EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1710

Komission asetus (EY) N:o 1710/2003, annettu 26 päivänä syyskuuta 2003, viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinamekanismien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1623/2000 muuttamisesta

OJ L 243, 27.9.2003, p. 98–98 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 040 P. 80 - 80
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 040 P. 80 - 80
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 040 P. 80 - 80
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 040 P. 80 - 80
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 040 P. 80 - 80
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 040 P. 80 - 80
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 040 P. 80 - 80
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 040 P. 80 - 80
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 040 P. 80 - 80
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 049 P. 79 - 79
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 049 P. 79 - 79

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; Implisiittinen kumoaja 32008R0555

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1710/oj

32003R1710

Komission asetus (EY) N:o 1710/2003, annettu 26 päivänä syyskuuta 2003, viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinamekanismien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1623/2000 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 243 , 27/09/2003 s. 0098 - 0098


Komission asetus (EY) N:o 1710/2003,

annettu 26 päivänä syyskuuta 2003,

viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinamekanismien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1623/2000 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003(2), ja erityisesti sen 33 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission asetuksen (EY) N:o 1623/2000(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1411/2003(4), III osaston II luvussa säännellään viinien tislausta juotavaksi tarkoitetuksi alkoholiksi koskevan tukijärjestelmän soveltamista.

(2) Kyseisen luvun säännöksissä määritellään muiden muassa tislauksen toteuttamisjakso ja tislaussopimusten soveltamisalaan kuuluvan viinin määrä, joka voidaan tislata ennen päivää, jona lopullinen hyväksyntä annetaan. Edellisen viinivuoden aikana saadun kokemuksen perusteella tislausjaksoa ja viinin määrää on tarpeen muuttaa.

(3) Luvussa säädetään niin ikään sellaisen tuotantoa koskevan prosenttiosuuden määrittämisestä, jolla tuottajat voivat osallistua tällaiseen tislaukseen. Olisi määriteltävä viinivuotta 2003/2004 koskeva prosenttiosuus.

(4) Näin ollen asetus (EY) N:o 1623/2000 on syytä muuttaa.

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viinin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1623/2000 63 a artikla seuraavasti:

1) Korvataan 1 kohta seuraavasti:

"1. Asetuksen (EY) N:o 1493/1999 29 artiklassa tarkoitettu pöytäviinien ja pöytäviinien valmistukseen soveltuvien viinien tislaus otetaan käyttöön kunkin viinivuoden 1 päivän lokakuuta ja 31 päivän joulukuuta väliseksi ajaksi."

2) Korvataan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"Pöytäviinien ja pöytäviinin valmistukseen soveltuvien viinien määrä, josta kukin tuottaja voi tehdä sopimuksia, rajoitetaan prosenttiosuuteen, joka määritetään kyseisen tuottajan näiden viinien jonakin kolmesta edeltävästä viinivuodesta ilmoittamasta tuotannosta, kuluva viinivuosi mukaan luettuna, jos sitä koskeva ilmoitus on jo tehty. Tuottaja ei tietyn viinivuoden aikana voi muuttaa tämän prosenttiosuuden laskemiseksi valitsemaansa viitetuotantovuotta. Viinivuonna 2003/2004 kyseiseksi prosenttiosuudeksi vahvistetaan 25 prosenttia."

3) Korvataan 7 kohta seuraavasti:

"7. Poiketen siitä, mitä 5 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat hyväksyä sopimukset ennen 25 päivää tammikuuta enintään 40 prosenttia näihin sopimuksiin tai ilmoituksiin kirjatusta määrästä olevan määrän osalta."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä syyskuuta 2003.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1.

(2) EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1.

(3) EYVL L 194, 31.7.2000, s. 45.

(4) EUVL L 201, 8.8.2003, s. 12.

Top