EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0130

2004/130/EY: Komission päätös, tehty 30 päivänä tammikuuta 2004, Vicia faba L. -lajin sellaisten tiettyjen siementen tilapäisestä kaupan pitämisestä, jotka eivät täytä neuvoston direktiivin 66/401/ETY vaatimuksia (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 161)

OJ L 37, 10.2.2004, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 439 - 440
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 439 - 440
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 439 - 440
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 439 - 440
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 439 - 440
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 439 - 440
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 439 - 440
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 439 - 440
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 439 - 440

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/02/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/130(1)/oj

32004D0130

2004/130/EY: Komission päätös, tehty 30 päivänä tammikuuta 2004, Vicia faba L. -lajin sellaisten tiettyjen siementen tilapäisestä kaupan pitämisestä, jotka eivät täytä neuvoston direktiivin 66/401/ETY vaatimuksia (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 161)

Virallinen lehti nro L 037 , 10/02/2004 s. 0032 - 0033


Komission päätös,

tehty 30 päivänä tammikuuta 2004,

Vicia faba L. -lajin sellaisten tiettyjen siementen tilapäisestä kaupan pitämisestä, jotka eivät täytä neuvoston direktiivin 66/401/ETY vaatimuksia

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 161)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/130/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rehukasvien siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annetun neuvoston direktiivin 66/401/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2003/61/EY(2), ja erityisesti sen 17 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei ole saatavilla sen tarpeisiin nähden riittävästi kansallisiin sääoloihin soveltuvia härkäpavun (Vicia faba L.) kevätlajikkeiden siemeniä, jotka täyttävät direktiivin 66/401/ETY vaatimukset itävyyden osalta.

(2) Tämän lajin siementen kysyntää ei ole mahdollista kattaa tyydyttävästi sellaisilla muista jäsenvaltioista tai kolmansista maista tuotavilla siemenillä, jotka täyttävät kaikki direktiivissä 66/401/ETY säädetyt vaatimukset.

(3) Näin ollen olisi sallittava väljemmät vaatimukset täyttävien tämän lajin siementen kaupan pitäminen Yhdistyneessä kuningaskunnassa 15 päivään helmikuuta 2004 asti.

(4) Lisäksi tällaisten siementen - riippumatta siitä, onko ne korjattu jäsenvaltiossa vai siementen vastaavuutta koskevan neuvoston päätöksen 2003/17/EY(3) kattamassa kolmannessa maassa - kaupan pitäminen olisi sallittava muissa jäsenvaltioissa, jotka pystyvät toimittamaan Yhdistyneelle kuningaskunnalle näiden lajien siemeniä.

(5) Yhdistyneen kuningaskunnan olisi toimittava koordinoijana, jotta voidaan varmistaa, että tämän päätöksen nojalla sallittu siementen kokonaismäärä ei ylitä tässä päätöksessä vahvistettua enimmäismäärää.

(6) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat maataloudessa, puutarhanviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Sallitaan tämän päätöksen liitteessä vahvistetuin edellytyksin härkäpavun (Vicia faba L.) kevätlajikkeiden siementen, jotka eivät täytä direktiivissä 66/401/ETY vahvistettuja vähimmäisvaatimuksia itävyyden osalta, kaupan pitäminen yhteisössä 15 päivään helmikuuta 2004 asti, jos seuraavat vaatimukset täyttyvät:

a) itävyys täyttää vähintään tämän päätöksen liitteessä asetetut vaatimukset;

b) virallisessa etiketissä on ilmoitettava direktiivin 66/401/ETY 2 artiklan 1 kohdan C alakohdan d alakohdan mukaisesta virallisesta siemenkokeesta laaditussa selosteessa ilmoitettu itävyys;

c) siemenet on saatettava ensimmäisen kerran markkinoille tämän päätöksen 2 artiklan mukaisesti.

2 artikla

Siementoimittajan, joka haluaa saattaa 1 artiklassa tarkoitettuja siemeniä markkinoille, on osoitettava lupahakemus sille jäsenvaltiolle, johon kyseinen toimittaja on sijoittautunut tai harjoittaa tuontia.

Kyseisen jäsenvaltion on annettava toimittajalle lupa saattaa siemenet markkinoille, paitsi jos

a) sillä on riittävä syy epäillä, ettei toimittaja pysty saattamaan markkinoille sitä määrää siemeniä, jota varten se on hakenut lupaa; tai

b) siementen, joiden kaupan pitäminen sallitaan kyseisen poikkeuksen nojalla, kokonaismäärä ylittää liitteessä vahvistetun enimmäismäärän.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on annettava toisilleen tämän päätöksen soveltamiseksi tarvittavaa hallinnollista apua.

Päätöksen 1 artiklan osalta koordinoijana toimii Yhdistynyt kuningaskunta, jotta voidaan varmistaa, ettei sallittu kokonaismäärä ylitä liitteessä vahvistettuja enimmäismääriä.

Kun jäsenvaltio saa 2 artiklan mukaisen lupahakemuksen, sen on välittömästi ilmoitettava koordinoivalle jäsenvaltiolle määrä, jota hakemus koskee. Koordinoivan jäsenvaltion on välittömästi ilmoitettava ilmoituksen tehneelle jäsenvaltiolle, ylittyisikö enimmäismäärä, jos lupa myönnettäisiin.

4 artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava viipymättä komissiolle ja muille jäsenvaltioille tämän päätöksen mukaisesti kaupan pitämistä koskevan luvan saaneiden siementen määrät.

5 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 30 päivänä tammikuuta 2004.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL 125, 11.7.1966, s. 2298/66.

(2) EUVL L 165, 3.7.2003, s. 23.

(3) EYVL L 8, 14.1.2003, s. 10. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2003/403/EY (EUVL L 141, 7.6.2003, s. 23).

LIITE

>TAULUKON PAIKKA>

Top