Help Print this page 

Document 32003L0125

Title and reference
Komission direktiivi 2003/125/EY, annettu 22 päivänä joulukuuta 2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta sijoitussuositusten asianmukaisen esittämisen ja eturistiriitoja koskevien tietojen julkistamisen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
  • No longer in force, Date of end of validity: 02/07/2016; Kumoaja 32014R0596
OJ L 339, 24.12.2003, p. 73–77 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 006 P. 351 - 355
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 006 P. 351 - 355
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 006 P. 351 - 355
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 006 P. 351 - 355
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 006 P. 351 - 355
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 006 P. 351 - 355
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 006 P. 351 - 355
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 006 P. 351 - 355
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 006 P. 351 - 355
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 005 P. 246 - 250
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 005 P. 246 - 250
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 006 P. 20 - 24

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/125/oj
Multilingual display
Text

32003L0125

Komission direktiivi 2003/125/EY, annettu 22 päivänä joulukuuta 2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta sijoitussuositusten asianmukaisen esittämisen ja eturistiriitoja koskevien tietojen julkistamisen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 339 , 24/12/2003 s. 0073 - 0077


Komission direktiivi 2003/125/EY,

annettu 22 päivänä joulukuuta 2003,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta sijoitussuositusten asianmukaisen esittämisen ja eturistiriitoja koskevien tietojen julkistamisen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö) 28 päivänä tammikuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY(1) ja erityisesti sen 6 artiklan 10 kohdan kuudennen luetelmakohdan,

on kuullut Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komiteaa(2) teknisistä kysymyksistä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Yhdenmukaiset normit ovat tarpeen tietojen esittämiseksi puolueettomalla, selkeällä ja täsmällisellä tavalla sekä etuja ja eturistiriitoja koskevien tietojen julkistamiseksi; henkilöiden, jotka tuottavat tai levittävät jakelukanaville tai yleisölle tarkoitettuja sijoitusstrategiasuosituksia tai -ehdotuksia sisältäviä tietoja, on noudatettava näitä normeja. Markkinoiden eheys edellyttää etenkin puolueettomuutta, rehellisyyttä ja avoimuutta koskevien tiukkojen vaatimusten täyttämistä esitettäessä sijoitusstrategiasuosituksia tai -ehdotuksia sisältäviä tietoja.

(2) Sijoitusstrategiaa voidaan suositella tai ehdottaa joko suoraan (kuten osta-, pidä- ja myy-suositukset) tai epäsuorasti (viittaamalla hintatavoitteeseen tai muulla tavoin).

(3) Sijoitusneuvontaa, jossa asiakkaalle annetaan henkilökohtainen suositus yhdestä tai useammasta sellaisiin rahoitusvälineisiin liittyvästä transaktiosta (varsinkin asiakkaille epävirallisesti annetut lyhyen aikavälin sijoitussuositukset, jotka ovat peräisin sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen myynti- tai kaupankäyntiyksiköistä), joita ei todennäköisesti anneta yleisesti saataville, ei pitäisi katsoa tässä direktiivissä tarkoitetuksi suosituksen antamiseksi.

(4) Sijoitussuositukset, jotka muodostavat mahdollisen perustan sijoituspäätöksille, olisi laadittava ja levitettävä erittäin huolellisesti, jotta vältetään markkinatoimijoiden johtaminen harhaan.

(5) Sijoitussuosituksen laatijan henkilöllisyys, sen noudattamat liiketoiminnan menettelytapasäännöt ja sen toimivaltaisen viranomaisen nimi olisi julkistettava, sillä tiedot voivat olla arvokkaita sijoittajille sijoituspäätöstä tehtäessä.

(6) Suositukset olisi esitettävä selkeästi ja täsmällisesti.

