EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0060

Komission direktiivi 2003/60/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003, neuvoston direktiivien 76/895/ETY, 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY liitteiden muuttamisesta viljoissa ja niiden pinnassa, eläimistä saatavissa elintarvikkeissa ja niiden pinnassa sekä tietyissä kasviperäisissä tuotteissa, mukaan luettuina hedelmät ja vihannekset, ja niiden pinnassa olevien tiettyjen torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 155, 24.6.2003, p. 15–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 115 - 134
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 115 - 134
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 115 - 134
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 115 - 134
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 115 - 134
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 115 - 134
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 115 - 134
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 115 - 134
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 115 - 134
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 047 P. 222 - 241
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 047 P. 222 - 241

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; Implisiittinen kumoaja 32005R0396 . Latest consolidated version: 14/07/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/60/oj

32003L0060

Komission direktiivi 2003/60/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003, neuvoston direktiivien 76/895/ETY, 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY liitteiden muuttamisesta viljoissa ja niiden pinnassa, eläimistä saatavissa elintarvikkeissa ja niiden pinnassa sekä tietyissä kasviperäisissä tuotteissa, mukaan luettuina hedelmät ja vihannekset, ja niiden pinnassa olevien tiettyjen torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 155 , 24/06/2003 s. 0015 - 0034


Komission direktiivi 2003/60/EY,

annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003,

neuvoston direktiivien 76/895/ETY, 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY liitteiden muuttamisesta viljoissa ja niiden pinnassa, eläimistä saatavissa elintarvikkeissa ja niiden pinnassa sekä tietyissä kasviperäisissä tuotteissa, mukaan luettuina hedelmät ja vihannekset, ja niiden pinnassa olevien tiettyjen torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta 23 päivänä marraskuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 76/895/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2002/79/EY(2), ja erityisesti sen 5 artiklan,

ottaa huomioon viljojen torjunta-ainejäämien enimmäismääristä 24 päivänä heinäkuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 86/362/ETY(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2002/79/EY, ja erityisesti sen 10 artiklan,

ottaa huomioon eläinkunnasta peräisin olevissa elintarvikkeissa ja niiden pinnassa olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta 24 päivänä heinäkuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 86/363/ETY(4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2002/79/EY, ja erityisesti sen 10 artiklan,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta tietyille kasvikunnasta peräisin oleville tuotteille, mukaan lukien hedelmät ja vihannekset, 27 päivänä marraskuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/642/ETY(5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2002/100/EY(6), ja erityisesti sen 7 artiklan,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY(7), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2003/39/EY(8), ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Nykyiset tehoaineet amitroli, dikvatti, isoproturoni ja etofumesaatti sisällytettiin direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I komission direktiiveillä 2001/21/EY(9), 2002/18/EY(10) ja 2002/37/EY(11).

(2) Uudet tehoaineet fenheksamidi, asibentsolaari-s-metyyli, syklanilidi, pyraflufeenietyyli, iprovalikarbi, prosulfuroni, sulfosulfuroni, sinidonietyyli, syhalofoppi-butyyli, famoksadoni, florasulaami, metalaksyyli-M, pikolinafeeni ja flumioksatsiini sisällytettiin direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I komission direktiiveillä 2001/28/EY(12), 2001/87/EY(13), 2002/48/EY(14), 2002/64/EY(15) ja 2002/81/EY(16).

(3) Kyseisten tehoaineiden sisällyttäminen direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I perustui ehdotettua käyttötarkoitusta koskevien toimitettujen tietojen arviointiin. Eräät jäsenvaltiot ovat toimittaneet tätä käyttötarkoitusta koskevia tietoja direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Käytettävissä olevat tiedot on käyty läpi, ja ne riittävät tiettyjen jäämien enimmäismäärien vahvistamisen sallimiseksi.

(4) Kun lopullista tai väliaikaista jäämien enimmäismäärää ei ole vahvistettu yhteisön tasolla, jäsenvaltioiden on vahvistettava väliaikainen kansallinen jäämien enimmäismäärä direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti ennen kuin kyseisiä tehoaineita sisältävät kasvinsuojeluaineet voidaan sallia.

