Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0060

Komission asetus (EY) N:o 60/2004, annettu 14 päivänä tammikuuta 2004, sokerialalla sovellettavista siirtymätoimenpiteistä Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian unioniin liittymisen vuoksi

OJ L 9, 15.1.2004, p. 8–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 125 - 129
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 125 - 129
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 125 - 129
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 125 - 129
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 125 - 129
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 125 - 129
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 125 - 129
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 125 - 129
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 125 - 129
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 052 P. 202 - 206
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 052 P. 202 - 206
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 166 - 170

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/60(1)/oj

32004R0060

Komission asetus (EY) N:o 60/2004, annettu 14 päivänä tammikuuta 2004, sokerialalla sovellettavista siirtymätoimenpiteistä Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian unioniin liittymisen vuoksi

Virallinen lehti nro L 009 , 15/01/2004 s. 0008 - 0012


Komission asetus (EY) N:o 60/2004,

annettu 14 päivänä tammikuuta 2004,

sokerialalla sovellettavista siirtymätoimenpiteistä Tsekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian unioniin liittymisen vuoksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Tsekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Tsekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 41 artiklan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 1260/2001(1) Tsekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimuksella (jäljempänä "liittymissopimus") sisällytettyjä sokerialan tuotanto- ja kauppajärjestelyjä koskevia sääntöjä sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2004 eli kaksi kuukautta ennen markkinointivuoden 2003/2004 päättymistä. Sen vuoksi on tarpeen soveltaa siirtymätoimenpiteitä, jotta mahdollistetaan siirtyminen Tsekissä, Virossa, Kyproksessa, Latviassa, Liettuassa, Unkarissa, Maltassa, Puolassa, Sloveniassa ja Slovakiassa (jäljempänä "uudet jäsenvaltiot") voimassa olevista tuotanto- ja kauppajärjestelyistä asetuksessa (EY) N:o 1260/2001 säädettyihin järjestelyihin.

(2) Sokerin kokonaistuotanto toteutetaan uusissa jäsenvaltioissa markkinointivuonna 2003/2004 kansallisten järjestelmien mukaisesti, ja pääosa niiden tuotannosta myydään ennen 1 päivää toukokuuta 2004. Näin ollen asetuksen (EY) N:o 1260/2001 2-6 artiklassa ja 10-21 artiklassa säädettyjä hintoihin, toimialakohtaisiin sopimuksiin ja itserahoitukseen liittyviä säännöksiä ei pitäisi soveltaa ennen 1 päivää heinäkuuta 2004. Itserahoitusjärjestelyjen ja hintasäännösten soveltamatta jättäminen ennen 1 päivää heinäkuuta 2004 tuotettuun sokeriin merkitsee, että asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27-31 artiklassa säädettyä vientitukijärjestelyä ja kyseisen asetuksen 7, 8 ja 9 artiklassa säädettyjä interventio- ja tuotantotukijärjestelyjä ei sovelleta ennen 1 päivää heinäkuuta 2004.

(3) Isoglukoosin tuotanto on vakaata ja kysynnän mukaista, minkä vuoksi on tarpeen vahvistaa isoglukoosia tuottaville uusille jäsenvaltioille määriteltyjä isoglukoosin perusmääriä koskeva asianmukainen osuus, jotta helpotettaisiin uusiin järjestelyihin siirtymistä ja varmistettaisiin tuotannon ja kulutuksen välinen tasapaino laajentuneessa yhteisössä. Isoglukoosin ja sokerin yhtäläisen kohtelun varmistamiseksi asetuksen (EY) N:o 1260/2001 2-21 ja 27-31 artiklaa olisi kuitenkin sovellettava isoglukoosiin uusissa jäsenvaltioissa vasta 1 päivästä heinäkuuta 2004.

(4) Liittymissopimuksessa määritellään Slovenian sokerintuotantoyrityksen hankintojen enimmäistarpeeksi 19585 tonnia. Jotta varmistettaisiin kyseisen yrityksen puhdistettavaksi tarkoitetun raakasokerin hankinnat 1 päivästä toukokuuta 30 päivään kesäkuuta 2004, olisi vahvistettava hankintojen enimmäistarpeen asianmukainen osuus kyseiseksi kaudeksi.

