EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2167

Komission asetus (EY) N:o 2167/2003, annettu 11 päivänä joulukuuta 2003, kauran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1814/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

OJ L 325, 12.12.2003, p. 30–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2167/oj

32003R2167

Komission asetus (EY) N:o 2167/2003, annettu 11 päivänä joulukuuta 2003, kauran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1814/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

Virallinen lehti nro L 325 , 12/12/2003 s. 0030 - 0030


Komission asetus (EY) N:o 2167/2003,

annettu 11 päivänä joulukuuta 2003,

kauran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1814/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1104/2003(2),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1501/95(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1431/2003(4), ja erityisesti sen 4 artiklan,

ottaa huomioon viljoja koskevasta erityisestä interventiotoimenpiteestä Suomessa ja Ruotsissa markkinointivuonna 2003/2004 15 päivänä lokakuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1814/2003(5), ja erityisesti sen 9 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Suomessa ja Ruotsissa tuotetun kauran Suomesta ja Ruotsista kaikkiin kolmansiin maihin, Bulgariaa, Kyprosta, Viroa, Unkaria, latviaa, Liettuaa, Maltaa, Puolaa, Tsekkiä, Romaniaa, Slovakiaa ja Sloveniaa lukuun ottamatta, suuntautuvan viennin tukea koskeva tarjouskilpailu on avattu asetuksella (EY) N:o 1814/2003.

(2) Asetuksen (EY) N:o 1814/2003 9 artiklassa säädetään, että komissio voi toimitettujen tietojen perusteella ja asetuksen (ETY) N:o 1766/92 23 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen päättää enimmäisvientituen vahvistamisesta ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 1501/95 1 artiklassa tarkoitetut perusteet. Tässä tapauksessa tarjouskilpailun voittaa se tarjouksen tekijä tai ne tarjousten tekijät, joiden tarjous on enimmäisvientituen suuruinen tai sitä alhaisempi.

(3) Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisen viljan tämänhetkisiin markkinoihin seuraa, että enimmäisvientitueksi olisi vahvistettava 1 artiklassa mainittu määrä.

(4) Tässä asetuksessa määrätyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1814/2003 tarkoittaman tarjouskilpailun puitteissa 5.-11. joulukuuta 2003 välisenä aikana toimitettujen tarjousten osalta kauran enimmäisvientitueksi vahvistetaan 18,97 EUR/t.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä joulukuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä joulukuuta 2003.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 181, 1.7.1992, s. 21.

(2) EUVL L 158, 27.6.2003, s. 1.

(3) EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7.

(4) EUVL L 203, 12.8.2003, s. 16.

(5) EUVL L 265, 16.10.2003, s. 25.

Top