Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0037

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/37/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedettävienvaihdettavissa olevien koneiden ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien,osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästäsekä direktiivin 74/150/ETY kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)

OJ L 171, 9.7.2003, p. 1–80 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 311 - 390
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 311 - 390
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 311 - 390
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 311 - 390
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 311 - 390
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 311 - 390
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 311 - 390
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 311 - 390
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 311 - 390
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 040 P. 12 - 91
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 040 P. 12 - 91
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 006 P. 51 - 130

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; Kumoaja 32013R0167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/37/oj

32003L0037

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/37/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedettävienvaihdettavissa olevien koneiden ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien,osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästäsekä direktiivin 74/150/ETY kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)

Virallinen lehti nro L 171 , 09/07/2003 s. 0001 - 0080


Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/37/EY,

annettu 26 päivänä toukokuuta 2003,

maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedettävienvaihdettavissa olevien koneiden ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien,osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästäsekä direktiivin 74/150/ETY kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa tarkoitettua menettelyä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Tyyppihyväksyntämenettelyjen yhdenmukaistamisen yhteydessä on tullut välttämättömäksi saattaa pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 4 päivänä maaliskuuta 1974 annetun neuvoston direktiivin 74/150/ETY(4) säännökset yhteensopiviksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY(5) säännösten kanssa sekä kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/61/ETY(6) säännösten kanssa.

(2) Direktiivillä 74/150/ETY yhteisön tyyppihyväksyntämenettelyn soveltaminen rajataan nykyään ainoastaan pyörillä varustettuihin maatalous- tai metsätraktoreihin. Siksi on välttämätöntä laajentaa sen soveltamisala koskemaan myös muita maa- tai metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen luokkia. Tämä direktiivi on näin ollen ensimmäinen vaihe muiden maataloudessa käytettävien moottoriajoneuvojen sääntelyssä.

(3) Lisäksi olisi otettava huomioon, että tietyille ajoneuvoille, joita valmistetaan vain rajoitettu määrä tai jotka ovat sarjan viimeisiä ajoneuvoja tai joihin sisältyy kehittynyttä tekniikkaa, joka ei kuulu erityisdirektiivin soveltamisalaan, olisi luotava poikkeusmenettely.

(4) Koska tämä direktiivi perustuu täydelliseen yhdenmukaistamiseen, ajanjakson, jonka kuluessa EY-tyyppihyväksyntä muuttuu pakolliseksi, olisi oltava tarpeeksi pitkä, jotta kyseisten ajoneuvojen valmistajat voivat sopeutua uusiin yhdenmukaistettuihin menettelyihin.

(5) Euroopan yhteisön liittymisestä Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sopimukseen pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien yhdenmukaisten teknisten vaatimusten hyväksymisestä sekä näiden vaatimusten mukaisesti annettujen hyväksymisien vastavuoroista tunnustamista koskevista ehdoista (vuoden 1958 tarkistettu sopimus) 27 päivänä marraskuuta 1997 tehdyn neuvoston päätöksen 97/836/EY(7) johdosta on noudatettava kansainvälisiä säännöstöjä, joihin yhteisö on liittynyt. Lisäksi olisi yhdenmukaistettava tietyt testit niiden testien kanssa, jotka määritellään taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n testiohjeissa.

(6) Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(8) mukaisesti.

(7) Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet yhteisön oikeuden yleisinä periaatteina.

(8) Direktiiviä 74/150/ETY on merkittävästi muutettu useaan otteeseen ja sen vuoksi on tarpeen laatia se uudelleen selkeyden ja johdonmukaisuuden vuoksi,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Soveltamisala

1. Tätä direktiiviä sovelletaan yhdessä tai useammassa vaiheessa valmistettujen ajoneuvojen tyyppihyväksyntään. Sitä sovelletaan 2 artiklan d alakohdassa määriteltyihin ajoneuvoihin, joiden suurin rakenteellinen nopeus on vähintään 6 km/h.

Tätä direktiiviä sovelletaan myös tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden EY-tyyppihyväksyntään.

2. Tätä direktiiviä ei sovelleta:

a) yksittäisten ajoneuvojen hyväksyntään;

Tätä menettelyä voidaan kuitenkin soveltaa tiettyihin ajoneuvoluokkiin, jotka kuuluvat tämän direktiivin soveltamisalaan ja joiden osalta EY-tyyppihyväksyntä on pakollinen.

b) erityisesti metsätalouskäyttöön suunniteltuihin koneisiin, kuten juonto- ja kuormatraktoreihin, jotka on määritelty standardissa ISO 6814:2000;

c) maansiirtokoneiden alustalle rakennettuihin metsäkoneisiin, jotka on määritelty standardissa ISO 6165:2001;

d) vaihdettavissa oleviin koneisiin, jotka ovat täysin irti maasta tiekuljetuksen aikana.

2 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a) "EY-tyyppihyväksynnällä" menettelyä, jolla jäsenvaltio varmentaa, että ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön tyyppi täyttää tämän direktiivin asiaankuuluvat tekniset vaatimukset. Kun on kyse järjestelmien, osien tai erillisten teknisten yksiköiden EY-tyyppihyväksynnästä, voidaan käyttää myös termiä "osan EY-tyyppihyväksyntä";

b) "monivaiheisella EY-tyyppihyväksynnällä" menettelyä, jolla yksi tai useampi jäsenvaltio varmentaa, että valmistusvaiheesta riippuen keskeneräinen tai valmistunut ajoneuvotyyppi täyttää tämän direktiivin asiaankuuluvat tekniset vaatimukset;

c) "yksittäisten ajoneuvojen hyväksynnällä" menettelyä, jolla jäsenvaltio varmentaa, että hyväksytty yksittäinen ajoneuvo täyttää kyseisen jäsenvaltion kansalliset vaatimukset;

d) "ajoneuvolla" maa- tai metsätaloudessa käytettäväksi tarkoitettua valmista, keskeneräistä tai valmistunutta traktoria, perävaunua tai vedettävää vaihdettavissa olevaa konetta;

e) "ajoneuvoluokalla" sellaisten ajoneuvojen ryhmää, joilla on samat suunnitteluominaisuudet;

f) "ajoneuvotyypillä" tietyn ajoneuvoluokan ajoneuvoja, jotka ovat samanlaisia liitteessä II olevassa A luvussa tarkoitettujen olennaisten tekijöiden osalta. Ajoneuvotyyppiin voi sisältyä erilaisia liitteessä II olevassa A luvussa lueteltuja vaihtoehtoja ja muunnoksia;

g) "perusajoneuvolla" keskeneräistä ajoneuvoa, jonka tunnusnumero säilyy samana monivaiheisen EY-tyyppihyväksyntämenettelyn myöhempien vaiheiden ajan;

h) "keskeneräisellä ajoneuvolla" ajoneuvoa, jonka valmistuksessa tarvitaan vielä vähintään yksi vaihe, jotta ajoneuvo täyttäisi tämän direktiivin kaikki asiaankuuluvat vaatimukset;

i) "valmistuneella ajoneuvolla" ajoneuvoa, joka on hyväksytty monivaiheisella EY-tyyppihyväksyntämenettelyllä ja joka täyttää kaikki tämän direktiivin asiaankuuluvat vaatimukset;