(5) Sokerimarkkinoiden häiriintymisen vaara on merkittävä, jos uusiin jäsenvaltioihin tuodaan ennen niiden liittymistä tuotteita keinottelutarkoituksissa. Sen vuoksi olisi annettava siirtymistä helpottavia säännöksiä, joilla vältetään keinottelu uusien jäsenvaltioiden liittymisen vuoksi. Komission asetuksessa (EY) N:o 1972/2003(2) on jo annettu vastaavia, maataloustuotteiden kauppaa koskevia säännöksiä Tsekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisen vuoksi. Sokerialan erityispiirteiden huomioon ottamiseksi on tarpeen vahvistaa erilliset säännöt.

(6) Liittymisasiakirjan liitteessä IV olevassa 5 luvussa määrätään, että tavarat, jotka ovat liittymispäivänä erityyppisissä suspensiomenettelyissä, vapautetaan tulleista vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa edellyttäen, että tietyt edellytykset täyttyvät. Sokerialalla on kuitenkin olemassa suuri vaara, että kyseistä mahdollisuutta käytetään keinottelutarkoituksiin. Lisäksi se tarjoaisi toimijoille tilaisuuden kiertää tässä asetuksessa säädetyn velvoitteen, jonka mukaan niiden on poistettava markkinoilta omalla kustannuksellaan uusien jäsenvaltioiden viranomaisten määrittelemät sokerin tai isoglukoosin ylijäämät tai maksettava korvauksia, jos näiden ylijäämien markkinoilta poistamisesta ei pystytä esittämään todisteita. Tuotteista, joihin liittyy tällainen riski, olisi tämän vuoksi kannettava tuontitulleja niiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen päivänä.

(7) Tämän lisäksi ja liittymissopimuksen mukaisesti sokerin tai isoglukoosin varastojen määrät, jotka ylittävät tavanomaisen siirtovaraston, olisi poistettava markkinoilta uusien jäsenvaltioiden kustannuksella. Komissio määrittelee ylijäämävarastot uusissa jäsenvaltioissa 1 päivän toukokuuta 2000 ja 30 päivän huhtikuuta 2004 välisenä aikana todettujen kaupan kehityksen sekä tuotanto- ja kulutussuuntausten perusteella. Tätä menettelyä varten olisi sokerin ja isoglukoosin lisäksi otettava huomioon myös muut tuotteet, joiden sokeriekvivalenttipitoisuus on merkittävä, sillä myös ne ovat mahdollisia keinottelun kohteita. Jos sokerin ja isoglukoosin määriteltyä ylijäämämäärää ei poisteta yhteisön markkinoilta 30 päivään huhtikuuta 2005 mennessä, kyseiset uudet jäsenvaltiot saatetaan taloudelliseen vastuuseen asianomaisesta määrästä. Uudelta jäsenvaltiolta ylijäämävarastojen poistamatta jättämisen tapauksessa perittävän ja yhteisön talousarvioon maksettavan määrän olisi vastattava 1 päivän toukokuuta 2004 ja 30 päivän huhtikuuta 2005 välisenä aikana sovellettavaa suurinta vientitukea.

(8) Ylijäämävarastojen kasautumisen estäminen on niin yhteisön kuin uusien jäsenvaltioiden edun mukaista, ja joka tapauksessa olisi pystyttävä tunnistamaan laajamittaiseen keinottelutarkoituksissa käytävään kauppaan osallistuvat toimijat tai yksityishenkilöt. Tätä tarkoitusta varten uusien jäsenvaltioiden käytössä olisi 1 päivänä toukokuuta 2004 oltava järjestelmä, jonka avulla se pystyy tunnistamaan tällaisesta toiminnasta vastuussa olevat tahot.

(9) Ylijäämävarastojen määrittelemiseksi ja määriteltyjen ylijäämävarastojen poistamiseksi uusien jäsenvaltioiden olisi toimitettava komissiolle viimeisimmät tilastot kyseisten tuotteiden kaupasta, tuotannosta ja kulutuksesta sekä todisteet määriteltyjen ylijäämävarastojen markkinoilta poistamisesta asetettuun määräaikaan mennessä.

(10) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 JAKSO SIIRTYMÄTOIMENPITEET LIITTYMISTÄ VARTEN

1 artikla

Eräiden asetuksen (EY) N:o 1260/2001 säännösten soveltamisala

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 2-21 artiklaa ja 27-31 artiklaa ei sovelleta 1 päivän toukokuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2004 välisenä aikana Tsekkiin, Viroon, Kyprokseen, Latviaan, Liettuaan, Unkariin, Maltaan, Puolaan, Sloveniaan eikä Slovakiaan, jäljempänä "uudet jäsenvaltiot".

