EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2151

Komission asetus (EY) N:o 2151/2003, annettu 16 päivänä joulukuuta 2003, yhteisestä hankintasanastosta (CPV) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2195/2002 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 329, 17.12.2003, p. 1–270 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 006 P. 3 - 272
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 006 P. 3 - 272
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 001 P. 40 - 42

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/12/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2151/oj

32003R2151

Komission asetus (EY) N:o 2151/2003, annettu 16 päivänä joulukuuta 2003, yhteisestä hankintasanastosta (CPV) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2195/2002 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 329 , 17/12/2003 s. 0001 - 0270


Komission asetus (EY) N:o 2151/2003,

annettu 16 päivänä joulukuuta 2003,

yhteisestä hankintasanastosta (CPV) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2195/2002 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisestä hankintasanastosta (CPV) 5 päivänä marraskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2195/2002(1) ja erityisesti sen 2 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksella (EY) N:o 2195/2002 on perustettu julkisiin hankintoihin sovellettava yhteinen luokittelujärjestelmä, jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa hankintaviranomaisten ja -yksikköjen sopimusten sisällön kuvauksissaan käyttämät viittaukset.

(2) CPV:n rakennetta ja koodeja voi olla tarpeen mukauttaa tai muuttaa vastaamaan markkinoiden kehitystä ja käyttäjien muuttuvia tarpeita.

(3) CPV:n rakenteen ja koodien ajantasaistaminen on välttämätöntä, jotta voidaan ottaa huomioon jäsenvaltioiden ja CPV:n käyttäjien ilmaisemat erityistarpeet ja korjata eri kieliversioissa todetut asiavirheet.

(4) Tekniset mukautukset ja parannukset, joita tuotiin esille asetuksen (EY) N:o 2195/2002 antamiseen johtaneessa lainsäädäntömenettelyssä mutta joita ei ollut mahdollista ottaa huomioon kyseisessä asetuksessa, olisi sisällytettävä asetuksen liitteisiin.

(5) CPV-asetusehdotusta koskevassa lausunnossaan(2) alueiden komitea korosti, että lääkkeiden luokittelua on parannettava, ja suositteli Maailman terveysjärjestön (WTO) laatiman anatomis-terapeuttis-kemiallisen luokittelujärjestelmän (Anatomical Therapeutic Classification, ATC) käyttöä CPV:n rakenteen ja lääkkeitä koskevien koodien täydentämiseksi.

(6) Asianomaiset osapuolet ja CPV:n käyttäjät tekivät erityisiä parannusehdotuksia CPV-sanastoon.

(7) CPV:n koodien ja rakenteen ajantasaistaminen olisi otettava huomioon taulukoissa, jotka osoittavat vastaavuuden CPV:n, Yhdistyneiden kansakuntien yhteisen tavaroiden ja palvelujen luokituksen (CPC Prov.), Euroopan yhteisöjen yleisen toimialaluokituksen (NACE Rev. 1) sekä yhdistetyn nimikkeistön (CN) välillä.

(8) Selkeyden takaamiseksi CPV sekä CPV:n ja CPC Prov:n vastaavuustaulukko olisi korvattava kokonaan. Kaikki CPV-koodeihin ja niiden kuvauksiin tehdyt muutokset olisi lueteltava asetuksen (EY) N:o 2195/2002 uudessa erillisessä liitteessä.

(9) Euroopan talousyhteisön tilastollisesta toimialoittaisesta tuoteluokituksesta (CPA) annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3696/93 muuttamisesta 19 päivänä joulukuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 204/2002(3) voimaantulo saattaa vanhentuneeksi CPV-asetuksen (EY) N:o 2195/2002 liitteen II, josta ilmenee vastaavuus CPV:n ja CPA 96:n välillä.

(10) Neuvoston 20 päivänä maaliskuuta 2003 vahvistamassa yhteisessä kannassa (EY) N:o 33/2003(4) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta sekä neuvoston 20 päivänä maaliskuuta 2003 vahvistamassa yhteisessä kannassa (EY) N:o 34/2003(5) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta tuoteryhmiä ei määritellä viittaamalla tilastolliseen toimialoittaiseen tuoteluokitukseen (CPA).