(7) Sijoitusstrategioita suosittelevien tai ehdottavien henkilöiden omat edut tai eturistiriidat voivat vaikuttaa sijoitussuosituksissa esitettyihin mielipiteisiin. Jotta voidaan varmistaa mahdollisuus tietojen objektiivisuuden ja luotettavuuden arviointiin, merkittävät taloudelliset edut sijoitusstrategiasuosituksia sisältävien tietojen kohteena olevassa rahoitusvälineessä tai eturistiriidat tai määräysvaltasuhteet suhteessa liikkeeseenlaskijaan, johon tiedot liittyvät suoraan tai välillisesti, olisi julkistettava asianmukaisesti. Tässä direktiivissä ei kuitenkaan pitäisi edellyttää, että sijoitussuosituksia laativat henkilöt rikkovat eturistiriitojen estämiseksi ja välttämiseksi asetettuja tiedonkulun esteitä.

(8) Sijoitussuosituksia voi levittää muuttamattomassa, muutetussa tai tiivistetyssä muodossa toinen henkilö kuin suositusten laatija. Tapa, jolla suositusten levittäjät käsittelevät suosituksia, voi vaikuttaa merkittävästi siihen, miten sijoittajat suosituksia arvioivat. Erityisesti sijoitussuositusten levittäjän henkilöllisyyden, noudatettujen liiketoiminnan menettelytapasääntöjen tai alkuperäiseen suositukseen tehtyjen muutosten laajuuden tunteminen voi tarjota arvokasta tietoa sijoittajille sijoituspäätöstä tehtäessä.

(9) Internet-sivuilla tapahtuvassa sijoitussuositusten julkaisemisessa olisi noudatettava henkilötietojen siirtoa kolmansiin maihin koskevia sääntöjä, sellaisina kuin niistä on säädetty yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/46/EY(3).

(10) Luottoluokituslaitokset arvioivat tietyn liikkeeseenlaskijan tai rahoitusvälineen luottokelpoisuutta tiettynä päivänä. Nämä arviot eivät kuitenkaan sellaisenaan ole tässä direktiivissä tarkoitettuja suosituksia. Luottoluokituslaitosten olisi kuitenkin otettava käyttöön sisäiset toimintaperiaatteet tai menettelyt sen varmistamiseksi, että niiden julkistamien luottoluokitusten esitystapa on asianmukainen ja että ne julkistavat asianmukaisesti tiedot, jotka koskevat merkittäviä etuja tai eturistiriitoja suhteessa luottoluokitusten kohteena oleviin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin.

(11) Tämä direktiivi ei loukkaa perusoikeuksia ja noudattaa erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja etenkin sen 11 artiklassa sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn Euroopan yleissopimuksen 10 artiklassa tunnustettuja periaatteita. Tämä direktiivi ei millään tavoin estä jäsenvaltioita soveltamasta niitä valtiosääntöönsä sisältyviä säännöksiä, jotka koskevat painovapautta ja tiedotusvälineiden ilmaisuvapautta.

(12) Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan arvopaperikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

I LUKU MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä sovelletaan direktiivissä 2003/6/EY vahvistettujen määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä:

1) "Sijoituspalveluyrityksellä" tarkoitetaan neuvoston direktiivin 93/22/ETY(4) 1 artiklan 2 kohdassa määriteltyjä henkilöitä.

2) "Luottolaitoksella" tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/ETY(5) 1 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä henkilöitä.

3) "Suosituksella" tarkoitetaan jakelukanaville tai yleisölle tarkoitettua tutkimustietoa tai muuta suoraan tai epäsuorasti sijoitusstrategiasuosituksia tai -ehdotuksia sisältävää tietoa yhdestä tai useammasta rahoitusvälineestä tai rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskijasta, mukaan luettuina kaikki arviot tällaisten rahoitusvälineiden nykyisestä tai tulevasta arvosta tai hinnasta.

4) "Tutkimustiedolla tai muulla sijoitusstrategiasuosituksia tai -ehdotuksia sisältävällä tiedolla" tarkoitetaan

a) riippumattoman analyytikon, sijoituspalveluyrityksen, luottolaitoksen tai muun henkilön, jonka pääasiallista liiketoimintaa on suositusten laatiminen, tai niiden palveluksessa työsopimuksen perusteella tai muutoin toimivan luonnollisen henkilön tuottamia tietoja, jotka suoraan tai välillisesti antavat rahoitusvälinettä tai rahoitusvälineen liikkeeseenlaskijaa koskevan erityisen sijoitussuosituksen;

b) muiden kuin a alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden tuottamia tietoja, joissa suoraan suositellaan rahoitusvälinettä koskevan erityisen sijoituspäätöksen tekemistä.

