EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1733

Komission asetus (EY) N:o 1733/2003, annettu 30 päivänä syyskuuta 2003, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien rengaskirjamekanismien tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 119/97 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden väitettyä kiertämistä Vietnamista lähetettyjen tiettyjen rengaskirjamekanismien tuonnilla, riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Vietnam, koskevan tutkimuksen aloittamisesta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

OJ L 249, 1.10.2003, p. 24–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 048 P. 60 - 62
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 048 P. 60 - 62
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 048 P. 60 - 62
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 048 P. 60 - 62
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 048 P. 60 - 62
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 048 P. 60 - 62
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 048 P. 60 - 62
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 048 P. 60 - 62
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 048 P. 60 - 62

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1733/oj

32003R1733

Komission asetus (EY) N:o 1733/2003, annettu 30 päivänä syyskuuta 2003, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien rengaskirjamekanismien tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 119/97 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden väitettyä kiertämistä Vietnamista lähetettyjen tiettyjen rengaskirjamekanismien tuonnilla, riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Vietnam, koskevan tutkimuksen aloittamisesta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

Virallinen lehti nro L 249 , 01/10/2003 s. 0024 - 0026


Komission asetus (EY) N:o 1733/2003,

annettu 30 päivänä syyskuuta 2003,

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien rengaskirjamekanismien tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 119/97 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden väitettyä kiertämistä Vietnamista lähetettyjen tiettyjen rengaskirjamekanismien tuonnilla, riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Vietnam, koskevan tutkimuksen aloittamisesta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1972/2002(2), jäljempänä "perusasetus", ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 3 ja 5 kohdan,

on kuullut neuvoa-antavaa komiteaa asiasta,

sekä katsoo seuraavaa:

A. PYYNTÖ

(1) Komissio on vastaanottanut perusasetuksen 13 artiklan 3 kohdan mukaisen pyynnön tutkia tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien rengaskirjamekanismien tuonnissa käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden väitettyä kiertämistä.

(2) Pyynnön esitti 18. elokuuta 2003 SX Bürowaren und Ringbuchtechnik Handelsgesellschaft GmbH tuottajien puolesta, joiden tuotanto muodostaa 100 prosenttia tiettyjen rengaskirjamekanismien tuotannosta yhteisössä.

B. TUOTE

(3) Kiertämisväitteen kohteena oleva tuote, jäljempänä "tarkasteltavana oleva tuote", on tietyt Kiinan kansantasavallasta peräisin olevat rengaskirjamekanismit, jotka yleensä luokitellaan CN-koodiin ex 8305 10 00. Nämä rengaskirjamekanismit koostuvat kahdesta suorakaiteen muotoisesta teräslevystä tai -langasta, joihin on kiinnitetty vähintään neljä teräslangasta tehtyä puolirengasta ja joita pitää yhdessä teräksinen suojus. Ne voidaan avata joko vetämällä puolirenkaista tai tarkasteltavana olevaan tuotteeseen (tietyt rengaskirjamekanismit) kiinnitetyn pienen teräksisen laukaisumekanismin avulla.

(4) Tutkimuksen kohteena ovat Vietnamista lähetetyt tietyt rengaskirjamekanismit, jäljempänä "tutkimuksen kohteena oleva tuote", jotka luokitellaan yleensä samoihin CN-koodeihin kuin tarkasteltavana oleva tuote.

(5) Nämä CN-koodit annetaan ainoastaan ohjeellisina.

C. VOIMASSA OLEVAT TOIMENPITEET

(6) Voimassa olevat toimenpiteet, joita väitetään kierrettävän, ovat neuvoston asetuksella (EY) N:o 119/97(3), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2100/2000(4), käyttöön otetut polkumyyntitoimenpiteet.

D. PERUSTELUT

(7) Pyyntö sisältää riittävän näytön siitä, että Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen rengaskansiomekanismien tuonnissa sovellettavia polkumyyntitoimenpiteitä kierretään kuljettamalla tietyt rengaskansiomekanismit Vietnamin kautta.

(8) Pyynnössä osoitetaan, että Kiinan kansantasavallasta ja Vietnamista yhteisöön tapahtuvan vientikaupan rakenteessa on tapahtunut merkittävä muutos sen jälkeen, kun tarkasteltavana olevaa tuotetta koskevat toimenpiteet otettiin käyttöön, ja että kyseiselle muutokselle ei ole olemassa muuta perusteltua syytä kuin tullin käyttöönotto. Tämä muutos kaupan rakenteessa näyttää johtuvan siitä, että Kiinan kansantasavallasta peräisin olevia tiettyjä rengaskirjamekanismeja kuljetetaan Vietnamin kautta.