j) "traktorilla" pyörillä tai telaketjuilla varustettua moottorikäyttöistä maatalous- tai metsätraktoria, jossa on vähintään kaksi akselia, jonka suurin rakenteellinen nopeus on vähintään 6 km/h, jonka toiminta perustuu ensisijassa vetävään voimaan ja joka on erityisesti tarkoitettu vetämään, työntämään, kuljettamaan ja käyttämään tiettyjä maa- tai metsätaloudessa käytettäväksi tarkoitettuja vaihdettavissa olevia laitteita tai vetämään maa- tai metsätaloudessa käytettäviä perävaunuja. Se voi olla varustettu kuormien kuljettamiseen maa- tai metsätalouden harjoittamisen yhteydessä ja/tai siinä voi olla matkustajien istuimia;

k) "perävaunulla" maa- tai metsätalouskäyttöön tarkoitettua perävaunua, joka on pääasiallisesti tarkoitettu kuormien kuljettamiseen ja suunniteltu traktorilla vedettäväksi maa- tai metsätalouden harjoittamisen yhteydessä. Tähän luokkaan kuuluvat perävaunut, joiden kuormasta vetoajoneuvo kantaa osan. Maa- tai metsätalouskäyttöön tarkoitettuihin perävaunuihin rinnastetaan traktoriin kytkettävät ajoneuvot, joissa on kiinteä työväline, jos kyseisen ajoneuvon suurimman teknisesti sallitun massan ja omamassan välinen suhde on vähintään 3,0 ja jos kyseinen ajoneuvo ei ole tarkoitettu materiaalien käsittelyyn;

l) "vedettävällä vaihdettavissa olevalla koneella" maa- tai metsätalouskäyttöön tarkoitettua välinettä, joka on suunniteltu traktorilla vedettäväksi ja joka muuttaa traktorin tehtävän tai lisää siihen uuden toiminnon. Se voi käsittää myös kuormalavan, joka on suunniteltu ja toteutettu kyseisiin tarkoituksiin tarvittavien työvälineiden ja laitteiden kuljetukseen sekä työn aikana tuotettavan tai tarvittavan materiaalin tilapäiseen varastoimiseen. Vedettävinä vaihdettavissa olevina koneina pidetään traktorilla vedettäviksi tarkoitettuja ajoneuvoja, joissa on kiinteä työväline tai jotka on tarkoitettu materiaalien käsittelyyn, jos kyseisen ajoneuvon suurimman teknisesti sallitun massan ja omamassan välinen suhde on alle 3,0;

m) "järjestelmällä" erityisen toiminnon toteuttamiseksi ajoneuvossa yhdistelmäksi tehtyä laitteiden ryhmää;

n) "osalla" ajoneuvon osaksi tarkoitettua laitetta, joka voidaan tyyppihyväksyä ajoneuvosta riippumatta;

o) "erillisellä teknisellä yksiköllä" ajoneuvon osaksi tarkoitettua laitetta, joka voidaan tyyppihyväksyä erikseen, mutta ainoastaan yhteen tai useampaan määrättyyn ajoneuvotyyppiin kuuluvana;

p) "valmistajalla" luonnollista tai oikeushenkilöä, joka vastaa EY-tyyppihyväksyntäviranomaiselle kaikista tyyppihyväksyntämenettelyyn liittyvistä seikoista ja tuotannon yhdenmukaisuudesta, riippumatta siitä, onko tämä henkilö suoraan mukana ajoneuvon, sen järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön suunnittelun ja toteutuksen kaikissa vaiheissa; valmistajaksi katsotaan myös:

i) luonnollinen tai oikeushenkilö, joka suunnittelee tai antaa suunniteltavaksi tai valmistaa tai antaa valmistettavaksi omaa käyttöään varten ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön;

ii) luonnollinen tai oikeushenkilö, joka saatettaessa markkinoille tai otettaessa käyttöön ajoneuvo, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö, on vastuussa tämän direktiivin vaatimusten täyttymisestä;

Valmistajan edustaja on yhteisön alueelle sijoittautunut luonnollinen tai oikeushenkilö, jonka valmistaja on asianmukaisesti nimennyt edustamaan itseään toimivaltaiseen viranomaiseen nähden sekä toimimaan valmistajan puolesta tämän direktiivin alalla.

Jos jäljempänä viitataan "valmistajaan", se tarkoittaa valmistajaa tai valmistajan edustajaa;

q) "käyttöönotolla" ajoneuvon käyttötarkoituksensa mukaista ensimmäistä käyttöä yhteisössä, kun ajoneuvo ei ennen ensimmäistä käyttöä edellytä valmistajan tai tämän osoittaman kolmannen osapuolen suorittamia asennus- tai säätötoimia; käyttöönoton katsotaan tapahtuvan silloin, kun se rekisteröidään tai saatetaan markkinoille ensimmäisen kerran;

r) "EY-tyyppihyväksyntäviranomaisella" jäsenvaltion viranomaista, joka vastaa ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksynnän kaikista osatekijöistä ja joka myöntää ja tarvittaessa peruuttaa EY-tyyppihyväksynnät, toimii muiden jäsenvaltioiden vastaavien EY-tyyppihyväksyntäviranomaisten yhteyselimenä ja tarkistaa toimenpiteet, jotka valmistaja toteuttaa tuotannon vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi;

s) "tutkimuslaitoksella" testauslaboratorioksi hyväksyttyä organisaatiota tai elintä, joka suorittaa testauksia tai tarkastuksia jäsenvaltion EY-tyyppihyväksyntäviranomaisten puolesta. Tästä toiminnasta voivat huolehtia myös toimivaltaiset EY-tyyppihyväksyntäviranomaiset itse;

t) "erityisdirektiiveillä" liitteessä II olevassa B luvussa lueteltuja direktiivejä;

u) "EY-tyyppihyväksyntätodistuksella" liitteessä II olevaan C lukuun tai erityisdirektiivin vastaavaan liitteeseen sisältyviä todistuksia, joista käyvät ilmi EY-tyyppihyväksyntäviranomaisilta vaadittavat tiedot;

v) "ilmoituslomakkeella" liitteeseen I tai erityisdirektiivin vastaavaan liitteeseen sisältyvää lomaketta, josta käyvät ilmi hakijalta vaadittavat tiedot;

w) "valmistusasiakirjoilla" erityisesti liitteessä I vaadittuja tietoja, piirustuksia ja valokuvia sisältävää täydellistä asiakirja-aineistoa, jonka hakija toimittaa tekniselle tutkimuslaitokselle tai EY-tyyppihyväksyntäviranomaisille erityisdirektiivissä tai tässä direktiivissä edellytetyn ilmoituslomakkeen mukaisesti;

x) "tietopaketilla" valmistusasiakirjojen lisäksi testituloksia tai muita asiakirjoja, jotka tutkimuslaitokset tai EY-tyyppihyväksyntäviranomaiset ovat liittäneet valmistusasiakirjoihin tehtäviään suorittaessaan;

y) "tietopaketin hakemistolla" asiakirjaa, jossa esitetään tietopaketin sisältö sopivasti numeroituna tai muuten merkittynä siten, että jokainen sivu on helposti löydettävissä;

z) "vaatimustenmukaisuustodistuksella" liitteessä III esitettyä asiakirjaa, jonka valmistaja antaa todistaakseen, että tietty tämän direktiivin mukaisesti hyväksytty ajoneuvo on tuotantohetkellä kaikkien sovellettavien säännösten mukainen, ja jossa todetaan, että ajoneuvo voidaan rekisteröidä tai ottaa käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa ilman lisätarkastuksia.

3 artikla

EY-tyyppihyväksynnän hakeminen

1. Valmistajan on toimitettava ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntää koskeva hakemus jäsenvaltion tyyppihyväksyntäviranomaisille. Hakemukseen on liitettävä valmistusasiakirjat, jotka sisältävät liitteessä I vaaditut tiedot.