5) "Asianomaisella henkilöllä" tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka laatii tai levittää suosituksia osana ammatin tai liiketoiminnan harjoittamista.

6) "Liikkeeseenlaskijalla" tarkoitetaan rahoitusvälineen liikkeeseenlaskijaa, johon suositus suoraan tai välillisesti liittyy.

7) "Jakelukanavilla" tarkoitetaan kanavia, joita käyttäen tiedot annetaan tai voidaan todennäköisesti antaa yleisesti saataville. "Todennäköisesti yleisesti saataville annettavilla tiedoilla" tarkoitetaan tietoja, jotka lukuisat henkilöt voivat saada käyttöönsä.

8) "Asianmukaisella sääntelyllä" tarkoitetaan direktiivissä 2003/6/EY tarkoitettua kaikentyyppistä sääntelyä jäsenvaltioissa, itsesääntely mukaan luettuna.

II LUKU SUOSITUSTEN LAATIMINEN

2 artikla

Suositusten laatijan henkilöllisyys

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava asianmukaisesta sääntelystä sen varmistamiseksi, että suosituksessa esitetään selkeästi ja näkyvästi suosituksen laatimisesta vastaavan henkilön henkilöllisyys, erityisesti suosituksen laatineen henkilön nimi ja tehtävä sekä suosituksen laatimisesta vastaavan oikeushenkilön nimi.

2. Jos asianomainen henkilö on sijoituspalveluyritys tai luottolaitos, jäsenvaltioiden on edellytettävä, että asianomainen toimivaltainen viranomainen ilmoitetaan.

Jos asianomainen henkilö ei ole sijoituspalveluyritys eikä luottolaitos, mutta siihen sovelletaan itsesääntelyä koskevia normeja tai menettelytapasääntöjä, jäsenvaltioiden on varmistettava, että näihin normeihin tai sääntöihin viitataan.

3. Jäsenvaltioiden on huolehdittava asianmukaisesta sääntelystä sen varmistamiseksi, että 1 ja 2 kohdassa säädettyjä vaatimuksia mukautetaan siten, etteivät ne ole kohtuuttomia silloin, kun suositus on annettu muutoin kuin kirjallisesti. Mukautuksiin voi sisältyä viittaus paikkaan, jossa tiedot ovat suoraan ja helposti yleisön saatavilla, kuten viittaus asianomaisen henkilön Internet-sivuihin.

4. Edellä 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta toimittajiin, joihin sovelletaan jäsenvaltioissa vastaavaa asianmukaista sääntelyä, asianmukainen itsesääntely mukaan luettuna, edellyttäen, että sääntelyn vaikutukset ovat samat kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut.

3 artikla

Suositusten asianmukainen esitystapa

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava asianmukaisesta sääntelystä sen varmistamiseksi, että kaikki asianomaiset henkilöt pyrkivät kohtuudella varmistamaan, että

a) tosiasiat erottuvat selvästi tulkinnoista, arvioista, mielipiteistä ja muista kuin tosiseikoista;

b) kaikki lähteet ovat luotettavia, tai jos lähteen luotettavuutta epäillään, tämä mainitaan selvästi;

c) kaikki arviot, ennusteet ja hintatavoitteet on selvästi mainittu sellaisiksi ja että kaikki niitä laadittaessa tai käytettäessä tehdyt merkittävät oletukset on osoitettu.

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava asianmukaisesta sääntelystä sen varmistamiseksi, että 1 kohdassa säädettyjä vaatimuksia mukautetaan siten, etteivät ne ole kohtuuttomia silloin, kun suositus on annettu muutoin kuin kirjallisesti.

3. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että kaikki asianomaiset henkilöt pyrkivät kohtuudella varmistamaan, että suositusten järkevyys voidaan perustellusti osoittaa, jos toimivaltaiset viranomaiset tätä vaativat.

