EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0058

Neuvoston asetus (EY) N:o 58/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2002, tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta

OJ L 11, 16.1.2003, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 004 P. 235 - 242
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 004 P. 235 - 242
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 004 P. 235 - 242
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 004 P. 235 - 242
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 004 P. 235 - 242
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 004 P. 235 - 242
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 004 P. 235 - 242
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 004 P. 235 - 242
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 004 P. 235 - 242
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 008 P. 256 - 263
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 008 P. 256 - 263
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016 P. 83 - 90

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/58/oj

32003R0058

Neuvoston asetus (EY) N:o 58/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2002, tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta

Virallinen lehti nro L 011 , 16/01/2003 s. 0001 - 0008


Neuvoston asetus (EY) N:o 58/2003,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2002,

tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 308 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon(3),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Perustamissopimuksen 3 artiklassa määrättyjen toimien perusteella on luotu yhä enemmän ohjelmia eri aloilla erilaisille edunsaajaryhmille. Komission tehtävänä on tavallisesti toteuttaa näiden ohjelmien, jäljempänä "yhteisön ohjelmat", täytäntöönpanotoimenpiteet.

(2) Kyseisten yhteisön ohjelmien täytäntöönpano rahoitetaan ainakin osittain Euroopan unionin yleiseen talousarvioon otetuista määrärahoista.

(3) Perustamissopimuksen 274 artiklan mukaisesti komissio vastaa talousarvion toteuttamisesta.

(4) Voidakseen kantaa täysin vastuunsa kansalaisia kohtaan komission on keskityttävä ensisijaisesti institutionaalisiin tehtäviinsä. Sen vuoksi sen olisi voitava siirtää joitakin yhteisön ohjelmien hallinnointiin liittyviä tehtäviä kolmansille osapuolille. Joidenkin hallinnointitehtävien ulkoistaminen voi sitä paitsi olla keino saavuttaa yhteisön ohjelmien tavoitteet tehokkaammin kuin muilla keinoin.

(5) Hallinnointitehtävien ulkoistamisessa on kuitenkin noudatettava perustamissopimuksella luodun toimielinjärjestelmän asettamia rajoja. Tästä seuraa, että ei voida ulkoistaa tehtäviä, jotka on perustamissopimuksessa osoitettu toimielimille ja jotka edellyttävät harkintavallan käyttämistä poliittisia valintoja tehtäessä.

(6) Ulkoistamiseen voidaan sitä paitsi turvautua vasta lukuisia tekijöitä huomioon ottavan kustannusvaikuttavuustutkimuksen jälkeen (ulkoistamiseen soveltuvien tehtävien määritteleminen, kustannusten ja hyötyjen arviointi, valvonnan ja koordinoinnin aiheuttamat kustannukset ja hyödyt sekä henkilöstövaikutus mukaan luettuina, ulkoistettujen tehtävien täytäntöönpanon tehokkuus ja joustavuus, käytettyjen menettelyiden yksinkertaistaminen, ulkoistettujen toimien sijoittuminen lähelle lopullisia edunsaajaryhmiä, yhteisön näkyminen kyseisen yhteisön ohjelman tukijana, riittävän osaamisen säilyttäminen komission sisällä).

(7) Yksi ulkoistamisen muoto on turvautuminen yhteisöoikeudellisiin elimiin, joilla on oikeushenkilön asema, jäljempänä "toimeenpanovirastot".

(8) Toimeenpanovirastojen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi toimielintasolla olisi vahvistettava niiden asema ja erityisesti eräät olennaiset rakennetta, tehtäviä, toimintaa, budjettijärjestelmää, henkilöstöä, tarkastuksia ja vastuuta koskevat seikat.

(9) Yhteisön ohjelmien täytäntöönpanosta vastaavana toimielimenä komissio pystyy parhaiten arvioimaan, onko jollekin toimeenpanovirastolle annettava yhteen tai useampaan yhteisön ohjelmaan liittyviä hallinnointitehtäviä ja missä määrin. Turvautuminen toimeenpanovirastoon ei kuitenkaan vapauta komissiota velvollisuuksista, jotka kuuluvat sille perustamissopimuksen ja erityisesti sen 274 artiklan nojalla. Komission on siis voitava laatia tiukat säännöt toimeenpanoviraston toiminnalle ja valvottava tehokkaasti sen toimintaa ja erityisesti sen hallintoelimiä.

(10) Tämä merkitsee, että komissiolla on tämän asetuksen perusteella toimivalta päättää toimeenpanoviraston perustamisesta ja tarvittaessa sen lakkauttamisesta. Koska toimeenpanoviraston perustaminen on menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(4) 2 artiklassa tarkoitettu laajakantoinen toimenpide, siitä olisi päätettävä päätöksen 1999/468/EY mukaisesti.