(9) Lisäksi pyyntö sisältää riittävän näytön siitä, että tarkasteltavana olevan tuotteen tuontiin tällä hetkellä sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden korjaavat vaikutukset ovat heikentyneet sekä määrien että hintojen osalta. Vietnamista tuodaan nyt merkittäviä määriä tiettyjä rengaskirjamekanismeja,ja tämä tuonti näyttää korvanneen tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnin. Lisäksi on riittävästi näyttöä siitä, että tämä tuonnin kasvu on tapahtunut hinnoilla, jotka alittavat selvästi nyt voimassa oleviin toimenpiteisiin johtaneessa tutkimuksessa määritetyn vahinkoa aiheuttamattoman hinnan.

(10) Pyynnössä esitetään myös riittävä näyttö siitä, että tiettyjä rengaskirjamekanismeja myydään polkumyyntihinnoin verrattuna asianomaiselle tuotteelle aikaisemmin vahvistettuun normaaliarvoon.

E. MENETTELY

(11) Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo, että on olemassa riittävä näyttö perusasetuksen 13 artiklan mukaisen tutkimuksen vireillepanemiseksi ja Vietnamista lähetettyjen rengaskirjamekanismien tuonnin saattamiseksi kirjaamisvelvoitteen alaiseksi perusasetuksen 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti siitä riippumatta, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Vietnam.

a) Kyselylomakkeet

(12) Saadakseen tutkimuksensa kannalta välttämättöminä pitämänsä tiedot komissio lähettää kyselylomakkeet niille vietnamilaisille viejille/tuottajille, Kiinan kansantasavallassa toimiville viejille/tuottajille ja yhteisön tuojille, jotka ovat komission tiedossa tai jotka toimivat yhteistyössä voimassa oleviin toimenpiteisiin johtaneessa tutkimuksessa, sekä Kiinan kansantasavallan ja Vietnamin viranomaisille. Tietoja voidaan tarvittaessa pyytää myös yhteisön tuotannonalalta.

(13) Joka tapauksessa kaikkien asianomaisten osapuolten olisi mahdollisimman pian ja viimeistään 3 artiklassa vahvistetussa määräajassa otettava yhteyttä komissioon saadakseen selville, onko ne mainittu pyynnössä. Niiden olisi tarvittaessa pyydettävä kyselylomake tämän asetuksen 3 kohdan 1 alakohdassa vahvistetussa määräajassa, koska tämän ilmoituksen 3 artiklan 2 kohdassa vahvistettua määräaikaa sovelletaan kaikkiin asianomaisiin osapuoliin.

(14) Kiinan kansantasavallan ja Vietnamin viranomaisille ilmoitetaan tutkimuksen vireillepanosta ja niille toimitetaan tutkimuspyynnön jäljennös.

b) Tietojen kerääminen ja osapuolten kuuleminen

(15) Kaikkia asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään näkökantansa kirjallisesti ja toimittamaan asiaa tukeva näyttö. Komissio voi lisäksi kuulla asianomaisia osapuolia, mikäli ne pyytävät sitä kirjallisesti ja osoittavat, että niiden kuulemiseksi on olemassa erityisiä syitä.

c) Vapautus tuonnin kirjaamisvelvoitteesta tai toimenpiteistä

(16) Tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonti voidaan vapauttaa kirjaamisvelvoitteesta tai siihen sovellettavista toimenpiteistä perusasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti silloin, kun tuontiin ei liity toimenpiteiden kiertämistä.

(17) Väitetty kiertäminen tapahtuu yhteisön ulkopuolella. Perusasetuksen 13 artiklan tarkoituksena on torjua toimenpiteiden kiertämiskäytäntöjä haittaamatta sellaisten toimijoiden toimintaa, jotka voivat osoittaa, etteivät ne ole osallisina tällaisissa käytännöissä; siinä ei kuitenkaan säädetä erikseen niiden viejien kohtelusta, jotka voivat näyttää toteen, etteivät ne ole mukana kiertämiskäytännöissä. Tästä syystä näyttää tarpeelliselta antaa asianomaisille viejille mahdollisuus pyytää viemiensä tuotteiden tuonnin vapauttamista kirjaamisvelvoitteesta tai kyseiseen tuontiin sovellettavista toimenpiteistä. Viejien, jotka haluavat tämän vapautuksen, olisi haettava sitä ja toimitettava pyydettäessä vastaus kyselyyn asetetussa määräajassa sen vahvistamiseksi, että ne eivät kierrä polkumyyntitulleja perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Vapautus kirjaamisvelvoitteesta tai toimenpiteistä voi olla perusasetuksen 13 artiklan 4 kohtaa sovellettaessa hyödyllinen tuojille siltä osin kuin niiden tuomat tuotteet ovat peräisin viejiltä, joille kyseinen vapautus myönnetään.

F. KIRJAAMINEN

(18) Tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonti on perusasetuksen 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti määrättävä kirjattavaksi sen varmistamiseksi, että jos tutkimus johtaa päätelmiin siitä, että toimenpiteitä on kierretty, Vietnamista lähetettyjen rengaskirjamekanismien tuonnista voidaan kantaa takautuvasti asianmukainen polkumyyntitulli kyseisen tuonnin kirjaamisen aloittamispäivästä lukien.

