EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1059

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS)

OJ L 154, 21.6.2003, p. 1–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 196 - 238
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 196 - 238
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 196 - 238
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 196 - 238
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 196 - 238
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 196 - 238
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 196 - 238
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 196 - 238
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 196 - 238
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 001 P. 101 - 143
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 001 P. 101 - 143
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 001 P. 3 - 43

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1059/oj

32003R1059

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS)

Virallinen lehti nro L 154 , 21/06/2003 s. 0001 - 0041


Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1059/2003,

annettu 26 päivänä toukokuuta 2003,

yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 285 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon(3),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(4),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Tilastojen käyttäjät pitävät yhdenmukaistamista yhä tärkeämpänä, jotta käytettävissä olisi vertailukelpoisia tietoja koko Euroopan unionista. Sisämarkkinoiden toimivuus edellyttää tilastollisten normien asettamista kansallisen ja yhteisön tason tilastotietojen keruulle, toimittamiselle ja julkaisemiselle, jotta yhtenäismarkkinoiden kaikille toimijoille voidaan tarjota vertailukelpoisia tilastotietoja. Tässä yhteydessä luokitukset toimivat tärkeinä välineinä vertailukelpoisten tilastotietojen keruussa, laatimisessa ja levittämisessä.

(2) Aluetilastot ovat Euroopan tilastojärjestelmän perusta. Niitä käytetään moniin eri tarkoituksiin. Euroopan aluetilastojen keruu, laatiminen ja levittäminen ovat usean vuoden ajan perustuneet yhteiseen alueluokitukseen, niin kutsuttuun "tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöön", jäljempänä "NUTS". Nyt on aiheellista vahvistaa tälle alueluokitukselle oikeudelliset puitteet ja laatia selkeät säännöt luokituksen tuleville muutoksille. NUTS-luokituksen ei pitäisi estää käyttämästä muita alajaotteluja ja luokitteluja.

(3) Näin ollen kaikissa jäsenvaltioiden komissiolle toimittamissa tilastoissa, jotka on jaoteltu alueellisten yksiköiden mukaan, olisi käytettävä soveltuvin osin NUTS-luokitusta.

(4) Komission olisi käytettävä soveltuvin osin tietojen analysoinnin ja levittämisen yhteydessä NUTS-luokitusta kaikissa alueellisten yksiköiden mukaan luokitelluissa tilastoissa.

(5) Aluetilastoja varten tarvitaan näiden tilastojen kansallisen ja Euroopan tason käyttötarkoituksen mukaan määräytyviä eri tasoja. Euroopan alueellinen NUTS-luokitus on syytä jakaa vähintään kolmeen hierarkiatasoon. Jäsenvaltioilla voi olla harkintansa mukaan useampia NUTS-tasoja.

(6) NUTS-tasoon 3 kuuluvien alueiden tämänhetkistä koostumusta koskevat tiedot ovat välttämättömiä NUTS-luokituksen asianmukaisen hallinnoinnin kannalta, joten nämä tiedot olisi toimitettava säännöllisesti komissiolle.

(7) Alueiden määrittelemiseen tarvitaan objektiivisia perusteita puolueettomuuden varmistamiseksi, kun aluetilastoja laaditaan ja käytetään.

(8) Aluetilastojen käyttäjät odottavat nimikkeistöltä vakautta. NUTS-luokitusta ei tämän vuoksi saisi muuttaa liian usein. Asetus takaa entistä pidempään muuttumattomina säilyvät säännöt.

(9) Alueellisten tilastotietojen vertailukelpoisuus edellyttää, että alueiden väestömäärät ovat vertailukelpoisia. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi NUTS-luokituksen muutoksilla olisi pyrittävä saamaan alueellinen rakenne väestömäärän osalta homogeenisemmaksi.

(10) Myös poliittinen, hallinnollinen ja institutionaalinen tilanne on otettava huomioon. Muiden kuin hallinnollisten yksikköjen on kuvastettava taloudellisia, yhteiskunnallisia, historiallisia, kulttuurisia, maantieteellisiä tai ympäristöolosuhteita.

(11) Luokituksen perustana olevan käsitteen "väestö" määritelmä olisi mainittava.

