Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2336

Komission asetus (EY) N:o 2336/2003, annettu 30 päivänä joulukuuta 2003, maatalousperäisen etyylialkoholin markkinoihin liittyvistä erityistoimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 670/2003 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä

OJ L 346, 31.12.2003, p. 19–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 607 - 613
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 607 - 613
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 607 - 613
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 607 - 613
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 607 - 613
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 607 - 613
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 607 - 613
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 607 - 613
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 607 - 613
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 052 P. 99 - 109
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 052 P. 99 - 109
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 008 P. 274 - 280

No longer in force, Date of end of validity: 10/07/2017; Kumoaja 32017R1185

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2336/oj

32003R2336

Komission asetus (EY) N:o 2336/2003, annettu 30 päivänä joulukuuta 2003, maatalousperäisen etyylialkoholin markkinoihin liittyvistä erityistoimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 670/2003 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä

Virallinen lehti nro L 346 , 31/12/2003 s. 0019 - 0025


Komission asetus (EY) N:o 2336/2003,

annettu 30 päivänä joulukuuta 2003,

maatalousperäisen etyylialkoholin markkinoihin liittyvistä erityistoimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 670/2003 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalousperäisen etyylialkoholin markkinoihin liittyvistä erityistoimenpiteistä 8 päivänä huhtikuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 670/2003(1) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan, 3 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, 4 artiklan 4 kohdan ja 11 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Jäsenvaltioiden olisi annettava komissiolle säännöllisesti yhdenmukaisessa muodossa tiedoksi tuotetun, tuodun, viedyn ja myydyn alkoholin määrät sekä markkinointivuoden lopussa varastoissa olevat määrät ja tuotantoarviot, jotta komissio voisi laatia asetuksen (EY) N:o 670/2003 3 artiklan 2 kohdassa säädetyn alkoholitilaston ja jotta se saisi kokonaiskuvan kaupan kehityksestä.

(2) Muu kuin maatalousperäinen etyylialkoholi voi eräissä käyttötarkoituksissa korvata maatalousperäisen alkoholin. Tämän vuoksi yhteisön tilastoon olisi sisällytettävä myös kyseinen tuotetyyppi.

(3) Jäsenvaltioiden ja komission on voitava jatkuvasti seurata kaupan liikkeitä voidakseen paremmin arvioida markkinoiden kehitystä. Tämän vuoksi olisi säädettävä tuontitodistusten myöntämisestä. Myönnettyjä tuontitodistuksia koskevat tiedonannot olisi tehtävä viikoittain.

(4) Olisi vahvistettava todistusten voimassaoloaika ottaen huomioon kansainvälisen kaupan käytänteet ja toimitusajat.

(5) Asetuksen (EY) N:o 670/2003 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti todistusten myöntämisen edellytyksenä on sellaisen vakuuden asettaminen, joka menetetään kokonaan tai osittain, jos toimea ei toteuteta tai se toteutetaan vain osittain. Olisi vahvistettava kyseisen vakuuden määrä.

(6) Maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 9 päivänä kesäkuuta 2000 annettua komission asetusta (EY) N:o 1291/2000(2) ja maataloustuotteiden vakuusjärjestelmän soveltamista koskevien yhteisten yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta 22 päivänä heinäkuuta 1985 annettua komission asetusta (ETY) N:o 2220/85(3) olisi voitava soveltaa tässä asetuksessa säädettyihin tuontitodistuksiin ja vakuuksiin, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

(7) Koska tasoitusmaksun vahvistamisesta Ranskassa tuotetun maatalousperäisen etyylialkoholin tuontiin muihin jäsenvaltioihin 4 päivänä syyskuuta 1984 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2541/84(4) voimassaolo on päättynyt, se olisi kumottava.