Kun on kyse järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden EY-tyyppihyväksynnästä, valmistusasiakirjat on annettava myös EY-tyyppihyväksyntäviranomaisen käyttöön EY-tyyppihyväksynnän myöntämis- tai epäämispäivään asti.

2. Kun on kyse monivaiheisesta EY-tyyppihyväksynnästä, hakijan on toimitettava

a) ensimmäisessä vaiheessa ne valmiin ajoneuvon osalta vaadittavat valmistusasiakirjojen osat ja EY-tyyppihyväksyntätodistukset, jotka vastaavat perusajoneuvon valmistusvaihetta;

b) toisessa ja sitä seuraavissa vaiheissa ne valmistusasiakirjojen osat ja EY-tyyppihyväksyntätodistukset, jotka vastaavat senhetkistä valmistusvaihetta, ja yksi kappale edellisessä valmistusvaiheessa myönnetystä keskeneräisen ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntätodistuksesta; lisäksi valmistajan on toimitettava yksityiskohtainen luettelo keskeneräiseen ajoneuvoon tekemistään muutoksista ja lisäyksistä.

3. Valmistajan on toimitettava järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön EY-tyyppihyväksyntää koskeva hakemus jäsenvaltion EY-tyyppihyväksyntäviranomaisille. Hakemukseen on liitettävä valmistusasiakirjat erityisdirektiivin mukaisesti.

4. Ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön EY-tyyppihyväksyntä on haettavissa ainoastaan yhdessä jäsenvaltiossa. Jokaisen hyväksyttävän tyypin osalta on toimitettava erillinen hakemus.

4 artikla

EY-tyyppihyväksyntämenettely

1. Kunkin jäsenvaltion on myönnettävä

a) EY-tyyppihyväksyntä valmistusasiakirjoissa annettujen tietojen mukaisille ajoneuvotyypeille, jotka täyttävät omassa luokassaan liitteessä II olevassa B luvussa ilmoitettujen kaikkien erityisdirektiivien tekniset vaatimukset;

b) monivaiheinen EY-tyyppihyväksyntä valmistusasiakirjoissa annettujen tietojen mukaisille perus-, keskeneräisille tai valmistuneille ajoneuvoille, jotka täyttävät liitteessä II olevassa B luvussa ilmoitettujen kaikkien erityisdirektiivien tekniset vaatimukset;

c) järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön EY-tyyppihyväksyntä kaikille valmistusasiakirjoissa annettujen tietojen mukaisille järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön tyypeille, jotka täyttävät liitteessä II olevassa B luvussa ilmoitetut vastaavan erityisdirektiivin tekniset vaatimukset.

Jos hyväksyttävä järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö täyttää tehtävänsä tai sen erityisominaisuus käy ilmi ainoastaan ajoneuvon muiden osien yhteydessä ja tästä syystä yhden tai useamman vaatimuksen noudattaminen voidaan tarkistaa vasta hyväksyttävän järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön toimiessa yhdessä muiden ajoneuvon osien kanssa, olivatpa ne todellisia tai simuloituja, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön EY-tyyppihyväksynnän soveltamisalaa on vastaavasti rajoitettava.

Kyseisen järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön EY-tyyppihyväksyntätodistuksessa on tällöin mainittava mahdolliset käyttörajoitukset ja mahdolliset asennusedellytykset. Näiden rajoitusten ja edellytysten noudattaminen on tarkistettava ajoneuvon EY-tyyppihyväksynnän yhteydessä.

2. Jos jäsenvaltio katsoo, että 1 kohdan säännösten mukainen ajoneuvo, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö muodostaa vakavan vaaran liikenneturvallisuudelle, ympäristön laadulle tai työturvallisuudelle, se voi evätä EY-tyyppihyväksynnän. Sen on viipymättä ilmoitettava tästä muille jäsenvaltioille ja komissiolle ja perusteltava päätöksensä.

3. Kunkin jäsenvaltion EY-tyyppihyväksyntäviranomaisten on toimitettava yhden kuukauden kuluessa muiden jäsenvaltioiden tyyppihyväksyntäviranomaisille EY-tyyppihyväksyntätodistuksen jäljennös liitteessä II olevassa C luvussa eriteltyine liitteineen jokaisesta ajoneuvotyypistä, jolle ne ovat myöntäneet EY-tyyppihyväksynnän tai jolta ne ovat evänneet tai peruuttaneet sen.

4. Kunkin jäsenvaltion EY-tyyppihyväksyntäviranomaisten on toimitettava kuukausittain muiden jäsenvaltioiden EY-tyyppihyväksyntäviranomaisille luettelo, joka sisältää kaikki liitteessä VI vaaditut tiedot kyseisen kuukauden aikana myönnetyistä, evätyistä tai peruutetuista järjestelmien, osien tai erillisten teknisten yksiköiden EY-tyyppihyväksynnöistä.

Kun kyseiset viranomaiset vastaanottavat pyynnön toisen jäsenvaltion EY-tyyppihyväksyntäviranomaisilta, niiden on toimitettava viipymättä asianomaisille toisen jäsenvaltion viranomaisille jäljennös kyseisen järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön EY-tyyppihyväksyntätodistuksesta ja/tai jokaisen sellaisen järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön tyyppiä koskeva tietopaketti, jolle ne ovat myöntäneet EY-tyyppihyväksynnän tai jolta ne ovat evänneet tai peruuttaneet sen.

5 artikla

EY-tyyppihyväksyntien muutokset

1. EY-tyyppihyväksynnän myöntäneen jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että se saa tietoonsa kaikki muutokset tyyppiä koskevan tietopaketin tietoihin.

2. EY-tyyppihyväksynnän muutosta koskeva hakemus on toimitettava yksinomaan alkuperäisen EY-tyyppihyväksynnän myöntäneelle jäsenvaltiolle.

3. Jos EY-tyyppihyväksynnän tyyppiä koskevan tietopaketin tiedot ovat muuttuneet, alkuperäisen EY-tyyppihyväksynnän myöntäneen jäsenvaltion EY-tyyppihyväksyntäviranomaisten on tarvittaessa julkaistava tyyppiä koskevan tietopaketin tarkistetut sivut ja osoitettava selvästi jokaisella tarkistetulla sivulla muutoksen luonne ja uudelleenjulkaisun päivämäärä.

Tyyppiä koskevan tietopaketin konsolidoidun, ajantasaistetun toisinnon, johon on liitetty yksityiskohtainen kuvaus muutoksesta, katsotaan myös täyttävän tämän vaatimuksen.

4. Jokaisen tarkistuksen tai konsolidoidun, ajantasaistetun toisinnon julkaisemisen yhteydessä on myös muutettava tyyppiä koskevan tietopaketin hakemistoa, joka on EY-tyyppihyväksyntätodistuksen liitteenä, siten, että siitä käyvät ilmi viimeisimpien muutosten päivämäärät tai konsolidoidun, ajantasaistetun toisinnon päivämäärä.

5. Muutosta pidetään "laajennuksena" ja alkuperäisen EY-tyyppihyväksynnän myöntäneen jäsenvaltion EY-tyyppihyväksyntäviranomaisten on julkaistava tarkistettu EY-tyyppihyväksyntätodistus ja annettava sille laajennusnumero, josta käy selvästi ilmi laajennuksen peruste ja uudelleenjulkaisun päivämäärä,

a) jos lisätarkastukset ovat tarpeen;

b) jos jokin EY-tyyppihyväksyntätodistuksen sisältämä tieto, lukuun ottamatta sen liitteitä, on muuttunut;

c) jos erityisdirektiivin vaatimukset, joita sovelletaan sinä päivänä, josta alkaen ajoneuvon ensimmäinen käyttöönotto kielletään, ovat muuttuneet EY-tyyppihyväksyntätodistuksessa mainitun senhetkisen päivämäärän jälkeen.