(12) NUTS-luokitus koskee ainoastaan jäsenvaltioiden talousaluetta eikä kata kokonaan sitä aluetta, johon Euroopan yhteisön perustamissopimusta sovelletaan. Tämän takia sen käyttöä yhteisön tarkoituksiin on arvioitava tapauskohtaisesti. Kunkin maan talousalue, sellaisena kuin se on määritelty komission päätöksessä 91/450/ETY(5), käsittää myös sen ulkopuolella sijaitsevat alueet eli talousalueen osat, joiden ei voida katsoa kuuluvan tiettyyn alueeseen (kansallinen ilmatila, aluevedet ja mannerjalusta, erillisalueet, etenkin suurlähetystöt, konsulaatit ja sotilastukikohdat, sekä kansainvälisillä vesillä ja mannerjalustan ulkopuolella sijaitsevat öljy- ja maakaasuesiintymät jne., joita paikan päällä sijaitsevat yksiköt hyödyntävät). NUTS-luokituksessa on oltava mahdollisuus esittää myös näitä talousalueen ulkopuolella sijaitsevia alueita koskevia tilastoja.

(13) NUTS-luokitukseen tehtävistä muutoksista on neuvoteltava tiiviisti jäsenvaltioiden kanssa.

(14) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa suunnitellun toiminnan tavoitetta, joka on aluetilastojen yhdenmukaistaminen, vaan se voidaan tämän vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Kyseisessä artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(15) Tällä asetuksella perustettavan NUTS-luokituksen on määrä korvata "tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistö (NUTS)", jonka Euroopan yhteisöjen tilastotoimisto on tähän mennessä laatinut yhteistyössä kansallisten tilastolaitosten kanssa. Kaikkia yhteisön asiakirjoissa olevia viittauksia "tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöön (NUTS)" olisi tämän vuoksi vastedes pidettävä viittauksina tällä asetuksella perustettavaan NUTS-luokitukseen.

(16) Yhteisön tilastoista 17 päivänä helmikuuta 1997 annettu neuvoston asetus (EY) 322/97(6) on viitekehys tämän asetuksen säännöksille.

(17) Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(7) mukaisesti.

(18) Neuvoston päätöksellä 89/382/ETY, Euratom(8) perustettua Euroopan yhteisöjen tilasto-ohjelmakomiteaa on kuultu mainitun päätöksen 3 artiklan mukaisesti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Sisältö

1. Tällä asetuksella on tarkoitus perustaa yhteinen tilastollinen alueyksiköiden luokitus, jäljempänä "NUTS", jotta yhteisössä voidaan kerätä, laatia ja levittää yhdenmukaisia alueellisia tilastotietoja.

2. Liitteessä I oleva NUTS-luokitus korvaa "tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön (NUTS)", jonka Euroopan yhteisöjen tilastotoimisto on laatinut yhteistyössä jäsenvaltioiden kansallisten tilastolaitosten kanssa.

2 artikla

Rakenne

1. NUTS-luokituksessa jäsenvaltioiden talousalue, sellaisena kuin se määritellään päätöksessä 91/450/ETY, jaetaan alueellisiksi yksiköiksi. Siinä kullakin alueellisella yksiköllä on oma koodi ja oma nimi.

2. NUTS-luokitus on hierarkkinen. Siinä kukin jäsenvaltio jaetaan NUTS-tason 1 alueellisiin yksiköihin, joista kukin jaetaan puolestaan NUTS-tason 2 alueellisiin yksiköihin, jotka puolestaan jaetaan edelleen NUTS-tason 3 alueellisiin yksiköihin.

3. Tietty alueellinen yksikkö voidaan kuitenkin luokitella useille NUTS-tasoille.

4. Saman jäsenvaltion kahdella eri alueellisella yksiköllä ei voi samalla NUTS-tasolla olla samaa nimeä. Jos eri jäsenvaltioissa sijaitsevilla kahdella eri alueellisella yksiköllä on sama nimi, alueellisen yksikön nimeen lisätään maatunniste.

5. Kussakin jäsenvaltiossa voi olla yksityiskohtaisempia hierarkkisia tasoja, jotka jakavat edelleen NUTS-tason 3 ja joista päättää kyseinen jäsenvaltio. Komissio toimittaa jäsenvaltioita kuultuaan kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle tiedonannon siitä, olisiko asianmukaista määritellä Euroopan laajuisia sääntöjä yksityiskohtaisempia NUTS-luokittelutasoja varten.

3 artikla

Luokitteluperusteet

1. Jäsenvaltioiden nykyisiä hallinnollisia yksiköitä on käytettävä ensimmäisenä alueellisten yksiköiden määrittelyperusteena.