(5) Komission päätöksillä 2001/697/EY(17), 2002/478/EY(18) ja 2002/479/EY(19) päätettiin olla sisällyttämättä tehoaineita kloorifenapyri, fentin-asetaatti ja fentin-hydroksidi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I. Mainituissa päätöksissä säädetään, että kyseisiä torjunta-aineita sisältäviä kasvinsuojeluaineita ei saa enää käyttää yhteisössä. Sen vuoksi kaikki näiden kasvinsuojeluaineiden käytöstä johtuvat torjunta-ainejäämät on tarpeen lisätä direktiivien 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY liitteisiin niiden käyttökiellon asianmukaisen valvonnan mahdollistamiseksi ja kuluttajien suojelemiseksi.

(6) Jotta voitaisiin täyttää käytettävien torjunta-aineiden nykyisten varastojen käyttöön liittyvät perustellut odotukset, komission päätöksissä tehoaineiden sisällyttämättä jättämisestä säädetään siirtymäajoista ja tehoaineiden käyttökiellosta yhteisössä johtuvia jäämien enimmäismääriä olisi sovellettava vasta kyseistä tehoainetta koskevan siirtymäajan päätyttyä.

(7) Sekä yhteisön käyttämät että Codex Alimentariuksessa suositetut jäämien enimmäismäärät vahvistetaan ja arvioidaan samankaltaisin menetelmin. Codex Alimentariuksessa on vahvistettu dikvatille ja fentin-asetaatille tai -hydroksidille joitakin jäämien enimmäismääriä. Ne on otettu huomioon vahvistettaessa jäämien enimmäismääriä tässä direktiivissä. Codex Alimentariuksessa vahvistettuja jäämien enimmäismääriä, joita ehdotetaan lähitulevaisuudessa peruutettaviksi, ei otettu huomioon. Codex Alimentariuksen mukaisia jäämien enimmäismääriä on arvioitu kuluttajille aiheutuvan riskin kannalta, mutta komission saatavilla olevien tutkimusten mukaan ei todettu minkäänlaista riskiä toksisuuden vaikutuskohteiden perusteella.

(8) Asianomaisten tehoaineiden sisällyttämistä tai sisällyttämättä jättämistä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I koskevat tekniset ja tieteelliset arvioinnit saatettiin päätökseen komission tarkastelukertomuksina. Mainittuja aineita koskevat arviointikertomukset saatiin päätökseen päivinä, jotka mainitaan johdanto-osan 1 ja 2 kappaleessa tarkoitetuissa komission direktiiveissä ja johdanto-osan 5 kappaleessa tarkoitetuissa komission päätöksissä. Näissä kertomuksissa vahvistetaan kyseisten tehoaineiden osalta hyväksyttävä päiväsaanti (ADI) ja tarvittaessa akuutin altistumisen viiteannos (ARfD). Asianomaisella tehoaineella käsiteltyjen elintarvikkeiden kuluttajien elinikäistä altistumista on arvioitu ja mitattu yhteisön menettelyjen mukaisesti. Lisäksi on otettu huomioon Maailman terveysjärjestön julkaisemat ohjeet(20) ja kasveja käsittelevän tiedekomitean lausunto(21) käytetyistä menetelmistä. Jäämien enimmäismäärien ei katsota johtavan hyväksyttävien päiväsaantien tai akuutin altistumisen viiteannosten ylittymiseen.

(9) Jotta taattaisiin, että kuluttajia suojellaan riittävästi altistumiselta jäämille, jotka ovat peräisin kasvinsuojelutuotteiden luvattomasta käytöstä, analyysiherkkyyden alaraja olisi aiheellista vahvistaa jäämien väliaikaisiksi enimmäismääriksi asianomaisille tuote/torjunta-aine -yhdistelmille.

(10) Tällaiset yhteisön tasolla vahvistettavat jäämien väliaikaiset enimmäismäärät eivät estä jäsenvaltioita vahvistamasta tässä direktiivissä mainituille aineille väliaikaista jäämien enimmäismäärää direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan ja liitteen VI mukaisesti. Neljää vuotta on pidettävä riittävänä ajanjaksona, jonka kuluessa asianomaisen tehoaineen tulevat käyttötarkoitukset voidaan vahvistaa. Tämän ajanjakson jälkeen jäämien väliaikaisen enimmäismäärän pitäisi muuttua lopulliseksi.