4. Edellä 1 ja 3 kohtaa ei sovelleta toimittajiin, joihin sovelletaan jäsenvaltioissa vastaavaa asianmukaista sääntelyä, asianmukainen itsesääntely mukaan luettuna, edellyttäen, että sääntelyn vaikutukset ovat samat kuin 1 ja 3 kohdassa tarkoitetut.

4 artikla

Suositusten asianmukaista esittämistä koskevat lisävelvoitteet

1. Edellä 3 artiklassa säädettyjen velvoitteiden lisäksi, aina kun asianomainen henkilö on riippumaton analyytikko, sijoituspalveluyritys, luottolaitos, etuyhteydessä oleva oikeushenkilö tai muu asianomainen henkilö, jonka pääasiallista liiketoimintaa on suositusten laatiminen, tai niiden palveluksessa työsopimuksen perusteella tai muutoin toimiva luonnollinen henkilö, jäsenvaltioiden on huolehdittava asianmukaisesta sääntelystä sen varmistamiseksi, että tämä henkilö pyrkii kohtuudella vähintään varmistamaan, että

a) kaikki olennaiset ja merkittävät lähteet mainitaan asianmukaisesti, liikkeeseenlaskija mukaan luettuna, lisäksi mainitaan, onko suositus esitetty kyseiselle liikkeeseenlaskijalle ja onko sitä muutettu tämän perusteella ennen sen levittämistä;

b) arvostusperusteet tai -menetelmä rahoitusvälineen tai rahoitusvälineen liikkeeseenlaskijan arvioimiseksi tai rahoitusvälineen hintatavoitteen asettamiseksi tiivistetään asianmukaisesti;

c) laadittujen suositusten, kuten osta-, myy- tai pidä-suositus, joihin voi sisältyä suosituksen kohteena olevan sijoittamisen ajankohta, merkitys selitetään riittävällä tavalla ja kaikista riskeistä varoitetaan asianmukaisesti, esitettyjä oletuksia koskeva herkkyysanalyysi mukaan luettuna;

d) suositusten suunniteltu päivittämistiheys mainitaan, jos päivityksiä tehdään, ja huomattavista muutoksista aikaisemmin esitettyjen toimintaperiaatteiden kattavuuteen ilmoitetaan;

e) päivämäärä, jolloin suositus annettiin ensimmäistä kertaa levitettäväksi, merkitään selkeästi ja näkyvästi, samoin kuin kaikkien mainittujen rahoitusvälineiden hintojen päivämäärä ja aika;

f) jos suositus poikkeaa samaa rahoitusvälinettä tai liikkeeseenlaskijaa koskevasta suosituksesta, joka on annettu suosituksen julkistamista välittömästi edeltävän 12 kuukauden aikana, tämä muutos ja aikaisemman suosituksen antamispäivä mainitaan selkeästi ja näkyvästi.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 1 kohdan a, b tai c alakohdan vaatimukset olisivat kohtuuttomia levitetyn suosituksen pituuteen nähden, riittää kun suosituksessa viitataan selvästi ja näkyvästi paikkaan, jossa kyseiset tiedot ovat suoraan ja helposti yleisön saatavilla, kuten suora Internet-linkki kyseisiin tietoihin asianomaisen henkilön Internet-sivuilla edellyttäen, että käytetyissä arvostusperusteissa tai -menetelmässä ei ole tapahtunut muutoksia.

3. Jäsenvaltioiden on huolehdittava asianmukaisesta sääntelystä sen varmistamiseksi, että 1 kohdassa säädettyjä vaatimuksia mukautetaan siten, etteivät ne ole kohtuuttomia silloin, kun suositus annetaan muutoin kuin kirjallisesti.

