EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0002

2004/257/EY: Euroopan keskuspankin päätös, tehty 19 päivänä helmikuuta 2004, Euroopan keskuspankin työjärjestyksen hyväksymisestä (EKP/2004/2)

OJ L 80, 18.3.2004, p. 33–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 224 - 228
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 224 - 228
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 40 - 48

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/09/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/257/oj

32004D0002

2004/257/EY: Euroopan keskuspankin päätös, tehty 19 päivänä helmikuuta 2004, Euroopan keskuspankin työjärjestyksen hyväksymisestä (EKP/2004/2)

Virallinen lehti nro L 080 , 18/03/2004 s. 0033 - 0041


Euroopan keskuspankin päätös,

tehty 19 päivänä helmikuuta 2004,

Euroopan keskuspankin työjärjestyksen hyväksymisestä

(EKP/2004/2)

(2004/257/EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 12.3 artiklan,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Korvataan 22 päivänä huhtikuuta 1999 muutettu Euroopan keskuspankin työjärjestys, sellaisena kuin se on uudelleen muutettuna Euroopan keskuspankin työjärjestyksen muuttamisesta 7 päivänä lokakuuta 1999 tehdyllä päätöksellä EKP/1999/6(1), seuraavalla työjärjestyksellä, joka tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2004.

EUROOPAN KESKUSPANKIN TYÖJÄRJESTYS

YLEISTÄ

1 artikla

Määritelmät

Tällä työjärjestyksellä täydennetään Euroopan yhteisön perustamissopimusta sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussääntöä. Tämän työjärjestyksen ilmaisuilla on sama merkitys kuin perustamissopimuksessa ja perussäännössä. "Eurojärjestelmällä" tarkoitetaan Euroopan keskuspankkia (EKP) ja niiden jäsenvaltioiden kansallisia keskuspankkeja, joiden valuuttana on euro.

I LUKU EKP:N NEUVOSTO

2 artikla

EKP:n neuvoston kokousten aika ja paikka

2.1 EKP:n neuvosto päättää puheenjohtajan ehdotuksesta kokoustensa ajankohdan. EKP:n neuvosto kokoontuu periaatteessa säännöllisin väliajoin hyvissä ajoin ennen kunkin kalenterivuoden alkua määräämänsä aikataulun mukaisesti.

2.2 Puheenjohtajan on kutsuttava EKP:n neuvosto koolle, jos vähintään kolme EKP:n neuvoston jäsentä sitä pyytää.

2.3 Puheenjohtaja voi myös kutsua EKP:n neuvoston koolle aina, kun hän katsoo sen tarpeelliseksi.

2.4 EKP:n neuvosto kokoontuu yleensä EKP:n tiloissa.

2.5 Kokouksia voidaan myös pitää puhelinneuvotteluina, ellei vähintään kolme kansallisen keskuspankin pääjohtajaa sitä vastusta.

3 artikla

EKP:n neuvoston kokouksiin osallistuminen

3.1 Jollei tässä työjärjestyksessä toisin määrätä, EKP:n neuvoston kokouksiin saavat osallistua ainoastaan EKP:n neuvoston jäsenet, Euroopan unionin neuvoston puheenjohtaja ja Euroopan yhteisöjen komission jäsen.

3.2 Kunkin kansallisen keskuspankin pääjohtajan ohella kokouksiin voi yleensä osallistua yksi henkilö.

3.3 Jos kansallisen keskuspankin pääjohtaja ei voi osallistua kokoukseen, hän voi kirjallisesti nimetä varajäsenen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 artiklan soveltamista. Tämä kirjallinen tiedonanto on lähetettävä puheenjohtajalle hyvissä ajoin ennen kokousta. Varajäsenen ohella kokouksiin voi yleensä osallistua yksi henkilö.

3.4 Puheenjohtaja nimittää sihteerin EKP:n henkilöstön joukosta. Sihteeri avustaa johtokuntaa EKP:n neuvoston kokousten valmistelemisessa ja laatii EPK:n neuvoston kokouspöytäkirjan.

3.5 EKP:n neuvosto voi kutsua kokouksiinsa myös muita henkilöitä, jos se katsoo sen aiheelliseksi.

4 artikla

Äänestäminen

4.1 EKP:n neuvosto on päätösvaltainen, kun kaksi kolmasosaa sen jäsenistä on läsnä. Jos EKP:n neuvosto ei ole päätösvaltainen, puheenjohtaja voi kutsua koolle ylimääräisen kokouksen, jossa vähimmäisjäsenmäärä ei ole päätösvaltaisuuden edellytyksenä.

