Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0065

Komission direktiivi 2004/65/EY, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2004, komission direktiivin 2003/68/EY muuttamisesta määräaikojen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 125, 28.4.2004, p. 43–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 044 P. 191 - 191
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 044 P. 191 - 191
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 044 P. 191 - 191
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 044 P. 191 - 191
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 044 P. 191 - 191
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 044 P. 191 - 191
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 044 P. 191 - 191
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 044 P. 191 - 191
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 044 P. 191 - 191
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 056 P. 42 - 42
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 056 P. 42 - 42
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 044 P. 3 - 3

No longer in force, Date of end of validity: 23/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/65/oj

32004L0065

Komission direktiivi 2004/65/EY, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2004, komission direktiivin 2003/68/EY muuttamisesta määräaikojen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 125 , 28/04/2004 s. 0043 - 0043


Komission direktiivi 2004/65/EY,

annettu 26 päivänä huhtikuuta 2004,

komission direktiivin 2003/68/EY muuttamisesta määräaikojen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY(1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission direktiivillä 2003/68/EY(2) muutetaan neuvoston direktiiviä 91/414/ETY trifloksistrobiinin, karfentratsonietyylin, mesotrionin, fenamidonin ja isoksaflutolin sisällyttämiseksi tehoaineina kyseisen direktiivin liitteeseen I.

(2) Uuden tehoaineen sisällyttämisen jälkeen jäsesenvaltioille olisi annettava kohtuullinen määräaika, jotta ne voivat panna direktiivin 91/414/ETY säännökset täytäntöön kyseistä tehoainetta sisältävien kasvinsuojeluaineiden osalta ja erityisesti muuttaa voimassa olevia väliaikaisia lupia ja vaihtaa nämä luvat viimeistään tämän määräajan päättyessä täysimääräisiksi luviksi, muuttaa niitä tai peruuttaa ne direktiivin 91/414/ETY säännösten mukaisesti.

(3) Direktiivissä 2003/68/EY säädetyt täytäntöönpanoa koskevat määräajat eivät vastaa muille uusille tehoaineille säädettyjä määräaikoja. Jotta käynnissä olevan tarkasteluvaiheen aikana voitaisiin yhdenmukaistaa kaikkien aineiden kohtelu, olisi vältettävä huomattavia eroja uusiin tehoaineisiin sovellettavissa ajoissa.

(4) Sen vuoksi on tarpeen muuttaa direktiiviä 2003/68/EY vastaavasti.

(5) Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2003/68/EY 3 artikla seuraavasti:

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

"2. Jäsenvaltioiden on arvioitava tuote uudelleen direktiivin 91/414/ETY liitteessä VI säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti mainitun direktiivin liitteessä III vahvistetut vaatimukset täyttävän asiakirja-aineiston perusteella kaikkien sellaisten sallittujen kasvinsuojeluaineiden osalta, jotka sisältävät trifloksistrobiinia, karfentratsonietyyliä, mesotrionia, fenamidonia tai isoksaflutolia joko ainoana tehoaineenaan tai yhtenä monista tehoaineistaan, jotka kaikki oli 30 päivään syyskuuta 2003 mennessä lueteltu direktiivin 91/414/ETY liitteessä I. Jäsenvaltioiden on kyseisen arvion perusteella määriteltävä, täyttääkö tuote direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan b, c, d ja e alakohdassa vahvistetut edellytykset.

Määrittelemisen jälkeen jäsenvaltioiden on

a) niiden tuotteiden osalta, jotka sisältävät trifloksistrobiinia, karfentratsonietyyliä, mesotrionia, fenamidonia tai isoksaflutolia ainoana tehoaineenaan, tarvittaessa muutettava tai peruutettava lupa viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2005; tai

b) niiden tuotteiden osalta, jotka sisältävät trifloksistrobiinia, karfentratsonietyyliä, mesotrionia, fenamidonia tai isoksaflutolia yhtenä monista tehoaineistaan, tarvittaessa muutettava tai peruutettava lupa 31 päivään maaliskuuta 2005 mennessä taikka direktiivissä tai direktiiveissä, joilla kyseinen aine tai aineet lisätään direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, tällaista muuttamista tai peruuttamista varten vahvistettuun ajankohtaan mennessä, sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi."

2 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen julkaisemisen jälkeen.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 26 päivänä huhtikuuta 2004.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2004/30/EY (EUVL L 77, 13.3.2004, s. 50).

(2) EUVL L 177, 16.7.2003, s. 12.

Top