6. Jos alkuperäisen EY-tyyppihyväksynnän myöntäneen jäsenvaltion EY-tyyppihyväksyntäviranomaiset toteavat, että tyyppiä koskevan tietopaketin muutos edellyttää uusia tarkastuksia, testejä tai tarkistuksia, niiden on ilmoitettava tästä valmistajalle ja laadittava 3, 4 ja 5 kohdassa tarkoitetut asiakirjat vasta sen jälkeen, kun on suoritettu testit tai tarkistukset, joiden tulokset täyttävät kyseisten viranomaisten asettamat vaatimukset.

6 artikla

Vaatimustenmukaisuustodistus ja EY-tyyppihyväksyntämerkki

1. Valmistajan on EY-tyyppihyväksyntätodistuksen haltijana laadittava vaatimustenmukaisuustodistus.

Jokaisen valmiin tai keskeneräisen ajoneuvon, joka on valmistettu hyväksytyn ajoneuvotyypin mukaisesti, mukana on oltava tämä todistus, jonka mallit esitetään liitteessä III.

2. Jäsenvaltiot voivat ajoneuvon verotus- tai rekisteröintisyistä pyytää muiden kuin liitteessä III tarkoitettujen tietojen mainitsemista vaatimustenmukaisuustodistuksessa, kun ne ovat ilmoittaneet pyynnön esittämisestä komissiolle ja muille jäsenvaltioille vähintään kolme kuukautta aikaisemmin ja jos kyseiset tiedot nimenomaisesti mainitaan tyyppiä koskevassa tietopaketissa tai ne voidaan määrittää sen pohjalta yksinkertaisella laskutoimituksella.

3. Valmistajan on järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön EY-tyyppihyväksyntätodistuksen haltijana kiinnitettävä kuhunkin hyväksytyn tyypin mukaisesti valmistettuun osaan tai erilliseen tekniseen yksikköön kaupallinen tai tavaramerkkinsä, tyyppimerkintä ja/tai, jos erityisdirektiivissä niin säädetään, EY-tyyppihyväksyntänumero tai -merkki.

4. Valmistajan on sellaisen EY-tyyppihyväksyntätodistuksen haltijana, johon sisältyy 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisia kyseisen järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön käyttörajoituksia, toimitettava jokaisen valmistetun järjestelmän, osan tai yksikön mukana yksityiskohtaiset tiedot näistä rajoituksista ja ilmoitettava asennusedellytykset.

7 artikla

Rekisteröinti, myynti ja käyttöönotto

1. Kunkin jäsenvaltion on rekisteröitävä uudet tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja sallittava niiden myynti tai käyttöönotto niiden rakenteen tai toiminnan perusteella, mutta vain jos kyseisten ajoneuvojen mukana on voimassaoleva vaatimustenmukaisuustodistus.

Kunkin jäsenvaltion on sallittava keskeneräisten ajoneuvojen myynti, mutta jäsenvaltiot voivat evätä niiden pysyvän rekisteröinnin tai käyttöönoton, kunnes ne valmistuvat.

2. Kunkin jäsenvaltion on sallittava ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien tai erillisten teknisten yksiköiden myynti tai käyttöönotto, mutta vain jos kyseiset järjestelmät, osat tai erilliset tekniset yksiköt täyttävät sovellettavien erityisdirektiivien vaatimukset ja 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut vaatimukset.

8 artikla

Poikkeukset

1. 7 artiklan 1 kohdan vaatimuksia ei sovelleta ajoneuvoihin, jotka on tarkoitettu käytettäväksi puolustusvoimissa, väestönsuojelu- tai palontorjuntayksiköissä tai järjestyksenpidosta vastaavissa yksiköissä, eikä tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti tyyppihyväksyttyihin ajoneuvoihin.

2. Kukin jäsenvaltio voi valmistajan pyynnöstä vapauttaa 9, 10 ja 11 artiklassa tarkoitetut ajoneuvot yhden tai useamman erityisdirektiivin yhden tai useamman säännöksen soveltamisesta.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille vuosittain luettelo myönnetyistä poikkeuksista.

9 artikla

Pieninä sarjoina valmistettavat ajoneuvot

Pieninä sarjoina valmistettavien ajoneuvojen tapauksessa kussakin jäsenvaltiossa rekisteröityjen, myytyjen tai käyttöönotettujen ajoneuvojen vuosittainen lukumäärä saa olla enintään liitteessä V olevassa A kohdassa tarkoitettu yksiköiden lukumäärä.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosittain luettelo tällaisten ajoneuvojen EY-tyyppihyväksynnistä. Tällaisia EY-tyyppihyväksyntiä myöntäneen jäsenvaltion on toimitettava ilmoituslomakkeen ja EY-tyyppihyväksyntätodistuksen ja niiden liitteiden jäljennökset valmistajan ilmoittamille muiden jäsenvaltioiden tyyppihyväksyntäviranomaisille ja ilmoitettava myönnettyjen poikkeuksien luonne. Kyseisten jäsenvaltioiden on päätettävä kolmen kuukauden kuluessa, hyväksyvätkö ne, että niiden alueella rekisteröitäville ajoneuvoille myönnetään EY-tyyppihyväksyntä, ja jos hyväksyvät, kuinka monelle ajoneuvolle tyyppihyväksyntä sallitaan.

10 artikla

Sarjan viimeiset ajoneuvot

1. Sarjan viimeisten ajoneuvojen tapauksessa jäsenvaltiot voivat valmistajan pyynnöstä liitteessä V olevan B kohdan mukaisissa määrällisissä rajoissa ja kolmannen alakohdan mukaisena rajoitettuna ajanjaksona rekisteröidä sellaisia uusia ajoneuvoja ja sallia sellaisten uusien ajoneuvojen myynnin tai käyttöönoton, joille on myönnetty tyyppihyväksyntä, joka ei ole enää voimassa.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan yksinomaan ajoneuvoihin, jotka

a) ovat yhteisön alueella; ja

b) joiden mukana on voimassaoleva vaatimustenmukaisuustodistus, joka on myönnetty kyseisen ajoneuvotyypin EY-tyyppihyväksynnän ollessa vielä voimassa, mutta joita ei ollut vielä rekisteröity tai otettu käyttöön ennen mainitun tyyppihyväksynnän voimassaolon päättymistä.

Tämä mahdollisuus on rajattu valmiiden ajoneuvojen osalta 24 kuukauteen ja valmistuneiden ajoneuvojen osalta 30 kuukauteen päivämäärästä, jolloin EY-tyyppihyväksynnän voimassaolo on päättynyt.

2. Kun 1 kohtaa sovelletaan yhteen tai useampaan tietyn luokan ajoneuvotyyppiin, on valmistajan toimitettava hakemus kunkin sellaisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jota kyseisten ajoneuvotyyppien käyttöönotto koskee. Hakemuksessa on eriteltävä sen perusteena olevat tekniset ja/tai kaupalliset syyt.

Kyseisten jäsenvaltioiden on päätettävä kolmen kuukauden kuluessa, hyväksyvätkö ne, että kyseinen ajoneuvotyyppi rekisteröidään niiden alueella, ja jos hyväksyvät, kuinka monelle yksikölle rekisteröinti sallitaan.