(11) Edellä todetuista syistä ei ole tarkoituksenmukaista ajantasaistaa asetuksen (EY) N:o 2195/2002 liitteessä II olevaa CPV:n ja CPA 96:n vastaavuustaulukkoa. Kyseinen liite olisi sen vuoksi kumottava.

(12) Näin ollen asetus (EY) N:o 2195/2002 olisi muutettava vastaavasti.

(13) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat julkisia hankintoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2195/2002 seuraavasti:

Korvataan liite I tämän asetuksen liitteellä I.

Korvataan liite II tämän asetuksen liitteellä II.

Korvataan liite III tämän asetuksen liitteellä III.

Muutetaan liite IV tämän asetuksen liitteen IV mukaisesti.

Muutetaan liite V tämän asetuksen liitteen V mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2003.

Komission puolesta

Frederik Bolkestein

Komission jäsen

(1) EYVL L 340, 16.12.2002, s. 1.

(2) EYVL C 192, 12.8.2002, s. 50.

(3) EYVL L 36, 6.2.2002, s. 1.

(4) EUVL C 147 E, 24.6.2003, s. 1.

(5) EUVL C 147 E, 24.6.2003, s. 137.

LIITE I

YHTEINEN HANKINTASANASTO (CPV)

Luokittelujärjestelmän rakenne

1. CPV käsittää pääsanaston ja lisäsanaston.

2. Pääsanasto on puukaavion muotoinen ja sisältää enintään yhdeksännumeroisia koodeja ja niitä vastaavat nimikkeet, joilla kuvaillaan sopimuksen kohde eli tavarahankinnat, rakennusurakat tai palvelut.

Numerokoodissa on kahdeksan numeroa ja se jakautuu seuraavasti:

- 2-numerotaso, koodin kaksi ensimmäistä numeroa (XX000000-Y);

- 3-numerotaso, koodin kolme ensimmäistä numeroa (XXX00000-Y);

- 4-numerotaso, koodin neljä ensimmäistä numeroa (XXXX0000-Y);

- 5-numerotaso, koodin viisi ensimmäistä numeroa (XXXXX000-Y).

Kukin kolmesta viimeisestä numerosta täsmentää edelleen kutakin 5-numerotasoa.

Yhdeksäs numero on tarkistusnumero.

3. Lisäsanastoa voidaan käyttää hankintasopimuksen kohteen kuvauksen täydentämiseksi. Se koostuu aakkosnumeerisesta koodista, jota vastaa nimike, jonka avulla voidaan edelleen täsmentää hankittavan hyödykkeen ominaisluonnetta tai käyttökohdetta.

Aakkosnumeerinen koodi koostuu:

- ensimmäisestä tasosta, joka käsittää pääluokkaa vastaavan kirjaimen

- toisesta tasosta, joka käsittää neljä numeroa, joista kolme ensimmäistä ilmoittaa osaluokan ja joista viimeinen on tarkistusnumero.

PÄÄSANASTO

>TAULUKON PAIKKA>

LISÄSANASTO

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

MUUTOKSET ASETUKSEN (EY) N:o 2195/2002 LIITTEEN I CPV-KOODEIHIN TAI KUVAUKSIIN

II.A - TAULUKKO UUSISTA JA JO OLEMASSA OLLEISTA CPV-KOODEISTA JOIHIN LIITTYY UUSI KUVAUS

>TAULUKON PAIKKA>

II.B - TAULUKKO UUSISTA JA MUUTETUISTA CPV-KOODEISTA JOIHIN LIITTYY JO OLEMASSA OLEVA KUVAUS

>TAULUKON PAIKKA>

II.C - TAULUKKO ASETUKSEN (EY) N:o 2195/2002 LIITTEEN I KUMOTUISTA CPV-KOODEISTA

>TAULUKON PAIKKA>

II.D - TAULUKKO ASETUKSEN (EY) N:o 2195/2002 LIITTEEN I KUMOTUISTA KUVAUKSISTA

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE III

CPV:N JA CPC PROV.:N VASTAAVUUSTAULUKKO

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE IV

MUUTOKSET ASETUKSEN (EY) N:o 2195/2002 LIITTEESEEN IV

CPV:n ja NACE Rev. 1:n vastaavuustaulukko

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE V

MUUTOKSET ASETUKSEN (EY) N:o 2195/2002 LIITTEESEEN V

CPV:n ja CN:n vastaavuustaulukko

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

Top