(8) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viinin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU SOVELTAMISALA

1 artikla

Soveltamisala

Tässä asetuksessa vahvistetaan asetuksessa (EY) N:o 670/2003 säädetyt yhteisön etyylialkoholitilaston ja tuontitodistusjärjestelmän soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

II LUKU YHTEISÖN TILASTO

2 artikla

Yhteisön tilaston laatiminen

Komissio laatii yhteisön etyylialkoholitilaston edelliseltä vuodelta viimeistään kunkin vuoden 31 päivänä maaliskuuta. Etyylialkoholimarkkinoita koskevat tiedot yhteisön tasolla sisältävä tilasto esitetään viinin hallintokomitealle liitteessä I vahvistetussa muodossa ja julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Maatalousperäistä etyylialkoholia koskevat tiedot

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viimeistään kyseessä olevaa jaksoa seuraavan toisen kuukauden viimeisenä työpäivänä asetuksen (ETY) N:o 670/2003 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun maatalousperäisen etyylialkoholin osalta seuraavat tiedot:

a) neljännesvuosittainen tuonti kolmansista maista eriteltynä yhdistetyn nimikkeistön koodien ja alkuperämaiden mukaan; alkuperämaat on ilmoitettava komission asetuksessa (EY) N:o 1779/2002(5) vahvistettujen yhteisön ulkomaankauppatilastojen maaluokittelukoodien mukaisesti;

b) neljännesvuosittainen vienti kolmansiin maihin, mukaan luettuna mahdollinen muun kuin maatalousalkuperää olevan alkoholin vienti;

c) neljännesvuosittainen tuotanto eriteltynä alkoholin valmistukseen käytetyn tuotteen mukaan, tämän asetuksen liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti;

d) edellisen neljännesvuoden aikana myyty määrä eriteltynä eri käyttötarkoitusalojen mukaan, tämän asetuksen liitteessä III esitetyn mallin mukaisesti;

e) kunkin vuoden lopussa maassaan olevat alkoholintuottajien käytettävissä olevat varastot, tämän asetuksen liitteessä IV esitetyn mallin mukaisesti;

f) kuluvan vuoden tuotantoa koskevat arviot kaksi kertaa vuodessa eli ennen 28 päivää helmikuuta ja ennen 31 päivää elokuuta, tämän asetuksen liitteessä V esitetyn mallin mukaisesti.

Ensimmäisen alakohdan d alakohdan soveltamiseksi myynnillä tarkoitetaan alkoholintuottajan tai tuojan etyylialkoholin siirtoa sen jalostamiseksi tai kauppakunnostamiseksi.

Toimitettavat luvut on ilmoitettava hehtolitroina puhdasta alkoholia.

Jäsenvaltiot voivat säätää ilmoitusjärjestelmistä, joilla pyritään varmistamaan ensimmäisen alakohdan c, d, e ja f alakohdassa tarkoitettujen tietojen kerääminen.

4 artikla

Muuta kuin maatalousperäistä etyylialkoholia koskevat tiedot

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viimeistään kyseessä olevaa jaksoa seuraavan toisen kuukauden viimeisenä työpäivänä asetuksen (ETY) N:o 670/2003 3 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun muun kuin maatalousperäisen etyylialkoholin osalta seuraavat tiedot:

a) neljännesvuosittainen tuotanto eriteltynä tapauksen mukaan synteettiseen alkoholiin ja muuhun alkoholiin;

b) neljännesvuosittainen tuonti kolmansista maista, tämän asetuksen liitteessä VII esitetyn mallin mukaisesti;

c) neljännesvuosittainen vienti kolmansiin maihin, jollei se jo sisälly tämän asetuksen 3 artiklan b alakohdan mukaisesti ilmoitettuun vientiin;

d) edellisen neljännesvuoden aikana myyty määrä eriteltynä tapauksen mukaan synteettiseen alkoholiin ja muuhun alkoholiin;

e) vuoden lopussa alkoholintuottajien käytettävissä olevat varastot eriteltyinä tapauksen mukaan synteettiseen alkoholiin ja muuhun alkoholiin.

Ensimmäisen kohdan d alakohdan soveltamiseksi "myydyllä määrällä" tarkoitetaan valmistajien yhteisön markkinoilla myymää alkoholimäärää.

Ensimmäisen kohdan a, d ja e alakohdassa tarkoitetut tiedonannot on tehtävä liitteessä VI esitetyn mallin mukaisesti. Tiedoksi annettavat luvut on ilmoitettava hehtolitroina puhdasta alkoholia.

III LUKU TUONTITODISTUKSET

5 artikla

Todistusten myöntäminen

1. Asetuksen (EY) N:o 670/2003 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden tuonti yhteisöön edellyttää 27 päivästä tammikuuta 2004 alkaen tuontitodistusta. Jäsenvaltioiden on myönnettävä tuontitodistus kaikille hakijoille riippumatta näiden sijoittautumispaikasta yhteisössä.