Kukin jäsenvaltio, jota näiden ajoneuvotyyppien käyttöönotto koskee, ovat vastuussa siitä, että valmistaja noudattaa liitteessä V olevan B kohdan säännöksiä.

11 artikla

Ajoneuvot, järjestelmät, osat tai erilliset tekniset yksiköt, jotka eivät täytä vaatimuksia

Kun kyseessä ovat ajoneuvot, järjestelmät, osat tai erilliset tekniset yksiköt, joiden suunnittelussa on käytetty tekniikkaa tai ratkaisuja, jotka eivät ole yhden tai useamman erityisdirektiivin yhden tai useamman vaatimuksen mukaisia:

a) Jäsenvaltio voi myöntää tilapäisen EY-tyyppihyväksynnän. Tällöin sen on kuukauden kuluessa toimitettava jäljennös EY-tyyppihyväksyntätodistuksesta ja sen liitteistä muiden jäsenvaltioiden tyyppihyväksyntäviranomaisille sekä komissiolle. Samalla sen on toimitettava komissiolle pyyntö saadakseen luvan tämän direktiivin mukaisen EY-tyyppihyväksynnän myöntämiseen.

Pyyntöön on liitettävä asiakirja-aineisto, joka koostuu seuraavista osista:

i) syyt, joiden vuoksi ajoneuvo, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö ei kyseisen tekniikan tai kyseisten ratkaisujen vuoksi täytä yhden tai useamman asiaankuuluvan erityisdirektiivin vaatimuksia;

ii) kuvaus esille tulleista turvallisuus-, ympäristönsuojelu- ja työturvallisuuskysymyksistä sekä toteutetuista toimenpiteistä;

iii) selvitys testeistä ja niiden tuloksista, jotka osoittavat, että turvallisuuden, ympäristönsuojelun ja työturvallisuuden taso vastaa vähintään yhden tai useamman asiaankuuluvan erityisdirektiivin vaatimusten mukaista tasoa.

b) Komissio antaa päätösluonnoksen 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle kolmenkuukauden kuluessa siitä päivästä, jona se on vastaanottanut täydellisen asiakirja-aineiston. Komissio päättää 20 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen, antaako se jäsenvaltiolle luvan myöntää EY-tyyppihyväksyntä tämän direktiivin mukaisesti.

Ainoastaan tyyppihyväksynnän myöntämistä koskeva pyyntö ja päätösluonnos toimitetaan jäsenvaltioille niiden virallisella kielellä tai virallisilla kielillä.

c) Jos pyyntö hyväksytään, jäsenvaltio voi myöntää EY-tyyppihyväksynnän tämän direktiivin nojalla. Tällöin päätöksessä myös täsmennetään, onko tällaisen EY-tyyppihyväksynnän voimassaololle asetettava rajoituksia. EY-tyyppihyväksynnän on kaikissa tapauksissa oltava voimassa vähintään 36 kuukautta.

d) Kun erityisdirektiivit on mukautettu tekniikan kehitykseen siten, että tämän artiklan säännösten nojalla tyyppihyväksytyt ajoneuvot, järjestelmät, osat tai erilliset tekniset yksiköt ovat muutettujen direktiivien mukaisia, jäsenvaltioiden on muunnettava tällaiset EY-tyyppihyväksynnät tämän direktiivin mukaisiksi EY-tyyppihyväksynniksi ottaen huomioon aika, joka tarvitaan osien tai erillisten teknisten yksiköiden mukauttamiseen ja erityisesti rajoituksia tai poikkeuksia koskevien viittausten poistamiseen.

e) Jos erityisdirektiivien mukauttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä ei ole toteutettu, tämän artiklan nojalla myönnettyjen EY-tyyppihyväksyntien voimassaoloa voidaan EY-tyyppihyväksynnän myöntäneen jäsenvaltion pyynnöstä pidentää komission tekemällä toisella päätöksellä.

f) Tämän artiklan perusteella ensimmäisen kerran myönnettyä poikkeusta voidaan käyttää 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa komiteassa ennakkotapauksena muiden samanlaisten pyyntöjen käsittelyssä.

12 artikla

Vastaavuus

1. Neuvosto voi komission ehdotuksesta määräenemmistöllä vahvistaa, että tämän direktiivin ja erityisdirektiivien edellytykset tai säännökset ajoneuvojen, järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden EY-tyyppihyväksynnästä ja kansainvälisissä määräyksissä tai kolmansien maiden antamissa säädöksissä vahvistetut menettelyt, jotka on toteutettu yhteisön ja kolmansien maiden välisten kahden- tai monenvälisten sopimusten mukaisesti, ovat toisiaan vastaavia.

2. Direktiivin 70/156/ETY määritelmien ja tämän direktiivin liitteessä II olevan B luvun II A osan säännösten mukaisten moottoriajoneuvoja koskevien erityisdirektiivien perusteella myönnettyjen EY-tyyppihyväksyntien vastaavuus tunnustetaan.

3. Vuoden 1958 tarkistettuun sopimukseen liitettyjen, tämän direktiivin liitteessä II olevan B luvun II B osaan sisältyvien Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen perusteella myönnettyjen tyyppihyväksyntien vastaavuus tunnustetaan.

4. OECD:n standardoitujen testiohjeiden mukaisesti myönnettyjen, tämän direktiivin liitteessä II olevan B luvun II C osaan sisältyvien testausselosteiden vastaavuus tunnustetaan vaihtoehtoisesti erityisdirektiivien perusteella annettujen testausselosteiden kanssa.

13 artikla

Tuotannon vaatimustenmukaisuuteen liittyvät toimenpiteet

1. EY-tyyppihyväksynnän myöntäneen jäsenvaltion on tarvittaessa yhteistyössä muiden jäsenvaltioiden EY-tyyppihyväksyntäviranomaisten kanssa toteutettava kyseisen tyyppihyväksynnän osalta liitteessä IV tarkoitetut toimenpiteet tarkistaakseen, onko tarvittavat toimenpiteet toteutettu sen varmistamiseksi, että valmistetut ajoneuvot, järjestelmät, osat tai erilliset tekniset yksiköt ovat hyväksytyn tyypin mukaisia.

2. EY-tyyppihyväksynnän myöntäneen jäsenvaltion on tarvittaessa yhteistyössä muiden jäsenvaltioiden EY-tyyppihyväksyntäviranomaisten kanssa toteutettava kyseisen tyyppihyväksynnän osalta liitteessä IV tarkoitetut toimenpiteet tarkistaakseen, että 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet ovat edelleen riittäviä ja että valmistetut ajoneuvot, järjestelmät, osat tai erilliset tekniset yksiköt ovat edelleen hyväksytyn tyypin mukaisia.

Tarkistus, jossa varmistetaan tuotannon yhdenmukaisuus hyväksytyn tyypin kanssa, rajoittuu liitteessä IV olevassa 2 kohdassa säädettyihin menettelyihin.

14 artikla

Ilmoitusvelvollisuus

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten EY-tyyppihyväksyntäviranomaisten on kuukauden kuluessa ilmoitettava toisilleen EY-tyyppihyväksynnän peruuttamisesta ja perusteltava tämä toimenpide.

15 artikla

Suojalausekkeet

1. Jos jäsenvaltio arvioi, että tietyn tyypin mukaiset ajoneuvot, järjestelmät, osat tai erilliset tekniset yksiköt vaarantavat vakavasti liikenneturvallisuutta tai työturvallisuutta huolimatta siitä, että niiden mukana on voimassaoleva vaatimustenmukaisuustodistus tai ne on varustettu riittävillä merkinnöillä, se voi enintään kuuden kuukauden ajaksi kieltäytyä rekisteröimästä tällaisia ajoneuvoja tai kieltää tällaisten ajoneuvojen, järjestelmien, osien tai erillisten teknisten yksiköiden myynnin tai käyttöönoton alueellaan.

