EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1458

Komission asetus (EY) N:o 1458/2003, annettu 18 päivänä elokuuta 2003, tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sianliha-alalla

OJ L 208, 19.8.2003, p. 3–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 013 P. 480 - 488
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 013 P. 480 - 488
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 013 P. 480 - 488
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 013 P. 480 - 488
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 013 P. 480 - 488
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 013 P. 480 - 488
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 013 P. 480 - 488
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 013 P. 480 - 488
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 013 P. 480 - 488
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 016 P. 29 - 37
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 016 P. 29 - 37

No longer in force, Date of end of validity: 13/07/2007; Kumoaja 32007R0806 . Latest consolidated version: 01/07/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1458/oj

32003R1458

Komission asetus (EY) N:o 1458/2003, annettu 18 päivänä elokuuta 2003, tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sianliha-alalla

Virallinen lehti nro L 208 , 19/08/2003 s. 0003 - 0010


Komission asetus (EY) N:o 1458/2003,

annettu 18 päivänä elokuuta 2003,

tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sianliha-alalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sianliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2759/75(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1365/2000(2), ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan, 11 artiklan 1 kohdan ja 22 artiklan toisen kohdan,

ottaa huomioon luettelossa CXL olevien myönnytysten täytäntöönpanosta GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisesti käytyjen neuvottelujen päättymisen seurauksena 18 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1095/96(3), ja erityisesti sen 1 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sianliha-alalla 28 päivänä kesäkuuta 1995 annettua komission asetusta (EY) N:o 1486/95(4) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta(5). Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu asetus.

(2) Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen yhteydessä yhteisö neuvotteli useita sopimuksia ja erityisesti sopimuksen maataloudesta. Mainitussa sopimuksessa ohjataan muun muassa kolmansista maista tulevien tiettyjen sianliha-alan tuotteiden yhteisön markkinoille pääsyä. Tämän vuoksi olisi vahvistettava sianliha-alan tuontijärjestelmän soveltamista koskevat erityiset yksityiskohtaiset säännöt.

(3) Sopimuksessa vaaditaan vaihtelevien tuontimaksujen poistamista muuntamalla maataloustuotteiden tuontia rajoittavien toimenpiteiden kokonaisuus tulleiksi.

(4) Järjestelmän hallinta olisi varmistettava tuontitodistusten avulla. Maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusten järjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 9 päivänä kesäkuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000(6), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 325/2003(7), 8 artiklassa säädetystä poiketen olisi tämän vuoksi määriteltävä erityisesti hakemusten esittämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja seikat, jotka todistushakemuksista on ilmettävä. Lisäksi todistukset olisi annettava harkinta-ajan jälkeen ja soveltamalla tarvittaessa yhdenmukaista hyväksymisprosenttia. Toimijoiden hyväksi olisi säädettävä, että todistushakemus voidaan vetää pois hyväksymiskertoimen vahvistamisen jälkeen.

(5) Selkeyden vuoksi on tarkennettava, että kaiken kiintiössä tapahtuvan tuonnin yhteydessä on esitettävä tuontitodistus. Olisi vahvistettava kynnysmäärä, jonka avulla toimijat voivat vetää pois todistushakemuksensa yhtenäisen vähennysprosentin soveltamisen jälkeen.

(6) Euroopan unionin ja kolmansien maiden välisen kaupan helpottamiseksi sianliha-alan tuotteiden tuonti on tarpeen sallia ilman velvoitetta tuoda alkuperämaasta, joka on kuitenkin tilastollisista syistä mainittava tuontitodistuksen kohdassa 8.

(7) Tuonnin säännöllisyyden varmistamiseksi on tarpeen toisaalta määrittää tuontijärjestelmään kuuluvat tuotteet ja toisaalta jakaa tämän asetuksen liitteessä I säädetyt määrät 1 päivän heinäkuuta ja 30 päivän kesäkuuta väliselle kaudelle.

(8) Järjestelmän tehokkaan hallinnan varmistamiseksi olisi mainitussa järjestelmässä tuontitodistuksiin liittyväksi vakuudeksi vahvistettava 20 euroa 100 kilogrammaa kohden. Sianliha-alalla järjestelmään erottamattomasti liittyvä keinotteluriski johtaa siihen, että toimijoiden pääsy mainittuun järjestelmään riippuu täsmällisten edellytysten noudattamisesta.

(9) On suotavaa kiinnittää toimijoiden huomio siihen, että todistuksia voidaan käyttää ainoastaan sellaisten tuotteiden osalta, jotka säännönmukaisesti täyttävät kaikki yhteisössä voimassa olevat eläinlääkintäsäännökset.

(10) Tuontijärjestelmien asianmukaisen hallinnon varmistamiseksi komissio tarvitsee jäsenvaltioilta täsmälliset tiedot tosiasiallisesti tuoduista määristä. Selkeyden vuoksi on käytettävä yhdenmukaista mallia määriä koskevien tietojen ilmoittamiseksi jäsenvaltioiden ja komission välillä.

