytetty vertailumaan hintoja. Edellä 37 kappaleessa esitetyistä syistä Indonesiaa on käytetty tähän tarkoitukseen sopivana vertailumaana.

(50) Koko Kiinaa koskevaksi, kaikkiin niihin yrityksiin, joille markkinatalouskohtelua ei ole myönnetty, sovellettavaksi lopulliseksi polkumyyntimarginaaliksi vahvistettiin 17,6 prosenttia, mikä vastaa käytettävissä olevien tietojen perusteella määritetyn vientihinnan eli Eurostatin mukaisen yhteisön merirahti- ja vakuutuskustannusten osalta oikaistun keskimääräisen tuontihinnan ja Indonesialle 32 kappaleessa määritetyn normaaliarvon eroa.

(51) Lopulliset polkumyyntimarginaalit ilmaistuna prosentteina cif-hinnasta yhteisön rajalla tullaamattomana ovat Kiinan osalta seuraavat:

>TAULUKON PAIKKA>

E. YHTEISÖN TUOTANNONALA

(52) Väliaikaisten toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen ei esitetty yhteisön tuotannonalan koostumusta koskevia huomautuksia. Sen vuoksi vahvistetaan väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 37 kappaleessa esitetyt päätelmät.

F. VAHINKO

(53) Väliaikaisten toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen ei esitetty yhteisön kulutuksen tarkastelua koskevia huomautuksia, minkä vuoksi vahvistetaan väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 38 ja 39 kappaleessa esitetyt päätelmät.

(54) Väliaikaisten toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen ei myöskään esitetty asianomaisen tuonnin vaikutusten kumulatiivista arviointia koskevia huomautuksia. Lisäksi lopullisten polkumyyntimarginaalien muutokset eivät vaikuta väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 40-44 kappaleessa esitettyihin päätelmiin. Niiden olennaisten tosiseikkojen ja huomioiden ilmoittamisen jälkeen, joiden perusteella aiottiin suositella lopullisen polkumyyntitullin käyttöönottamista, Indonesian viranomaiset väittivät kuitenkin, että Indonesiasta peräisin olevaa vientiä ei ole perusteltua kumuloida Kiinasta peräisin olevan viennin kanssa, koska vienti Indonesiasta väheni huomattavasti tutkimusajanjakson aikana, jolloin tuonti Kiinan kansantasavallasta kasvoi huomattavasti. Tässä suhteessa tutkimuksessa vahvistettiin, että vaikka Indonesiasta polkumyynnillä tapahtuva tuonti väheni vähän vuoden 2001 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana, se kasvoi kokonaisuutena katsoen tarkastelujaksolla. Se seikka, että tarkastelujaksolla Kiinasta polkumyynnillä tapahtuva tuonti kasvoi nopeammin kuin Indonesiasta polkumyynnillä tapahtuva tuonti, ei perusasetuksen 3 artiklan 4 kohdan säännösten mukaisesti ole peruste kyseisestä kahdesta tutkimuksen kohteena olevasta maasta polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin vaikutusten ei-kumulatiiviseen arviointiin. Koska väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 40-44 kappaleessa esitettyjä päätelmiä koskevia muita huomautuksia ei esitetty, väite hylätään ja kyseiset päätelmät vahvistetaan.

(55) Koska kahden etuyhteydessä olevan kiinalaisen vientiä harjoittavan tuottajan osalta ei todettu polkumyyntiä (ks. edellä johdanto-osan 47 kappale), polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin määrä ja markkinaosuus on arvioitu uudelleen. Itse asiassa väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 45 ja 46 kappaleessa vahvistetusta tuonnista on vähennetty ilman polkumyyntiä tapahtunut tuonti. Kiinasta ja Indonesiasta polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin määrän ja sen markkinaosuuden kehitys tarkastelujaksolla on sen vuoksi seuraava:

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

(56) Polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin määrä kasvoi tarkastelujaksolla 215 prosenttia. Suurempaa kasvua todettiin vuoden 2000 jälkeen. Vuoden 2001 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana polkumyynnillä tapahtunut tuonti kasvoi 114 prosenttia.