2 artikla

Isoglukoosikiintiöt

A- ja B-isoglukoosin perusmäärät isoglukoosia tuottavien uusien jäsenvaltioiden osalta ovat 1 päivän toukokuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2004 välisenä aikana seuraavat:

>TAULUKON PAIKKA>

3 artikla

Ruokosokerin etuuskohteluun oikeutettu tuonti

Raa'an ruokosokerin puhdistamista koskevan Slovenian kysynnän kattamiseksi 1 päivän toukokuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2004 välillä Slovenia saa myöntää kyseisenä aikana todistuksia erityiseen etuuskohteluun oikeutetulle sokerille 3264 tonnin rajoissa valkoisen sokerin ekvivalenttina ilmaistuna ja komission asetuksessa (EY) N:o 1159/2003(3) säädettyjen edellytysten mukaisesti.

2 JAKSO SIIRTYMÄTOIMENPITEET KEINOTTELUN ESTÄMISEKSI

4 artikla

Määritelmät

Tässä jaksossa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1) ilmaisulla "sokeri" tarkoitetaan:

a) CN-koodiin 1701 kuuluvaa jähmeää juurikas- ja ruokosokeria;

b) CN-koodeihin 1702 60 95 , 1702 90 99 ja 2106 90 59 kuuluvaa sokerisiirappia;

c) CN-koodeihin 1702 60 80 ja 1702 90 80 kuuluvaa inuliinisiirappia;

2) ilmaisulla "isoglukoosi" tarkoitetaan CN-koodeihin 1702 30 10 , 1702 40 10 , 1702 60 10 , 1702 90 30 ja 2106 90 30 kuuluvaa tuotetta;

3) ilmaisulla "jalostetut tuotteet" tarkoitetaan maataloustuotteiden jalostuksesta saatuja tuotteita, joissa on lisättyä sokeria/sokerin ekvivalenttia enemmän kuin 10 prosenttia;

4) ilmaisulla "fruktoosi" tarkoitetaan CN-koodiin 1702 50 00 kuuluvaa kemiallisesti puhdasta fruktoosia.

5 artikla

Suspensiomenettely

1. Poiketen siitä, mitä liittymissopimuksen liitteessä IV olevassa 5 luvussa määrätään ja mitä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92(4) 20 ja 214 artiklassa säädetään, CN-koodeihin 1701 , 1702 , 1704 , 1904 , 1905 , 2006 , 2007 , 2009 , 2101 12 92 , 2101 20 92 , 2105 ja 2202 kuuluvista tuotteista, asetuksen (EY) N:o 1972/2003 4 artiklan 5 kohdassa lueteltuja tuotteita lukuun ottamatta, kannetaan vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen päivänä voimassa oleva erga omnes -tuontitulli sekä mahdolliset lisätuontitullit, edellyttäen että:

a) ennen 1 päivää toukokuuta 2004 ne ovat olleet vapaassa liikkeessä yhteisössä, sellaisena kuin se on 30 päivänä huhtikuuta 2004, tai jossain uudessa jäsenvaltiossa ja;

b) 1 päivänä toukokuuta 2004:

i) ne ovat väliaikaisessa varastossa; tai

ii) ne ovat jossain asetuksen (ETY) N:o 2913/92 4 artiklan 15 kohdan b alakohdassa ja 4 artiklan 16 kohdan b-g alakohdassa tarkoitetussa tullimenettelyssä yhteisössä; tai

iii) niitä ollaan kuljettamassa sen jälkeen, kun niitä koskevat tullimuodollisuudet on suoritettu laajentuneessa yhteisössä.

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta viidentoista jäsenvaltion yhteisöstä vietäviin CN-koodeihin 1701 99 10 , 1701 99 90 , 1702 30 10 , 1702 40 10 , 1702 60 10 , 1702 90 30 , 1702 60 80 ja 1702 90 80 kuuluviin tuotteisiin, puhdistettua C-juurikassokeria, C-isoglukoosisiirappia ja C-inuliinisiirappia lukuun ottamatta, jos tuoja esittää todisteet siitä, että kyseisen vientimaan tuotteille ei ole haettu vientitukea. Viejän on tuojan pyynnöstä liitettävä vienti-ilmoitukseen toimivaltaisen viranomaisen vahvistusmerkintä, jonka mukaan kyseisen vientimaan tuotteille ei ole haettu vientitukea.