5 artikla

Etuja ja eturistiriitoja koskevien tietojen julkistaminen

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava asianmukaisesta sääntelystä sen varmistamiseksi, että asianomaiset henkilöt julkistavat kaikki suhteet ja olosuhteet, joiden voidaan kohtuudella odottaa heikentävän suosituksen objektiivisuutta, erityisesti silloin kun asianomaisilla henkilöillä on merkittäviä taloudellisia etuja yhdessä tai useammassa suosituksen kohteena olevassa rahoitusvälineessä tai merkittäviä eturistiriitoja suhteessa liikkeeseenlaskijaan, johon suositus liittyy.

Jos asianomainen henkilö on oikeushenkilö, vaatimusta sovelletaan myös sen palveluksessa työsopimuksen perusteella tai muutoin toimiviin oikeushenkilöihin tai luonnollisiin henkilöihin, jotka ovat osallistuneet suosituksen laatimiseen.

2. Jos asianomainen henkilö on oikeushenkilö, 1 kohdan mukaisesti julkistettavien tietojen on sisällettävä vähintään seuraavat asiat:

a) asianomainen henkilön tai etuyhteydessä olevien oikeushenkilöiden edut tai eturistiriidat, joista suosituksen laatimiseen osallistuvat henkilöt voivat saada tietoja tai joista heidän voidaan kohtuudella odottaa voivan saada tietoja;

b) asianomainen henkilön tai etuyhteydessä olevien oikeushenkilöiden edut tai eturistiriidat, jotka ovat sellaisten henkilöjen tiedossa, jotka eivät ole osallistuneet suosituksen laatimiseen mutta jotka ovat tutustuneet tai joiden voidaan kohtuudella odottaa voivan tutustua suositukseen ennen sen levittämistä asiakkaille tai yleisölle.

3. Jäsenvaltioiden on huolehdittava asianmukaisesta sääntelystä sen varmistamiseksi, että suositukseen sisältyvät 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot. Jos tällaiset tiedonantovaatimukset olisivat kohtuuttomia levitetyn suosituksen pituuteen nähden, riittää kun suosituksessa viitataan selvästi ja näkyvästi paikkaan, jossa kyseiset tiedot ovat suoraan ja helposti yleisön saatavilla, kuten suora Internet-linkki kyseisiin tietoihin asianomaisen henkilön Internet-sivuilla.

4. Jäsenvaltioiden on huolehdittava asianmukaisesta sääntelystä sen varmistamiseksi, että 1 kohdassa säädettyjä vaatimuksia mukautetaan siten, etteivät ne ole kohtuuttomia silloin, kun suositus on annettu muutoin kuin kirjallisesti.

5. Edellä 1, 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta toimittajiin, joihin sovelletaan jäsenvaltioissa vastaavaa asianmukaista sääntelyä, asianmukainen itsesääntely mukaan luettuna, edellyttäen, että sääntelyn vaikutukset ovat samat kuin 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut.

6 artikla

Etuja ja eturistiriitoja koskevien tietojen julkistamista koskevat lisävelvoitteet

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä 5 artiklassa säädettyjen velvoitteiden lisäksi, että riippumattoman analyytikon, sijoituspalveluyrityksen, luottolaitoksen, etuyhteydessä olevan oikeushenkilön tai muun asianomaisen henkilön, jonka pääasiallista liiketoimintaa suositusten laatiminen on, laatimassa suosituksessa on esitettävä selkeästi ja näkyvästi seuraavat etuja ja eturistiriitoja koskevat tiedot:

a) asianomaisen henkilön tai etuyhteydessä olevan oikeushenkilön ja liikkeeseenlaskijan väliset huomattavat omistusosuudet. Huomattavat omistusosuudet käsittävät ainakin seuraavat tapaukset:

- asianomaisen henkilön tai etuyhteydessä olevan oikeushenkilön hallussa oleva omistusosuus liikkeeseenlaskijassa ylittää 5 prosenttia koko liikkeeseenlasketusta osakepääomasta,

- asianomaisen henkilön tai etuyhteydessä olevan oikeushenkilön hallussa oleva omistusosuus liikkeeseenlaskijassa ylittää 5 prosenttia koko liikkeeseenlasketusta osakepääomasta.