(57) Myös polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin markkinaosuus kasvoi tarkastelujaksolla 110 prosenttia. Suurempaa kasvua todettiin jälleen vuoden 2000 jälkeen. Vuoden 2001 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana todettiin 68 prosentin kasvu. Olisi huomattava, että polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin markkinaosuus tutkimusajanjaksolla oli erittäin huomattava. Luottamuksellisuussyistä tarkkoja lukuja ei kuitenkaan voida antaa.

(58) Ottaen huomioon, että yhteistyössä toimineiden vientiä harjoittavien tuottajien ilmoittamat vientihinnat olivat kokonaisuutena katsoen Eurostatin tuontihintojen mukaisia ja väliaikaisten toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen ei esitetty huomautuksia, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 47 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

(59) Hinnan alittavuuden määrittämiseksi tutkimusajanjaksolla käytettiin väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 48 kappaleessa esitettyjä menetelmiä. Laskennassa käytettiin kuitenkin yhteistyössä toimineen indonesialaisen vientiä harjoittavan tuottajan keskimääräistä tuontihintaa. Kiinalaisten ja indonesialaisten yhteistyöstä kieltäytyneiden vientiä harjoittavien tuottajien osalta hinnan alittavuus laskettiin käyttämällä kyseisten maiden Eurostat-tietojen mukaisia tuontihintoja. Nämä olivat cif-tason hintoja, ja ne oikaistiin asianmukaisesti lisäämällä niihin tuonnin yhteydessä tavallisesti maksettavat tullit ja maksut.

(60) Tältä pohjalta vahvistettiin hinnan alittavuus Kiinasta ja Indonesiasta polkumyynnillä tapahtuneelle tuonnille. Hinnan alittavuuden taso ilmaistuna prosentteina yhteisön tuotannonalan keskimääräisestä myyntihinnasta oli 11-15 prosenttia Kiinan osalta ja noin 20 prosenttia Indonesian osalta.

(61) Väliaikaisten toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen ei esitetty yhteisön tuotannonalan tilannetta ja vahinkoa koskevaa päätelmää koskevia kirjallisia huomautuksia. Yksi kiinalainen vientiä harjoittava tuottaja väitti kuulemisen aikana kuitenkin, että yhteisön tuotannonalalle ei ollut aiheutunut merkittävää vahinkoa, koska tarkastelujakson aikana sen tuotanto ja hinnat pysyivät kohtuullisen vakaina ja sen myynti yhteisössä ja työllisyys kasvoivat.

(62) Todetaan, että kyseinen vientiä harjoittava tuottaja ei ole antanut näyttöä siitä, että väliaikaista tullia koskevan asetuksen asiaa koskevat päätelmät eivät olisi luotettavia. Kyseisten tarkistettujen päätelmien mukaisesti tarkastelujaksolla yhteisön tuotannonalan tuotanto laski 10 prosenttia ja hinnat laskivat 3 prosenttia. Tätä on kuitenkin tarkasteltava suhteessa kulutuksen kehitykseen. Saman ajanjakson aikana yhteisön tuotannonalan myynti kasvoi ainoastaan 1 prosentin huolimatta siitä, että yhteisön kulutus kasvoi 50 prosenttia. Yhteisön tuotannonala ei siten selvästikään voinut hyötyä laajentuvista markkinoista, vaan menetti päinvastoin markkinaosuuttaan. Todetaan, että työllisyys kasvoi 7 prosentilla vuosien 1999 ja 2000 välisenä aikana, mutta pysyi sen jälkeen vakaana tutkimusajanjaksoon saakka ja sen aikana. Sen vuoksi työntekijöiden määrä ei noussut tavalla, joka olisi vaikuttanut yhteisön tuotannonalan tilanteeseen tutkimusajanjaksolla. Lisäksi työllistämiskustannukset työntekijää kohti lisääntyivät kokonaisuutena katsoen inflaation verran tarkastelujaksolla. Sen vuoksi päätellään, että kyseiset väitteet eivät osoita, että yhteisön tuotannonalalle ei aiheutunut merkittävää vahinkoa tutkimusajanjaksolla.

