Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2309

Komission asetus (EY) N:o 2309/2003, annettu 29 päivänä joulukuuta 2003, neuvoston asetuksen (EY) N:o 517/94 liitteiden III B, IV ja VI muuttamisesta vuoden 2004 tekstiilikiintiöiden osalta

OJ L 342, 30.12.2003, p. 21–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203

No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2015; Kumoaja 32015R0936

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2309/oj

32003R2309

Komission asetus (EY) N:o 2309/2003, annettu 29 päivänä joulukuuta 2003, neuvoston asetuksen (EY) N:o 517/94 liitteiden III B, IV ja VI muuttamisesta vuoden 2004 tekstiilikiintiöiden osalta

Virallinen lehti nro L 342 , 30/12/2003 s. 0021 - 0023


Komission asetus (EY) N:o 2309/2003,

annettu 29 päivänä joulukuuta 2003,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 517/94 liitteiden III B, IV ja VI muuttamisesta vuoden 2004 tekstiilikiintiöiden osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka muiden yhteisön erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä 7 päivänä maaliskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 517/94(1) ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksella (EY) N:o 517/94 vahvistetaan tiettyihin Serbia ja Montenegrosta sekä Pohjois-Koreasta peräisin oleviin tekstiilituotteisiin sovellettavat vuosittaiset määrälliset rajoitukset.

(2) Euroopan unioniin kuuluu 1 päivästä toukokuuta 2004 kymmenen uutta jäsenvaltiota. Liittymisasiakirjan 6 artiklan 7 kohdan mukaan uudet jäsenvaltiot soveltavat yhteistä kauppapolitiikkaa tekstiileihin ja määrällisiä rajoituksia, joita yhteisö soveltaa tekstiili- ja vaatetustuotteiden tuontiin, on mukautettava uusien jäsenvaltioiden yhteisöön liittymisen huomioon ottamiseksi. Tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden laajentuneeseen yhteisöön suuntautuvaan tuontiin sovellettavia määrällisiä rajoituksia on näin ollen mukautettava kymmeneen uuteen jäsenvaltioon suuntautuvan tuonnin huomioon ottamiseksi. Tämä edellyttää tiettyjen asetuksen (EY) N:o 517/94 liitteiden muuttamista.

(3) Määrien muuttamiseen on syytä käyttää menetelmää, jossa kiintiöiden määriä mukautettaessa otetaan huomioon perinteinen tuonti uusiin jäsenvaltioihin. Kolmansista maista kymmeneen uuteen jäsenvaltioon viimeksi kuluneina kolmena vuotena suuntautuneen tuonnin keskiarvo ajan mittaan suhteellisesti mukautettuna olisi tarkoituksenmukainen tapa mitata perinteisiä kauppavirtoja. Vuodet 2000 ja 2002 on valittu merkityksellisimmiksi, koska ne edustavat viimeisimpiä käytettävissä olevia tietoja kymmenen uuden jäsenvaltion tekstiili- ja vaatetustuotteiden tuonnista.

(4) Näin ollen asetuksen (EY) N:o 517/94 liitteitä III B, IV ja VI olisi muutettava vuonna 2004 sovellettavien kiintiömäärien niihin sisällyttämiseksi. Kiintiöiden jakamista vuonna 2004 koskevat yksityiskohtaiset säännöt sisältyvät neuvoston asetuksen (EY) N:o 517/94 vuodeksi 2004 vahvistettujen tekstiilikiintiöiden hallinnoinnista 29. joulukuuta 2003 annettuun komission asetukseen (EY) N:o 2308/2003(2).

(5) Asetus (EY) N:o 517/94 olisi siksi muutettava sen mukaisesti.

(6) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 517/94 25 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 517/94 liitteet III B, IV ja VI tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä joulukuuta 2003.

Komission puolesta

Pascal Lamy

Komission jäsen

(1) EYVL L 67, 10.3.1994, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1484/2003 (EUVL L 212, 22.8.2003, s. 46).

(2) Ks. tämän virallisen lehden sivu 13.

LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 517/94 liitteet III B, IV ja VI seuraavasti:

1) Korvataan liite III B seuraavasti:

"Liite III B

Asetuksen 2 artiklan 1 kohdan neljännessä luetelmakohdassa tarkoitetut yhteisön vuotuiset määrälliset rajoitukset

Serbia ja Montenegro((Käsittää myös Kosovon Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 10.6.1999 antamaan päätöslauselmaan nro 1244 sisältyvän määritelmän mukaisesti.))

>TAULUKON PAIKKA>"

2) Korvataan liite IV seuraavasti:

"Liite IV

Asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut yhteisön vuotuiset määrälliset rajoitukset

Pohjois-Korea

>TAULUKON PAIKKA>"

3) Korvataan liite VI seuraavasti:

"Liite VI

ULKOINEN JALOSTUS

Asetuksen 4 artiklassa tarkoitetut yhteisön vuotuiset määrälliset rajoitukset

Serbia ja Montenegro((Käsittää myös Kosovon Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 10.6.1999 antamaan päätöslauselmaan nro 1244 sisältyvän määritelmän mukaisesti.))

>TAULUKON PAIKKA>"

Top