Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2233

Komission asetus (EY) N:o 2233/2003, annettu 23 päivänä joulukuuta 2003, yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta lampaille ja vuohille sekä lampaan- ja vuohenlihalle vuodeksi 2004

OJ L 339, 24.12.2003, p. 22–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 492 - 496
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 492 - 496
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 492 - 496
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 492 - 496
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 492 - 496
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 492 - 496
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 492 - 496
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 492 - 496
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 492 - 496

No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2233/oj

32003R2233

Komission asetus (EY) N:o 2233/2003, annettu 23 päivänä joulukuuta 2003, yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta lampaille ja vuohille sekä lampaan- ja vuohenlihalle vuodeksi 2004

Virallinen lehti nro L 339 , 24/12/2003 s. 0022 - 0026


Komission asetus (EY) N:o 2233/2003,

annettu 23 päivänä joulukuuta 2003,

yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta lampaille ja vuohille sekä lampaan- ja vuohenlihalle vuodeksi 2004

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon lampaan- ja vuohenliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä joulukuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2529/2001(1) ja erityisesti sen 16 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Lampaan- ja vuohenlihaa koskevat yhteisön tariffikiintiöt olisi avattava vuodeksi 2004. Asetuksessa (EY) N:o 2529/2001 tarkoitetut tullit ja määrät olisi vahvistettava niiden asiaa koskevien kansainvälisten sopimusten mukaisesti, jotka ovat voimassa vuonna 2004.

(2) Jos Tsekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimus ratifioidaan, Tsekki, Slovenia ja Slovakia liittyvät Euroopan unioniin 1 päivänä toukokuuta 2004. Näille maille myönnettävät kiintiöt olisi sen vuoksi avattava ainoastaan liittymispäivään asti.

(3) Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn sopimuksen tariffimääräysten täytäntöönpanosta yhteisön osalta 18 päivänä helmikuuta 2003 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 312/2003(2) avataan 1 päivästä helmikuuta 2003 CN-koodiin 0204 kuuluvalle tuotteelle ylimääräinen 2000 tonnin kahdenvälinen tariffikiintiö, jonka määrää lisätään 10 prosentilla vuosittain. Kyseinen kiintiö olisi lisättävä Chilen GATT/WTO-kiintiöön, ja kumpaakin kiintiötä olisi hallinnoitava samalla tavoin 1 päivästä tammikuuta 2004.

(4) Asetuksen (EY) N:o 992/95 muuttamisesta Norjasta peräisin olevien tiettyjen maatalous- ja kalastustuotteiden tariffikiintiöiden osalta 21 päivänä heinäkuuta 2003 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1329/2003(3) säädetään maataloustuotteiden kauppaa koskevista kahdenvälisistä lisämyönnytyksistä.

(5) AKT-maille myönnetään Cotonoun sopimuksessa(4) lampaan- ja vuohenlihatuotteiden tariffikiintiöitä.

(6) Koska tuontia hallinnoidaan kalenterivuosittain, ajanjaksoksi 1 päivästä heinäkuuta 30 päivään kesäkuuta määritellyissä kiintiöissä vuodeksi 2004 vahvistetut määrät saadaan laskemalla yhteen puolet ajanjakson 1 päivästä heinäkuuta 2003 30 päivään kesäkuuta 2004 määrästä ja puolet ajanjakson 1 päivästä heinäkuuta 2004 30 päivään kesäkuuta 2005 määrästä.

(7) Yhteisön tariffikiintiöiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi on tarpeen vahvistaa teuraspainoekvivalentti. Koska tietyissä tariffikiintiöissä saadaan lisäksi tuoda joko eläviä eläimiä tai niiden lihaa, tarvitaan muuntokerroin.