(63) Siten vahvistetaan väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 50-69 kappaleessa esitetyt päätelmät siitä, että yhteisön tuotannonalalle on aiheutunut merkittävää vahinkoa taloudellisten tappioiden muodossa.

G. VAHINGON SYY-YHTEYS

(64) Perusasetuksen 3 artiklan 6 ja 7 kohdan mukaisesti tutkittiin, oliko Kiinasta ja Indonesiasta peräisin olevan natriumsyklamaatin polkumyynnillä tapahtuva tuonti aiheuttanut yhteisön tuotannonalalle vahinkoa siinä määrin, että sitä voidaan pitää merkittävänä. Polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin lisäksi tutkittiin muita tiedossa olevia tekijöitä, jotka voisivat aiheuttaa yhteisön tuotannonalalle samaan aikaan vahinkoa, sen varmistamiseksi, ettei niiden yhteisön tuotannonalalle mahdollisesti aiheuttaman vahingon katsottu johtuneen polkumyynnillä tapahtuneesta tuonnista.

(65) Väliaikaisten toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen ei esitetty vahingon syy-yhteyttä koskevia kirjallisia huomautuksia. Yksi kiinalainen vientiä harjoittava tuottaja väitti kuulemisen aikana kuitenkin, että Kiinasta tuleva tuonti ei ole syynä vahinkoon, koska yhteisön tuotannonalalla oli lähes monopoliasema ennen natriumsyklamaatin tuontia Kiinasta ja Indonesiasta, Kiinasta tulevan tuonnin hinnat nousivat tarkastelujaksolla, yhteisön tuotannonalan myynti ei laskenut saman ajanjakson aikana ja yhteisön tuotannonala säilytti hallitsevan markkinaosuutensa.

(66) Nämä väitteet eivät perustu tosiasioihin. Tutkimuksessa on käynyt ilmi, että tarkastelujakson alussa eli vuonna 1999 yhteisöön suuntautuvan tuonnin markkinaosuus oli yli 35 prosenttia. Sen vuoksi yhteisön tuotannonalalla ei ollut lähes monopoliasemaa. Lisäksi kuten väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 47 kappaleessa esitetään, polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin hinnat laskivat 8 prosenttia tarkastelujaksolla. Edellä johdanto-osan 62 kappaleessa selitetään, että yhteisön tuotannonalan myynti kasvoi ainoastaan 1 prosentin ajanjaksolla, jolloin kulutus kasvoi 50 prosenttia. Kuten edellä johdanto-osan 55 ja 56 kappaleessa esitetään, polkumyynnillä tapahtunut tuonti lisääntyi saman ajanjakson kuluessa 215 prosenttia. Lisäksi polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin markkinaosuuden todettiin tutkimusajanjaksolla olleen korkeampi kuin yhteisön tuotannonalan markkinaosuus. Sen vuoksi väitteitä ei voida hyväksyä ja väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 71 ja 72 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

(67) Sama vientiä harjoittava tuottaja väitti lisäksi, että vahingon olivat aiheuttaneet muut tekijät: yhteisön tuotannonala ei ollut tarpeeksi valmistautunut kilpailemaan kotimaan ja ulkomaan markkinoilla, sen kannattavuuteen olivat vaikuttaneet sen omat päätökset tehdä investointeja huipputason tuotantolaitosten ylläpitämiseksi ja lainsäädännön noudattamiseksi (tiukat ympäristömääräykset), yhteisön tuotannonala toimii nykyisin ainoastaan ylimmällä segmentillä, joka kilpailee vain välillisesti alimman segmentin kanssa, johon tuonti Kiinasta suuntautuu, ja tietyillä kiinalaisilla tuottajilla on suhteellisia etuja, joiden ansiosta ne ovat kilpailukykyisempiä kuin yhteisön tuotannonala.

