Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0159

2004/159/EY: Komission päätös, tehty 16 päivänä helmikuuta 2004, heikosti patogeenisen lintuinfluenssan torjuntatoimenpiteitä täydentävistä rokotuksista Italiassa ja erityisistä siirtoja koskevista valvontatoimenpiteistä tehdyn päätöksen 2002/975/EY muuttamisesta toisen kerran (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 393)

OJ L 50, 20.2.2004, p. 63–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 484 - 485
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 484 - 485
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 484 - 485
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 484 - 485
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 484 - 485
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 484 - 485
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 484 - 485
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 484 - 485
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 484 - 485

No longer in force, Date of end of validity: 28/09/2004; Implisiittinen kumoaja 32004D0666

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/159(1)/oj

32004D0159

2004/159/EY: Komission päätös, tehty 16 päivänä helmikuuta 2004, heikosti patogeenisen lintuinfluenssan torjuntatoimenpiteitä täydentävistä rokotuksista Italiassa ja erityisistä siirtoja koskevista valvontatoimenpiteistä tehdyn päätöksen 2002/975/EY muuttamisesta toisen kerran (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 393)

Virallinen lehti nro L 050 , 20/02/2004 s. 0063 - 0064


Komission päätös,

tehty 16 päivänä helmikuuta 2004,

heikosti patogeenisen lintuinfluenssan torjuntatoimenpiteitä täydentävistä rokotuksista Italiassa ja erityisistä siirtoja koskevista valvontatoimenpiteistä tehdyn päätöksen 2002/975/EY muuttamisesta toisen kerran

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 393)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/159/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/33/EY(2), ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003(4), ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon yhteisön toimenpiteistä avian-influenssan torjumiseksi annetun neuvoston direktiivin 92/40/ETY(5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003, ja erityisesti sen 16 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Italia raportoi lokakuussa 2002 komissiolle, että Veneton ja Lombardian alueilla oli todettu esiintyvän heikosti patogeenista alatyypin H7N3 lintuinfluenssavirusta ja että tauti levisi nopeasti.

(2) Italian viranomaiset toteuttivat päättäväisiä toimenpiteitä, joihin kuului esimerkiksi tartunnan saaneiden parvien lopettaminen tartunnan leviämisen pysäyttämiseksi. Lisätoimenpiteenä Italian viranomaiset pyysivät myös hyväksyntää rokotusohjelmalle lintuinfluenssaa vastaan vähintään 18 kuukaudeksi, jotta vältettäisiin tartunnan leviäminen edelleen.

(3) Rokotusohjelma hyväksyttiin komission päätöksellä 2002/975/EY(6), jossa vahvistetaan lintuinfluenssaa vastaan liitteessä kuvatuilla alueilla annettavia rokotuksia koskevat säännöt. Päätökseen sisältyy myös erityisiä valvontatoimenpiteitä, kuten elävän siipikarjan sekä siitosmunien ja syötäväksi tarkoitettujen munien siirtorajoitukset yhteisön sisäisessä kaupassa.

(4) Hyväksyttyä rokotusohjelmaa olisi muutettava saatujen kokemusten perusteella, jotta siihen voitaisiin sisällyttää jalostukseen tarkoitetun siipikarjan mahdolliset rokotukset ja eri siipikarjaluokkiin, etenkin muniviin kanoihin, sovellettavia rokotusjärjestelyitä voitaisiin muuttaa. Rajoituksia, jotka koskevat tiettyjen siipikarjaluokkien pitämistä määritellyn ikärajan yli, olisi tarkasteltava ottaen huomioon lintuinfluenssatartuntojen esiintyvyyden suotuisa epidemiologinen kehitys kyseisissä populaatioissa.

(5) Olisi tarkasteltava yhteisön sisäistä kauppaa koskevia rajoituksia, joita sovelletaan tällä hetkellä tuotteisiin, jotka ovat peräisin tiloilta, jotka sijaitsevat määritellyllä vyöhykkeellä heikosti patogeenisen lintuinfluenssatartunnan saaneiden tilojen ympärillä, ja ne olisi poistettava edellyttäen, että tietyt varotoimenpiteet on toteutettu.

(6) Komission päätöksellä 2001/847/EY(7) hyväksyttiin erottelutesti (iIFA-testi) käytettäväksi kalkkunoihin. Testiä on kehitetty edelleen, ja sen käytön muihin siipikarjalajeihin, erityisesti kanoihin, pitäisi antaa eläinten terveyttä koskevat takuut, joita tarvitaan rokotetuista kanoista saadun tuoreen lihan yhteisön sisäistä kauppaa varten.