2. Tässä luvussa tarkoitettuihin todistuksiin sovelletaan asetusta (EY) N:o 1291/2000.

3. Maatalousperäisen alkoholin tuontitodistushakemuksen ja tuontitodistuksen kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa. Kohtaan "pakollinen: kyllä" on merkittävä rasti. Todistuksen antanut viranomainen voi asianomaisen pyynnöstä korvata alkuperämaan toisella maalla yhden kerran.

4. Jäsenvaltiot voivat päättää, että kohtaan 20 on merkittävä alkoholin cif-hinta.

6 artikla

Voimassaoloaika

Tuontitodistus on voimassa asetuksen (EY) N:o 1291/2000 23 artiklan 1 kohdan mukaisesta myöntämispäivästä sitä seuraavan neljännen kuukauden loppuun.

7 artikla

Tuontitodistuksia koskevat tiedonannot

1. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi joka torstai, tai jos torstai on pyhäpäivä, seuraavana työpäivänä asetuksen (EY) N:o 670/2003 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut määrät, joille on myönnetty tuontitodistuksia edellisellä viikolla, eriteltyinä yhdistetyn nimikkeistön koodien ja alkuperämaiden mukaan.

2. Jos jäsenvaltio katsoo, että niiden määrien tuonti, joille on haettu todistusta jäsenvaltiossa, saattaa aiheuttaa riskin häiriöstä markkinoilla, sen on ilmoitettava tästä välittömästi komissiolle antamalla tiedoksi kyseiset määrät tuotetyypin mukaan. Komissio tutkii tilannetta ja tiedottaa siitä jäsenvaltioille.

8 artikla

Vakuus

Tuontitodistuksiin liittyvän vakuuden määräksi vahvistetaan yksi euro hehtolitralta.

Tässä luvussa tarkoitettuihin vakuuksiin sovelletaan asetusta (ETY) N:o 2220/85.

IV luku LOPPUSÄÄNNÖKSET

9 artikla

Tiedonvälitys

Jäsenvaltioiden on lähetettävä 3 ja 4 artiklassa tarkoitetut vuoden 2004 ensimmäistä vuosineljännestä koskevat tiedot viimeistään 31 päivänä elokuuta 2004.

Tässä asetuksessa säädetyt tiedonannot on lähetettävä komissiolle liitteessä VIII esitettyyn osoitteeseen.

10 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (ETY) N:o 2541/84.

11 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä joulukuuta 2003.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EUVL L 97, 15.4.2003, s. 6.

(2) EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 325/2003 (EUVL L 47, 21.2.2003, s. 21).

(3) EYVL L 205, 3.8.1985, s. 5, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1932/1999 (EYVL L 240, 10.9.1999, s. 11).

(4) EYVL L 238, 6.9.1984, s. 16, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 3826/85 (EYVL L 371, 31.12.1985, s. 1).

(5) EYVL L 296, 5.10.2002, s. 6.

LIITE I

>PIC FILE= "L_2003346FI.002202.TIF">

LIITE II

3 artiklan c alakohdassa tarkoitetun maatalousperäisen etyylialkoholin tuotanto

>PIC FILE= "L_2003346FI.002302.TIF">

LIITE III

3 artiklan d alakohdassa tarkoitetun maatalousperäisen etyylialkoholin myyty määrä

>PIC FILE= "L_2003346FI.002304.TIF">

LIITE IV

3 artiklan e alakohdassa tarkoitetun maatalousperäisen etyylialkoholin varastot

>PIC FILE= "L_2003346FI.002402.TIF">

LIITE V

3 artiklan f alakohdassa tarkoitetun maatalousperäisen etyylialkoholin tuotantoarvio kuluvana vuonna

>PIC FILE= "L_2003346FI.002404.TIF">

LIITE VI

4 artiklan a, d ja e alakohdassa tarkoitetun muun kuin maatalousperäisen etyylialkoholin tuotanto, myynti ja varastot

>PIC FILE= "L_2003346FI.002502.TIF">

LIITE VII

4 artiklan b alakohdassa tarkoitetun muun kuin maatalousperäisen etyylialkoholin tuonti

>PIC FILE= "L_2003346FI.002504.TIF">

LIITE VIII

9 artiklassa tarkoitettu osoite, johon tiedonannot lähetetään

Euroopan komissio - Maatalouden pääosasto, D.4 Faksi: (32-2) 295 92 52 Sähköposti: agri-d4@cec.eu.int.

Top