Sen on viipymättä ilmoitettava tästä muille jäsenvaltioille ja komissiolle ja perusteltava päätöksensä.

2. 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa komissio kuulee asianomaisia osapuolia viipymättä.

Jos komissio katsoo tämän kuulemisen jälkeen,

a) että toimenpide on perusteltu, se ilmoittaa asiasta välittömästi aloitteen tehneelle jäsenvaltiolle sekä muille jäsenvaltioille;

b) että toimenpide ei ole perusteltu, se ilmoittaa asiasta välittömästi aloitteen tehneelle jäsenvaltiolle ja valmistajalle.

Kun 1 kohdassa tarkoitetun päätöksen perusteena on erityisdirektiivin puutteellisuus, päätös pitää se voimassa on tehtävä 20 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

16 artikla

Epäyhdenmukaisuus hyväksyttyyn tyyppiin nähden

1. Epäyhdenmukaisuus hyväksyttyyn tyyppiin nähden vallitsee, jos EY-tyyppihyväksyntätodistukseen ja/tai tyyppiä koskevaan tietopakettiin verrattuna havaitaan muita eroja kuin eroja, jotka EY-tyyppihyväksynnän myöntänyt jäsenvaltio on sallinut 5 artiklan 3 kohdan nojalla.

Ajoneuvon ei katsota poikkeavan hyväksytystä tyypistä, jos noudatetaan erityisdirektiiveissä sallittuja toleransseja.

2. Jos EY-tyyppihyväksynnän myöntänyt jäsenvaltio katsoo, että ajoneuvo, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö, jonka mukana on vaatimustenmukaisuustodistus tai joka on varustettu EY-tyyppihyväksyntämerkillä, ei ole sen hyväksymän tyypin mukainen, sen on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että valmistetut ajoneuvot, järjestelmät, osat tai erilliset tekniset yksiköt ovat hyväksytyn tyypin mukaisia.

Kyseisen jäsenvaltion EY-tyyppihyväksyntäviranomaisten on ilmoitettava muiden jäsenvaltioiden vastaaville viranomaisille ja komissiolle toteutetuista toimenpiteistä, joihin voi kuulua myös EY-tyyppihyväksynnän peruuttaminen.

3. Ajoneuvon EY-tyyppihyväksynnästä vastaavien viranomaisten on pyydettävä järjestelmän, osan, erillisen teknisen yksikön tai keskeneräisen ajoneuvon EY-tyyppihyväksynnän myöntänyttä jäsenvaltiota toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että valmistetut ajoneuvot ovat hyväksytyn tyypin mukaisia, kun on kyse

a) ajoneuvon EY-tyyppihyväksynnästä ja kun ajoneuvon vaatimustenvastaisuus johtuu yksinomaan järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön vaatimustenvastaisuudesta; tai

b) monivaiheisesta EY-tyyppihyväksynnästä ja kun valmistuneen ajoneuvon vaatimustenvastaisuus johtuu yksinomaan keskeneräiseen ajoneuvoon olennaisesti kuuluvan järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön tai itse keskeneräisen ajoneuvon vaatimustenvastaisuudesta.

Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä, ja tällöin sovelletaan 2 kohtaa.

17 artikla

Vaatimustenvastaisuuden tarkistaminen

Jos jäsenvaltio arvioi, että ajoneuvot, järjestelmät osat tai erilliset tekniset yksiköt, joiden mukana on EY-vaatimustenmukaisuustodistus tai jotka on varustettu EY-tyyppihyväksyntämerkillä, eivät ole hyväksytyn tyypin mukaisia, se voi pyytää EY-tyyppihyväksynnän myöntänyttä jäsenvaltiota tarkistamaan, ovatko valmistetut ajoneuvot, järjestelmät, osat tai erilliset tekniset yksiköt hyväksytyn tyypin mukaisia.

Tarkistaminen on suoritettava mahdollisimman nopeasti ja joka tapauksessa kuuden kuukauden kuluessa pyynnön päivämäärästä.

18 artikla

Päätöksistä ilmoittaminen ja muutoksenhakukeinot

Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi annettujen säännösten perusteella tehdyt päätökset EY-tyyppihyväksynnän epäämisestä tai peruuttamisesta, rekisteröinnin epäämisestä taikka käyttöönotto- tai myyntikiellosta on perusteltava asianmukaisesti.

Tehdystä päätöksestä ja jäsenvaltioiden voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti käytettävissä olevista muutoksenhakukeinoista ja niille asetetuista määräajoista on ilmoitettava niille, joita asia koskee.

19 artikla

Tämän direktiivin liitteiden tai erityisdirektiivien muuttaminen

1. Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi jäljempänä mainittujen asioiden osalta tarvittavat toimenpiteet hyväksytään 20 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen:

a) tämän direktiivin liitteiden mukauttamiseksi tarvittavat muutokset; tai

b) erityisdirektiivien teknisten säännösten mukauttamiseksi tarvittavat muutokset;

c) erillisten teknisten yksiköiden EY-tyyppihyväksyntää koskevien säännösten lisääminen erityisdirektiiveihin.

2. Jos päätöstä 97/836/EY sovellettaessa laaditaan uusia säännöstöjä tai nykyisten säännöstöjen muutoksia, jotka yhteisö on hyväksynyt, komissio mukauttaa vastaavasti tämän direktiivin liitteitä 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

20 artikla

Komitea

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

21 artikla

EY-tyyppihyväksyntäviranomaisista ja tutkimuslaitoksista ilmoittaminen

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille

a) EY-tyyppihyväksyntäviranomaisten nimet ja osoitteet ja tarvittaessa näiden vastuualueet; sekä

b) hyväksymiensä tutkimuslaitosten nimet ja osoitteet sekä ne testausmenettelyt, joiden suorittamiseen kukin näistä laitoksista on hyväksytty.

Ilmoitettujen tutkimuslaitosten on oltava testauslaboratorioiden toimintaa koskevan yhdenmukaistetun standardin (EN-ISO/IEC 17025:2000) mukaisia seuraavin edellytyksin:

i) valmistaja voidaan hyväksyä tutkimuslaitokseksi yksinomaan silloin, kun erityisdirektiiveissä tai vaihtoehtoisissa säännöstöissä nimenomaisesti niin säädetään;

ii) tutkimuslaitos saa käyttää EY-tyyppihyväksyntäviranomaisten luvalla ulkopuolisia laitteita.

2. Ilmoitetun tutkimuslaitoksen oletetaan olevan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhdenmukaistetun standardin mukainen.

Komissio voi kuitenkin tarvittaessa vaatia tästä todisteen jäsenvaltioilta.

3. Kolmansien maiden laitoksia voidaan ilmoittaa hyväksytyiksi teknisiksi tutkimuslaitoksiksi ainoastaan Euroopan yhteisön ja kyseisen kolmannen maan välisen kahden- tai monenvälisen sopimuksen sitä edellyttäessä.

22 artikla

Täytäntöönpano

1. Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2004. Niiden on viipymättä ilmoitettava tästä komissiolle.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä heinäkuuta 2005.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kirjallisina ne keskeiset kansalliset säännökset, jotka ne ovat antaneet tai antavat tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä.