(7) Heikosti patogeenisen lintuinfluenssan tartuntojen esiintyminen on vähentynyt huomattavasti viime kuukausina. Vaikuttaa kuitenkin asianmukaiselta jatkaa rokotusohjelmaa vielä kuusi kuukautta, jotta suojataan populaatio taudin uudelleentartunnalta.

(8) Päätös 2002/975/EY olisi muutettava vastaavasti.

(9) Lisäksi samassa yhteydessä olisi kumottava komission päätökset 2000/149/EY(8), 2003/153/EY(9), 2003/359/EY(10) ja 2003/428/EY(11), jotka tehtiin, kun voimakkaasti patogeenistä lintuinfluenssavirusta esiintyi Italiassa vuonna 2002 ja Alankomaissa ja Belgiassa vuonna 2003, ja joita ei enää sovelleta.

(10) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Italian pyytämät muutokset päätöksellä 2002/975/EY hyväksyttyyn rokotusohjelmaan erityisesti seuraavien seikkojen osalta:

a) mahdollisuus rokottaa jalostussiipikarjaa;

b) eri siipikarjaluokkiin, etenkin muniviin kanoihin, niiden immuniteettitilanteen perusteella sovellettavien rokotusjärjestelyiden muuttaminen;

c) rokotusalueelta peräisin olevan siipikarjan seurantaohjelman muuttaminen;

d) A/CK/Italy/1067/1999/H7N1-kantaa sisältävän heterologisen lisärokotteen käyttö;

e) tiettyjen siipikarjaluokkien eliniän pidentäminen;

f) rokotusohjelman jatkaminen kuudella kuukaudella (yhteensä 24 kuukautta).

2 artikla

Muutetaan päätös 2002/975/EY seuraavasti:

1. Poistetaan 3 artiklan 3 kohta.

2. a) Korvataan 5 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ilmaisu "kolmen kilometrin" ilmaisulla "yhden kilometrin".

b) Lisätään 5 artiklan 2 ja 3 kohtaan ilmaisu "ja kanoista" ilmaisun "kalkkunoista" jälkeen ja korvataan ilmaisu "kalkkunanlihan" ilmaisulla "kalkkunan- ja kananlihan".

3. a) Lisätään liitteessä II olevaan 1 kohtaan ilmaisu "ja kanat" ilmaisun "kalkkunat" jälkeen.

b) Korvataan liitteessä II oleva 2 kohta seuraavasti:

"2. Testin käyttö tuoreen kalkkunan- ja kananlihan toimittamiseksi Italian rokotusalueelta muihin jäsenvaltioihin

Lintuinfluenssaa vastaan rokotetuista kalkkunoista ja kanoista peräisin olevaa lihaa saa lähettää muihin jäsenvaltioihin edellyttäen, että virkaeläinlääkäri on ottanut verinäytteet vähintään kymmenestä teurastettavaksi tarkoitetusta rokotetusta kalkkunasta tai kanasta 7 päivän kuluessa ennen teurastusta, jos kaikkea siipikarjaa pidetään samassa rakennuksessa tilalla. Jos kuitenkin siipikarja pidetään useammassa kuin yhdessä ryhmässä tai rakennuksessa, näytteet on otettava vähintään 20 rokotetusta kalkkunasta tai kanasta, jotka on valittu satunnaisotoksella kustakin ryhmästä tai rakennuksesta tilalla."

3 artikla

Kumotaan päätökset 2000/149/EY, 2003/153/EY, 2003/359/EY ja 2003/428/EY.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 16 päivänä helmikuuta 2004.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.

(2) EYVL L 315, 19.11.2002, s. 14.

(3) EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13.

(4) EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1.

(5) EYVL L 167, 22.6.1992, s. 1.

(6) EUVL L 337, 13.12.2003, s. 87, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2003/436/EY (EUVL L 149, 17.6.2003, s. 33).

(7) EYVL L 315, 1.12.2001, s. 61.

(8) EYVL L 50, 23.2.2000, s. 22.

(9) EUVL L 59, 4.3.2003, s. 32.

(10) EUVL L 123, 17.5.2003, s. 59.

(11) EUVL L 144, 12.6.2003, s. 15.

Top