EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0217

2004/217/EY: Komission päätös, tehty 1 päivänä maaliskuuta 2004, luettelon vahvistamisesta niistä aineksista, joiden markkinoille saattaminen ja käyttö eläinten ravinnoksi on kielletty (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 583)

OJ L 67, 5.3.2004, p. 31–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 50 - 52
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 50 - 52
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 50 - 52
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 50 - 52
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 50 - 52
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 50 - 52
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 50 - 52
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 50 - 52
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 50 - 52
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 054 P. 24 - 26
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 054 P. 24 - 26

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010; Kumoaja 32009R0767

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/217/oj

32004D0217

2004/217/EY: Komission päätös, tehty 1 päivänä maaliskuuta 2004, luettelon vahvistamisesta niistä aineksista, joiden markkinoille saattaminen ja käyttö eläinten ravinnoksi on kielletty (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 583)

Virallinen lehti nro L 067 , 05/03/2004 s. 0031 - 0033


Komission päätös,

tehty 1 päivänä maaliskuuta 2004,

luettelon vahvistamisesta niistä aineksista, joiden markkinoille saattaminen ja käyttö eläinten ravinnoksi on kielletty

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 583)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/217/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rehuaineiden liikkuvuudesta, direktiivien 70/524/ETY, 74/63/ETY, 82/471/ETY ja 93/74/ETY muuttamisesta sekä direktiivin 77/101/ETY kumoamisesta 29 päivänä huhtikuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/25/EY(1) ja erityisesti sen 11 artiklan b kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission päätöksellä 91/516/ETY(2) vahvistetaan rehuseosten pitämisestä kaupan 2 päivänä huhtikuuta 1979 annetun neuvoston direktiivin 79/373/ETY(3) mukaisesti rehuseoksissa kiellettyjen ainesten luettelo. Päätöksen mukainen kielto ei koske kyseisten ainesten markkinoille saattamista rehuna tai niiden käyttöä sellaisenaan rehuna. Kyseistä ainesten luetteloa on muutettu useaan kertaan.

(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/16/EY(4) säädetään, että luettelo aineksista, joiden markkinoille saattaminen tai käyttö rehuaineina on kielletty, olisi laadittava direktiivin 96/25/EY eikä päätöksen 91/516/ETY perusteella, jotta kieltojen soveltamisala olisi yleinen ja koskisi sekä rehuaineiden käyttöä sellaisenaan että niiden käyttöä rehuseoksissa.

(3) Jotta siis varmistetaan, että rehuaineet täyttävät direktiivin 96/25/EY 3 artiklan mukaiset turvallisuusvaatimukset, on tarpeen laatia tällainen luettelo, jolla on tarkoitus korvata komission päätöksellä 91/516/ETY vahvistettu luettelo.

(4) Joitakin rajoituksia tai kieltoja jo vahvistetaan yhteisön lainsäädännössä erityisesti tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä 22 päivänä toukokuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 999/2001(5) sekä muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 3 päivänä lokakuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1774/2002(6). Sen vuoksi kyseisiä rajoituksia tai kieltoja ei ole syytä toistaa niiden ainesten luettelossa, joiden markkinoille saattaminen ja käyttö eläinten ravinnoksi on kielletty.

(5) Yhteisön lainsäädännön selkeyden vuoksi päätös 91/516/ETY olisi kumottava, ja se olisi korvattava tällä päätöksellä.

(6) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tämän päätöksen soveltaminen ei rajoita asetuksen (EY) N:o 999/2001 eikä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 soveltamista.

2 artikla

Kielletään liitteessä lueteltujen ainesten markkinoille saattaminen ja käyttö eläinten ravinnoksi.

3 artikla

Kumotaan päätös 91/516/ETY.

Viittauksia kumottuun päätökseen pidetään viittauksina tähän päätökseen.

4 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 25 päivästä maaliskuuta 2004 lähtien.

5 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 1 päivänä maaliskuuta 2004.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 125, 23.5.1996, s. 35. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2) EYVL 281, 9.10.1991, s. 23. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2000/285/EY (EYVL L 94, 14.4.2000, s. 43).

(3) EYVL L 86, 6.4.1979, s. 30. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 807/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 36).

(4) EYVL L 105, 3.5.2000, s. 36.

(5) EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2245/2003 (EUVL L 333, 20.12.2003, s. 28).

(6) EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 808/2003 (EUVL L 117, 13.5.2003, s. 1).

LIITE

Luettelo aineksista, joiden markkinoille saattaminen ja käyttö eläinten ravinnoksi on kielletty

Seuraavien ainesten markkinoille saattaminen ja käyttö eläinten ravinnoksi on kielletty:

1. Ulosteet, virtsa sekä ruoansulatuskanavan sisältö, joka on saatu ruoansulatuskanavan tyhjennyksen tai poiston yhteydessä sille suoritetusta käsittelystä tai sekoittamisesta riippumatta.

2. Parkkiaineilla käsitellyt vuodat ja niiden jätteet.

3. Siemenet ja muu kasvien lisäysaineisto, jotka on sadonkorjuun jälkeen käsitelty kasvinsuojeluaineilla aiottua tarkoitusta (lisäystä) varten, sekä niistä peräisin olevat sivutuotteet.

4. Puu mukaan lukien sahanpuru ja muut puusta peräisin olevat tuotteet, jotka on käsitelty puunsuoja-aineilla, jotka määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY(1) liitteessä V.

5. Yhdyskunta-, talous- ja teollisuusjätevesien, sellaisina kuin ne on määritelty neuvoston direktiivin 91/271/ETY(2) 2 artiklassa, käsittelyn kaikki eri vaiheissa muodostuvat jätteet, riippumatta niiden jatkokäsittelystä tai jätevesien(3) alkuperästä.

6. Kiinteät yhdyskuntajätteet(4), kuten kotitalousjätteet.

7. Maatalouselintarviketeollisuuden tuotteiden käytöstä peräisin olevat pakkaukset ja pakkausten osat.

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/8/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, biosidituotteiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1).

(2) Neuvoston direktiivi 91/271/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1991, yhdyskuntajätevesien käsittelystä (EYVL L 135, 30.5.1991, s. 40).

(3) Termillä "jätevesi" ei tarkoiteta "prosessivettä" eli itsenäisistä, elintarvike- tai rehuteollisuuden integroiduista johdoista peräisin olevaa vettä; näihin johtoihin johdettavan veden on oltava terveellistä ja puhdasta vettä siten kun ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta 3 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston direktiivin 98/83/EY 4 artiklassa määrätään, jotta sitä voi käyttää eläinten ravinnoksi. Kalateollisuudessa kyseisiin johtoihin voidaan johtaa myös terveyttä koskevista vaatimuksista kalastustuotteiden tuotannossa ja saattamisessa markkinoille 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/493/ETY 2 artiklassa tarkoitettua puhdasta merivettä (EYVL L 268, 24.9.1991, s. 15). Prosessivettä voi käyttää eläinten ravinnoksi ainoastaan, kun se kuljettaa rehu- tai elintarvikeaineksia ja kun se on teknisesti vapaa puhdistusaineista, desinfiointiaineista ja muista aineista, joita ei ole hyväksytty rehulainsäädännössä.

(4) Termillä "kiinteät yhdyskuntajätteet" ei tarkoiteta asetuksen (EY) N:o 1774/2002 määritelmän mukaista ruokajätettä.

Top