23 artikla

EY-tyyppihyväksyntien täytäntöönpanotoimenpiteet

1. T1-, T2- ja T3-luokkaan kuuluvien ajoneuvojen osalta jäsenvaltioiden on sovellettava tätä direktiiviä:

a) uusiin ajoneuvotyyppeihin 1 päivästä heinäkuuta 2005;

b) kaikkiin uusiin käyttöön otettuihin ajoneuvoihin 1 päivästä heinäkuuta 2009.

2. Muiden kuin 1 kohdassa tarkoitettujen ajoneuvoluokkien osalta, kun kaikki liitteessä II määriteltyjä ajoneuvoluokkia koskevat erityisdirektiivit on annettu, jäsenvaltioiden on sovellettava tätä direktiiviä:

a) uusiin ajoneuvotyyppeihin kolmen vuoden kuluttua siitä päivästä, jona viimeinen käyttöönotettava erityisdirektiivi tulee voimaan;

b) kaikkiin käyttöön otettuihin ajoneuvoihin kuuden vuoden kuluttua siitä päivästä, jona viimeinen käyttöönotettava erityisdirektiivi tulee voimaan.

3. Jäsenvaltiot voivat valmistajien pyynnöstä soveltaa tätä direktiiviä uuteen ajoneuvotyyppiin kaikkien asiaa koskevien erityisdirektiivien voimaantulopäivistä alkaen.

24 artikla

Säädösten kumoaminen

1. Kumotaan direktiivi 74/150/ETY 1 päivästä heinäkuuta 2005.

2. Viittauksia direktiiviin 74/150/ETY on pidettävä viittauksina tähän direktiiviin tämän direktiivin liitteessä VIII esitetyn vastaavuustaulukon mukaisesti.

25 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

26 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 26 päivänä toukokuuta 2003.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

P. Cox

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. Drys

(1) EYVL C 151 E, 25.6.2002, s. 1.

(2) EYVL C 221, 17.9.2002, s. 5.

(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 9. huhtikuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 16. joulukuuta 2002 (EUVL C 84 E, 8.4.2003, s. 1) ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 8. huhtikuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(4) EYVL L 84, 28.3.1974, s. 10, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2001/3/EY (EYVL L 28, 30.1.2001, s. 1).

(5) EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2001/116/EY (EYVL L 18, 21.1.2002, s. 1).

(6) EYVL L 225, 10.8.1992, s. 72, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2000/7/EY (EYVL L 106, 3.5.2000, s. 1).

(7) EYVL L 346, 17.12.1997, s. 78.

(8) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

LIITELUETTELO

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE I(1)

ILMOITUSLOMAKKEIDEN MALLIT

(Tässä direktiivissä ja erityisdirektiiveissä tarkoitetut ilmoituslomakkeet koostuvat ainoastaan tästä täydellisestä luettelosta otetuista kohdista, ja niissä on noudatettava sen numerointijärjestelmää.)

Seuraavat tiedot on tarvittaessa toimitettava kolmena kappaleena, ja niihin on liitettävä sisällysluettelo. Mahdollisten piirustusten on oltava riittävän yksityiskohtaisia ja ne on toimitettava sopivassa mittakaavassa A4-kokoisina tai tähän kokoon taitettuina. Mahdollisten valokuvien on oltava riittävän yksityiskohtaisia.

MALLI A

Täydellinen luettelo

Malli A on täytettävä, jos yhtäkään erityisdirektiivin mukaisesti myönnettyä EY-tyyppihyväksyntätodistusta ei voida soveltaa.

0. YLEISTÄ

0.1. Merkki (merkit) (valmistajan tavaramerkki): ...

0.2. Tyyppi (mahdolliset vaihtoehdot ja muunnokset mainittava): ...

0.2.0. Ajoneuvon viimeistely:

valmis/valmistunut/keskeneräinen ajoneuvo(2)

Valmistuneen ajoneuvon osalta ilmoitettava aiemman valmistajan nimi ja osoite ja keskeneräisen tai valmiin ajoneuvon tyyppihyväksyntänumero.

0.2.1. Kauppanimi (kauppanimet) (tarvittaessa): ...

0.3. Tyypin tunnistustapa, jos se on merkitty ajoneuvoon:

0.3.1. Valmistajan kilpi (sijainti ja kiinnitystapa): ...

0.3.2. Alustan tunnusnumero (sijainti): ...

0.4. Ajoneuvoluokka(3): ...

0.5. Valmistajan nimi ja osoite: ...

0.6. Pakollisten kilpien ja merkintöjen sijainti ja kiinnitystapa (valokuvat tai piirustukset): ...

0.7. Järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta EY-tyyppihyväksyntämerkin sijainti ja kiinnitystapa: ...

0.8. Kokoonpanotehtaan nimi ja osoite (kokoonpanotehtaiden nimet ja osoitteet): ...

1. AJONEUVON YLEISET RAKENTEELLISET OMINAISUUDET

(liitettävä mukaan ajoneuvoa viistosti (3/4) edestä ja viistosti (3/4) takaa esittävät valokuvat tai edustavaa ajoneuvoa esittävät piirustukset sekä mittakaavio koko ajoneuvosta)

1.1. Akselien ja pyörien lukumäärä: ...

1.1.1. Paripyöräakselien lukumäärä ja sijainti (tarvittaessa): ...

1.1.2. Ohjattavien akselien lukumäärä ja sijainti: ...

1.1.3. Vetoakselit (lukumäärä, sijainti, kytkentä muihin akseleihin): ...

1.1.4. Jarruakselit (lukumäärä, sijainti): ...

1.2. Moottorin sijainti ja järjestely: ...

1.3. Ohjauspyörän sijainti: oikealla/vasemmalla/keskellä(4)

1.4. Ohjauspaikka kääntyvä: kyllä/ei(5)

1.5. Alusta: keskusputkirunko/sivupalkeilla varustettu alusta/nivelöity alusta/muu(6)

1.6. Ajoneuvo tarkoitettu oikean-/vasemmanpuoleiseen liikenteeseen(7)

2. MASSAT JA MITAT(8) (kilogrammoina ja millimetreinä) (tarvittaessa viitattava piirustuksiin)

2.1. Omamassa(t)

2.1.1. Ajoneuvon omamassa(t) ajokuntoisena(9)

(joka toimii viiteajoneuvona erityisdirektiivejä varten), (mukaan luettuna kaatumisen varalta asennettu suojarakenne mutta ilman lisävarusteita, mukaan luettuina kuitenkin jäähdytysneste, voiteluöljyt, polttoaine, työkalut ja kuljettaja)(10)

- enintään: ...

- vähintään: ...

2.1.1.1. Tämän massan (näiden massojen) jakautuminen akseleille ja puoliperävaunun (tai vedettävän vaihdettavissa olevan koneen) tai keskiakseliperävaunun (tai vedettävän vaihdettavissa olevan koneen) osalta kuormitus kytkentäkohdassa: ...

2.2. Valmistajan ilmoittama(t) enimmäismassa(t): ...

2.2.1. Kuormitetun ajoneuvon teknisesti sallittu enimmäismassa(t) rengastyypin mukaan: ...

2.2.2. Tämän massan (näiden massojen) jakautuminen akseleille ja puoliperävaunun (tai vedettävän vaihdettavissa olevan koneen) tai keskiakseliperävaunun (tai vedettävän vaihdettavissa olevan koneen) osalta kuormitus kytkentäkohdassa: ...

2.2.3. Rajat tämän massan (näiden massojen) jakautumiselle akseleille (ilmoitettava vähimmäisrajat prosentteina etu- ja taka-akselin osalta) ja puoliperävaunun (tai vedettävän vaihdettavissa olevan koneen) tai keskiakseliperävaunun (tai vedettävän vaihdettavissa olevan koneen) osalta kuormitus kytkentäkohdassa: ...