G. MÄÄRÄAIKA

(19) Hyvän hallinnon varmistamiseksi olisi asetettava määräajat, joiden kuluessa asianomaiset osapuolet voivat:

- ilmoittautua komissiolle, esittää näkökantansa kirjallisesti sekä palauttaa täytetyt kyselylomakkeet tai toimittaa muita tutkimuksessa huomioon otettavia tietoja,

- esittää kirjallisen pyynnön saada tulla komission kuulemiksi.

(20) Huomiota pyydetään kiinnittämään siihen, että useimpien perusasetuksessa säädettyjen menettelyjä koskevien oikeuksien käyttö edellyttää osapuolen ilmoittautumista tämän asetuksen 3 artiklassa mainitussa määräajassa.

H. YHTEISTYÖSTÄ KIELTÄYTYMINEN

(21) Jos asianomainen osapuoli kieltäytyy antamasta tai ei muutoin toimita tarvittavia tietoja tässä asetuksessa asetetussa määräajassa tai jos se merkittävällä tavalla vaikeuttaa tutkimuksia, alustavat tai lopulliset päätelmät, riippumatta siitä, ovatko ne myönteisiä vai kielteisiä, voidaan tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti. Jos todetaan, että asianomainen osapuoli on toimittanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, näitä tietoja ei oteta huomioon ja niiden sijasta voidaan käyttää käytettävissä olevia tietoja. Perusasetuksen 18 artiklan säännösten soveltaminen voi johtaa siihen, että päätelmät ovat asianomaisen osapuolen kannalta vähemmän suotuisia kuin ne olisivat olleet, jos se olisi toiminut yhteistyössä tutkimuksessa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Pannaan vireille asetuksen (EY) N:o 384/96 13 artiklan 3 kohdan mukainen tutkimus sen määrittämiseksi, kierretäänkö asetuksella (EY) N:o 119/1997 käyttöön otettuja toimenpiteitä Vietnamista lähetetyllä, CN-koodiin ex 8305 10 00 (Taric-koodit 8305 10 00 11 ja 8305 10 00 21 ) kuuluvien rengaskirjamekanismien yhteisöön suuntautuvalla tuonnilla, riippumatta siitä, onko tuotteiden ilmoitettu olevan peräisin Vietnamista.

Tässä asetuksessa rengaskansiomekanismit koostuvat kahdesta suorakaiteen muotoisesta teräslevystä tai -langasta, joihin ainakin neljä teräslangasta tehtyä puolirengasta on kiinnitetty ja joita teräskuori pitää yhdessä. Ne voidaan avata joko vetämällä puolirenkaista tai rengaskirjamekanismiin kiinnitetyn pienen teräksisen laukaisumekanismin avulla.

2 artikla

Tulliviranomaiset velvoitetaan asetuksen (EY) N:o 384/96 13 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet tämän päätöksen 1 artiklassa yksilöidyn tuonnin kirjaamiseksi.

Tuonnin kirjaamisvelvollisuus päättyy yhdeksän kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

Komissio voi velvoittaa asetuksella tulliviranomaiset päättämään yhteisöön tuotavien tuotteiden kirjaamisen viejiltä, jotka ovat hakeneet vapautusta kirjaamisvelvoitteesta ja joiden osalta on todettu, että ne eivät kierrä polkumyyntitulleja.

3 artikla

1. Kyselylomakkeet on pyydettävä komissiolta 15 päivän kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2. Jotta asianomaisten osapuolten huomautukset voitaisiin ottaa huomioon tutkimuksessa, niiden on, jollei toisin ilmoiteta, ilmoittauduttava ottamalla yhteyttä komissioon, esitettävä näkökantansa kirjallisesti ja toimitettava täytetyt kyselylomakkeet tai muut tiedot 40 päivän kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3. Asianomaiset osapuolet voivat myös pyytää saada tulla komission kuulemiksi samassa 40 päivän määräajassa.

4. Kaikki asiaan liittyvät tiedot, kuulemispyynnöt tai kyselylomaketta koskevat pyynnöt sekä kiertämättömyystodistuksen myöntämistä koskevat hakemukset on toimitettava kirjallisesti (ei sähköisessä muodossa, ellei toisin mainita) ja nimellä, osoitteella, sähköpostiosoitteella, puhelinnumerolla, faksi- ja/tai teleksinumerolla varustettuina seuraavaan osoitteeseen: European Commission Directorate General for Trade

Directorate B

J-79 5/16 B - 1049 Brussels Faksi (32-2) 295 65 05 Teleksi COMEU B 21877

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä syyskuuta 2003.

Komission puolesta

Pascal Lamy

Komission jäsen

(1) EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2) EYVL L 305, 7.11.2002, s. 1.

(3) EYVL L 22, 24.1.1997, s. 1.

(4) EYVL L 250, 5.10.2000, s. 1.

Top