4.2 EKP:n neuvosto äänestää puheenjohtajan pyynnöstä. Puheenjohtaja käynnistää myös äänestysmenettelyn, jos joku EKP:n neuvoston jäsen sitä häneltä pyytää.

4.3 Äänestämästä pidättymiset eivät estä EKP:n neuvostoa tekemästä päätöksiä perussäännön 41.2 artiklan nojalla.

4.4 Jos EKP:n neuvoston jäsen on pitkän aikaa (yli kuukauden) estynyt äänestämästä, hän voi nimetä varajäsenen EKP:n neuvoston jäseneksi.

4.5 Jos kansallisen keskuspankin pääjohtaja on estynyt osallistumasta äänestykseen perussäännön 28, 29, 30, 32, 33 ja 51 artiklan nojalla tehtävästä päätöksestä, hänen nimetty varajäsenensä voi käyttää pääjohtajan ääntä, joka painotetaan perussäännön 10.3 artiklan mukaisesti.

4.6 Puheenjohtaja voi pitää salaisen lippuäänestyksen, jos vähintään kolme EKP:n neuvoston jäsentä sitä häneltä pyytää. Jos perussäännön 11.1, 11.3 tai 11.4 artiklan mukainen päätösehdotus koskee EKP:n neuvoston jäseniä henkilökohtaisesti, äänestyksen on oltava salainen lippuäänestys. Tällaisissa tapauksissa EKP:n neuvoston jäsenet, joita tehtävä päätös koskee, eivät saa ottaa osaa äänestykseen.

4.7 Päätöksiä voidaan tehdä myös kirjallisella menettelyllä, ellei vähintään kolme EKP:n neuvoston jäsentä sitä vastusta. Kirjallinen menettely edellyttää 1) yleensä vähintään viittä työpäivää EKP:n neuvoston kunkin jäsenen harkintaa varten; 2) EKP:n neuvoston kunkin jäsenen (tai 4.4 artiklan mukaisen varajäsenen) henkilökohtaista allekirjoitusta; ja 3) kaikkien tällaisten päätösten kirjaamista EKP:n neuvoston seuraavan kokouksen pöytäkirjaan.

5 artikla

EKP:n neuvoston kokousten järjestäminen

5.1 EKP:n neuvosto hyväksyy jokaisen kokouksen esityslistan. Johtokunta laatii alustavan esityslistan, joka lähetetään siihen liittyvine asiakirjoineen EKP:n neuvoston jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokouksiin, vähintään kahdeksan päivää ennen kyseistä kokousta, paitsi erittäin kiireellisissä tapauksissa, jolloin johtokunnan on meneteltävä olosuhteiden vaatimalla tavalla. EKP:n neuvosto voi puheenjohtajan tai muun EKP:n neuvoston jäsenen esityksestä päättää poistaa asioita alustavalta esityslistalta tai lisätä niitä siihen. Asia on poistettava esityslistalta vähintään kolmen EKP:n neuvoston jäsenen sitä pyytäessä, jos siihen liittyviä asiakirjoja ei ole toimitettu EKP:n neuvoston jäsenille ajoissa.

5.2 EKP:n neuvoston kokouspöytäkirja jaetaan EKP:n neuvoston jäsenten hyväksyttäväksi seuraavassa kokouksessa (tai tarvittaessa tätä aiemmin kirjallisella menettelyllä), ja sen allekirjoittaa puheenjohtaja.

5.3 EKP:n neuvosto voi antaa sisäisiä sääntöjä päätöksenteosta hätätilanteissa.

II LUKU JOHTOKUNTA

6 artikla

Johtokunnan kokousten aika ja paikka

6.1 Johtokunta päättää puheenjohtajan ehdotuksesta kokousten ajankohdan.

6.2 Puheenjohtaja voi myös kutsua johtokunnan koolle aina, kun hän katsoo sen tarpeelliseksi.

7 artikla

Äänestäminen

7.1 Voidakseen äänestää perussäännön 11.5 artiklan mukaisesti johtokunta on päätösvaltainen, kun kaksi kolmasosaa sen jäsenistä on läsnä. Jos johtokunta ei ole päätösvaltainen, puheenjohtaja voi kutsua koolle ylimääräisen kokouksen, jossa vähimmäisjäsenmäärä ei ole päätösvaltaisuuden edellytyksenä.