(11) Komission on voitava myös nimittää sekä toimeenpanoviraston johtokunnan jäsenet että sen johtaja, jottei komissio siirtäessään toimeenpanovirastolle omaan toimivaltaansa kuuluvia tehtäviä menettäisi niiden hallintaa.

(12) Toimeenpanoviraston on myös toimissaan noudatettava täysin suunnitelmaa, jonka komissio on määritellyt niille yhteisön ohjelmille, joiden hallinnointiin virasto osallistuu. Komission on siis hyväksyttävä toimeenpanoviraston vuosittainen työohjelma, jonka on vastattava budjettipäätöksiä.

(13) Varmistaakseen tehokkaan ulkoistamisen ja voidakseen täysin hyötyä toimeenpanoviraston asiantuntemuksesta komission olisi voitava siirtää virastolle yhden tai useamman yhteisön ohjelman täytäntöönpanotehtävät joko kokonaan tai osittain lukuun ottamatta sellaisia tehtäviä, jotka edellyttävät harkintavallan käyttämistä poliittisia valintoja tehtäessä. Siirrettäviin tehtäviin kuuluvat jonkin hankkeen hallinnointi kokonaisuudessaan tai joidenkin sen vaiheiden osalta, tarvittavien talousarvion toteuttamistoimien täytäntöönpano, komissiolle toimitettavien tietojen keruu ja käsittely sekä suositusten laatiminen komissiolle.

(14) Koska toimeenpanoviraston talousarviosta on tarkoitus rahoittaa ainoastaan viraston omat toimintamenot, sen tulojen olisi muodostuttava pääasiassa Euroopan unionin yleiseen talousarvioon otetusta avustuksesta, jonka budjettivallan käyttäjä määrittää ja joka otetaan niiden yhteisön ohjelmien varoista, joiden hallinnointiin toimeenpanovirasto osallistuu.

(15) Perustamissopimuksen 274 artiklan soveltamiseksi niiden yhteisön ohjelmien toimintamäärärahat, joiden hallinnointiin toimeenpanovirasto osallistuu, on säilytettävä Euroopan unionin yleisessä talousarviossa ja ne on toteutettava siten, että ne otetaan suoraan yleisestä talousarviosta. Näitä määrärahoja koskeva rahaliikenne on siis toteutettava Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(5) säännösten mukaisesti.

(16) Toimeenpanovirastolle voidaan antaa muista lähteistä kuin Euroopan unionin yleisestä talousarviosta rahoitettavien ohjelmien hallinnointia koskevia toimeenpanotehtäviä. Tämä ei saa johtaa edes epäsuorasti ylimääräisiin hallintomenoihin, jotka olisi katettava kyseisen yleisen talousarvion lisämäärärahoilla. Ylimääräisiin hallintomenoihin sovelletaan tämän asetuksen säännöksiä ottaen kuitenkin huomioon kyseisten yhteisön ohjelmien perussäädösten erityiset säännökset.

(17) Toimeenpanoviraston hallinnoinnin tavoitteeksi asetettu avoimuus ja luotettavuus edellyttävät, että sen toimintaan kohdistetaan sisäisiä ja ulkoisia tarkastuksia. Tältä osin on tärkeää, että toimeenpanovirasto asetetaan vastuuseen toimistaan ja että komissio valvoo toimeenpanovirastoa hallinnollisesti tämän rajoittamatta tilintarkastustuomioistuimen mahdollisesti tekemiä tarkastuksia.

(18) Yleisön olisi voitava tutustua toimeenpanoviraston hallussa oleviin asiakirjoihin perustamissopimuksen 255 artiklassa tarkoitettuja edellytyksiä ja rajoituksia vastaavasti.

(19) Osallistuessaan ohjelmien hallinnointiin toimeenpanoviraston on tehtävä tiivistä ja jatkuvaa yhteistyötä niistä vastaavien komission yksiköiden kanssa. Jotta yhteistyö olisi mahdollisimman toimivaa, olisi säädettävä, että toimeenpanoviraston sijaintipaikan on oltava siellä, mihin komissio ja sen yksiköt on Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen sekä Euroopan yhteisön, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksiin liitetyn, Euroopan yhteisöjen toimielinten ja tiettyjen elinten ja yksikköjen sekä Europolin kotipaikan sijainnista tehdyn pöytäkirjan mukaisesti sijoitettu.

(20) Perustamissopimuksissa ei ole muuta tämän asetuksen antamiseen valtuuttavaa määräystä kuin 308 artikla,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tarkoitus

Tässä asetuksessa säädetään niiden toimeenpanovirastojen asemasta, joiden tehtäväksi komissio voi valvonnassaan ja vastuullaan antaa tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointiin liittyviä tehtäviä.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) "toimeenpanovirastolla" tämän asetuksen mukaisesti perustettua oikeussubjektia;

b) "yhteisön ohjelmalla" toimia, toimenpidekokonaisuuksia ja muita aloitteita, jotka komission on toteutettava asianomaisen perussäädöksen tai myönnettyjen määrärahojen nojalla tekemällä menositoumuksia, yhden tai useamman määrätyn edunsaajaryhmän hyväksi.