(8) Yhteisön tariffikiintiöiden hallinnosta saatu kokemus on osoittanut, että niiden hallinnointia olisi parannettava. Muilla maatalouden aloilla on osoittautunut hyväksi "ensiksi tullutta palvellaan ensin" -periaatteeseen perustuva hallinnointijärjestelmä. Hallinnon yksinkertaistamiseksi kolmansista maista peräisin olevien lampaan- ja vuohenlihatuotteiden kiintiöitä olisi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3013/89 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä lampaan- ja vuohenliha-alan tuotteiden tuonnin ja viennin osalta 26 päivänä kesäkuuta 1995 annetusta komission asetuksesta (EY) N:o 1439/95(5) poiketen hallinnoitava asetuksen (EY) N:o 2529/2001 16 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti. Lisäksi olisi noudatettava tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93(6) 308 a ja 308 b artiklaa ja 308 c artiklan 1 kohtaa. Kun tuontia hallinnoidaan näiden säännösten mukaisesti, tuontitodistusta ei pitäisi enää vaatia.

(9) Jotta vältettäisiin mahdollinen syrjintä viejämaiden välillä ja koska vastaavia tariffikiintiöitä ei ole edellisten kahden vuoden aikana käytetty nopeasti loppuun, tämän asetuksen mukaisia tariffikiintiöitä ei ole aluksi syytä pitää asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 c artiklan mukaisesti kriittisinä, kun niitä hallinnoidaan "ensiksi tullutta palvellaan ensin" -järjestelmällä. Sen vuoksi tulliviranomaisten olisi voitava poiketa vakuuden vaatimisesta tavaroilta, jotka on alun perin tuotu näissä kiintiöissä, asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 c artiklan 1 kohdan ja 248 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Niiden erityispiirteiden vuoksi, joita liittyy siirtymiseen yhdestä hallinnointijärjestelmästä toiseen, kyseisen asetuksen 308 c artiklan 2 ja 3 kohtaa ei pitäisi soveltaa.

(10) "Ensiksi tullutta palvellaan ensin" -järjestelmän täytäntöönpano edellyttää kiintiöiden suuren määrän ja niiden perinteisen käytön vuoksi lisävalmistelua Australian ja Uuden-Seelannin osalta. Sen vuoksi "ensiksi tullutta palvellaan ensin" -järjestelmää olisi sovellettava tuontiin näistä kahdesta maasta vasta 1 päivästä toukokuuta 2004 ja tuontitodistuksia olisi annettava 30 päivään huhtikuuta 2004 asti asetuksessa (EY) N:o 1439/95 vahvistettujen sääntöjen mukaisesti. Sen vuoksi olisi annettava säännöksiä kummassakin hallinnointijärjestelmässä käytettävissä olevista määristä.

(11) Olisi selvennettävä, millaisia tuotteiden alkuperätodistuksia oikeus tariffikiintiöiden käyttöön edellyttää "ensiksi tullutta palvellaan ensin" -järjestelmässä.

(12) Kun lampaanlihatuotteita esitetään tuontitarkoituksissa tulliviranomaisille, näiden viranomaisten on vaikeaa määritellä, ovatko kyseiset tuotteet peräisin kotieläiminä pidettävistä lampaista vai muista lampaista. Tullin määrä määräytyy kuitenkin tällä perusteella. Tämän vuoksi on aiheellista säätää, että kyseisestä seikasta on annettava selvitys alkuperätodistuksessa.

(13) Terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista nautaeläinten ja sikojen sekä tuoreen lihan tuonnissa kolmansista maista 12 päivänä joulukuuta 1972 annetun neuvoston direktiivin 72/462/ETY(7) 3 artiklan ja kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/ETY muuttamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/496/ETY(8) mukaisesti ainoastaan sellaisia tuotteita voidaan tuoda, jotka täyttävät yhteisön voimassa olevat eläinlääkinnälliset säännöt ja todistusvaatimukset.

(14) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat lampaiden ja vuohien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa avataan yhteisön tariffikiintiöt lampaille ja vuohille sekä lampaan- ja vuohenlihalle 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2004 väliseksi ajaksi.

2 artikla

CN-koodeihin 0104 10 30 , 0104 10 80 , 0104 20 90 , 0210 99 21 , 0210 99 29 ja 0204 kuuluvien liitteessä mainituista maista peräisin olevien lampaiden, vuohien sekä lampaanlihan ja vuohenlihan tuonnissa kannettavat tullit on suspendoitava tai alennettava tämän asetuksen mukaisesti.