7.2 Päätöksiä voidaan tehdä myös kirjallisella menettelyllä, ellei vähintään kaksi johtokunnan jäsentä sitä vastusta.

7.3 Johtokunnan jäsenet, joita perussäännön 11.1, 11.3 tai 11.4 artiklan nojalla mahdollisesti tehtävä päätös koskee henkilökohtaisesti, eivät saa ottaa osaa äänestykseen.

8 artikla

Johtokunnan kokousten järjestäminen

Johtokunta päättää kokoustensa järjestämisestä.

III LUKU EUROOPAN KESKUSPANKIN ORGANISAATIO

9 artikla

Eurojärjestelmän/EKPJ:n komiteat

9.1 EKP:n neuvosto perustaa ja purkaa komiteat. Ne avustavat EKP:n päätöksentekoelimiä ja raportoivat toiminnastaan EKP:n neuvostolle johtokunnan välityksellä.

9.2 Komiteoihin kuuluu kustakin eurojärjestelmään kuuluvasta keskuspankista ja EKP:stä enintään kaksi jäsentä, jotka kunkin kansallisen keskuspankin pääjohtaja ja johtokunta vastaavasti nimeävät. EKP:n neuvosto määrää komiteoiden tehtävät ja nimittää niiden puheenjohtajat. Puheenjohtaja nimitetään yleensä EKP:n henkilöstön joukosta. Sekä EKP:n neuvostolla että johtokunnalla on oikeus pyytää komiteoilta selvityksiä erityisistä aiheista. EKP tarjoaa komiteoille sihteeripalvelut.

9.3 Jokaisen euroalueen ulkopuolisen jäsenvaltion kansallinen keskuspankki voi myös nimetä enintään kaksi jäsentä, jotka osallistuvat komitean kokouksiin aina, kun komitea käsittelee yleisneuvoston toimivaltaan kuuluvia asioita ja kun komitean puheenjohtaja ja johtokunta katsovat sen tarpeelliseksi.

9.4 Myös muiden Euroopan yhteisön toimielinten ja kolmansien osapuolten edustajia voidaan kutsua komitean kokouksiin aina, kun komitean puheenjohtaja ja johtokunta katsovat sen tarpeelliseksi.

9 a artikla

EKP:n neuvosto voi päättää perustaa tilapäisiä komiteoita, joille annetaan erityisiä neuvoa-antavia tehtäviä.

10 artikla

Sisäinen organisaatio

10.1 EKP:n neuvostoa kuultuaan johtokunta päättää EKP:n yksiköiden lukumäärästä, nimestä ja toimivallasta. Tämä päätös julkistetaan.

10.2 Kaikki EKP:n yksiköt asetetaan johtokunnan alaisuuteen. Johtokunta päättää jäsentensä yksittäisistä vastuista EKP:n yksiköihin nähden ja tiedottaa niistä EKP:n neuvostolle, yleisneuvostolle ja henkilöstölle. Kaikki tällaiset päätökset tehdään vain kaikkien johtokunnan jäsenten läsnä ollessa, eikä niitä voida tehdä puheenjohtajan antaman äänen vastaisesti.

11 artikla

EKP:n henkilöstö

11.1 Jokaiselle EKP:n henkilöstöön kuuluvalle kerrotaan hänen asemansa EKP:n organisaatiossa, esimieslinjansa ja ammatilliset vastuualueensa.

11.2 Johtokunta laatii toimintaa ohjaavia sääntöjä (jäljempänä "hallinnolliset kiertokirjeet"), sanotun kuitenkaan rajoittamatta perussäännön 36 ja 47 artiklan määräyksiä; nämä säännöt sitovat koko EKP:n henkilöstöä.