(68) Todetaan, että näyttöä ei annettu sen väitteen tukemiseksi, että yhteisön tuotannonala ei ollut valmistautunut kilpailemaan kotimarkkinoilla ja ulkomaisilla markkinoilla. Lisäksi kyseinen seikka ei käynyt ilmi tutkimuksessa. Väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 73 kappaleessa esitetään syyt siihen, miksi yhteisön tuotannonalan vienti ei olisi voinut vaikuttaa merkittävästi aiheutuneeseen vahinkoon. Polkumyynnillä tapahtuneen myynnin merkittävä hinnan alittavuus (ks. edellä johdanto-osan 60 kappale) osoittaa päinvastoin selvästi, että tutkimuksen kohteena oleva tuonti oli pääsyy yhteisön tuotannonalalle aiheutuneeseen vahinkoon ja sen vuoksi väitettä ei voida hyväksyä.

(69) Investointien osalta on huomattava, että yhteisön tuotannonala investoi silloin, kun sen kannattavuus oli positiivinen. Tutkimusajanjakson aikana, jolloin tuotannonalalle aiheutui tappioita, investoinnit laskivat rajusti 13-kertaisesti verrattuna aiempaan kannattavaan vuoteen (ks. väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 57 kappale). Sen vuoksi mikään ei osoita, että investoinnit, mukaan luettuna ympäristösyistä tehdyt, ovat vaikuttaneet tuotannonalalle tutkimusajanjakson aikana aiheutuneeseen vahinkoon, joten väite hylätään.

(70) Ottaen huomioon sen väitteen, että yhteisön tuotannonala ei suoraan kilpaile Kiinasta tulevan tuonnin kanssa, tutkimuksessa vahvistettiin, että molempia natriumsyklamaatin muotoja vietiin Kiinasta yhteisöön ja yhteisön tuotannonala tuotti ja myi molempia muotoja yhteisön markkinoilla tutkimusajanjakson aikana. Sen vuoksi suoraa kilpailua oli olemassa. Lisäksi oli olemassa myös välillistä kilpailua, sillä kahden muodon välillä ilmeni tiettyä korvattavuutta. Näin ollen väitettä ei voida hyväksyä.

(71) Sen väitteen osalta, jonka mukaan tietyillä kiinalaisilla tuottajilla oli suhteellisia etuja, joiden ansiosta ne ovat kilpailukykyisempiä kuin yhteisön tuotannonala, todetaan, että kyseisistä väitetyistä eduista ei annettu mitään yksityiskohtia. Katsotaan myös, että asianomainen vientiä harjoittava tuottaja voi hyötyä kaikista suhteellisista eduista, joita sillä voi olla, edellyttäen, että se ei myy tarkasteltavana olevaa tuotetta polkumyynnillä perusasetuksen tarkoittamassa merkityksessä.

(72) Tutkimuksessa vahvistettiin lisäksi, että Kiinasta ilman polkumyyntiä tapahtunut tuonti ei alittanut yhteisön tuotannonalan hintoja tutkimusajanjaksolla ja sen vuoksi se ei olisi voinut vaikuttaa merkittävästi yhteisön tuotannonalalle aiheutuneeseen vahinkoon.

(73) Sen vuoksi vahvistetaan väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 73-77 kappaleessa esitetyt päätelmät siitä, että yhteisön tuotannonalalle aiheutuneen merkittävän vahingon syynä oli pääasiassa polkumyynnillä tapahtunut tuonti.