3 artikla

Perustaminen ja lakkauttaminen

1. Tehtyään sitä ennen kustannusvaikuttavuustutkimuksen komissio voi päättää perustaa toimeenpanoviraston antaakseen sille joitakin yhden tai useamman yhteisön ohjelman hallinnointiin liittyviä tehtäviä. Se vahvistaa toimeenpanoviraston olemassaoloajan.

Kustannusvaikuttavuustutkimuksessa otetaan huomioon lukuisia tekijöitä, kuten ulkoistamiseen soveltuvien tehtävien määritteleminen, kustannusten ja hyötyjen arviointi, valvonnan ja koordinoinnin aiheuttamat kustannukset ja hyödyt sekä henkilöstövaikutus mukaan luettuina, Euroopan unionin yleisen talousarvion puitteissa mahdollisesti syntyvät säästöt, ulkoistettujen tehtävien täytäntöönpanon tehokkuus ja joustavuus, käytettyjen menettelyiden yksinkertaistaminen, ulkoistettujen toimien sijoittuminen lähelle lopullisia edunsaajaryhmiä, yhteisön näkyminen kyseisen yhteisön ohjelman tukijana ja riittävän osaamisen säilyttäminen komission sisällä.

2. Toimeenpanovirastoa perustettaessa säädetyn määräajan päättyessä komissio voi pidentää viraston olemassaoloaikaa enintään alunperin säädetyn olemassaoloajan pituisella ajalla. Pidentäminen voidaan uusia. Jos komissio katsoo, ettei sen ole enää tarpeen turvautua perustamaansa toimeenpanovirastoon tai toteaa, ettei sen olemassaolo ole enää moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukainen, se voi päättää lakkauttaa viraston. Siinä tapauksessa se nimeää kaksi selvitysmiestä, joiden tehtävänä on viraston toiminnan lopettaminen. Komissio määrittää viraston toiminnan lopettamisedellytykset. Lopettamisesta saatu nettotulos otetaan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon. Pidentämisestä, sen uusimisesta tai viraston lakkauttamisesta päätetään 1 kohdassa tarkoitetun kustannusvaikuttavuustutkimuksen perusteella.

3. Komissio tekee tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut päätökset 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Näitä päätöksiä muutetaan samaa menettelyä noudattaen. Komissio toimittaa 24 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle kaiken tässä yhteydessä tarpeellisen tietoaineiston erityisesti tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut kustannusvaikuttavuustutkimukset ja 25 artiklassa tarkoitetut arviointikertomukset.

4. Yhteisön ohjelmaa vahvistaessaan komissio ilmoittaa budjettivallan käyttäjälle, aikooko se mahdollisesti turvautua toimeenpanovirastoon kyseisen ohjelman täytäntöönpanossa.

5. Tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti perustettujen toimeenpanovirastojen on oltava tämän asetuksen säännösten mukaisia.

4 artikla

Oikeudellinen asema

1. Toimeenpanovirasto on yhteisön elin, jolle on annettu julkinen palvelutehtävä.

2. Toimeenpanovirasto on oikeushenkilö. Se nauttii jokaisessa jäsenvaltiossa kansallisen lainsäädännön nojalla oikeushenkilöille myönnettyä laajinta mahdollista oikeuskelpoisuutta. Se voi muun muassa hankkia tai luovuttaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä esiintyä kantajana ja vastaajana oikeudenkäynneissä. Tällöin virastoa edustaa sen johtaja.

5 artikla

Sijaintipaikka

1. Toimeenpanovirasto on sijoitettava jollekin niistä paikkakunnista, joille komissio ja sen yksiköt on Euroopan yhteisöjen toimielinten ja tiettyjen elinten ja yksikköjen sekä Europolin kotipaikan sijainnista tehdyn pöytäkirjan mukaisesti sijoitettu.

2. Toimeenpanovirasto organisoi toimintansa vastuulleen annettujen yhteisön ohjelmien hallinnointivaatimusten edellyttämällä tavalla ja noudattaen moitteettoman varainhoidon vaatimuksia.

6 artikla

Tehtävät

1. Edellä 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tavoitteen saavuttamiseksi komissio voi antaa toimeenpanovirastolle minkä tahansa yhteisön ohjelmaan liittyvän toimeenpanotehtävän lukuun ottamatta sellaisia tehtäviä, joihin liittyy harkintavallan käyttämistä poliittisia valintoja tehtäessä.

