EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003O0012

Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 23 päivänä lokakuuta 2003, Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 31.3 artiklan perusteella rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden valuuttamääräisin käyttövaroin toteuttamia toimia varten (EKP/2003/12)

OJ L 283, 31.10.2003, p. 81–86 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 312 - 317
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 312 - 317
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 312 - 317
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 312 - 317
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 312 - 317
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 312 - 317
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 312 - 317
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 312 - 317
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 312 - 317
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 200 - 208
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 200 - 208
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 112 - 117

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2003/775/oj

32003O0012

Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 23 päivänä lokakuuta 2003, Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 31.3 artiklan perusteella rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden valuuttamääräisin käyttövaroin toteuttamia toimia varten (EKP/2003/12)

Virallinen lehti nro L 283 , 31/10/2003 s. 0081 - 0086


Euroopan keskuspankin suuntaviivat,

annettu 23 päivänä lokakuuta 2003,

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 31.3 artiklan perusteella rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden valuuttamääräisin käyttövaroin toteuttamia toimia varten

(EKP/2003/12)

(2003/775/EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 31.2, 31.3 ja 43.1 artiklan

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euroopan keskuspankin (EKP) lupa tarvitaan jäsenvaltioiden valuuttamääräisin käyttövaroin toteuttamiin toimiin, jos ne ylittävät tietyn, perussäännön 31.3 artiklan mukaisesti vahvistettavan määrän, sen varmistamiseksi, että ne ovat yhdenmukaisia yhteisön valuutta- ja rahapolitiikan kanssa.

(2) Perussäännön 31.3 artiklan mukaan EKP:n neuvosto antaa suuntaviivat näiden toimien helpottamiseksi.

(3) Näitä suuntaviivoja sovelletaan toimiin, joita kansalliset keskuspankit toteuttavat rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden puolesta ja joita ei kirjata kansallisten keskuspankkien rahoitustaseeseen, kun taas kansallisten keskuspankkien omissa nimissään ja omalla vastuullaan toteuttamiin toimiin sovelletaan perussäännön 31.3 artiklan mukaisia kansallisten keskuspankkien toimista annettuja suuntaviivoja,

ON ANTANUT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla

Määritelmät

Näissä suuntaviivoissa tarkoitetaan

- "rahaliittoon osallistuvilla jäsenvaltioilla" kaikkia jäsenvaltioita, jotka ovat ottaneet käyttöön yhteisen rahan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti,

- "kansallisilla keskuspankeilla" rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisia keskuspankkeja,

- "toimilla" kaikkia perussäännön 23 artiklan toisessa ja kolmannessa luetelmakohdassa lueteltuja sellaisia toimia markkinoilla, joissa rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot vaihtavat muita kuin euromääräisiä saamisia euromääräisiin tai muihin kuin euromääräisiin saamisiin ja joihin sisältyvät muun muassa kaikki toimet, joita kansalliset keskuspankit tekevät rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden puolesta ja joita ei kirjata kansallisten keskuspankkien rahoitustaseeseen,

- "valuuttamääräisillä käyttövaroilla" saamisia, jotka ovat jonkin muun laskentayksikön tai valuutan kuin euron määräisiä ja joita rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden viranomaiset pitävät hallussaan suoraan tai asiamiestensä kautta,

- "muilla kuin euromääräisillä saamisilla" arvopapereita ja kaikkia muita saamisia minkä tahansa euroalueen ulkopuolisen maan valuutan tai laskentayksikön määräisinä riippumatta siitä, missä muodossa ne ovat,

- "markkinoiden ulkopuolisilla operaatioilla" valuuttaoperaatioita, joissa kumpikaan sopimuspuoli ei osallistu pankkienvälisiin valuuttakauppoihin. Pankkienväliset markkinat muodostuvat yksinomaan kaupallisista rahoituslaitoksista. Keskuspankkien, kansainvälisten järjestöjen, kaupallisten järjestöjen, rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden tai Euroopan komission ei katsota olevan osallistujina pankkien välisillä markkinoilla.

