Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1102

Komission asetus (EY) N:o 1102/2003, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2003, tiettyjen säilykkeiden valmistukseen käytettävien oliiviöljyjen tuotantotuen vahvistamisesta

OJ L 157, 26.6.2003, p. 34–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1102/oj

32003R1102

Komission asetus (EY) N:o 1102/2003, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2003, tiettyjen säilykkeiden valmistukseen käytettävien oliiviöljyjen tuotantotuen vahvistamisesta

Virallinen lehti nro L 157 , 26/06/2003 s. 0034 - 0034


Komission asetus (EY) N:o 1102/2003,

annettu 25 päivänä kesäkuuta 2003,

tiettyjen säilykkeiden valmistukseen käytettävien oliiviöljyjen tuotantotuen vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rasva-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 22 päivänä syyskuuta 1966 annetun neuvoston asetuksen N:o 136/66/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1513/2001(2), ja erityisesti sen 20 a artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen N:o 136/66/ETY 20 a artiklassa säädetään tuotantotuen myöntämisestä tiettyjen säilykkeiden valmistukseen käytettävälle oliiviöljylle. Kyseisen artiklan 6 kohdan mukaan komissio vahvistaa tuen joka toinen kuukausi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisen artiklan 3 kohdan soveltamista.

(2) Edellä mainitun asetuksen 20 a artiklan 2 kohdan mukaan tuki vahvistetaan maailmanmarkkinoiden ja yhteisön markkinoiden hintojen välisen eron perusteella, ottaen huomioon alanimikkeeseen CN 1509 90 00 kuuluvaan oliiviöljyyn viitekauden aikana sovellettava tuontimaksu sekä kyseisten oliiviöljyjen osalta viitekauden aikana voimassa olevat tekijät, jotka otetaan huomioon vientitukea vahvistettaessa. On aiheellista pitää viitekautena tuotantotuen voimassaolokauden alkua edeltävää kahden kuukauden aikaa.

(3) Edellä mainittujen perusteiden soveltamisesta seuraa, että tuki olisi vahvistettava jäljempänä esitetyllä tavalla,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Vuoden 2003 heinäkuuta ja elokuuta N:o 136/66/ETY 20 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettu tuotantotuki on 44,00 euroa/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä kesäkuuta 2003.

Komission puolesta

J. M. Silva Rodríguez

Maatalouden pääjohtaja

(1) EYVL 172, 30.9.1966, s. 3025/66.

(2) EYVL L 201, 26.7.2001, s. 4.

Top