2. Toimeenpanovirastolle voidaan antaa erityisesti seuraavat tehtävät:

a) yksittäisen hankkeen tai sen eri vaiheiden hallinnointi kokonaisuudessaan tai osittain yhteisön ohjelman toimeenpanon yhteydessä sekä tältä osin tarvittavan valvonnan toteuttaminen tekemällä asiaan liittyviä päätöksiä komission antaman valtuutuksen perusteella;

b) talousarvion tulojen ja menojen toteuttamistoimien vahvistaminen sekä kaikkien yhteisön ohjelman toteuttamiseksi tarvittavien toimien, etenkin sopimusten tekemiseen ja avustuksiin liittyvien toimien, toteuttaminen komission valtuutuksen perusteella;

c) yhteisön ohjelman toimeenpanon ohjaamiseksi tarvittavien tietojen keruu, käsittely ja toimittaminen komissiolle.

3. Komissio määrittelee valtuutuksessa ne edellytykset, perusteet, parametrit ja yksityiskohtaiset säännöt, joita toimeenpanoviraston on noudatettava 2 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä suorittaessaan, samoin kuin yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat niistä yhteisön ohjelmista, joiden hallinnointiin toimeenpanovirastot osallistuvat, vastaavien komission yksiköiden tekemiä tarkastuksia.

7 artikla

Rakenne

1. Toimeenpanovirastoa johtaa johtokunta ja johtaja.

2. Toimeenpanoviraston henkilöstö toimii johtajan alaisuudessa.

8 artikla

Johtokunta

1. Johtokunta muodostuu viidestä komission nimeämästä jäsenestä.

2. Johtokunnan jäsenten toimikausi on periaatteessa kaksi vuotta, ja sitä määritettäessä otetaan huomioon sen yhteisön ohjelman täytäntöönpanon arvioitu kesto, jonka hallinnointi toimeenpanovirastolle on annettu. Sama henkilö voidaan nimittää uudelleen. Toimikautensa päättyessä tai erotessaan jäsenet jatkavat tehtävässään toimikauden uusimiseen tai uuden jäsenen nimittämiseen asti.

3. Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

4. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta vähintään neljä kertaa vuodessa. Lisäksi se voidaan kutsua koolle aina, kun vähintään jäsenten yksinkertainen enemmistö tai viraston johtaja sitä pyytää.

5. Johtokunnan jäsentä, joka on estynyt osallistumasta kokoukseen, voi edustaa joku toinen, kyseistä kokousta varten erikseen valtuutuksen saanut jäsen. Jäsen voi itsensä lisäksi edustaa ainoastaan yhtä jäsentä. Puheenjohtajan ollessa estyneenä puheenjohtajana toimii varapuheenjohtaja.

6. Johtokunta tekee päätökset yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

9 artikla

Johtokunnan tehtävät

1. Johtokunta vahvistaa työjärjestyksensä.

2. Johtokunta hyväksyy viimeistään kunkin vuoden alussa johtajan antaman ehdotuksen perusteella ja komission suostumuksen saatuaan toimeenpanoviraston vuosittaisen työohjelman, joka sisältää yksityiskohtaiset tavoitteet ja tulosmittarit. Työohjelman on noudatettava komission määrittelemää ohjelmasuunnittelua niiden säädösten mukaisesti, joilla vahvistetaan ne yhteisön ohjelmat, joiden hallinnointiin toimeenpanovirasto osallistuu. Vuosittaista työohjelmaa voidaan mukauttaa toimintakauden kuluessa samaa menettelyä noudattaen, jotta voitaisiin ottaa erityisesti huomioon kyseisiä yhteisön ohjelmia koskevat komission päätökset. Vuotuiseen työohjelmaan sisältyvien toimien edellyttämistä kustannuksista laaditaan erillinen arvio.

3. Johtokunta vahvistaa toimeenpanoviraston toimintatalousarvion 13 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

4. Johtokunta päättää muista lähteistä kuin yhteisöltä saatavien lahjoitusten, testamenttilahjoitusten, ja tukien vastaanottamisesta komission suostumuksen saatuaan.

5. Johtokunta päättää toimeenpanoviraston yksiköiden organisoinnista.

6. Johtokunta antaa 23 artiklan 1 kohdan mukaisesti tarvittavat erityissäännökset siitä, miten toteutetaan oikeus tutustua toimeenpanoviraston asiakirjoihin.

7. Johtokunta hyväksyy vuosittain viimeistään 31 päivänä maaliskuuta toimeenpanoviraston edellisen vuoden toimintakertomuksen, johon on liitetty varainhoitoa ja hallintoa koskevat tiedot, ja esittää sen komissiolle. Kertomus laaditaan asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 60 artiklan 7 kohdan mukaisesti. Kertomuksessa tehdään selkoa sekä sitä yhteisön ohjelmaa vastaavien toimintamäärärahojen toteutuksesta, jonka hallinnointi on annettu toimeenpanoviraston tehtäväksi, että viraston toimintatalousarvion toteutuksesta.

Komissio toimittaa vuosittain viimeistään 15 päivänä kesäkuuta budjettivallan käyttäjälle yhteenvedon toimeenpanovirastojen edellisen vuoden toimintakertomuksista sekä asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 60 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun kertomuksen.

