EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0120

Komission direktiivi 2003/120/EY, annettu 5 päivänä joulukuuta 2003, elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä annetun direktiivin 90/496/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 333, 20.12.2003, p. 51–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 032 P. 695 - 695
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 032 P. 695 - 695
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 032 P. 695 - 695
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 032 P. 695 - 695
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 032 P. 695 - 695
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 032 P. 695 - 695
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 032 P. 695 - 695
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 032 P. 695 - 695
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 032 P. 695 - 695
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 041 P. 72 - 72
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 041 P. 72 - 72
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 030 P. 198 - 198

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2014; Implisiittinen kumoaja 32011R1169

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/120/oj

32003L0120

Komission direktiivi 2003/120/EY, annettu 5 päivänä joulukuuta 2003, elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä annetun direktiivin 90/496/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 333 , 20/12/2003 s. 0051 - 0051


Komission direktiivi 2003/120/EY,

annettu 5 päivänä joulukuuta 2003,

elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä annetun direktiivin 90/496/ETY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä 24 päivänä syyskuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/496/ETY(1) ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan,

on kuullut elintarvikealan tiedekomiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Salatrimien saattaminen markkinoille elintarvikkeiden uutena ainesosana käytettäväksi vähäenergiaisissa leipomo- ja leivonnaistuotteissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97(2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003(3), mukaisesti on sallittu komission päätöksellä 2003/867/EY(4).

(2) Joulukuun 13 päivänä 2001 antamassaan lausunnossa sellaisten salatrimien turvallisuudesta, jotka on tarkoitettu vähäenergiaisiksi rasvankorvikkeiksi elintarvikkeiden uusina ainesosina, elintarvikealan tiedekomitea toteaa, että salatrimien energiasisältö on 5-6 kcal/g.

(3) Rasvoiksi katsottuina salatrimien energia-arvo olisi voimassa olevien säännösten mukaan laskettava direktiivin 90/496/ETY 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun rasvojen muuntokertoimen avulla, jolloin tulos olisi 9 kcal/g. Tämän muuntokertoimen käyttö tuotteesta ilmoitettavan energia-arvon laskennassa antaa väärän käsityksen tuotteen energia-arvosta, jos tuotteen valmistuksessa on käytetty salatrimeja, eikä kuluttaja näin ollen saisi asiasta riittävää tietoa. Salatrimien osalta on siis valittava asianmukainen muuntokerroin, jota on käytettävä, kun lasketaan elintarvikkeista ilmoitettavaa energia-arvoa.

(4) Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Lisätään direktiivin 90/496/ETY 5 artiklan 1 kohdan loppuun seuraavaa:

">TAULUKON PAIKKA>"

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2004. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kyseiset säädöstekstit sekä mainittujen säädösten ja tämän direktiivin säännösten välinen vastaavuustaulukko.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tärkeimmät tämän direktiivin alalta antamansa kansalliset säädöstekstit komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille

Tehty Brysselissä 5 päivänä joulukuuta 2003.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 276, 6.10.1990, s. 40.

(2) EYVL L 43, 14.2.1997, s. 1.

(3) EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1.

(4) EUVL L 326, 13.12.2003, s. 32.

Top