(11) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sianlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Avataan liitteessä I säädetyt vuotuiset tuontitariffikiintiöt liitteessä mainituille tuoteryhmille siinä säädetyin edellytyksin.

2 artikla

Tässä asetuksessa liitteessä I tarkoitettujen G2- ja G3-ryhmien kohdalla CN-koodeihin ex 0203 19 55 ja ex 0203 29 55 kuuluvina tuotteina pidetään:

- "luuttomina kyljysriveinä", kyljysrivejä ja kyljysrivien luuttomia paloja ilman filettä, kamaroineen ja nahanalaisine rasvoineen tai niitä ilman,

- "sisäfileenä" palaa, joka käsittää lihasten musculus major psoas ja musculus minor psoas lihan, kärkineen tai sitä ilman, käsiteltynä tai käsittelemättömänä.

3 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitetut kiintiöt on jaettava sovellettaviksi 25 prosentin määrinä kolmen kuukauden jaksoille 1 päivänä heinäkuuta, 1 päivänä lokakuuta, 1 päivänä tammikuuta ja 1 päivänä huhtikuuta.

4 artikla

Liitteessä I säädettyjä tariffikiintiöiden tuontitodistuksia säätelevät seuraavat säännökset:

a) tuontitodistuksen hakijan on oltava luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka hakemuksen tekohetkellä pystyy jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävällä tavalla osoittamaan harjoittaneensa sianliha-alan kauppaa kolmansien maiden kanssa vähintään viimeisten 12 kuukauden ajan; kuitenkaan lopulliselle kuluttajalle tuotteitaan myyvä vähittäismyyntilaitos tai ravintola ei saa hyötyä tästä järjestelmästä;

b) todistushakemuksessa saadaan mainita ainoastaan yksi tämän asetuksen liitteessä I määritellyistä ryhmänumeroista; se voi koskea useita eri CN-koodeihin kuuluvia ja samasta maasta peräisin olevia tuotteita; tällöin kaikki CN-koodit on merkittävä kohtaan 16 ja niiden kuvaukset kohtaan 15; G 2-ryhmän osalta todistushakemuksen on koskettava vähintään 20 tonnia ja enintään 10 prosenttia 3 artiklassa määritellyllä kaudella saatavissa olevasta määrästä; muiden ryhmien osalta todistushakemuksen on koskettava vähintään yhtä tonnia ja enintään 10 prosenttia 3 artiklassa määritellyllä kaudella saatavissa olevasta määrästä;

c) todistushakemuksen ja todistuksen kohdassa 8 on oltava maininta alkuperämaasta;

d) todistushakemuksen ja todistuksen kohdassa 20 on oltava jokin seuraavista maininnoista:

- Reglamento (CE) n° 1458/2003

- Forordning (EF) nr. 1458/2003

- Verordnung (EG) Nr. 1458/2003

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1458/2003

- Regulation (EC) No 1458/2003

- Règlement (CE) n° 1458/2003

- Regolamento (CE) n. 1458/2003

- Verordening (EG) nr. 1458/2003

- Regulamento (CE) n.o 1458/2003

- Asetus (EY) N:o 1458/2003

- Förordning (EG) nr 1458/2003

e) todistuksen kohdassa 24 on oltava jokin seuraavista maininnoista:

tulliksi vahvistettu ... seuraavan mukaisesti:

- Reglamento (CE) n° 1458/2003

- Forordning (EF) nr. 1458/2003

- Verordnung (EG) Nr. 1458/2003

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1458/2003

- Regulation (EC) No 1458/2003

- Règlement (CE) n° 1458/2003

- Regolamento (CE) n. 1458/2003

- Verordening (EG) nr. 1458/2003

- Regulamento (CE) n.o 1458/2003

- Asetus (EY) N:o 1458/2003

- Förordning (EG) nr 1458/2003.

5 artikla

1. Todistushakemus voidaan tehdä ainoastaan kunkin 3 artiklassa määriteltyä kautta edeltävän kuukauden seitsemän ensimmäisen päivän aikana.

2. Todistushakemus hyväksytään ainoastaan, jos hakija ilmoittaa kirjallisesti, ettei hän ole tehnyt ja sitoutuu olemaan tekemättä kyseiselle jaksolle toista liitteessä I säädettyjä saman ryhmän tuotteita koskevaa hakemusta hakemuksen vastaanottaneessa jäsenvaltiossa tai jossakin muussa jäsenvaltiossa.

Jos hakija tekee useamman hakemuksen liitteessä I säädetyistä saman ryhmän tuotteista, mitään näistä hakemuksista ei voida hyväksyä. Kukin hakija voi kuitenkin esittää useita tuontitodistushakemuksia liitteessä I säädettyjen saman ryhmän tuotteiden osalta, jos nämä tuotteet ovat peräisin useista eri maista.