11.3 Johtokunta laatii ja saattaa ajan tasalle jäsenilleen ja henkilöstölle tarkoitetut menettelytapaohjeet.

IV LUKU YLEISNEUVOSTON OSALLISTUMINEN EUROOPAN KESKUSPANKKIJÄRJESTELMÄN TEHTÄVIIN

12 artikla

EKP:n neuvoston ja yleisneuvoston välinen suhde

12.1 EKP:n yleisneuvostolle annetaan tilaisuus esittää kommentteja, ennen kuin EKP:n neuvosto hyväksyy seuraavat:

- perussäännön 4 ja 25.1 artiklan mukaiset lausunnot,

- perussäännön 42 artiklan nojalla annetut tilastointia koskevat suositukset,

- vuosikertomus,

- kirjanpitosääntöjen ja toiminnasta annettavien tietojen standardoimista koskevat säännöt,

- toimenpiteet perussäännön 29 artiklan soveltamiseksi,

- EKP:n henkilöstön palvelussuhteen ehdot,

- valuuttakurssien lopullista vahvistamista edeltävien valmistelujen yhteydessä joko perustamissopimuksen 123 artiklan 5 kohdan mukainen lausunto tai lausunto, joka koskee poikkeusta kumottaessa annettavia yhteisön säädöksiä.

12.2 Aina kun yleisneuvostoa pyydetään esittämään tämän artiklan ensimmäisen kohdan mukaisia kommentteja, sille on annettava niiden esittämiseen kohtuullinen aika, jonka on oltava vähintään kymmenen työpäivää. Erittäin kiireellisessä tapauksessa, joka on perusteltava pyynnössä, aika voidaan supistaa viiteen työpäivään. Puheenjohtaja voi päättää käyttää kirjallista menettelyä.

12.3 Puheenjohtaja antaa yleisneuvostolle perussäännön 47.4 artiklan mukaisesti tiedon EKP:n neuvoston päätöksistä.

13 artikla

Johtokunnan ja yleisneuvoston välinen suhde

13.1 EKP:n yleisneuvostolle annetaan tilaisuus esittää johtokunnalle kommentteja, ennen kuin

- johtokunta panee täytäntöön EKP:n neuvoston säädökset, joihin edellä olevan 12.1 artiklan mukaisesti edellytetään yleisneuvoston myötävaikutusta,

- johtokunta antaa EKP:n neuvostolta perussäännön 12.1 artiklan nojalla saamiensa toimivaltuuksien perusteella säädöksiä, jotka edellyttävät tämän työjärjestyksen 12.1 artiklan mukaisesti EKP:n neuvoston myötävaikutusta.

13.2 Kun yleisneuvostoa pyydetään esittämään tämän artiklan ensimmäisen kohdan mukaisia kommentteja, sille on annettava niiden esittämiseen kohtuullinen aika, jonka on oltava vähintään kymmenen työpäivää. Erittäin kiireellisessä tapauksessa (joka on perusteltava pyynnössä) aika voidaan supistaa viiteen työpäivään. Puheenjohtaja voi päättää käyttää kirjallista menettelyä.

V LUKU ERITYISET MENETTELYSÄÄNNÖT

14 artikla

Toimivallan siirtäminen

14.1 EKP:n neuvoston toimivallan siirtämisestä johtokunnalle perussäännön 12.1 artiklan toisen kohdan viimeisen virkkeen nojalla on ilmoitettava asianomaisille osapuolille ja tarvittaessa julkistettava asiat, joissa siirretyllä toimivallalla tehdyillä päätöksillä on kolmansia osapuolia koskevia oikeusvaikutuksia. Siirretyllä toimivallalla annetuista säädöksistä on viipymättä ilmoitettava EKP:n neuvostolle.

14.2 Perussäännön 39 artiklan nojalla tehtyjen päätösten mukaisesti laadittu luettelo EKP:n nimenkirjoittajista jaetaan osapuolille, joita asia koskee.

15 artikla

Budjetin laatiminen

15.1 Johtokunnan esityksestä EKP:n neuvosto hyväksyy vahvistamiensa periaatteiden mukaisesti laaditun EKP:n budjetin seuraavaa tilikautta varten ennen kunkin tilikauden loppua.

15.2 EKP:n neuvosto perustaa budjettikomitean ja määrää sen tehtävät ja kokoonpanon. Budjettikomitea avustaa EKP:n budjettiin liittyvissä asioissa.

16 artikla

Tilinpäätös ja muut julkaistavat tiedot

16.1 EKP:n neuvosto hyväksyy perussäännön 15.3 artiklassa edellytetyn vuosikertomuksen.

16.2 Johtokunnalle annetaan toimivalta hyväksyä ja julkistaa perussäännön 15.1 artiklan mukaan neljännesvuosittain julkaistavat tiedot, perussäännön 15.2 artiklan mukainen konsolidoitu viikkotase ja perussäännön 26.3 artiklan mukainen konsolidoitu vuositase sekä muut julkaistavat tiedot.