8. Johtokunta hyväksyy ja toteuttaa toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien torjumiseksi.

9. Johtokunta hoitaa muut sille tässä asetuksessa osoitetut tehtävät.

10 artikla

Johtaja

1. Viraston johtajan nimittää komissio, joka nimeää tehtävään asetuksessa (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68(6) vahvistettujen Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen, jäljempänä "henkilöstösäännöt", mukaisen virkamiehen.

2. Johtajan toimikausi on periaatteessa neljä vuotta, ja sitä määritettäessä otetaan huomioon sen yhteisön ohjelman täytäntöönpanon arvioitu kesto, jonka hallinnointi toimeenpanovirastolle on annettu. Sama henkilö voidaan nimittää uudelleen. Komissio voi johtokunnan lausunnon nojalla pidättää johtajan virantoimituksesta ennen tämän toimikauden päättymistä.

11 artikla

Johtajan tehtävät

1. Johtajan tehtävänä on toimia toimeenpanoviraston edustajana. Johtaja vastaa viraston hallinnosta.

2. Johtaja valmistelee johtokunnan työt ja erityisesti toimeenpanoviraston vuosittaisen työohjelman luonnoksen. Hän osallistuu johtokunnan työskentelyyn ilman äänioikeutta.

3. Johtaja huolehtii toimeenpanoviraston vuosittaisen työohjelman täytäntöönpanosta. Hän vastaa erityisesti 6 artiklassa tarkoitettujen tehtävien suorittamisesta ja tekee sitä varten tarvittavat päätökset. Hänellä on valtuudet hyväksyä toimeenpanoviraston puolesta niiden yhteisön ohjelmien, joiden hallinnointiin toimeenpanovirasto osallistuu ja joiden talousarvion toteuttamiseen komissio on antanut valtuutuksen, toimintamäärärahojen toteuttamista koskevat tulot ja menot.

4. Johtaja valmistelee ennakkoarvion tuloista ja menoista ja toteuttaa tulojen ja menojen hyväksyjänä toimeenpanoviraston toimintatalousarvion 15 artiklassa tarkoitetun varainhoitoasetuksen mukaisesti.

5. Johtaja vastaa niiden kertomusten valmistelusta ja julkaisemisesta, jotka toimeenpanoviraston on esitettävä komissiolle. Näitä ovat muun muassa 9 artiklan 7 kohdassa tarkoitettu toimeenpanoviraston toimintaa koskeva vuosikertomus samoin kuin kaikki muut yleis- tai erityiskertomukset, joita komissio toimeenpanovirastolta pyytää.

6. Johtajalla on toimeenpanoviraston henkilöstöön nähden Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa säädetyt valtuudet tehdä palvelukseenottoa koskevia sopimuksia. Hänellä on vastuu kaikista toimeenpanoviraston henkilöstöhallintoa koskevista kysymyksistä.

7. Euroopan yhteisöjen varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti johtaja luo toimeenpanovirastolle annettujen tehtävien edellyttämät hallinnointi- ja sisäisen valvonnan järjestelmät viraston toiminnan laillisuuden, sääntöjenmukaisuuden ja tehokkuuden turvaamiseksi.

12 artikla

Toimintatalousarvio

1. Toimeenpanoviraston kaikki tulot ja menot arvioidaan etukäteen kullekin varainhoitovuodelle, joka on kalenterivuosi, ja ne otetaan viraston toimintatalousarvioon. Nämä ennakkoarviot, joihin kuuluu toimeenpanoviraston henkilöstötaulukko, annetaan budjettivallan käyttäjälle tiedoksi yhdessä Euroopan unionin alustavaan talousarvioesitykseen liittyvien asiakirjojen kanssa. Budjettivallan käyttäjä hyväksyy henkilöstötaulukon, joka muodostuu yksinomaan väliaikaisista toimista ja jossa täsmennetään toimeenpanoviraston palveluksessa kyseisenä varainhoitovuonna olevan henkilöstön määrä, palkkaluokka ja ura-alue. Henkilöstötaulukko julkaistaan liitteenä Euroopan unionin yleisen talousarvion komissiota koskevassa pääluokassa III.

2. Toimeenpanoviraston toimintatalousarvion tulojen ja menojen on oltava tasapainossa.

3. Toimeenpanoviraston tulot muodostuvat Euroopan unionin yleiseen talousarvioon otetusta avustuksesta, jonka budjettivallan käyttäjä määrittää ja joka otetaan niiden yhteisön ohjelmien varoista, joiden hallinnointiin toimeenpanovirasto osallistuu.

13 artikla

Toimintatalousarvion laatiminen

1. Johtaja laatii vuosittain toimeenpanoviraston toimintatalousarvioesityksen, johon sisältyvät seuraavan varainhoitovuoden toimintamenot. Hän antaa talousarvioesityksen johtokunnalle.

