Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0486

2004/486/EY: Neuvoston päätös, tehty 26 päivänä huhtikuuta 2004, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annettua direktiiviä 2002/96/EY koskevien eräiden väliaikaisten poikkeusten myöntämisestä Kyprokselle, Maltalle ja Puolalle

OJ L 162, 30.4.2004, p. 114–115 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 012 P. 36 - 37
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 012 P. 36 - 37
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 015 P. 3 - 4

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/486/oj

32004D0486

2004/486/EY: Neuvoston päätös, tehty 26 päivänä huhtikuuta 2004, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annettua direktiiviä 2002/96/EY koskevien eräiden väliaikaisten poikkeusten myöntämisestä Kyprokselle, Maltalle ja Puolalle

Virallinen lehti nro L 162 , 30/04/2004 s. 0114 - 0115


Neuvoston päätös,

tehty 26 päivänä huhtikuuta 2004,

sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annettua direktiiviä 2002/96/EY koskevien eräiden väliaikaisten poikkeusten myöntämisestä Kyprokselle, Maltalle ja Puolalle

(2004/486/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Tsekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon asiakirjan Tsekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu, jäljempänä 'vuoden 2003 liittymisasiakirja', ja erityisesti sen 55 artiklan,

ottaa huomioon Kyproksen, Maltan ja Puolan esittämät pyynnöt,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 27 päivänä tammikuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY(1) 5 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2006 saavutetaan erilliselle keräykselle asetettu tavoite, joka on keskimäärin vähintään neljä kilogrammaa kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteromua asukasta kohden vuodessa.

(2) Direktiivin 2002/96/EY 7 artiklan 2 kohdassa säädetään eräistä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hyödyntämistä sekä komponenttien, materiaalien ja aineiden uudelleen käyttöä ja kierrätystä koskevista vähimmäistavoitteista. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuottajat täyttävät nämä tavoitteet 31 päivään joulukuuta 2006 mennessä.

(3) Direktiivin 17 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on saatettava voimaan direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset 13 päivään elokuuta 2004 mennessä. Direktiivin 2002/96/EY 17 artiklan 4 kohdan a alakohdassa kuitenkin säädetään, että Kreikka ja Irlanti, jotka kierrätysinfrastruktuurinsa yleisten puutteiden, maantieteellisten olosuhteidensa, kuten pienten saarien suuren määrän ja maaseutu- ja vuoristoalueiden, matalan väestöntiheyden ja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kulutuksen vähäisyyden johdosta eivät pysty saavuttamaan direktiivin 2002/96/EY 5 artiklan 5 kohdan ensimmäisessä alakohdassa mainittua keräystavoitetta eivätkä sen 7 artiklan 2 kohdassa mainittuja hyödyntämistavoitteita ja jotka kaatopaikoista 26 päivänä huhtikuuta 1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/31/EY(2) 5 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti voivat pyytää sanotussa artiklassa mainitun määräajan pidentämistä, voivat pidentää direktiivin 2002/96/EY 5 artiklan 5 kohdassa ja 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja määräaikoja enintään 24 kuukaudella.

(4) Kypros, Malta ja Puola ovat pyytäneet vuoden 2003 liittymisasiakirjan 55 artiklan perusteella väliaikaisia poikkeuksia direktiivin 2002/96/EY 5 artiklan 5 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja 7 artiklan 2 kohdassa säädetyistä määräajoista. Malta esitti pyyntönsä perusteluiksi kierrätysinfrastruktuurin puutteet, sähkö- ja elektroniikkaromun vähäisen määrän, maan pienen koon, maantieteellisesti eristyneen sijainnin, pienet paikalliset markkinat, suuren väestötiheyden ja siihen liittyvät maankäyttöongelmat sekä sen, että Malta on sähkö- ja elektroniikkalaitteiden nettotuoja. Kypros ja Puola esittivät pyyntönsä perusteluksi kierrätysinfrastruktuurin puutteet ja matalan asukastiheyden. Puola toi esille myös maaseutualueiden suuren suhteellisen osuuden.

(5) Näiden syiden perusteella edellä mainittuja määräaikoja voidaan pidentää Kyproksen, Maltan ja Puolan osalta 24 kuukaudella,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kypros, Malta ja Puola voivat pidentää direktiivin 2002/96/EY 5 artiklan 5 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja määräaikoja 24 kuukaudella.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille sekä Kyproksen tasavallalle, Maltan tasavallalle ja Puolan tasavallalle.

Tehty Luxemburgissa 26 päivänä huhtikuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. Walsh

(1) EUVL L 37, 13.2.2003, s. 24, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2003/108/EY (EUVL L 345, 31.12.2003, s. 106).

(2) EYVL L 182, 16.7.1999, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

Top