2 artikla

Soveltamisala

Näitä suuntaviivoja sovelletaan menettelyihin, jotka koskevat rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden viranomaisten valuuttamääräisin käyttövaroin toteuttamia toimia. Keskushallintoa koskevat menettelytavat poikkeavat ennakkoilmoitusten sekä jälkikäteisten ilmoitusten osalta muita viranomaisia koskevista menettelytavoista.

3 artikla

Ennakkoilmoitusta koskevat määrät

1. Liitteessä I esitetään ne määrät, joihin saakka rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden viranomaiset voivat tehdä minä tahansa kaupantekopäivänä valuuttamääräisin käyttövaroin toteutettavia toimia ilman EKP:lle annettavaa ennakkoilmoitusta ja joiden ylittyessä erityyppisiä toimia minä tahansa kaupantekopäivänä ei voida toteuttaa valuuttamääräisin käyttövaroin ilman EKP:lle annettavaa ennakkoilmoitusta.

2. Seuraaviin valuuttakauppoihin ei sovelleta ennakkoilmoitusmenettelyä:

- toimet, joissa molemmat sopimuspuolet vaihtavat saman valuutan määräisiä valuuttasaamisia (esimerkiksi Yhdysvaltain dollarin määräisen Treasury note -velkasitoumuksen korvaaminen Yhdysvaltain dollarin määräisellä Treasury bill -velkasitoumuksella,

- valuuttaswapit,

- muut toimet rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien kanssa.

4 artikla

Menettelysääntöjä

1. Rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot ottavat käyttöön asianmukaiset järjestelyt varmistaakseen sen, että rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden viranomaisten valuuttamääräisin käyttövaroin toteuttamat toimet, mukaan lukien ne toimet, joita kansalliset keskuspankit toteuttavat rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden puolesta ja jotka ylittävät liitteessä I esitetyt vähimmäismäärät, ilmoitetaan EKP:lle näissä suuntaviivoissa esitettyjen menettelysääntöjen mukaisesti.

2. Rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden keskushallinnon viranomaiset esittävät EKP:lle kuukausittain arviot jäsenvaltioiden keskushallinnon kaikista tulevista valuuttamääräisin käyttövaroin toteuttamista toimista, mukaan lukien ne toimet, joita kansalliset keskuspankit toteuttavat rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden puolesta. Näitä arvioita annettaessa käytettävä esitystapa on määritelty liitteessä II.

3. Kaikki muut viranomaiset esittävät EKP:lle arviot kaikista tulevista toimista, mukaan lukien ne toimet, joita kansalliset keskuspankit toteuttavat rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden puolesta valuuttamääräisin käyttövaroin ja jotka ylittävät EKP:n vahvistamat, liitteessä III esitetyt vähimmäismäärät.

4. Rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot ovat vastuussa 4 ja 6 artiklan mukaisten ilmoitusvelvoitteiden noudattamisesta, ja niiden on kerättävä kaikki asiaankuuluvat tiedot ja ilmoitettava ne EKP:lle kansallisten keskuspankkiensa välityksellä.

5 artikla

Ennakkoilmoitusmenettely ja EKP:n hyväksymisen antaminen toimien toteuttamistavalle

1. Rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden viranomaiset, mukaan lukien jäsenvaltioiden puolesta toimivat kansalliset keskuspankit, ilmoittavat EKP:lle niin aikaisin kuin mahdollista etukäteen kaikki valuuttamääräisin käyttövaroin toteuttamansa toimet, jotka ylittävät 3 artiklan mukaiset vähimmäismäärät. EKP:n on saatava nämä ilmoitukset viimeistään klo 11.30 EKP:n aikaa kaupantekopäivänä. Näitä ilmoituksia annettaessa käytettävä esitystapa on määritelty liitteessä IV ja se on toimitettava EKP:lle rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välityksellä.

2. EKP vastaa 1 kohdan mukaisesti annettaviin ennakkoilmoituksiin niin pian kuin mahdollista ja joka tapauksessa viimeistään klo 13 EKP:n aikaa suunniteltuna kaupantekopäivänä. Siinä tapauksessa, että EKP:ltä ei ole saatu siihen mennessä vastausta, toimen on katsottava tulleen hyväksytyksi asianomaisen rahaliittoon osallistuvan jäsenvaltion viranomaisen yksilöimin ehdoin.