3 artikla

1. CN-koodiin 0204 kuuluvan lihan teuraspainoekvivalenttina ilmaistu määrä ja CN-koodeihin 0104 10 30 , 0104 10 80 ja 0104 20 90 kuuluvien elävien eläinten määrät ja kannettavat tullit vahvistetaan liitteessä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen teuraspainoekvivalenttina ilmaistujen määrien laskemiseksi lampaan- ja vuohenlihatuotteiden nettopainoon sovelletaan seuraavia kertoimia:

a) elävät eläimet: 0,47;

b) luuton karitsan- ja vohlanliha: 1,67;

c) luuton lampaanliha ja luuton muu vuohenliha kuin vohlanliha ja näiden sekoitukset: 1,81;

d) luulliset tuotteet: 1,00.

3. "Vohlalla" tarkoitetaan enintään vuoden ikäistä vuohta.

4 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1439/95 II A ja B osastosta poiketen tämän asetuksen liitteessä olevien maaryhmien nro 2, 3, 4 ja 5 sekä Argentiinan, Uruguayn, Chilen, Islannin ja Slovenian osalta vahvistettuja tariffikiintiöitä on hallinnoitava "ensiksi tullutta palvellaan ensin" -periaatteella asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 a ja 308 b artiklan sekä 308 c artiklan 1 kohdan mukaisesti 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta 2004. Kyseisen asetuksen 308 c artiklan 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta. Tuontitodistusta ei vaadita.

5 artikla

1. Liitteessä maaryhmän nro 1 kohdalla Australialle ja Uudelle-Seelannille vahvistettuja tariffikiintiöitä on hallinnoitava 1 päivästä tammikuuta 30 päivään huhtikuuta 2004 asetuksen (EY) N:o 1439/95 II A osastossa annettujen sääntöjen mukaisesti.

2. Asetuksen (EY) N:o 1439/95 II A osastosta poiketen 1 kohdassa tarkoitettuja tariffikiintiöitä on hallinnoitava 1 päivästä toukokuuta 31 päivään joulukuuta 2004 tämän asetuksen 4 artiklan mukaisesti.

Viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2004 annetut 1 kohdan mukaiset tuontitodistukset ovat kuitenkin voimassa niiden voimassaolokauden päättymiseen asti.

3. Edellä olevan 2 kohdan mukaisesti hallinnoitaviksi määriksi vahvistetaan alustavasti Australian osalta 18650 tonnia vuodessa ja Uuden-Seelannin osalta 226700 tonnia vuodessa; näistä määristä vähennetään se arvioitu määrä teuraspainoekvivalentiksi muunnettuna, jolle tuontitodistuksia on annettu viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2004.

Tätä alustavaa määrää on tarkistettava huhtikuun aikana tosiasiassa annettujen tuontitodistusten perusteella. Toukokuun 1 päivänä vahvistettuun määrään lisätään vielä se määrä teuraspainoekvivalenttina ilmaistuna, jonka osalta todetaan toimivaltaisille viranomaisille palautettujen todistusten perusteella, että annettuja todistuksia ei ole käytetty tai ne on käytetty vain osittain. Todistuksia, joita ei ole palautettu 15 päivään huhtikuuta mennessä, pidetään kokonaan käytettyinä todistuksina.

4. Edellä olevan 3 kohdan soveltamiseksi jäsenvaltioiden on

a) ilmoitettava asetuksen (EY) N:o 1439/95 19 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut määrät myös teuraspainoekvivalentteina;

b) ilmoitettava komissiolle asetuksen (EY) N:o 1439/95 19 artiklan 2 kohdassa vaadittujen tietojen lisäksi huhtikuun 2004 jokaisen viikon ensimmäisenä työpäivänä sekä edellisen viikon aikana annetut tuontitodistukset että niissä myönnetyt määrät teuraspainoekvivalentteina;

c) asetuksen (EY) N:o 1439/95 19 artiklan 2 kohdan a alakohdasta poiketen ilmoitettava kyseisessä alakohdassa tarkoitetut tiedot viimeistään 25 päivänä elokuuta 2004.