Jäsenvaltiot voivat säätää alempia raja-arvoja kuin näissä kahdessa tapauksessa säädetty 5 prosentin raja;

b) muut asianomaisen henkilön tai etuyhteydessä olevan oikeushenkilön merkittävät taloudelliset edut liikkeeseenlaskijassa;

c) tarvittaessa selvitys siitä, että asianomainen henkilö tai etuyhteydessä oleva oikeushenkilö on liikkeeseenlaskijan rahoitusvälineiden markkinatakaaja tai likviditeetin tarjoaja;

d) tarvittaessa selvitys siitä, että asianomainen henkilö tai etuyhteydessä oleva oikeushenkilö on toiminut pääjärjestäjänä tai järjestäjänä jossakin liikkeeseenlaskijan rahoitusvälineiden julkistetussa liikkeeseenlaskussa edeltävän 12 kuukauden aikana;

e) tarvittaessa selvitys siitä, että asianomainen henkilö tai etuyhteydessä oleva oikeushenkilö on osapuolena muussa liikkeeseenlaskijan kanssa tehdyssä investointipankkipalvelujen tarjoamiseen liittyvässä sopimuksessa edellyttäen, että tämä ei johda luottamuksellisten liiketietojen julkistamiseen ja että sopimus on ollut voimassa edeltävän 12 kuukauden ajan tai sen nojalla on samana aikana saatu korvausta tai lupaus korvauksen maksusta;

f) tarvittaessa selvitys siitä, että asianomainen henkilö tai etuyhteydessä oleva oikeushenkilö on osapuolena liikkeeseenlaskijan kanssa tehdyssä sopimuksessa suosituksen laatimisesta.

2. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että eturistiriitojen estämiseksi ja välttämiseksi sijoituspalveluyrityksessä tai luottolaitoksessa käyttöön otettujen organisatoristen ja hallinnollisten järjestelyjen yleispiirteet, mukaan lukien tiedonkulun esteet, julkistetaan suositusten osalta.

3. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen palveluksessa työsopimuksen perusteella tai muutoin toimivien ja suosituksen laatimiseen osallistuvien luonnollisten tai oikeushenkilöjen osalta on 5 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan vaatimuksen mukaisesti erityisesti julkistettava, onko tällaisten henkilöiden palkkaus sidottu sijoituspalveluyritysten, luottolaitoksen tai etuyhteydessä olevan oikeushenkilön suorittamiin investointipankkitoiminnan transaktioihin.

Jos nämä luonnolliset henkilöt vastaanottavat tai hankkivat liikkeeseenlaskijan osakkeita ennen kyseisten osakkeiden tarjoamista yleisölle, osakkeiden ostohinta ja -päivä on myös julkistettava.

4. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että sijoituspalveluyritykset ja luottolaitokset julkistavat neljännesvuosittain osta-, pidä- ja myy-suositusten tai vastaavien suositusten osuuden kaikista suosituksista sekä kunkin sellaisen liikkeeseenlaskijan osuuden kussakin luokassa, jolle sijoituspalveluyritys tai luottolaitos on tarjonnut merkittäviä investointipankkipalveluja edeltävän 12 kuukauden aikana.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että suositus sisältää 1-4 kohdassa edellytetyt tiedot. Jos tällaiset 1-4 kohdan mukaiset tiedonantovaatimukset olisivat kohtuuttomia levitetyn suosituksen pituuteen nähden, riittää kun suosituksessa viitataan selvästi ja näkyvästi paikkaan, jossa kyseiset tiedot ovat suoraan ja helposti yleisön saatavilla, kuten suora Internet-linkki kyseisiin tietoihin asianomaisen sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen Internet-sivuilla.

6. Jäsenvaltioiden on huolehdittava asianmukaisesta sääntelystä sen varmistamiseksi, että 1 kohdassa säädettyjä vaatimuksia mukautetaan siten, etteivät ne ole kohtuuttomia silloin, kun suositus annetaan muutoin kuin kirjallisesti.