Tässä yhteydessä "hallinnollisella yksiköllä" tarkoitetaan sellaisen hallintoviranomaisen toimivaltaan kuuluvaa maantieteellistä aluetta, jolla on valtuudet tehdä kyseistä aluetta koskevia hallinnollisia ja poliittisia päätöksiä jäsenvaltion oikeudellisissa ja institutionaalisissa puitteissa.

2. Määriteltäessä NUTS-tasoa, johon jäsenvaltion tietty hallinnollisten yksiköiden luokka kuuluu, jäsenvaltion hallinnollisten yksiköiden luokan keskimääräisen väestömäärän on oltava seuraavan taulukon mukainen:

>TAULUKON PAIKKA>

Jos koko jäsenvaltion väestömäärä on pienempi kuin tietyn NUTS-tason mukainen vähimmäismäärä, koko jäsenvaltiota pidetään tämän NUTS-tason alueellisena yksikkönä.

3. Tässä asetuksessa alueellisen yksikön väestöllä tarkoitetaan niitä henkilöitä, joiden tavanomainen asuinpaikka on kyseisellä alueella.

4. Nykyiset NUTS-luokituksen hallinnolliset yksiköt luetellaan liitteessä II. Liitteen II muutoksista päätetään 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

5. Jos jäsenvaltiossa ei ole tietylle NUTS-tasolle edellä 2 kohdassa tarkoitettujen rajojen perusteella luokiteltaviksi soveltuvia hallinnollisia yksiköitä, NUTS-taso muodostetaan nykyisistä yksiköistä yhdistämällä sopiva määrä vierekkäin olevia pienempiä hallinnollisia yksiköitä. Yhdistämisessä otetaan huomioon asiaankuuluvia tekijöitä kuten maantieteelliset, sosioekonomiset, historiaan, kulttuuriin tai ympäristöön liittyvät olosuhteet.

Yhdistettyjä yksiköitä kutsutaan jäljempänä "muiksi kuin hallinnollisiksi yksiköiksi". Tietyn jäsenvaltion muiden kuin hallinnollisten yksiköiden koon tietyllä NUTS-tasolla on sijoituttava 2 kohdassa tarkoitettuihin väestömäärien rajoihin.

Edellä 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun sääntelymenettelyn mukaisesti yksittäisten muiden kuin hallinnollisten yksiköiden koko voi kuitenkin poiketa näistä rajoista erityisten maantieteellisten, sosioekonomisten, historiaan, kulttuuriin tai ympäristöön liittyvien olosuhteiden vuoksi varsinkin saarilla ja syrjäisimmillä alueilla.

4 artikla

NUTS-luokituksen osatekijät

1. Kuuden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta komissio julkaisee kuhunkin NUTS-tason 3 alueelliseen yksikköön kuuluvat liitteen III mukaiset pienemmät hallinnolliset yksiköt jäsenvaltioiden komissiolle antamien ilmoitusten mukaisina.

Liitteen III muutoksista päätetään 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

2. Kunkin vuoden ensimmäisten kuuden kuukauden kuluessa jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle sen pyytämässä sähköisessä muodossa kaikki sellaiset osatekijöiden muutokset edelliseltä vuodelta, jotka saattavat vaikuttaa NUTS-tason 3 rajoihin.

5 artikla

NUTS-luokituksen muutokset

1. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi:

a) hallinnollisten yksiköiden muutokset, jotka voivat vaikuttaa liitteen I tai liitteiden II ja III sisällön mukaiseen NUTS-luokitukseen;

b) muut kansallisen tason muutokset, jotka voivat vaikuttaa NUTS-luokitukseen 3 artiklassa säädettyjen luokitteluperusteiden mukaisesti.

2. Liitteen III mukaisia NUTS-tason 3 alueiden rajojen muutoksia, jotka johtuvat hallinnollisten yksiköiden muutoksista,

a) ei pidetä NUTS-luokituksen muutoksina, jos niistä aiheutuva väestömäärän siirtymä on korkeintaan yksi prosentti kyseisten NUTS-tason 3 alueellisten yksiköiden väestömäärästä;

b) on pidettävä tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti NUTS-luokituksen muutoksina, jos niistä aiheutuva väestömäärän siirtymä on yli yhden prosentin kyseisten NUTS-tason 3 alueellisten yksiköiden väestömäärästä.