5. Edellä 3 ja 4 kohdassa tarkoitetun teuraspainoekvivalentin laskemiseen sovelletaan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja kertoimia.

6 artikla

1. Liitteessä vahvistettujen, 4 artiklan mukaisesti hallinnoitujen tariffikiintiöiden käyttöoikeus edellyttää, että yhteisön tulliviranomaisille esitetään asianomaisen kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten antama voimassa oleva alkuperätodistus sekä kyseisten tuotteiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskeva tulli-ilmoitus. Muiden kuin tullietuussopimuksiin perustuvien tariffikiintiöiden alaisten tuotteiden alkuperä on määriteltävä yhteisössä voimassa olevien säännösten mukaisesti.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja alkuperätodistuksia ovat seuraavat:

a) tullietuussopimukseen kuuluvan tariffikiintiön tapauksessa kyseisessä sopimuksessa määrätty alkuperätodistus

b) muiden tariffikiintiöiden osalta asetuksen (ETY) N:o 2454/93 47 artiklan mukaisesti laadittu todistus, jossa ilmoitetaan kyseisessä artiklassa säädettyjen tietojen lisäksi seuraavat:

- CN-koodi (vähintään neljä ensimmäistä numeroa),

- kyseisen tariffikiintiön järjestysnumero tai järjestysnumerot tämän kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti,

- nettopaino yhteensä tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa säädettyjä kertoimia varten määriteltyjen luokkien mukaisesti;

c) sellaisen maan osalta, jonka sekä a että b alakohtaan kuuluvat kiintiöt on sulautettu yhteen, a kohdassa tarkoitettu todistus.

Edellä b alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa asetuksen (EY) N:o 1439/95 liitteen II mukaisia lomakkeita, joihin sisältyvät kaikki kyseisessä alakohdassa vaaditut tiedot, voi käyttää vuoden 2004 aikana, jolloin niistä on tämän asetuksen 4 artiklaa sovellettaessa viivattava yli tuontitodistuksia koskeva teksti.

Jos b alakohdassa tarkoitettu alkuperätodistus esitetään vain yhden vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevan ilmoituksen yhteydessä, siinä voi olla useita järjestysnumeroita. Kaikissa muissa tapauksissa siinä on oltava vain yksi järjestysnumero.

3. Oikeus käyttää tariffikiintiötä, joka vahvistetaan liitteessä maaryhmän nro 4 kohdalla CN-koodeihin ex 0204 , ex 0210 99 21 ja ex 0210 99 29 kuuluville tuotteille, edellyttää alkuperätodistuksen tuotekuvauskohdassa yhtä seuraavista maininnoista:

a) "kotieläminä pidettävistä lammaslajeista saatuja lampaanlihatuotteita";

b) "muista kuin kotieläminä pidettävistä lammaslajeista saatuja tuotteita".

Näiden merkintöjen on vastattava kyseisten tuotteiden mukana seuraavan eläinlääkärintodistuksen merkintöjä.

7 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2004.

Tsekin, Slovenian ja Slovakian osalta sitä sovelletaan 30 päivään huhtikuuta 2004, jos Tsekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimus tulee voimaan.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 2003.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 341, 22.12.2001, s. 3, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1782/2003 (EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2) EUVL L 46, 20.2.2003, s. 1.

(3) EUVL L 187, 26.7.2003, s. 1.

(4) EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3.

(5) EYVL L 143, 27.6.1995, s. 7, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 272/2001 (EYVL L 41, 10.2.2001, s. 3).

(6) EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1335/2003 (EUVL L 187, 26.7.2003, s. 16).

(7) EYVL L 302, 31.12.1972, s. 28, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 807/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 36).

(8) EYVL L 268, 24.9.1991, s. 56, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 96/43/EY (EYVL L 162, 1.7.1996, s. 1).

LIITE

LAMPAAN- JA VUOHENLIHA (tonnia teuraspainoekvivalenttia)

YHTEISÖN TARIFFIKIINTIÖT VUODEKSI 2004

>TAULUKON PAIKKA>

Top