H. YHTEISÖN ETU

1. YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA

(74) Väliaikaisten toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen ei esitetty yhteisön etua koskevia päätelmiä koskevia huomautuksia. Kuitenkin vähän ennen väliaikaisten toimenpiteiden käyttöönottoa yksi raaka-aineen toimittaja ja kaksi tuojaa lähettivät kirjeet, joissa ne väittivät, että yhteisön edun mukaista ei ole ottaa käyttöön yhteistyössä toimineen indonesialaisen vientiä harjoittavan tuottajan vastaisia toimenpiteitä. Komissio tutki uudelleen, oliko olemassa pakottavia syitä, jotka vahingollista polkumyyntiä koskevista lopullisista päätelmistä huolimatta voisivat johtaa päätelmään, ettei toimenpiteiden käyttöönotto olisi tässä tapauksessa yhteisön edun mukaista. Tätä varten tarkasteltiin perusasetuksen 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti mahdollisten toimenpiteiden vaikutuksia kaikkiin tässä menettelyssä osallisina oleviin osapuoliin sekä toimenpiteiden käyttöönotosta luopumisen seurauksia esitetyn näytön perusteella.

2. YHTEISÖN TOIMITTAJIEN ETU

(75) Toimittaja, joka ilmoittautui vähän ennen väliaikaisten toimenpiteiden käyttöönottoa, ja jota ei mainittu väliaikaisen asetuksen johdanto-osan 83 ja 84 kappaleessa, väitti, että se myy sykloheksylamiinia (natriumsyklamaatin tuotannon pääraaka-aine) pääasiassa Kaukoitään ja erityisesti Indonesiaan. Se väitti lisäksi, että koska ainoa yhteistyössä toiminut indonesialainen vientiä harjoittava tuottaja on sen tärkein asiakas, on olemassa riski huomattavien myyntimäärien menetyksistä, jos polkumyyntitulli otetaan käyttöön. Tällä olisi myös joitakin kerrannaisvaikutuksia muihin jatkojalostusketjun toimittajiin.

(76) Pannaan merkille, että lukuun ottamatta lyhyttä kirjettä, joka toimitettiin paljon tutkimuksen vireillepanoa koskevassa ilmoituksessa asetetun määräajan jälkeen, kyseessä oleva toimittaja ei ole antanut mitään perusasetuksen 21 artiklan 7 kohdassa säädettyä tosiasiallista näyttöä, joka voisi tukea sen väitteitä. Muita huomautuksia ei esitetty väliaikaisten toimenpiteiden käyttöönoton ja niiden olennaisten tosiseikkojen ja huomioiden ilmoittamisen jälkeen, joiden perusteella aiottiin suositella lopullisen polkumyyntitullin käyttöönottamista. Lisäksi todettiin, että kyseinen toimittaja toimitti sykloheksylamiinia myös yhteisön tuotannonalalle. Sen vuoksi pääteltiin, että lopullisten toimenpiteiden käyttöönotolla ei voisi olla huomattavaa kielteistä vaikutusta sen liiketoimintaan.

(77) Toimittajien etua koskevia muita huomautuksia ei esitetty, mistä syystä väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 83 ja 84 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

3. TUOJIEN ETU

(78) Kaksi tuojaa, jotka ilmoittautuivat vähän ennen väliaikaisten toimenpiteiden käyttöönottoa, väittivät, että polkumyyntitullin käyttöönotto Indonesian osalta ei ole perusteltua, sillä niiden toimittaja, joka on ainoa yhteistyössä toiminut indonesialainen vientiä harjoittava tuottaja, on sitoutunut vahvasti "pitämään hinnat taloudellisesti perustellulla tasolla". Lisäksi ne väittivät, että "indonesialaisen tuottajan hinnat ovat aina olleet korkeampia kuin kiinalaisen tuottajan, mikä on johtanut kohtuullisiin markkinahintoihin loppukäyttäjille".

