EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0335

Komission asetus (EY) N:o 335/2003, annettu 21 päivänä helmikuuta 2003, tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1251/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2316/1999 muuttamisesta

OJ L 49, 22.2.2003, p. 3–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 250 - 252
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 250 - 252
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 250 - 252
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 250 - 252
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 250 - 252
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 250 - 252
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 250 - 252
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 250 - 252
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 250 - 252

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/335/oj

32003R0335

Komission asetus (EY) N:o 335/2003, annettu 21 päivänä helmikuuta 2003, tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1251/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2316/1999 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 049 , 22/02/2003 s. 0003 - 0005


Komission asetus (EY) N:o 335/2003,

annettu 21 päivänä helmikuuta 2003,

tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1251/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2316/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1251/1999(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1038/2001(2), ja erityisesti sen 9 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 2316/1999(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 327/2002(4), vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1251/1999 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt tiettyjen peltokasvien pinta-alatukien myöntämisedellytysten osalta ja määritellään kesannointia koskevat edellytykset.

(2) Nykyisin peltokasvien viljelyssä olevien maiden käyttötarkoituksen muuttamisesta laajaperäiseen karjankasvatukseen Portugalissa 26 päivänä huhtikuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1017/94(5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2582/2001(6), mukaisia hakemuksia on jätetty 29575 hehtaarin käyttötarkoituksen muuttamiseksi. Perusalaa olisi sen vuoksi mukautettava.

(3) Belgiassa jätettyjen hakemusten vuoksi perusalat on syytä vahvistaa kyseisen jäsenvaltion aluejakosuunnitelman perusteella.

(4) Jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet vuonna 2002 kylvettyjen hamppulajikkeiden tetrahydrokannabinolipitoisuuden analyysin tulokset. Nämä tulokset on otettava huomioon laadittaessa luetteloa lajikkeista, joille voidaan myöntää pinta-alatukea tulevina markkinointivuosina, sekä tilapäisesti markkinointivuonna 2003/2004 tukeen oikeutetuista hamppulajikkeista, joille on tehtävä lisäanalyysejä tämän markkinointivuoden kuluessa.

(5) Tämän vuoksi on syytä muuttaa asetus (EY) N:o 2316/1999.

(6) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2316/1999 seuraavasti:

1) Korvataan liitteessä VI olevat Belgiaa ja Portugalia koskevat tiedot tämän asetuksen liitteessä I olevilla tiedoilla.

2) Korvataan liite XII tämän asetuksen liitteellä II.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan markkinointivuodesta 2003-2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä helmikuuta 2003.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 1.

(2) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 16.

(3) EYVL L 280, 30.10.1999, s. 43.

(4) EYVL L 51, 22.2.2002, s. 14.

(5) EYVL L 112, 3.5.1994, s. 2.

(6) EYVL L 345, 29.12.2001, s. 5.

LIITE I

"LIITE VI

>TAULUKON PAIKKA>"

LIITE II

"LIITE XII

(7 a artiklan 1 kohta)

Tukijärjestelmään kuuluvat kuiduntuotantoon tarkoitetut pellava- ja hamppulajikkeet

1. Kuiduntuotantoon tarkoitetut pellavalajikkeet

Adélie

Agatha

Angelin

Argos

Ariane

Aurore

Belinka

Caesar Augustus

Diane

Diva

Electra

Elise

Escalina

Evelin

Exel

Hermes

Ilona

Laura

Liflax

Liviola

Marina

Marylin

Nike

Opaline

Rosalin

Venus

Veralin

Viking

Viola

2a. Kuiduntuotantoon tarkoitetut hamppulajikkeet

Carmagnola

Beniko

Chamaeleon

Cs

Delta-Ilosa

Dioica 88

Epsilon 68

Fedora 17

Felina 32

Felina 34 - Félina 34

Ferimon- Férimon

Fibranova

Fibrimon 24

Futura 75

Juso 14

Red Petiole

Santhica 23

Uso 31

2b. Markkinointivuonna 2003/2004 sallitut kuiduntuotantoon tarkoitetut hamppulajikkeet

Delta 405

Bialobrzeskie

Fasamo

Fedora 19

Fédrina 74

Fibrimon 56

Futura

Santhica 27"

Top