3. Edellä 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltion muiden kuin hallinnollisten yksiköiden NUTS-luokitusta voidaan muuttaa, jos muutos pienentää kyseisellä NUTS-tasolla EU:n kaikkien alueellisten yksiköiden väestömääräisen koon keskihajontaa.

4. NUTS-luokitukseen tehtävistä muutoksista päätetään kalenterivuoden jälkipuoliskolla 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen enintään joka kolmas vuosi ja muutokset tehdään 3 artiklan mukaisin perustein. Jos jonkin jäsenvaltion asianomaista hallinnollista rakennetta kuitenkin uudistetaan huomattavasti, NUTS-luokitusta voidaan muuttaa useamminkin kuin kolmen vuoden välein.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut komission täytäntöönpanotoimenpiteet tulevat voimaan siltä osin kuin on kyse tietojen toimittamisesta komissiolle 1 päivänä tammikuuta toisena vuonna sen jälkeen, kun ne on hyväksytty.

5. Kun NUTS-luokitusta muutetaan, kyseisen jäsenvaltion on toimitettava komissiolle aikasarjat uutta alueellista jaottelua varten jo toimitettujen tietojen tilalle. Luettelo aikasarjoista ja niiden pituuksista määritellään 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen ottaen huomioon niiden toimittamisen toteutettavuus. Nämä aikasarjat on tuotettava kahden vuoden kuluessa NUTS-luokituksen muuttamisesta.

6 artikla

Hallinto

Komissio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet NUTS-luokituksen johdonmukaisen hallinnoinnin varmistamiseksi. Näitä toimenpiteitä voivat olla erityisesti:

a) NUTS-luokitusta koskevien selitysten laatiminen ja tarkistaminen;

b) niiden ongelmien tutkiminen, jotka liittyvät NUTS-luokituksen täytäntöönpanoon jäsenvaltioiden alueellisia yksiköitä koskevissa luokituksissa.

7 artikla

Menettely

1. Komissiota avustaa päätöksen 89/382/ETY, Euratom 1 artiklalla perustettu tilasto-ohjelmakomitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä, ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

8 artikla

Kertomus

Kolme vuotta tämän asetuksen voimaantulosta komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen sen täytäntöönpanosta.

9 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä toukokuuta 2003.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

P. Cox

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. Drys

(1) EYVL C 180 E, 26.6.2001, s. 108.

(2) EYVL C 260, 17.9.2001, s. 57.

(3) EYVL C 107, 3.5.2002, s. 54.

(4) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 24. lokakuuta 2001 (EYVL C 112 E, 9.5.2002, s. 146), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 9. joulukuuta 2002 (EUVL C 32 E, 11.2.2003, s. 26), ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 8. huhtikuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(5) EYVL L 240, 29.8.1991, s. 36.

(6) EYVL L 52, 22.2.1997, s. 1.

(7) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8) EYVL L 181, 28.6.1989, s. 47.

LIITE I

NUTS-luokitus (koodi - nimi)

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

Nykyiset hallinnolliset yksiköt

NUTS-taso 1: Belgiassa "gewesten/régions", Saksassa "Länder", Portugalissa "Continente", Região dos Açores ja Região da Madeira ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa Scotland, Wales, Northern Ireland sekä Government Office Regions of England.

NUTS-taso 2: Belgiassa "provincies/provinces", Saksassa "Regierungsbezirke", Kreikassa "periferies", Espanjassa "comunidades y ciudades autonomas", Ranskassa "régions", Irlannissa "regions", Italiassa "regioni", Alankomaissa "provincies" ja Itävallassa "Länder".

NUTS-taso 3: Belgiassa "arrondissementen/arrondissements", Tanskassa "Amtskommuner", Saksassa "Kreise/kreisfreie Städte", Kreikassa: "nomoi", Espanjassa "provincias", Ranskassa "départements", Irlannissa "regional authority regions", Italiassa "provincie", Ruotsissa "län" ja Suomessa "maakunnat/landskapen".

LIITE III

Pienemmät hallinnolliset yksiköt

Belgiassa "gemeenten/communes", Tanskassa "kommuner", Saksassa "Gemeinden", Kreikassa "demoi/koinotites", Espanjassa "municipios", Ranskassa "communes", Irlannissa "counties" tai "county boroughs", Italiassa "comuni", Luxemburgissa "communes", Alankomaissa "gemeenten", Itävallassa "Gemeinden", Portugalissa "freguesias", Suomessa "kunnat/kommuner", Ruotsissa "kommuner" ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa "wards".

Top