(79) Kyseiset tuojat eivät kuitenkaan ilmoittautuneet eivätkä antaneet tarvittavia tietoja tutkimuksen vireillepanoa koskevassa ilmoituksessa asetetussa määräajassa. Väitteidensä tueksi ne eivät esittäneet mitään tosiasiallista näyttöä. Lisäksi käytettävissä ei ollut mitään asiaa koskevia tietoja, jotka voisivat tukea kyseisiä väitteitä. Tutkimuksessa päinvastoin vahvistettiin, että kyseessä olevan indonesialaisen vientiä harjoittavan tuottajan hinnat olivat alhaisempia kuin kiinalaisen tuottajan hinnat (ks. edellä johdanto-osan 60 kappale). Väitteiden tueksi ei siten esitetty tosiasiallista näyttöä, minkä vuoksi niitä ei voida ottaa huomioon perusasetuksen 21 artiklan 7 kohdan mukaisesti.

(80) Tuojien etua koskevia muita huomautuksia ei esitetty, mistä syystä väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 85-87 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

4. KÄYTTÄJIEN ETU

(81) Väliaikaisten toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen ei esitetty käyttäjien etua koskevia huomautuksia, mistä syystä väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 88-92 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

5. YHTEISÖN TUOTANNONALAN ETU

(82) Väliaikaisten toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen ei esitetty yhteisön tuotannonalan etua koskevia huomautuksia, mistä syystä väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 93-95 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

6. KILPAILUA JA KAUPPAA VÄÄRISTÄVÄT VAIKUTUKSET

(83) Väliaikaisten toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen ei esitetty kilpailua ja kauppaa vääristäviä vaikutuksia koskevia kirjallisia huomautuksia. Vaikka perusasetuksen 21 artiklan mukaisesti vientiä harjoittavia tuottajia ei pidetä asianomaisina osapuolina yhteisön edun tarkastelun yhteydessä, yksi kiinalainen vientiä harjoittava tuottaja väitti kuulemisen aikana kuitenkin, että yhteisön etu ei vaadi toimenpiteitä, koska väliaikaisten toimenpiteiden käyttöönotto rajoitti osapuolten/viejien määrää yhteisön markkinoilla vähentämättä kuitenkaan tarjontaa asianomaista maista, yhteisön tuotannonala ei voi vastata markkinoiden kysyntään ja lopullisten toimenpiteiden käyttöönotto vahvistaa yhteisön tuotannonalan hallitsevaa asemaa.

(84) Todetaan, että polkumyyntitoimenpiteiden tarkoituksena ei ole poistaa viejiä yhteisön markkinoilta, vaan palauttaa tasavertaisen kaupankäynnin edellytykset. Se seikka, että yhteisön tuotannonala ei voi nykyisin vastata yhteisön kysyntään, ei ole peruste sallia epäterveiden kaupan käytäntöjen jatkumista. Lisäksi todetaan, että yhteisön tuotannonalalla ei ole hallitsevaa markkina-asemaa, koska sen markkinaosuus oli alle 50 prosenttia tutkimusajanjakson aikana. Vaikka on totta, että ainoat yhteisön ulkopuoliset natriumsyklamattia tuottavat maat ovat Indonesia ja Kiina, on myös olemassa tärkeitä kiinalaisia tuottajia, joiden ei todettu harjoittavan polkumyyntiä ja jotka siten voivat jatkaa tarjontaa yhteisön markkinoille kuten aiemmin. Sen vuoksi väitteitä ei voida hyväksyä ja väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 96-99 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

7. YHTEISÖN ETUA KOSKEVAT PÄÄTELMÄT

(85) Edellä todetun perusteella päätellään, ettei lopullisten polkumyyntitoimenpiteiden käyttöönotto olisi yhteisön edun vastaista.