16.3 Johtokunta tekee EKP:n neuvoston määräämien periaatteiden mukaisesti EKP:n tilinpäätöksen seuraavan tilikauden ensimmäisen kuukauden kuluessa. Tämä tilinpäätös annetaan tarkastettavaksi ulkopuoliselle tilintarkastajalle.

16.4 EKP:n neuvosto hyväksyy EKP:n tilinpäätöksen seuraavan vuoden ensimmäisen neljänneksen kuluessa. Ulkopuolisen tilintarkastajan tarkastuskertomus annetaan EKP:n neuvostolle ennen tilinpäätöksen hyväksymistä.

17 artikla

EKP:n säädökset

17.1 EKP:n asetukset antaa EKP:n neuvosto, ja puheenjohtaja allekirjoittaa ne EKP:n neuvoston puolesta.

17.2 EKP:n suuntaviivat antaa EKP:n neuvosto; suuntaviivat hyväksytään ja annetaan tiedoksi yhdellä Euroopan yhteisöjen virallisista kielistä, ja puheenjohtaja allekirjoittaa ne EKP:n neuvoston puolesta. Suuntaviivat on perusteltava. Suuntaviivat annetaan tiedoksi kansallisille keskuspankeille faksilla, sähköpostitse, teleksillä tai paperimuodossa. Kaikki EKP:n suuntaviivat, jotka julkaistaan virallisesti, käännetään Euroopan yhteisöjen virallisille kielille.

17.3 EKP:n neuvosto voi siirtää toimivaltaansa johtokunnalle asetustensa ja suuntaviivojensa täytäntöönpanoa varten. Kyseisessä asetuksessa tai kyseisissä suuntaviivoissa täsmennetään täytäntöön pantavat asiat sekä siirretyn toimivallan rajat ja soveltamisala.

17.4 EKP:n päätökset ja suositukset antaa toimivaltansa mukaisesti joko EKP:n neuvosto tai johtokunta, ja puheenjohtaja allekirjoittaa ne. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai kaksi muuta johtokunnan jäsentä allekirjoittavat sellaiset EKP:n päätökset, joissa asetetaan seuraamuksia kolmansille osapuolille. EKP:n päätökset ja suositukset on perusteltava. Perussäännön 42 artiklan mukaiset suositukset yhteisön johdetuksi oikeudeksi antaa EKP:n neuvosto.

17.5 Perussäännön 44 artiklan toisen kohdan ja 47.1 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan määräysten rajoittamatta EKP:n lausunnot antaa EKP:n neuvosto. Kuitenkin poikkeuksellisissa olosuhteissa ja jollei vähintään kolme kansallisen keskuspankin pääjohtajaa ilmaise toivettaan säilyttää EKP:n neuvostolla erityislausuntojen antamista koskeva toimivalta, johtokunta voi hyväksyä EKP:n lausunnot EKP:n neuvoston esittämien huomautusten mukaisesti ja ottaen huomioon yleisneuvoston myötävaikutuksen. Puheenjohtaja allekirjoittaa EKP:n lausunnot.

17.6 EKP:n ohjeet antaa johtokunta; ohjeet hyväksytään ja annetaan tiedoksi yhdellä Euroopan yhteisöjen virallisista kielistä, ja puheenjohtaja tai kaksi johtokunnan jäsentä allekirjoittavat ohjeet. Ohjeet annetaan tiedoksi kansallisille keskuspankeille faksilla, sähköpostitse, teleksillä tai paperimuodossa. Kaikki EKP:n ohjeet, jotka julkaistaan virallisesti, käännetään Euroopan yhteisöjen virallisille kielille.

17.7 Kaikille EKP:n säädöksille annetaan juokseva numero yksilöimisen helpottamiseksi. Johtokunta ryhtyy toimenpiteisiin varmistaakseen alkuperäisten asiakirjojen turvallisen säilytyksen sekä sen, että säädökset annetaan tiedoksi niille, joille ne on osoitettu, tai konsultoiville viranomaisille sekä sen, että säädökset julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä kaikilla Euroopan unionin virallisilla kielillä, kun kyseessä ovat EKP:n asetukset, EKP:n lausunnot luonnoksista yhteisön lainsäädännöksi ja ne EKP:n säädökset, joiden julkaisemisesta on nimenomaan päätetty.