III LUKU KOLMANSIEN OSAPUOLTEN LAATIMIEN SUOSITUSTEN LEVITTÄMINEN

7 artikla

Suositusten levittäjän henkilöllisyys

Jäsenvaltioiden on huolehdittava asianmukaisesta sääntelystä sen varmistamiseksi, että aina kun asianomainen henkilö levittää omalla vastuullaan kolmannen osapuolen laatimaa suositusta, suosituksessa mainitaan selkeästi ja näkyvästi kyseisen levittäjän henkilöllisyys.

8 artikla

Suositusten asianmukainen levittämistapa

Jäsenvaltioiden on huolehdittava asianmukaisesta sääntelystä sen varmistamiseksi, että aina kun kolmannen osapuolen laatimaa suositusta muutetaan olennaisesti tietoa levitettäessä, tällaisen olennaisen muutoksen yksityiskohdat ilmoitetaan levitetyissä tiedoissa selvästi. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että aina kun olennainen muuttaminen merkitsee muutosta suosituksen sisältöön (kuten osta-suosituksen muuttaminen pidä- tai myy-suositukseksi tai päinvastoin), suosituksen levittäjä täyttää 2-5 artiklassa suositusten laatijalle asetetut vaatimukset olennaisen muuttamisen osalta.

Lisäksi jäsenvaltioiden on huolehdittava asianmukaisesta sääntelystä sen varmistamiseksi, että asianomaisilla oikeushenkilöillä, jotka joko itse tai luonnollisten henkilöjen välityksellä levittävät olennaisesti muutettua tietoa, on viralliset kirjalliset toimintaperiaatteet, joiden mukaan tietoja vastaanottavat henkilöt voivat saada tietoonsa suosituksen laatijan henkilöllisyyden, tutustua varsinaiseen suositukseen ja saada suosituksen laatijan etuja ja eturistiriitoja koskevia tietoja, jos ne ovat yleisesti saatavilla.

Ensimmäistä ja toista kohtaa ei sovelleta sellaiseen uutisointiin kolmansien osapuolten laatimista suosituksista, jossa suosituksen sisältöä ei ole muutettu.

Levitettäessä tiivistelmää kolmannen osapuolen laatimasta suosituksesta tällaista tiivistelmää levittävien asianomaisten henkilöjen on varmistettava, että tiivistelmä on selkeä eikä johda harhaan, siinä on mainittava lähdeasiakirja ja paikka, josta lähdeasiakirjaan liittyvät tiedot ovat suoraan ja helposti yleisön saatavilla edellyttäen, että ne on annettu yleisesti saataville.

9 artikla

Sijoituspalveluyrityksiä ja luottolaitoksia koskevat lisävelvoitteet

Jäsenvaltioiden on edellytettävä 7 ja 8 artiklassa säädettyjen velvoitteiden lisäksi, että aina kun asianomainen henkilö on sijoituspalveluyritys, luottolaitos tai niiden palveluksessa työsopimuksen perusteella tai muutoin toimiva luonnollinen henkilö ja kun tämä levittää kolmannen osapuolen laatimia suosituksia,

a) sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen suhteen toimivaltaisen viranomaisen nimi ilmoitetaan selkeästi ja näkyvästi;

b) suosituksen levittäjä täyttää suositusten laatijoille 6 artiklassa asetetut vaatimukset, jos suosituksen laatija ei ole vielä levittänyt suositusta jakelukanavan kautta;

c) suositusten laatijoille 2-6 artiklassa asetut vaatimukset täytetään, jos sijoituspalveluyritys tai luottolaitos muuttaa olennaisesti suositusta.

IV LUKU LOPPUSÄÄNNÖKSET

10 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 12 päivänä lokakuuta 2004. Niiden on toimitettava komissiolle viipymättä nämä säännökset kirjallisina sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

11 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

12 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 2003.

Komission puolesta

Frederik Bolkestein

Komission jäsen

(1) EUVL L 96, 12.4.2003, s. 16.

(2) Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitea (Committee of European Securities Regulators, CESR) perustettiin komission päätöksellä; EYVL L 191,13.7.2001, s. 43.

(3) EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

(4) EYVL L 141, 11.6.1993, s. 27.

(5) EYVL L 126, 26.5.2000, s. 1.

Top