2. Johtokunta hyväksyy joka vuosi viimeistään 1 päivänä maaliskuuta viraston toimintatalousarvioesityksen henkilöstötaulukkoineen seuraavaksi varainhoitovuodeksi ja antaa sen komissiolle.

3. Tämän talousarvioesityksen perusteella ja ottaen huomioon niille yhteisön ohjelmille, joiden hallinnointiin toimeenpanovirasto osallistuu, määrittelemänsä ohjelmasuunnitelman komissio ehdottaa talousarviomenettelyssä toimeenpanoviraston toimintatalousarvioon otettavan vuosittaisen avustuksen vahvistamista.

4. Budjettivallan käyttäjän määrittämän vuosittaisen avustuksen perusteella johtokunta vahvistaa toimeenpanoviraston toimintatalousarvion ja työohjelman kunkin varainhoitovuoden alussa ja mukauttaa talousarvion toimeenpanovirastolle myönnettyihin eri rahoitusosuuksiin ja muista lähteistä tuleviin varoihin.

5. Toimeenpanoviraston toimintatalousarvio voidaan vahvistaa lopullisesti vasta Euroopan unionin lopullisen talousarvion vahvistamisen jälkeen.

6. Aikoessaan perustaa toimeenpanoviraston komissio ilmoittaa talousarviomenettelyn puitteissa ja avoimuusperiaatetta noudattaen budjettivallan käyttäjälle:

a) toimeenpanoviraston toiminnassa tarvittavat rahoitus- ja henkilöstövoimavarat;

b) virkamiesten siirrot komissiosta toimeenpanovirastoon;

c) komission yksiköiltä toimeenpanovirastolle siirtyvistä tehtävistä vapautuvat hallinnolliset voimavarat ja näiden vapautuneiden hallinnollisten voimavarojen uudelleenjaon.

7. Muutokset toimintatalousarvioon ja henkilöstötaulukkoon on 15 artiklassa tarkoitetun varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti tehtävä lisätalousarviolla tässä artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

14 artikla

Toimintatalousarvion toteuttaminen ja sitä koskeva vastuuvapaus

1. Johtaja toteuttaa toimeenpanoviraston toimintatalousarvion.

2. Toimeenpanovirastojen tilit konsolidoidaan yhdessä komission tilien kanssa asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 127 ja 128 artiklassa säädettyä menettelyä ja seuraavia säännöksiä noudattaen:

a) Johtaja antaa vuosittain edellisen varainhoitovuoden kaikki tulot ja menot sisältävän alustavan tilinpäätöksen hyväksyttäväksi johtokunnalle, joka toimittaa sen komission tilinpitäjälle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään 1 päivänä maaliskuuta;

b) Lopulliset tilit toimitetaan viimeistään päättynyttä varainhoitovuotta seuraavan heinäkuun 1 päivänä komission tilinpitäjälle ja tilintarkastustuomioistuimelle.

3. Tarkasteltuaan tilintarkastustuomioistuimen kertomusta Euroopan parlamentti myöntää neuvoston suosituksesta toimeenpanovirastolle toimintatalousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden viimeistään vuoden n + 2 huhtikuun 29 päivänä.

Vastuuvapaus myönnetään samanaikaisesti Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden kanssa.

15 artikla

Toimintatalousarvioon sovellettava varainhoitoasetus

Jokainen toimeenpanovirasto soveltaa toimintatalousarvionsa toteuttamisessa komission antaman varainhoitoa koskevan malliasetuksen säännöksiä. Kyseinen varainhoidon malliasetus saa poiketa Euroopan yhteisöjen varainhoitoasetuksesta ainoastaan, jos toimeenpanovirastojen toimintaa koskevat erityiset vaatimukset sitä edellyttävät.

16 artikla

Toimintamäärärahoihin sovellettava varainhoitoasetus

1. Kun komissio on 6 artiklan 2 kohdan b alakohdan säännösten nojalla siirtänyt yhteisön ohjelmiin liittyvien toimintamäärärahojen osalta talousarvion toteuttamistehtäviä toimeenpanovirastolle, nämä määrärahat säilyvät Euroopan unionin yleisessä talousarviossa, ja ne on toteutettava kirjaamalla ne komission vastuulla suoraan siihen.

2. Johtaja on toimintamäärärahojen käytön osalta toimeenpanoviraston valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä, ja hänen on tässä tehtävässä toimittava Euroopan yhteisöjen varainhoitoasetuksen velvoitteiden mukaisesti.

3. Toimintamäärärahojen toteuttamista koskeva vastuuvapaus myönnetään perustamissopimuksen 276 artiklan mukaisesti Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden puitteissa, siihen erottamattomasti kuuluvana.

17 artikla

Muista lähteistä kuin yleisestä talousarviosta rahoitettavat ohjelmat

Edellä 13 ja 16 artiklan säännöksiä sovelletaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muista lähteistä kuin Euroopan unionin yleisestä talousarviosta rahoitettavien ohjelmien perussäädösten nojalla annettujen erityissäännösten soveltamista.