17.8 Euroopan talousyhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä 15 päivänä huhtikuuta 1958 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1(1) periaatteita sovelletaan perussäännön 34 artiklassa mainittuihin EKP:n säädöksiin.

18 artikla

Perustamissopimuksen 106 artiklan 2 kohdan mukainen menettely

EKP:n neuvosto antaa perustamissopimuksen 106 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun hyväksymisensä seuraavaa vuotta varten yhdessä, kaikkia osallistuvia jäsenvaltioita koskevassa päätöksessä kunkin vuoden viimeisen neljänneksen kuluessa.

19 artikla

Hankinnat

19.1 Tavaroiden ja palvelujen hankinnoissa EKP:lle noudatetaan avointa tiedottamista, yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia, tasapuolisuutta ja hallinnon tehokkuutta koskevia periaatteita.

19.2 Hallinnon tehokkuuden periaatetta lukuun ottamatta edellä mainittuja periaatteita voidaan jättää noudattamatta erittäin kiireellisissä tapauksissa, turvallisuus- tai salassapitosyistä, yhden ainoan toimittajan ollessa kyseessä, kansallisilta keskuspankeilta EKP:lle suuntautuvien toimitusten tapauksessa ja toimitusten jatkuvuuden turvaamiseksi.

20 artikla

Henkilövalinnat, nimitykset ja ylennykset

20.1 EKP:n henkilöstön henkilövalinnat, nimitykset ja ylennykset ovat johtokunnan vastuulla.

20.2 EKP:n henkilöstön henkilövalinnoissa, nimityksissä ja ylennyksissä noudatetaan ammatillisen pätevyyden, avoimen tiedottamisen, tasa-arvon ja tasapuolisuuden periaatteita. Hallinnollisissa kiertokirjeissä täsmennetään tarkemmin työntekijöiden rekrytointia ja ylentämistä koskevat säännöt ja menettelyt.

21 artikla

Palvelussuhteen ehdot

21.1 EKP:n ja sen henkilöstön välinen palvelussuhde määritetään palvelussuhteen ehdoissa ja henkilöstösäännöissä.

21.2 EKP:n neuvosto hyväksyy palvelussuhteen ehdot johtokunnan ehdotuksesta ja yleisneuvostoa kuultuaan.

21.3 Johtokunta hyväksyy henkilöstösäännöt, joilla palvelussuhteen ehdot pannaan täytäntöön.

21.4 Henkilöstökomiteaa kuullaan ennen uusien palvelussuhteen ehtojen tai henkilöstösääntöjen hyväksymistä. Komitean lausunto annetaan EKP:n neuvostolle tai johtokunnalle.

22 artikla

Tiedonannot ja ilmoitukset

EKP:n päätöksentekoelinten päätöksiä koskevat yleiset tiedonannot ja ilmoitukset voidaan julkistaa EKP:n www-sivuilla tai Euroopan unionin virallisen lehdessä taikka rahamarkkinoiden yhteisten uutiskanavien välityksellä.

23 artikla

EKP:n asiakirjojen luottamuksellisuus ja saatavuus

23.1 EKP:n päätöksentekoelimissä ja niiden perustamissa komiteoissa tai ryhmissä käsiteltävät asiat ovat luottamuksellisia, jollei EKP:n neuvosto valtuuta puheenjohtajaa julkistamaan, mihin käsittelyssä on päädytty.

23.2 EKP:n laatimien tai säilyttämien asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi määrätään EKP:n neuvoston päätöksellä.

23.3 EKP:n laatimat asiakirjat luokitellaan ja niitä käsitellään hallinnollisessa kiertokirjeessä annettujen sääntöjen mukaisesti. Ne ovat vapaasti käytettävissä kolmenkymmenen vuoden kuluttua, elleivät päätöksentekoelimet toisin päätä.

VI LUKU LOPPUSÄÄNNÖKSET

24 artikla

Tämän työjärjestyksen muuttaminen

EKP:n neuvosto voi muuttaa tätä työjärjestystä. Yleisneuvosto voi ehdottaa muutoksia ja johtokunta voi hyväksyä toimivaltaansa kuuluvia täydentäviä sääntöjä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 19 päivänä helmikuuta 2004.

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude Trichet

(1) EYVL 17, 6.10.1958, s. 385/58; suomenkielinen erityispainos alue 1, nide 1, s. 14.

(1) EYVL L 314, 8.12.1999, s. 32.

Top