3. Mikäli EKP saa ilmoituksen myöhemmin kuin klo 11.30 EKP:n aikaa, noudatetaan 5 kohdassa kuvattua neuvottelumenettelyä.

4. EKP käsittelee ennakkoilmoituksia siten, että se pyrkii mahdollisuuksien mukaan edistämään rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden viranomaisten toimia. EKP pyrkii tällaisia toimia tutkiessaan varmistamaan niiden yhdenmukaisuuden yhteisön raha- ja valuuttapolitiikan kanssa ja ottaa huomioon toimien vaikutukset euroalueen pankkijärjestelmän maksuvalmiuteen. Tämän perusteella EKP päättää, voidaanko toimi toteuttaa asianomaisen rahaliittoon osallistuvan jäsenvaltion suunnittelemassa aikataulussa ja sen aikomalla tavalla.

5. Poikkeuksellisissa olosuhteissa, jotka johtuvat joko rahapoliittisista näkökohdista, epäsuotuisista markkinaolosuhteista tai siitä, että rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot ovat antaneet ilmoituksensa liian myöhään, EKP voi esittää, että toimen ajoitusta tai toteuttamistapaa on muutettava. Siinä tapauksessa EKP aloittaa neuvottelumenettelyn asianomaisten sopimuspuolten eli asianomaisen kansallisen viranomaisen ja asianomaisen rahaliittoon osallistuvan jäsenvaltion kansallisen keskuspankin kanssa. EKP voi vaatia, että toimi toteutetaan markkinoiden ulkopuolisena operaationa EKPJ:n välityksellä, jolloin EKP voi edellyttää, että toimi toteutetaan joko asianomaisen kansallisen keskuspankin tai EKP:n kanssa. EKP voi myös vaatia, että tällaiseen toimeen liittyvä kokonaismäärä jaetaan kahteen tai useampaan toimeen. EKP voi myös edellyttää, että toimi toteutetaan osittain markkinoiden ulkopuolisena operaationa Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ:n) välityksellä edellä esitetyin tavoin ja osittain jaetaan kahteen tai useampaan toimeen, kuten edellä on niin ikään esitetty.

6. Erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa EKP voi vaatia toimen lykkäämistä, missä tapauksessa toimen lykkäämisestä määrätään niin lyhyeksi ajanjaksoksi kuin mahdollista, eikä missään tapauksessa toistaiseksi tai siten, että lykkäämisellä estettäisiin erääntyviin velvoitteisiin liittyvien ehtojen täyttäminen.

6 artikla

Käyttövarojen ilmoittaminen

1. Sen varmistamiseksi, että EKP:llä on riittävät tiedot rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden valuuttamääräisistä käyttövaroista, rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot ilmoittavat valuuttamääräiset käyttövaransa kuukausittain jälkikäteen.

2. Esitystapa, jota rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden keskushallinnon on käytettävä ilmoittaessaan EKP:lle jälkikäteen valuuttamääräiset käyttövaransa, on määritelty liitteessä V.

3. Kaikki muut rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden viranomaiset ilmoittavat EKP:n vahvistaman vähimmäismäärän ylittävät valuuttamääräiset käyttövaransa liitteessä VI esitetyllä tavalla.

7 artikla

Luottamuksellisuus

Kaikkia näissä suuntaviivoissa vahvistettujen menettelyjen yhteydessä vaihdettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

8 artikla

Suuntaviivojen EKP/2001/9 kumoaminen

Suuntaviivat EKP/2001/9 kumotaan.

9 artikla

Loppusäännökset

1. Nämä suuntaviivat on osoitettu rahaliittoon osallistuville jäsenvaltioille.

2. Nämä suuntaviivat tulevat voimaan 1 päivänä marraskuuta 2003.

3. Nämä suuntaviivat julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 23 päivänä lokakuuta 2003.

EKP:n neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Willem F. Duisenberg

LIITE I

Vähimmäismäärät, joiden ylittyessä jäsenvaltioiden valuuttamääräisistä toimista on annettava ennakkoilmoitus EKP:lle 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti

>TAULUKON PAIKKA>

Yhteenlasketuilla bruttomääräisillä transaktioilla tarkoitetaan valuuttasaamisten ostojen ja myyntien kokonaismäärää tiettynä kaupantekopäivänä.