3. Hakemukset, joista kukin koskee yhtä ainoaa alkuperämaata, on tehtävä samanaikaisesti jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. Niitä pidetään 4 artiklan b alakohdassa tarkoitetun enimmäismäärän osalta ja tämän artiklan 2 kohdan toiseen alakohtaan sisältyvän säännön mukaisesti yhtenä hakemuksena.

4. Kaikkia liitteessä I esitettyjä tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten yhteydessä on asetettava vakuus, joka on 20 euroa 100 kilogrammaa kohden.

5. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi hakemusten jättökauden päättymistä seuraavana kolmantena työpäivänä kyseisten ryhmien kunkin tuotteen osalta tehdyt hakemukset. Tiedonannossa on oltava luettelo hakijoista ja yhteenveto haetuista määristä.

Kaikki tiedonannot, mukaan lukien "tyhjät ilmoitukset", on tehtävä teleksillä tai telekopiolla määrättynä työpäivänä liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti, jos yhtään hakemusta ei ole tehty tai jos hakemuksia on tehty liitteissä II ja III esitettyjen mallien mukaisesti.

6. Komissio päättää mahdollisimman pian siitä, missä määrin 4 artiklassa tarkoitetut hakemukset voidaan hyväksyä.

Jos määrät, joille todistuksia on haettu, ylittävät saatavissa olevat määrät, komissio vahvistaa haettujen määrien yhdenmukaisen hyväksymisprosentin. Jos tämä prosentti on pienempi kuin 5 prosenttia, komissio voi jättää hyväksymättä hakemuksia; siten vakuudet vapautetaan välittömästi.

7. Toimija voi peruuttaa todistushakemuksensa kymmenen työpäivän aikana sen jälkeen, kun yhtenäinen hyväksymisprosentti on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, jos tämän prosentin soveltaminen johtaa alle 20 tonnin määrän vahvistamiseen G 2-ryhmän osalta ja alle yhden tonnin määrän vahvistamiseen muiden ryhmien osalta. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tästä komissiolle todistushakemuksen pois vetämistä seuraavien viiden päivän aikana ja vapautettava vakuus välittömästi.

8. Komissio määrittää käyttämättä olevan määrän, joka lisätään 1 artiklassa tarkoitettuun kauteen sisältyvän seuraavan jakson aikana käytettävissä olevaan määrään.

9. Todistukset annetaan mahdollisimman pian komission päätöksenteon jälkeen.

10. Todistuksia voidaan käyttää ainoastaan sellaisten tuotteiden osalta, jotka säännönmukaisesti täyttävät kaikki yhteisössä voimassa olevat eläinlääkintäsäännökset.

11. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ennen määriteltyä vuosijaksoa, 1 päivästä heinäkuuta 30 päivään kesäkuuta, seuraavan neljännen kuukauden loppua tämän asetuksen mukaisten tuotteiden tosiasialliset tuontimäärät kyseisellä jaksolla.

Kaikki tiedonannot mukaan lukien ilmoitukset siitä, ettei tuontia ole tapahtunut on tehtävä liitteessä IV olevan mallin mukaan.

6 artikla

1. Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 23 artiklan 2 kohdan mukaan tuontitodistusten voimassaoloaika on 150 päivää niiden tosiasiallisesta antamisesta.

Todistusten voimassaoloaika ei kuitenkaan voi ylittää antovuoden 30 päivää kesäkuuta.

2. Tämän asetuksen mukaan annetut tuontitodistukset eivät ole siirtokelpoisia.

7 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 säännöksiä sovelletaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen säännösten soveltamista.

Poiketen kuitenkin siitä, mitä mainitun asetuksen 8 artiklan 4 kohdassa säädetään, tämän asetuksen mukaisesti tuotu määrä ei saa olla suurempi kuin tuontitodistuksen kohdissa 17 ja 18 ilmoitettu määrä. Mainitun todistuksen kohtaan 19 merkitään tästä syystä luku "0".

8 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 1486/95.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä VI olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

9 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä elokuuta 2003.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 282, 1.11.1975, s. 1.

(2) EYVL L 156, 29.6.2000, s. 5.

(3) EYVL L 146, 20.6.1996, s. 1.

(4) EYVL L 145, 29.6.1995, s. 58.

(5) Ks. liite V.

(6) EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1.

(7) EUVL L 47, 21.2.2003, s. 21.

LIITE I

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

>PIC FILE= "L_2003208FI.000702.TIF">

LIITE III

>PIC FILE= "L_2003208FI.000802.TIF">

LIITE IV

>PIC FILE= "L_2003208FI.000902.TIF">

LIITE V

Kumottu asetus ja sen muutokset

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE VI

Vastaavuustaulukko

>TAULUKON PAIKKA>

Top