Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0548

2004/548/EY: Neuvoston päätös, tehty 11 päivänä toukokuuta 2004, yhteisön kannasta, joka koskee valuuttasuhteista Andorran ruhtinaskunnan kanssa tehtävää sopimusta

OJ L 142M , 30.5.2006, p. 123–125 (MT)
OJ L 244, 16.7.2004, p. 47–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 003 P. 116 - 118
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 003 P. 116 - 118

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/548/oj

16.7.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 244/47


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 11 päivänä toukokuuta 2004,

yhteisön kannasta, joka koskee valuuttasuhteista Andorran ruhtinaskunnan kanssa tehtävää sopimusta

(2004/548/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 111 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon komission suosituksen,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euron käyttöönotosta 3 päivänä toukokuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 974/98 (1) mukaan euro korvaa 1 päivästä tammikuuta 1999 kunkin euroalueeseen osallistuvan jäsenvaltion valuutan.

(2)

Yhteisöllä on kyseisestä päivästä alkaen toimivalta rahataloudellisissa ja valuuttakurssijärjestelmää koskevissa asioissa euron käyttöön ottavissa jäsenvaltioissa.

(3)

Neuvosto on vastuussa järjestelyistä, jotka liittyvät rahataloudellisia asioita tai valuuttakurssijärjestelmää koskevista sopimuksista neuvottelemiseen ja sopimusten tekemiseen.

(4)

Yhteisö on tehnyt valuuttasuhteista sopimukset Monacon ruhtinaskunnan (2), Vatikaanivaltion (3) ja San Marinon tasavallan (4) kanssa. Kyseiset valtiot olivat tehneet valuuttasuhteista sopimukset Ranskan tai Italian kanssa ennen euron käyttöönottoa.

(5)

Andorran ruhtinaskunnalla (jäljempänä ”Andorra”) ei ole virallista valuuttaa eikä se ole tehnyt valuuttasuhteista sopimusta jäsenvaltioiden eikä kolmansien maiden kanssa. Espanjalaiset ja ranskalaiset setelit ja metallirahat ovat olleet tosiasiallisesti käytössä Andorrassa, ja ne korvattiin euromääräisillä seteleillä ja metallirahoilla 1 päivästä tammikuuta 2002.

(6)

Andorran viranomaiset pyysivät 15 päivänä heinäkuuta 2003 yhteisöä tekemään ruhtinaskunnan kanssa sopimuksen valuuttasuhteista.

(7)

Koska Andorralla ja yhteisöllä on läheiset taloussuhteet, niiden väliseen sopimukseen olisi sisällyttävä määräyksiä, jotka koskevat euroseteleitä ja -metallirahoja, euron asemaa laillisena maksuvälineenä Andorrassa sekä pääsyä euroalueen maksujärjestelmiin. Koska euro on jo käytössä Andorrassa, olisi sovittava siitä, että Andorran ruhtinaskunta käyttää euroa virallisena valuuttanaan ja myöntää laillisen maksuvälineen aseman Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden liikkeeseen laskemille euroseteleille ja -metallirahoille.

(8)

Vaikka eurosta tulee Andorran virallinen valuutta, Andorra ei saa oikeutta laskea liikkeeseen euromääräisiä eikä minkään muun valuutan määräisiä seteleitä, metallirahoja eikä rahan korvikkeita, paitsi jos se nimenomaisesti sallitaan valuuttasuhteita koskevassa sopimuksessa. Andorra laskee nykyisin liikkeeseen dinermääräisiä metallirahojen keräilykappaleita, ja mahdollisuutta jatkaa tätä käytäntöä olisi tutkittava.

(9)

Olisi tärkeää, että Andorra varmistaa, että euromääräisistä seteleistä ja metallirahoista annettuja yhteisön sääntöjä sovelletaan Andorrassa. Eurosetelit ja -metallirahat pitäisi suojata asianmukaisesti petoksia ja väärentämistä vastaan. Olisi lisäksi tärkeää, että Andorra toteuttaa kaikki tarpeelliset toimet ja tekee yhteistyötä yhteisön kanssa tällä alalla.

(10)

Andorran olisi sitouduttava toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotka kuuluvat yhteisön pankki- ja rahoitusalan sääntelypuitteisiin mukaan lukien rahanpesun, petosten sekä muiden kuin käteisrahan määräisten maksuvälineiden väärentämisen torjuntaa sekä tilastointia koskevat vaatimukset. Nämä toimenpiteet edistäisivät muun muassa vertailukelpoisen toimintaympäristön ja tasapuolisten kilpailuolosuhteiden luomista euroalueella ja Andorrassa sijaitseville rahoituslaitoksille.

(11)

Euroopan keskuspankki ja kansalliset keskuspankit voivat toteuttaa kaikenlaisia pankkitapahtumia kolmansissa maissa sijaitseviin rahoituslaitoksiin nähden. Euroopan keskuspankki ja kansalliset keskuspankit voivat asianmukaisin edellytyksin myöntää kolmansien maiden rahoituslaitoksille pääsyn maksujärjestelmiinsä. Yhteisön ja Andorran välinen sopimus ei saa velvoittaa mitenkään Euroopan keskuspankkia eikä kansallisia keskuspankkeja.

(12)

Komission olisi käytävä neuvottelut Andorran kanssa. Andorran naapurivaltioiden Ranskan ja Espanjan olisi osallistuttava neuvotteluihin täysimääräisesti, ja Euroopan keskuspankin olisi osallistuttava neuvotteluihin täysimääräisesti toimivaltansa puitteissa.