18 artikla

Henkilöstö

1. Toimeenpanoviraston henkilöstö muodostuu yhteisön toimielimistä siirretyistä virkamiehistä, jotka on määrätty toimeenpanovirastoon väliaikaisina toimihenkilöinä hoitamaan vastuutehtäviä, toimeenpanoviraston suoraan palvelukseen ottamista väliaikaisista toimihenkilöistä sekä toimeenpanoviraston uusittavin sopimuksin palvelukseen ottamista muista toimihenkilöistä. Näiden yksityisten tai julkisoikeudellisten sopimusten luonne ja kesto, toimihenkilöillä toimeenpanovirastoja kohtaan olevien velvollisuuksien laajuus sekä vaadittavat kelpoisuusedellytykset määritellään suoritettavien tehtävien erityispiirteiden perusteella henkilöstösääntöjä sekä voimassaolevaa kansallista lainsäädäntöä noudattaen.

2. Ellei vakinaisista toiminnoista muuta johdu ja riippumatta virkamiehen siirtämistavasta virkamiehen siirtänyt elin:

a) ei täytä siirron kestäessä työpaikkoja, jotka tämän siirron ansiosta ovat vapautuneet;

b) ottaa kertasummavähennyksenä huomioon toimeenpanovirastoille siirretyistä virkamiehistä aiheutuneet kustannukset.

Niiden työpaikkojen kokonaismäärä, joita 1 kohta ja 2 kohdan ensimmäinen alakohta koskevat, ei kuitenkaan saa ylittää sitä työpaikkojen määrää, joka on tarpeen komission toimeenpanovirastolle antamien tehtävien toteuttamiseksi.

3. Johtokunta antaa yhteisymmärryksessä komission kanssa tarvittavat toimeenpanoviraston henkilöstöhallintoa koskevat yksityiskohtaiset soveltamissäännöt.

19 artikla

Erioikeudet ja vapaudet

Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista 8 päivänä huhtikuuta 1965 tehtyä pöytäkirjaa sovelletaan toimeenpanovirastoon sekä sen henkilöstöön, jota henkilöstösäännöt koskevat.

20 artikla

Valvonta

1. Komissio valvoo toimeenpanovirastoille annettujen yhteisön ohjelmien toteuttamista. Valvonnassa käytetään komission 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti vahvistamia menettelytapoja.

2. Komission sisäinen tarkastaja suorittaa sisäisen tarkastuksen toimeenpanovirastoissa.

3. Komissio ja toimeenpanovirasto huolehtivat omalta osaltaan sisäisen tarkastajan esittämien suositusten toimeenpanemisesta.

4. Komission päätöksellä 1999/352/EY, EHTY, Euratom(7) perustetulla Euroopan petostentorjuntavirastolla (OLAF) on toimeenpanoviraston ja sen koko henkilöstön suhteen samat toimivaltuudet kuin komission yksiköiden suhteen. Toimeenpanovirasto liittyy välittömästi perustamisensa jälkeen Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) sisäisiä tutkimuksia koskevaan Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan yhteisöjen komission 25 päivänä toukokuuta 1999 tekemään toimielinten väliseen sopimukseen(8). Johtokunta vahvistaa liittymisen ja antaa tarvittavat säännökset, joilla helpotetaan OLAF:in suorittamien sisäisten tutkimusten tekemistä.

5. Tilintarkastustuomioistuin tarkastaa toimeenpanoviraston tilit perustamissopimuksen 248 artiklan mukaisesti.

6. Jokaisessa toimeenpanoviraston säädöksessä ja erityisesti jokaisessa päätöksessä sekä jokaisessa sen tekemässä sopimuksessa on määrättävä nimenomaisesti, että komission sisäinen tarkastaja, OLAF ja tilintarkastustuomioistuin voivat tehdä sekä asiakirjoihin perustuvia että paikalla suoritettavia tarkastuksia, jotka voivat kohdistua kaikkiin varoja yhteisöltä saaneisiin sopimuspuoliin ja alihankkijoihin, mukaan lukien lopulliset edunsaajat.

21 artikla

Vastuu

1. Viraston sopimukseen perustuva vastuu määräytyy asianomaiseen sopimukseen sovellettavan lain mukaisesti.

2. Sopimussuhteen ulkopuolista vastuuta koskevissa asioissa toimeenpanoviraston on korvattava viraston tai sen henkilöstön tehtäviä hoitaessaan aiheuttamat vahingot jäsenvaltioiden oikeudelle yhteisten yleisten periaatteiden mukaisesti. Yhteisöjen tuomioistuimella on tuomiovalta tällaisten vahinkojen korvaamista koskevissa riita-asioissa.

3. Viraston henkilöstöön kuuluvien henkilökohtaisesta vastuusta virastoa kohtaan määrätään heihin sovellettavissa henkilöstösäännöissä tai palvelussuhteen ehdoissa.