2. Poiketen siitä, mitä liittymissopimuksen liitteessä IV olevassa 5 luvussa määrätään ja mitä asetuksen (ETY) N:o 2913/92 20 ja 214 artiklassa säädetään, CN-koodeihin 1701 , 1702 , 1704 , 1904 , 1905 , 2006 , 2007 , 2009 , 2101 12 92 , 2101 20 92 , 2105 ja 2202 kuuluvista kolmansista maista tulevista tuotteista, asetuksen (EY) N:o 1972/2003 4 artiklan 5 kohdassa lueteltuja tuotteita lukuun ottamatta, kannetaan vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen päivänä voimassa oleva tuontitulli sekä mahdolliset lisätuontitullit, edellyttäen että:

a) ne ovat 1 päivänä toukokuuta 2004 jossain uudessa jäsenvaltiossa asetuksen (ETY) N:o 2913/92 4 artiklan 16 kohdan d alakohdassa tarkoitetussa sisäisessä jalostuksessa tai ne tuodaan maahan väliaikaisesti, kuten asetuksen (ETY) N:o 2913/92 4 artiklan 16 kohdan f alakohdassa mainitaan;

b) ne luovutetaan vapaaseen liikkeeseen 1 päivänä toukokuuta 2004 tai sen jälkeen.

6 artikla

Tavanomaisesta poikkeavat varastot

1. Komissio määrittelee asetuksen (EY) N:o 1260/2001 42 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen 31 päivään lokakuuta 2004 mennessä kunkin uuden jäsenvaltion osalta sellaisenaan tai jalostetuissa tuotteissa olevan sokerin sekä isoglukoosin ja fruktoosin määrät, jotka ylittävät 1 päivänä toukokuuta 2004 tavanomaiseksi katsotun siirtovaraston ja jotka on poistettava markkinoilta uusien jäsenvaltioiden kustannuksella.

Tämän ylijäämän määrittelemiseksi huomioon otetaan erityisesti seuraavien seikkojen osalta liittymistä edeltävinä vuosina edellisiin vuosiin verrattuna tapahtunut kehitys:

a) sellaisenaan tai jalostetuissa tuotteissa olevan sokerin sekä isoglukoosin ja fruktoosin tuodut ja viedyt määrät;

b) sokerin ja isoglukoosin tuotanto, kulutus ja varastot;

c) olosuhteet, joissa varastot ovat muodostuneet.

2. Asianomaisen uuden jäsenvaltion on varmistettava, että 1 kohdassa tarkoitettua ylijäämää vastaava sokeri- tai isoglukoosimäärä poistetaan 30 päivään huhtikuuta 2005 mennessä markkinoilta ilman yhteisön toimenpiteitä jollain seuraavista toimenpiteistä:

a) vienti ilman yhteisön tukea;

b) käyttö polttoainealalla;

c) ilman tukea toteutettava denaturointi rehuksi komission asetuksen (ETY) N:o 100/72(5) III ja IV osaston mukaisesti.

3. Edellä olevan 2 kohdan soveltamiseksi uuden jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten käytössä on 1 päivänä toukokuuta 2004 oltava järjestelmä, jolla voidaan tunnistaa kaupankäynnin kohteena olevat tai tuotetut sellaisenaan tai jalostetuissa tuotteissa olevan sokerin sekä isoglukoosin tai fruktoosin ylijäämämäärät asianomaisten tärkeimpien toimijoiden tasolla. Järjestelmä voi perustua erityisesti tuonnin ja verotuksen seurantaan sekä toimijoiden kirjanpitoa ja fyysisiä varastoja koskeviin selvityksiin, ja se voi sisältää riskitakausten kaltaisia toimenpiteitä. Tunnistusjärjestelmän on perustuttava riskiarviointiin, jossa otetaan asianmukaisesti huomioon erityisesti seuraavat kriteerit:

- asianomaisten toimijoiden harjoittaman toiminnan laji,

- varastotilojen kapasiteetti,

- toiminnan taso.

Uusien jäsenvaltioiden on käytettävä kyseistä järjestelmää velvoittaakseen asianomaiset toimijat poistamaan markkinoilta omalla kustannuksellaan määriteltyä ylijäämäänsä vastaava sokeri- tai isoglukoosimäärä. Kyseisten toimijoiden on esitettävä uutta jäsenvaltiota tyydyttävät todisteet siitä, että tuotteet poistettiin markkinoilta 30 päivään huhtikuuta 2005 mennessä.