I. LOPULLISET POLKUMYYNTITOIMENPITEET

1. VAHINGON KORJAAVA TASO

(86) Lopullisesti käyttöön otettavien toimenpiteiden tason määrittämiseksi on väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 101-104 kappaleessa esitettyjen menetelmien perusteella laskettu vahingon korjaava taso. Koska vahingon korjaavan tason laskemiseksi käytettyjä menetelmiä koskevia huomautuksia ei esitetty, ne hyväksytään. Käytettyjä keskimääräisiä tuontihintoja on kuitenkin tarkistettu kuten tehtiin edellä johdanto-osan 59 kappaleessa esitetyn hinnan alittavuuden laskemisen osalta.

2. LOPULLISET TOIMENPITEET

(87) Koska vahingon korjaavat tasot ovat korkeampia kuin kaikille osapuolille vahvistetut polkumyyntimarginaalit, lopullisten toimenpiteiden olisi perustuttava viimeksi mainittuihin.

(88) Todetaan, että käytettävissä olevien tietojen mukaan yksi yhteistyössä toimineista vientiä harjoittavista tuottajista aikoo ehkä laskea hintojaan tullin absorboimiseksi. Huomiota kiinnitetään perusasetuksen 12 artiklaan, jossa säädetään, että tutkimus voidaan panna uudelleen vireille ja polkumyyntimarginaalit laskea uudelleen, jos on riittävä näyttö siitä, että toimenpiteet eivät ole johtaneet riittäviin hintojen muutoksiin yhteisössä. Tutkivan viranomaisen tarkoituksena on panna tutkimus nopeasti uudelleen vireille tapauksissa, joissa sille on annettu riittävät tiedot tullin absorboimisesta. Toimenpiteiden tehokkuuden varmistamiseksi ja hintakeinottelun ehkäisemiseksi on lisäksi asianmukaista ottaa tulli käyttöön kilomääräisenä.

(89) Lisäksi todetaan, että Eurostatin tuontitilastojen mukaan tarkasteltavana olevaa tuotetta tuodaan maista (esim. Hongkong), joissa ei ole natriumsyklamaatin tuotantoa. Käytettävissä olevien tietojen mukaan natriumsyklamaattia tuotetaan ainoastaan Espanjassa, Indonesiassa ja Kiinassa. Jos toimenpiteiden kiertämisestä annetaan riittävät tiedot, tutkiva viranomainen on valmis panemaan nopeasti vireille tutkimuksen perusasetuksen 13 artiklan mukaisesti.

(90) Edellä esitetyn perusteella määritetty tullin määrä on seuraavassa taulukossa esitetty kiinteä määrä natriumsyklamaattikilolta:

>TAULUKON PAIKKA>

(91) Tässä asetuksessa mainitut yrityskohtaiset polkumyyntitullit määritettiin tämän tutkimuksen päätelmien perusteella. Näin ollen ne kuvastavat kyseisten yritysten senhetkistä tilannetta. Näitä tulleja voidaan siten soveltaa (toisin kuin koko maata koskevia "kaikkiin muihin yrityksiin" sovellettavia tulleja) yksinomaan asianomaisesta maasta peräisin olevien, erikseen mainittujen yritysten eli tarkoin määrättyjen oikeussubjektien tuottamien tuotteiden tuontiin. Muiden yritysten, joiden nimeä ja osoitetta ei mainita tämän asetuksen artiklaosassa, mukaan luettuina mainittuihin oikeushenkilöihin etuyhteydessä olevat oikeushenkilöt, tuottamiin tuontituotteisiin ei sovelleta näitä tulleja, vaan niihin sovelletaan kaikkiin muihin yrityksiin sovellettavaa tullia.

