EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0145

Komission asetus (EY) N:o 145/2004, annettu 28 päivänä tammikuuta 2004, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Saksan interventioelimen hallussa olevan vehnän myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla

OJ L 24, 29.1.2004, p. 38–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/145/oj

32004R0145

Komission asetus (EY) N:o 145/2004, annettu 28 päivänä tammikuuta 2004, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Saksan interventioelimen hallussa olevan vehnän myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla

Virallinen lehti nro L 024 , 29/01/2004 s. 0038 - 0039


Komission asetus (EY) N:o 145/2004,

annettu 28 päivänä tammikuuta 2004,

pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Saksan interventioelimen hallussa olevan vehnän myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92(1) ja erityisesti sen 5 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Interventioelinten hallussaan pitämien viljojen myyntiin saattamisen menettelyistä ja edellytyksistä 28 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2131/93(2) säädetään erityisesti, että interventioelimen hallussa oleva vilja saatetaan markkinoille tarjouskilpailulla ja sellaisten hintaedellytysten perusteella, jotka mahdollistavat markkinahäiriöiden välttämisen.

(2) Saksalla on edelleen vehnän interventiovarastoja.

(3) Koska sääolot ovat olleet vaikeat suuressa osassa yhteisöä, viljantuotanto on pienentynyt huomattavasti markkinointivuonna 2003/2004. Tilanne on johtanut paikoitellen korkeisiin hintoihin, minkä vuoksi kotieläintuotannolle ja rehuteollisuudelle on aiheutunut erityisiä ongelmia. Ne eivät pysty käyttämään kilpailukykyisesti hinnoiteltuja hankintalähteitä.

(4) Saksan interventioelimen hallussa olevat vehnävarastot olisi siirrettävä sisämarkkinoilla käytettäviksi.

(5) Yhteisön markkinoiden tilanteen huomioon ottamiseksi on suotavaa säätää, että komissio hallinnoi tarjouskilpailua.

(6) Saksan interventioelimen komissiolle toimittamassa tiedonannossa on tärkeää säilyttää tarjousten tekijöiden nimettömyys.

(7) Hallinnoinnin nykyaikaistamiseksi on syytä säätää komission pyytämien tietojen lähettämisestä sähköpostitse.

(8) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Saksan interventioelin myy hallussaan olevat 89000 vehnätonnia yhteisön sisämarkkinoilla pysyvällä tarjouskilpailulla.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa säädettyyn myyntiin sovelletaan asetusta (ETY) N:o 2131/93.

Kuitenkin poiketen siitä, mitä edellä mainitussa asetuksessa säädetään:

a) tarjoukset vahvistetaan tarjouksen kohteena olevan erän tosiasiallisen laadun perusteella;

b) vähimmäismyyntihinta vahvistetaan tasolle, jolla se ei häiritse viljamarkkinoita.

3 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2131/93 13 artiklan 4 kohdassa säädetään, tarjoukseen liittyväksi vakuudeksi vahvistetaan 10 euroa tonnilta.

4 artikla

1. Ensimmäisen osittaisen tarjouskilpailun tarjousten jättämisen määräajaksi vahvistetaan 5 päivä helmikuuta 2004 kello 9.00 (Brysselin aikaa).

Seuraaviin osittaisiin tarjouskilpailuihin tarkoitettujen tarjousten jättämisen määräaika päättyy kunakin torstaina kello 9.00 (Brysselin aikaa) lukuun ottamatta 8 päivää huhtikuuta 2004, 20 päivää toukokuuta 2004 ja 10 kesäkuuta 2004.

Viimeiseen osittaiseen tarjouskilpailuun tarkoitettujen tarjousten jättämisen määräaika päättyy 24 päivänä kesäkuuta 2004 kello 9.00 (Brysselin aikaa).

2. Tarjoukset on jätettävä Saksan interventioelimelle:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

BLE

Adickesallee 40 D - 60322 Frankfurt am Main Faksi 00 49 691564962.

5 artikla

Saksan interventioelimen on annettava saadut tarjoukset komissiolle tiedoksi kahden tunnin kuluessa tarjousten jättämisen määräajan päättymisestä. Tarjoukset on toimitettava sähköpostitse liitteessä olevan lomakkeen mukaisesti.

6 artikla

Komissio vahvistaa asetuksen (ETY) N:o 1766/92 23 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen vähimmäismyyntihinnan tai päättää olla hyväksymättä saatuja tarjouksia.

7 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä tammikuuta 2004.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 181, 1.7.1992, s. 21, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1104/2003 (EUVL L 158, 27.6.2003, s. 1).

(2) EYVL L 191, 31.7.1993, s. 76., asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1630/2000 (EYVL L 187, 26.7.2000, s. 24).

LIITE

Pysyvä tarjouskilpailu Saksan interventioelimen hallussa olevan 89000 vehnätonnin myymiseksi uudelleen

Asetus (EY) N:o 145/2004

>PIC FILE= "L_2004024FI.003902.TIF">

Sähköpostiosoite, johon tiedot lähetetään 5 artiklan mukaisesti:

AGRI-C1-REVENTE-MARCHE-UE@CEC.EU.INT

Top