Näitä vähimmäismääriä sovelletaan myös niihin toimiin, joita kansalliset keskuspankit toteuttavat rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden puolesta ja joita ei kirjata kansallisten keskuspankkien rahoitustaseeseen.

LIITE II

Niiden ennakkoilmoitusten esitystapa, joita rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden on annettava 4 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti arvioiduista tulevista valuuttamääräisistä toimistaan

Rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden keskushallinnon viranomaisten on annettava EKP:lle arviot tulevista valuuttamääräisistä toimistaan kuukausittain. Nämä arviot kattavat kaikki keskushallinnon toteuttamat toimet. Kaikki muut viranomaiset ilmoittavat arvionsa tulevista liitteessä III vahvistetut vähimmäismäärät ylittävistä valuuttamääräisistä toimistaan kuukausittain. Rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden arvioissa on ilmoitettava seuraavat tiedot:

Erittely: Valuuttapareittain.

Raportointitiheys: Kuukausittain.

Määräpäivä: Edellisen kuukauden viimeinen pankkipäivä klo 18:aan mennessä EKP:n aikaa.

Sisältö: Euroa vastaan toteutettujen toimien tai valuuttojen välisten toimien ostojen ja myyntien kokonaismäärät. Ostettava valuutta ilmoitetaan ensimmäisessä sarakkeessa ja myytävä valuutta toisessa sarakkeessa. Kaupanteko- ja arvopäivät yksilöidään merkittävien toimien osalta.

Arvostus: Epätäsmällisen määrän määrittämiseen käytetään ilmoituspäivänä klo 14.15 käytössä olevia viitearvoja.

Pyöristäminen: Lähimpään vastaavaan miljoonaan euroon.

Näiden ilmoitusten aikajänne on yksi kalenterikuukausi. Vähimmäismäärät ovat päiväkohtaisia, mikä tarkoittaa sitä, että mikäli vähimmäismäärien odotetaan ylittyvän yhtenä tai useampana päivänä tulevan kuukauden aikana, ennakkoilmoitus on lähetettävä ennen tätä kuukautta edeltävää viimeistä pankkipäivää. Kuukausittaisen ennakkoilmoituksen on katettava se päivä/ne päivät, jona/joina vähimmäismäärien odotetaan ylittyvän.

LIITE III

Vähimmäismäärät, joiden ylittyessä rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden muiden viranomaisten kuin keskushallinnon on annettava ennakkoilmoitus 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti

Rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden muut viranomaiset kuin keskushallinto esittävät EKP:lle kuukausittain arvionsa kaikista tulevista valuuttamääräisin käyttövaroin toteuttamistaan toimista, jotka ylittävät seuraavat vähimmäismäärät:

>TAULUKON PAIKKA>

Yhteenlasketuilla bruttomääräisillä transaktioilla tarkoitetaan valuuttasaamisten ostojen ja myyntien kokonaismäärää tiettynä kaupantekopäivänä.

LIITE IV

Suuntaviivojen 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden(1) ennakkoilmoitukset ja EKP:n vastaukset

Ennakkoilmoituksissa on oltava seuraavat tiedot:

- rahaliittoon osallistuva jäsenvaltio, joka ilmoittaa toimesta,

- toimesta vastaava viranomainen,

- ilmoituspäivä ja kellonaika,

- kaupantekopäivä,

- arvopäivä,

- toimien laajuus (miljoonina euroina tai muutettuina miljoonia euroja vastaavaksi määräksi),

- asianomaiset valuutat (ISO-koodeina),

- operaation laji,

- erääntyvä sopimusvelvoite (kyllä/ei).

EKP:n vastaus ennakkoilmoituksiin sisältää myös seuraavat tiedot:

- EKP:n vastauksen päiväys, kellonaika ja sisältö.