(13)

Tämä päätös kattaa ainoastaan Andorran ja yhteisön välisen valuuttasuhteita koskevan sopimuksen, ja muita asioita olisi käsiteltävä erillisissä sopimuksissa. Andorraa on pyydetty toteuttamaan vastaavat toimenpiteet tietyillä aloilla, erityisesti säästöjen tuottojen verotuksessa. Neuvoston pitäisi harkita säästöjen tuottojen verotusta koskevasta sopimuksesta käytyjen neuvottelujen edistymisen ja sopimuksen parafoinnin sekä komission suosituksen perusteella, ovatko valuuttasuhteita koskevasta sopimuksesta käytävien neuvottelujen aloittamisen edellytykset täyttyneet.

(14)

Komission olisi pyydettävä talous- ja rahoituskomitealta lausunto sopimusluonnoksesta. Sopimusluonnos olisi esitettävä neuvostolle, jos Espanja, Ranska, Euroopan keskuspankki tai talous- ja rahoituskomitea katsoo sen tarpeelliseksi,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Komissio ilmoittaa Andorran ruhtinaskunnalle yhteisön valmiudesta tehdä Andorran kanssa mahdollisimman pian sopimus valuuttasuhteista ja ehdottaa kyseistä sopimusta koskevien neuvottelujen aloittamista.

2 artikla

Yhteisön kannan Andorran kanssa jäljempänä mainituista asioista tehtävästä sopimuksesta käytävissä neuvotteluissa on perustuttava 3–6 artiklassa esitettyihin periaatteisiin.

3 artikla

1.   Andorralla on oikeus käyttää euroa virallisena valuuttanaan.

2.   Andorralla on oikeus antaa euroseteleille ja -metallirahoille laillisen maksuvälineen asema.

4 artikla

1.   Andorra sitoutuu siihen, ettei se laske liikkeeseen seteleitä, metallirahoja eikä minkäänlaisia rahan korvikkeita, ellei tällaisen liikkeeseenlaskun edellytyksistä ole sovittu yhteisön kanssa.

2.   On kuitenkin tutkittava, voiko Andorran ruhtinaskunta jatkossakin laskea liikkeeseen dinermääräisiä kultaisia ja hopeisia metallirahojen keräilykappaleita.

5 artikla

1.   Andorran on sitouduttava noudattamaan euromääräisiä seteleitä ja metallirahoja koskevia yhteisön sääntöjä.

2.   Andorran ruhtinaskunnan on sitouduttava tiiviiseen yhteistyöhön yhteisön kanssa euroseteleiden ja -metallirahojen suojaamiseksi petoksilta ja väärennöksiltä ja annettava säädökset, joilla yhteisön tämän alan säädökset pannaan täytäntöön.

6 artikla

1.   Andorran ruhtinaskunnan on sitouduttava toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet, joko vastaavin toimin tai siirtämällä säädökset suoraan osaksi kansallista lainsäädäntöä, joita asian kannalta merkityksellisen yhteisön pankki- ja rahoituslainsäädännön soveltaminen edellyttää erityisesti kyseisten laitosten toimintaa ja valvontaa koskevan lainsäädännön alalla; lisäksi on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, joita asian kannalta merkityksellisen yhteisön lainsäädännön vaatimukset edellyttävät petosten, rahanpesun sekä muiden kuin käteisrahan määräisten maksuvälineiden väärentämisen torjunnan sekä tilastoinnin osalta.

2.   Andorran alueella sijaitseville rahoituslaitoksille voidaan myöntää pääsy euroalueen maksujärjestelmiin valuuttasuhteita koskevassa sopimuksessa määrätyin asianmukaisin edellytyksin, joista sovitaan Euroopan keskuspankin kanssa.

7 artikla

Komissio käy yhteisön puolesta neuvottelut Andorran kanssa edellä 3–6 artiklassa mainituista asioista. Espanja ja Ranska osallistuvat neuvotteluihin täysimääräisesti. Euroopan keskuspankki osallistuu neuvotteluihin täysimääräisesti toimivaltansa puitteissa.

8 artikla

Valuuttasuhteita koskevasta sopimuksesta käytävät neuvottelut aloitetaan välittömästi sen jälkeen, kun neuvosto on komission suosituksesta määräenemmistöllä päättänyt, että kyseisten neuvottelujen aloittamista koskevat edellytykset ovat täyttyneet.

Näihin edellytyksiin sisältyvät säästöjen tuottojen verotusta koskevan sopimuksen parafointi kummankin sopimuspuolen toimesta sekä Andorran sitoumus tehdä kyseinen sopimus yhteisön kanssa sovittuun määräaikaan mennessä.

Jos Andorra ei ole tehnyt sopimusta säästöjen tuottojen verotuksesta määräaikaan mennessä, neuvottelut valuuttasuhteita koskevasta sopimuksesta keskeytetään, kunnes sopimus on lopullisesti tehty.

9 artikla

Komissio pyytää talous- ja rahoituskomitealta lausunnon sopimusluonnoksesta.

Komissiolla on oikeus tehdä sopimus yhteisön puolesta, paitsi jos Espanja tai Ranska tai Euroopan keskuspankki tai talous- ja rahoituskomitea katsoo, että sopimus on esitettävä neuvostolle.

10 artikla

Tämä päätös on osoitettu komissiolle.

Tehty Brysselissä 11 päivänä toukokuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. McCREEVY


(1)  EYVL L 139, 11.5.1998, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2596/2000 (EYVL L 300, 29.11.2000, s. 2).

(2)  EYVL L 142, 31.5.2002, s. 59.

(3)  EYVL C 299, 25.10.2001, s. 1. Sopimus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston päätöksellä 2003/738/EY (EUVL L 267, 17.10.2003, s. 27).

(4)  EYVL C 209, 27.7.2001, s. 1.


Top