Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1044

Komission asetus (EY) N:o 1044/2003, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003, asetusten (EY) N:o 451/2000 ja (EY) N:o 1490/2002 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 151, 19.6.2003, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1044/oj

32003R1044

Komission asetus (EY) N:o 1044/2003, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003, asetusten (EY) N:o 451/2000 ja (EY) N:o 1490/2002 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 151 , 19/06/2003 s. 0032 - 0033


Komission asetus (EY) N:o 1044/2003,

annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003,

asetusten (EY) N:o 451/2000 ja (EY) N:o 1490/2002 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2003/31/EY(2), ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission asetuksessa (ETY) N:o 3600/92(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2266/2000(4), komission asetuksessa (EY) N:o 451/2000(5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1490/2002(6), ja asetuksessa (EY) N:o 1490/2002 vahvistetaan direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman ensimmäisen, toisen ja kolmannen vaiheen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Tämä ohjelma on yhä käynnissä.

(2) Ensimmäisestä vaiheesta saatu kokemus on osoittanut, että jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä on tarpeen tiivistää nopean ja johdonmukaisen päätöksenteon varmistamiseksi. Kolmatta vaihetta koskevissa säännöksissä säädetään jäsenvaltioille suoritettavista maksuista, joilla katetaan näiden työ esittelevänä jäsenvaltiona ja tähän vaiheeseen liittyvät muut toimet, kyseisten jäsenvaltioiden työn asiamukaisen rahoituksen varmistamiseksi. Johdonmukaisuuden vuoksi myös asetuksessa (EY) N:o 451/2000 olisi säädettävä tällaisista maksuista toisessa vaiheessa.

(3) Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen voi arviointeja laatiessaan kuulla myös asiantuntijoita. On tarpeen varmistaa asianmukainen rahoitus jäsenvaltioille tällaisia kuulemisia järjestettäessä.

(4) Asetukset (EY) N:o 451/2000 ja (EY) N:o 1490/2002 olisi näin ollen muutettava vastaavasti.

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 451/2000 muuttaminen

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 451/2000 12 artikla seuraavasti:

1) Korvataan 1 kohta seuraavasti:

"1. Jäsenvaltioiden on perustettava järjestelmä, joka velvoittaa ilmoittajat maksamaan maksun ilmoitusten ja asiakirja-aineiston hallinnollisesta käsittelystä ja arvioinnista."

2) Muutetaan 2 kohta seuraavasti:

a) korvataan a alakohta seuraavasti:

"a) vaadittava maksu jokaisesta ilmoituksesta ja jätetystä asiakirja-aineistosta;"

b) korvataan c alakohta seuraavasti:

"c) varmistettava, että maksu saadaan kunkin jäsenvaltion liitteessä VI luetellun elimen antamien ohjeiden mukaan ja että maksuista saadut tulot käytetään yksinomaan rahoittamaan esittelevälle jäsenvaltiolle sille osoitetun ilmoituksen ja asiakirja-aineiston arvioinnista ja hallinnollisesta käsittelystä tosiasiallisesti aiheutuvat kustannukset tai 7 ja 8 artiklassa tarkoitetut jäsenvaltioiden yleiset toimet;"

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1490/2002 muuttaminen

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1490/2002 17 artiklan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:

"c) varmistettava, että maksu saadaan kunkin jäsenvaltion liitteessä IV luetellun elimen antamien ohjeiden mukaan ja että maksuista saadut tulot käytetään yksinomaan rahoittamaan esittelevälle jäsenvaltiolle sille osoitetun asiakirja-aineiston arvioinnista ja hallinnollisesta käsittelystä tosiasiallisesti aiheutuvat kustannukset tai 9, 10 ja 11 artiklassa tarkoitetut jäsenvaltioiden yleiset toimet;"

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä kesäkuuta 2003.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EUVL L 101, 23.4.2003, s. 3.

(3) EYVL L 366, 15.12.1992, s. 10.

(4) EYVL L 259, 13.10.2000, s. 27.

(5) EYVL L 55, 29.2.2000, s. 25.

(6) EYVL L 224, 21.8.2002, s. 23.

Top