Huomautus:

Rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden edellytetään toimittavan EKP:lle antamansa ilmoitukset oman kansallisen keskuspankkinsa välityksellä.

(1) On muistettava, että ennakkoilmoitusvelvollisuus koskee ainoastaan jäsenvaltioiden markkinoilla toteuttamia toimia, ei siis niiden kansallisten keskuspankkien vastapuolena toteuttamia toimia. Toimia, joita jäsenvaltiot toteuttavat niiden kansallisen keskuspankin ollessa vastapuolena, koskevat kansallisten keskuspankkien toimiin sovellettavat ennakkohyväksyntään ja ilmoitusten antamiseen liittyvät menettelyt.

LIITE V

Niiden ilmoitusten esitystapa, joita rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden on annettava EKP:lle jälkikäteen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti hallussaan pitämistään valuuttamääräisistä käyttövaroista

Rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden keskushallinnon viranomaisten on ilmoitettava hallussaan pitämät valuuttamääräiset käyttövarat kuukausittain. Muiden viranomaisten on tehtävä ilmoitus vain siinä tapauksessa, että joko niiden kuukauden keskimääräiset käyttövarat tai niiden kuukauden lopun käyttövarat ylittävät liitteessä VI esitetyn vähimmäismäärän.

Erittely: Valuuttamääräiset käyttövarat yhteensä, ei erittelyä valuutoittain. Kuukauden keskiarvo, kuukauden korkein määrä, kuukauden lopun määrä ja kuukauden alin määrä.

Raportointitiheys: Kuukausittain.

Määräpäivä: Raportointiajanjaksoa seuraava viides pankkipäivä klo 18:aan mennessä EKP:n aikaa.

Sisältö: Rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden hallussa EKPJ:n ulkopuolella olevien valuuttojen kokonaismäärä. Termiinipositiot on myös sisällytettävä tietoihin (toisin sanoen termiinipositiot on lisättävä senhetkisiin varoihin ja vain yksi luku ilmoitettava yhtä erää kohti). Tietoihin on lisäksi sisällytettävä avistatransaktiot, joista on tehty sopimus mutta joita ei ole vielä toteutettu (tiedot on toisin sanoen kerättävä kaupantekopäivän perusteella).

Arvostus: Kansalliset keskuspankit käyttävät klo 14.15 voimassa olevia viitekursseja muuttaessaan rahaliittoon osallistuvilta jäsenvaltioilta saadut tiedot euroiksi (rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot ilmoittavat siis sillä hetkellä hallussaan olevat ulkomaan valuutat). Arvopaperit arvostetaan markkinahintaan, mutta käytännön syistä ei edellytetä yhtä ainoaa viitehintaa. Koska suurin osa käyttövaroista on todennäköisesti talletuksina, arvopaperien arvostamisessa käytettyjen hieman erilaisten markkinalähteiden vaikutuksen pitäisi olla hyvin vähäinen.

Pyöristäminen: Lähimpään vastaavaan miljoonaan euroon.

Huomattakoon, että muiden viranomaisten on tehtävä ilmoitus vain siinä tapauksessa, että joko niiden kuukauden keskimääräiset käyttövarat tai niiden kuukauden lopun käyttövarat ylittävät ilmoitettavat vähimmäismäärät. Mikäli ilmoituskynnys ylittyy, niiden on kuitenkin ilmoitettava tiedot samassa muodossa kuin keskushallinnon (eli kuukauden keskiarvo, kuukauden korkein määrä, kuukauden lopun määrä ja kuukauden alin määrä).

Tämän liitteen mukainen jälkikäteinen ilmoitusvelvollisuus kattaa kaikki valuuttamääräiset toimet, joita kansalliset keskuspankit toteuttavat rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden viranomaisten puolesta.

LIITE VI

Vähimmäismäärät, joiden ylittyessä rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden muiden viranomaisten kuin keskushallinnon on annettava ilmoitus jälkikäteen 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti

Rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden muut viranomaiset kuin keskushallinto ilmoittavat EKP:lle valuuttamääräiset käyttövaransa, jotka ylittävät seuraavat vähimmäismäärät:

>TAULUKON PAIKKA>

Top