22 artikla

Laillisuuden valvonta

1. Jokainen kolmannen osapuolen vastainen toimeenpanoviraston toimi voidaan antaa komission käsiteltäväksi sen laillisuuden valvomiseksi jokaisen henkilön, jonka etuja asia suoraan tai epäsuorasti koskee, tai jonkin jäsenvaltion toimesta.

Hallinnollista muutosta on haettava komissiolta kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen henkilö tai jäsenvaltio on saanut tiedon kiistanalaisesta toimesta.

Kuultuaan asianomaisen henkilön tai jäsenvaltion sekä toimeenpanoviraston perustelut komissio tekee asiasta hallinnollisen päätöksen kahden kuukauden kuluessa muutoksenhaun päivämäärästä. Jos komissio ei anna vastausta määräajassa, katsotaan hakemus hylätyksi, tämän rajoittamatta komission velvollisuutta vastata kirjallisesti ja perustella päätöksensä.

2. Komissio voi omasta aloitteestaan ottaa käsiteltäväkseen minkä tahansa toimeenpanoviraston toimen. Se tekee viraston perustelut kuultuaan päätöksensä kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona se on ottanut asian käsiteltäväkseen.

3. Jos komissiolta haetaan muutosta 1 ja 2 kohdan mukaisesti, komissio voi keskeyttää kyseisen toimen toteuttamisen tai määrätä väliaikaisia toimenpiteitä. Lopullisessa päätöksessään komissio voi pitää voimassa toimeenpanoviraston toimen tai päättää, että toimeenpanovirasto muuttaa sitä kokonaan tai osittain.

4. Toimeenpanoviraston on kohtuullisessa ajassa toteutettava tarvittavat toimenpiteet saattaakseen toimintansa komission päätöksen mukaiseksi.

5. Komission nimenomaisesta tai hiljaisesta päätöksestä hylätä hallinnollinen muutoksenhaku voidaan panna yhteisöjen tuomioistuimessa vireille kumoamiskanne perustamissopimuksen 230 artiklan mukaisesti.

23 artikla

Tiedonsaantioikeus ja luottamuksellisuus

1. Toimeenpanovirastoa koskevat Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001(9) säännökset, silloin kun sen hallussa olevia asiakirjoja pyydetään tutustumista varten.

Tiedonsaantioikeuden täytäntöönpanemiseksi tarvittavat erityissäännökset antaa johtokunta viimeistään kuusi kuukautta toimeenpanoviraston perustamisen jälkeen.

2. Johtokunnan jäsenet, johtaja ja toimeenpanoviraston henkilöstö eivät saa luovuttaa edes toimikautensa päätyttyä tietoja, joita niiden luonteen takia koskee salassapitovelvollisuus. Sama velvoite koskee myös kaikkia muita toimeenpanoviraston toimintaan osallistuvia henkilöitä.

24 artikla

Komitea

1. Komissiota avustaa komitea, jäljempänä "toimeenpanovirastojen komitea".

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

25 artikla

Arviointi

1. Komissio laatii kunkin toimeenpanoviraston kolmesta ensimmäisestä toimintavuodesta ulkopuolisen arviointikertomuksen, joka esitetään toimeenpanoviraston johtokunnalle, Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle. Kertomukseen sisältyy 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kustannusvaikuttavuustutkimus.

2. Arviointi uusitaan samoin edellytyksin joka kolmas vuosi.

3. Arviointikertomusten perusteella toimeenpanovirasto ja komissio toteuttavat kaikki asianmukaiset toimenpiteet mahdollisesti todettujen ongelmien korjaamiseksi.

4. Jos tuollaisen arvioinnin johdosta komissio toteaa, ettei toimeenpanoviraston olemassaolo ole enää perusteltua moitteettoman varainhoidon kannalta, komissio päättää kyseisen viraston lakkauttamisesta.

26 artikla

Siirtymätoimenpiteet

Jos toimeenpanovirastoja on perustettu:

a) 9 artiklan 7 kohdassa tarkoitettu vuotuinen toimintakertomus laaditaan ensimmäisen kerran varainhoitovuodelta 2003;

b) 14 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettua lopullisten tilien toimittamista koskevaa määräaikaa sovelletaan ensimmäisen kerran varainhoitovuoteen 2005;

c) lopullisten tilien toimittamista koskeva määräaika vuotta 2005 aiempien varainhoitovuosien osalta vahvistetaan 15 päiväksi syyskuuta.

27 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2002.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. Espersen

(1) EYVL C 120 E, 24.4.2001, s. 89 ja C 103 E, 30.4.2002, s. 253.

(2) Lausunto annettu 5.7.2001 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3) EYVL C 345, 6.12.2001, s. 1.

(4) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6) EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 490/2002 (EYVL L 77, 20.3.2002, s. 1).

(7) EYVL L 136, 31.5.1999, s. 20.

(8) EYVL L 136, 31.5.1999, s. 15.

(9) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.

Top