(11) Sen vuoksi kaikki näiden kasvinsuojeluaineiden käytöstä johtuvat torjunta-ainejäämät on tarpeen lisätä direktiivien 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY liitteisiin niiden käyttökiellon asianmukaisen valvonnan mahdollistamiseksi ja kuluttajien suojelemiseksi. Direktiivien 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY liitteitä olisi tästä syystä muutettava vastaavasti.

(12) Dikvatin enimmäisjäämien vahvistamiseksi yhteisön tasolla direktiivin 76/895/ETY asianomaiset säännökset on tarpeen siirtää direktiiveihin 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY, poistaa kyseiset säännökset direktiivistä 76/895/ETY sekä muuttaa joitakin niistä tekniikan ja tieteen edistyksen sekä kansallisella ja yhteisön tasolla tapahtuneiden käyttötarkoituksia ja lupia koskevien muutosten mukaisesti.

(13) Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Poistetaan direktiivin 76/895/ETY liitteessä II olevat dikvattia koskevat tiedot.

2 artikla

Lisätään direktiivin 86/362/ETY liitteessä II olevaan A osaan tämän direktiivin liitteessä I esitetty torjunta-aineiden jäämien enimmäismäärä.

3 artikla

Lisätään direktiivin 86/363/ETY liitteessä II olevaan A ja B osaan tämän direktiivin liitteessä II ja III esitetyt torjunta-aineiden jäämien enimmäismäärät.

4 artikla

Lisätään direktiivin 90/642/ETY liitteeseen II tämän direktiivin liitteessä IV esitetyt torjunta-aineiden jäämien enimmäismäärät.

5 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2003 lukuun ottamatta fentin-hydroksidia, fentin-asetaattia ja kloorifenapyriä koskevia säännöksiä, jotka on saatettava voimaan viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2004. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä heinäkuuta 2003 lukuun ottamatta fentin-hydroksidia, fentin-asetaattia ja kloorifenapyriä koskevia säännöksiä, joita niiden on sovellettava 1 päivästä heinäkuuta 2004.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

6 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

7 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 18 päivänä kesäkuuta 2003.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 340, 9.12.1976, s. 26.

(2) EYVL L 291, 28.10.2002, s. 1.

(3) EYVL L 221, 7.8.1986, s. 37.

(4) EYVL L 221, 7.8.1986, s. 43.

(5) EYVL L 350, 14.12.1990, s. 71.

(6) EYVL L 2, 7.1.2003, s. 33.

(7) EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(8) EUVL L 124, 20.5.2003, s. 30.

(9) EYVL L 69, 10.3.2001, s. 17.

(10) EYVL L 55, 26.2.2002, s. 29.

(11) EYVL L 117, 4.5.2002, s. 10.

(12) EYVL L 113, 24.4.2001, s. 5.

(13) EYVL L 276, 19.10.2001, s. 17.

(14) EYVL L 148, 6.6.2002, s. 19.

(15) EYVL L 189, 18.7.2002, s. 27.

(16) EYVL L 276, 12.10.2002, s. 28.

(17) EYVL L 249, 19.9.2001, s. 19.

(18) EYVL L 164, 22.6.2002, s. 41.

(19) EYVL L 164, 22.6.2002, s. 43.

(20) Ohjeet ravinnon mukana saatavien torjunta-ainejäämien arvioimiseksi. GEMS/Food Programme -ohjelma yhdessä elintarvikkeiden torjunta-ainejäämiä käsittelevän Codex-komitean kanssa. Maailman terveysjärjestön julkaisu, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(21) Kasveja käsittelevän tiedekomitean lausunto direktiivien 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY liitteiden muuttamiseen liittyvistä kysymyksistä (kasveja käsittelevän tiedekomitean lausunto, 14.7.1998) (http://europa.eu.int/comm/ food/fs/sc/index_en.html).

LIITE I

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE III

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE IV

>TAULUKON PAIKKA>

Top