Jos tällaisia todisteita ei esitetä, uuden jäsenvaltion on veloitettava kyseistä määrää vastaava summa kerrottuna kyseiseen tuotteeseen 1 päivän toukokuuta 2004 ja 30 päivän huhtikuuta 2005 välisenä aikana sovellettavilla suurimmilla tuontimaksuilla ja korotettuna 1,21 eurolla/100 kg valkoista sokeria tai kuiva-aineen ekvivalenttia.

Kolmannessa alakohdassa tarkoitettu määrä siirretään uuden jäsenvaltion kansalliseen talousarvioon.

4. Jos sokeri tai isoglukoosi poistetaan markkinoilta 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, asianomaisten toimijoiden on annettava vientiä koskevat todisteet 31 päivään heinäkuuta 2005 mennessä esittämällä:

a) komission asetusten (EY) N:o 1291/2000(6) ja (EY) N:o 1464/95(7) mukaisesti myönnetyt vientitodistukset;

b) asetuksen (EY) N:o 1291/2000 32 ja 33 artiklassa tarkoitetut vakuuden vapauttamiseksi tarvittavat asiakirjat.

>PIC FILE= "L_2004009FI.001101.TIF">

Edellä a alakohdassa tarkoitettu vientitodistus on voimassa myöntämispäivästään 1 päivään toukokuuta 2005.

7 artikla

Uusien jäsenvaltioiden esittämät todisteet ylijäämien markkinoilta poistamisesta

1. Uusien jäsenvaltioiden on esitettävä 31 päivään heinäkuuta 2005 mennessä komissiolle todisteet 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ylijäämän poistamisesta markkinoilta 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja täsmennettävä kunkin menetelmän osalta markkinoilta poistettu määrä.

2. Jos markkinoilta poistamisesta ei esitetä 1 kohdan mukaisesti todisteita koko ylijäämän tai sen jonkin osan osalta, uudelta jäsenvaltiolta veloitetaan poistamatta jäänyttä määrää vastaava summa kerrottuna CN-koodiin 1701 99 10 kuuluvaan valkoiseen sokeriin 1 päivän toukokuuta 2004 ja 30 päivän huhtikuuta 2005 välisenä aikana sovellettavilla suurimmilla vientituilla. Tämä määrä siirretään yhteisön talousarvioon 30 päivään marraskuuta 2005 mennessä ja otetaan huomioon markkinointivuoden 2004/2005 tuotantomaksujen laskennassa.

8 artikla

Valvonta

1. Uusien jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet tämän jakson säännösten soveltamiseksi ja vahvistettava erityisesti valvontamenettelyt, jotka osoittautuvat tarpeellisiksi 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ylijäämän poistamiseksi markkinoilta.

2. Uusien jäsenvaltioiden on toimitettava 31 päivään heinäkuuta 2004 mennessä komissiolle:

a) tiedot 6 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta ylijäämien tunnistamiseksi perustetusta järjestelmästä;

b) kuukausittain 1 päivän toukokuuta 2000 ja 30 päivän huhtikuuta 2004 välisenä aikana tuodut ja viedyt sokerin, isoglukoosin, fruktoosin ja jalostettujen tuotteiden määrät, jotka ilmoitetaan erikseen tuonnin sekä yhteisöön, sellaisena kuin se on 30 päivänä huhtikuuta 2004, uusiin jäsenvaltioihin ja kolmansiin maihin suuntauneen viennin osalta;

c) vuosittain 1 päivän toukokuuta 2000 ja 30 päivän huhtikuuta 2004 välisenä aikana tuotetut sokerin ja isoglukoosin määrät, jotka on jaoteltu tapauksen mukaan kiintiön alaiseen ja kiintiön ulkopuoliseen tuotantoon sekä vuosittain kulutettuun tuotantoon;

d) kunkin vuoden 1 päivänä toukokuuta hallussa olevat sokerin ja isoglukoosin varastot 1 päivän toukokuuta 2000 ja 1 päivän toukokuuta 2004 välisenä aikana.

3 JAKSO LOPPUSÄÄNNÖKSET

9 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2004, sillä edellytyksellä että Tsekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimus tulee voimaan.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä tammikuuta 2004.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna liittymisasiakirjalla.

(2) EUVL L 293, 11.11.2003, s. 3.

(3) EUVL L 162, 1.7.2003, s. 25.

(4) EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

(5) EYVL L 12, 15.1.1972, s. 15.

(6) EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1.

(7) EYVL L 144, 28.6.1995, s. 14.

Top