(92) Kaikki näiden yrityskohtaisten polkumyyntitullien soveltamiseen liittyvät pyynnöt (esimerkiksi yrityksen nimenmuutoksen tai uusien tuotanto- tai myyntiyksiköiden perustamisen johdosta tehdyt) on toimitettava viipymättä komissiolle(5) ja mukaan on liitettävä kaikki asian kannalta oleelliset tiedot ja erityisesti ne, jotka koskevat esimerkiksi kyseiseen nimenmuutokseen tai kyseisiin uusiin tuotanto- tai myyntiyksiköihin mahdollisesti liittyviä yrityksen tuotantotoiminnan sekä kotimarkkinamyynnin ja viennin muutoksia. Asetusta muutetaan tarvittaessa saattamalla yksilöllistä tullia nauttivien yritysten luettelo ajan tasalle.

3. VÄLIAIKAISEN TULLIN KANTAMINEN

(93) Polkumyyntimarginaalien suuruuden ja yhteisön tuotannonalalle aiheutuneen vahingon tason perusteella katsotaan, että on tarpeen kantaa lopullisesti asetuksella (EY) N:o 1627/2003 käyttöön otetun väliaikaisen tullin vakuutena olevat määrät tällä asetuksella käyttöön otetun lopullisen tullin suuruisina, jos tämä on yhtä suuri kuin tai matalampi kuin väliaikainen tulli. Muussa tapauksessa pitäisi kantaa lopullisesti vain väliaikaista tullia vastaava määrä. Lopullisen polkumyyntitullin ylittävät vakuutena olevat määrät vapautetaan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Otetaan käyttöön lopullinen polkumyyntitulli Kiinan kansantasavallasta ja Indonesiasta peräisin olevan ja tällä hetkellä CN-koodiin ex 2929 90 00 (Taric-koodiin 2929 90 00 10 ) kuuluvan natriumsyklamaatin tuonnissa.

2. Vapaasti yhteisön rajalla -nettohintaan ennen tullia sovellettavan lopullisen polkumyyntitullin määrä on seuraava:

>TAULUKON PAIKKA>

3. Jos tavarat ovat vahingoittuneet ennen niiden luovutusta vapaaseen liikkeeseen, mistä syystä niistä tosiasiallisesti maksettua tai maksettavaa hintaa on suhteutettu tullausarvon määrittämiseksi tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93(6) 145 artiklan mukaisesti, polkumyyntitullia, joka lasketaan 2 kohdan perusteella, alennetaan prosenttimäärällä, joka vastaa tosiasiallisesti maksetun tai maksettavan hinnan suhteutusta.

4. Ellei toisin säädetä, sovelletaan voimassa olevia tulleja koskevia säännöksiä ja määräyksiä.

2 artikla

Kannetaan lopullisesti asetuksen (EY) N:o 1627/2003 mukaisen väliaikaisen polkumyyntitullin vakuutena olevat määrät Kiinan kansantasavallasta ja Indonesiasta peräisin olevan ja tällä hetkellä CN-koodiin ex 2929 90 00 (Taric-koodiin 2929 90 00 10 ) kuuluvan natriumsyklamaatin tuonnissa jäljempänä vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

Lopullisen polkumyyntitullin ylittävät vakuutena olevat määrät vapautetaan. Jos lopullisen polkumyyntitullin määrä on suurempi kuin väliaikainen polkumyyntitulli, ainoastaan väliaikaisen tullin vakuutena olevat määrät kannetaan lopullisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä maaliskuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. Ahern

(1) EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1972/2002 (EYVL L 305, 7.11.2002, s. 1).

(2) EUVL L 232, 18.9.2003, s. 12.

(3) EUVL C 191, 13.8.2003, s. 2.

(4) Lokakuusta 2002 lähtien yrityksen nimi on ollut Jintian Enterprises Nanjing Co. Ltd.

(5) European Commission - Directorate General for Trade - Directorate B - J-79 5/17 - Rue de la Loi/Wetstraat 200 - B-1049 Bruxelles/Brussel.

(6) EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2286/2003 (EUVL L 343, 31.12.2003, s. 1).

Top