2.2.3.1. Massa(t) ja rengas (renkaat):

>TAULUKON PAIKKA>

2.2.4. Hyötykuorma(t)(11): ...

2.3. Lisäpainot (kokonaispaino, materiaali, kappaleiden lukumäärä): ...

2.3.1. Näiden massojen jakautuminen akseleille: ...

2.4. Traktorin teknisesti sallittu vedettävä massa (teknisesti sallitut vedettävät massat), kun kyseessä on:

2.4.1. Vetoaisalla varustettu perävaunu (vedettävä vaihdettavissa oleva kone): ...

2.4.2. Puoliperävaunu (vedettävä vaihdettavissa oleva kone): ...

2.4.3. Keskiakseliperävaunu (vedettävä vaihdettavissa oleva kone): ...

2.4.4. Traktorin ja perävaunun (vedettävän vaihdettavissa olevan koneen) muodostaman ajoneuvoyhdistelmän teknisesti sallittu kokonaismassa (perävaunun (vedettävän vaihdettavissa olevan koneen) eri jarrukokoonpanojen mukaan): ...

2.4.5. Kytkettäväksi hyväksytyn perävaunun (vedettävän vaihdettavissa olevan koneen) enimmäismassa: ...

2.4.6. Kytkentäkohdan sijainti

2.4.6.1. Korkeus maanpinnasta

2.4.6.1.1. Enimmäiskorkeus: ...

2.4.6.1.2. Vähimmäiskorkeus: ...

2.4.6.2. Kytkentäkohdan etäisyys taka-akselin keskiviivan kautta kulkevaan pystytasoon: ...

2.4.6.3. Ajoneuvon kytkentäkohtaan kohdistuva suurin teknisesti sallittu staattinen pystysuora kuormitus/massa

2.4.6.3.1. - traktorin: ...

2.4.6.3.2. - puoliperävaunun tai keskiakseliperävaunun (vedettävän vaihdettavissa olevan koneen): ...

2.5. Akseliväli(12)

2.5.1. Puoliperävaunujen (vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden) osalta

2.5.1.1. - etäisyys kytkentätapista ensimmäiseen taka-akseliin: ...

2.5.1.2. - puoliperävaunun (vedettävän vaihdettavissa olevan koneen) kytkentätapin ja puoliperävaunun takimmaisen kohdan välinen etäisyys: ...

2.6. Kunkin akselin enimmäis- ja vähimmäisraidevälit (mitattuina tavanomaisesti asennettujen yksinkertaisten tai paripyörien symmetriatasojen välistä) (valmistaja ilmoittaa)(13): ...

2.7. Ajoneuvon mitat (äärimitat ja mitat tieliikennettä varten)

2.7.1. Alustat, joissa ei ole koria:

2.7.1.1. Pituus(14): ...

2.7.1.1.1. Valmistuneen ajoneuvon suurin sallittu pituus: ...

2.7.1.1.2. Valmistuneen ajoneuvon pienin sallittu pituus: ...

2.7.1.2. Leveys(15): ...

2.7.1.2.1. Valmistuneen ajoneuvon suurin sallittu leveys: ...

2.7.1.2.2. Valmistuneen ajoneuvon pienin sallittu leveys: ...

2.7.1.3. Korkeus (tyhjänä)(16) (jos pyöräntuentaa, jos sellainen on, voidaan säätää korkeussuunnassa, ilmoitetaan tavallinen ajoasento): ...

2.7.1.4. Koriylitys edessä(17): ...

2.7.1.4.1. Lähestymiskulma: ... astetta

2.7.1.5. Koriylitys takana(18): ...

2.7.1.5.1. Jättökulma: ... astetta

2.7.1.5.2. Sallittu vähimmäis- ja enimmäiskoriylitys kytkentäkohdassa(19): ...

2.7.1.6. Maavara(20):

2.7.1.6.1. Akselien välissä: ...

2.7.1.6.2. Etuakselin tai etuakselien alla: ...

2.7.1.6.3. Taka-akselin tai taka-akselien alla: ...

2.7.1.7. Korin ja/tai sisusteiden ja/tai laitteiden ja/tai hyötykuorman painopisteen äärimmäiset sallitut sijainnit: ...

2.7.2. Alustat, joissa on kori:

2.7.2.1. Pituus(21): ...

2.7.2.1.1. Kuormausalueen pituus: ...

2.7.2.2. Leveys(22): ...

2.7.2.3. Korkeus (tyhjänä)(23) (jos pyöräntuentaa, jos sellainen on, voidaan säätää korkeussuunnassa, ilmoitetaan tavallinen ajoasento): ...

2.7.2.4. Koriylitys edessä(24): ...

2.7.2.4.1. Lähestymiskulma: ... astetta

2.7.2.5. Koriylitys takana(25): ...

2.7.2.5.1. Jättökulma: ... astetta

2.7.2.5.2. Sallittu vähimmäis- ja enimmäiskoriylitys kytkentäkohdassa(26): ...

2.7.2.6. Maavara(27):

2.7.2.6.1. Akselien välissä: ...

2.7.2.6.2. Etuakselin tai etuakselien alla: ...

2.7.2.6.3. Taka-akselin tai taka-akselien alla: ...

2.7.2.7. Ramppikulma(28): ... astetta

2.7.2.8. Hyötykuorman painopisteen äärimmäiset sallitut sijainnit (kun on kyse epätasaisesti jakautuneesta kuormasta): ...

3. MOOTTORI

3.1. Osa 1 - Yleistä

3.1.1. Edustava moottori / moottorityyppi(29)(30)

Valmistajan tavaramerkki (tavaramerkit): ...

3.1.2. Edustavan moottorin ja (tarvittaessa) moottoriperheen tyyppi ja kauppanimi(31): ...

3.1.3. Tyypin tunnistustapa, jos se on merkitty moottoriin (moottoreihin), ja kyseisen merkinnän kiinnitystapa:

3.1.3.1. Moottorityypin numerotunnuksen sijainti, tunnistustapa ja kiinnitystapa: ...

3.1.3.2. EY-tyyppihyväksyntänumeron sijainti ja kiinnitystapa: ...

3.1.4. Valmistajan nimi ja osoite: ...

3.1.5. Kokoonpanotehtaiden osoite: ...

3.1.6. Toimintaperiaate:

- otto-/dieselmoottori(32)

- suora ruiskutus / epäsuora ruiskutus(33)

- työtapa: neli-/kaksitahtinen(34)

3.1.7. Polttoaine:

dieselöljy/bensiini/nestekaasu/muu(35)

3.2. Osa 2 - Moottorityyppi

Moottorityypin olennaiset ominaisuudet

3.2.1. Dieselmoottorin kuvaus:

3.2.1.1. Valmistaja: ...

3.2.1.2. Valmistajan valitsema moottorityyppi: ...

3.2.1.3. Työtapa: neli-/kaksitahtinen(36)

3.2.1.4. Sylinterin halkaisija: ... mm

3.2.1.5. Iskun pituus: ... mm

3.2.1.6. Sylintereiden lukumäärä ja järjestely: ...

3.2.1.7. Sylinteritilavuus: ... cm3

3.2.1.8. Nimellisnopeus: ... min-1

3.2.1.9. Suurimman vääntömomentin kierrosnopeus: ... min-1

3.2.1.10. Puristussuhde(37): ...

3.2.1.11. Palamisjärjestelmä: ...

3.2.1.12. Piirustus (piirustukset) palotilasta ja männän päästä: ...

3.2.1.13. Imu- ja pakokanavien pienin poikkileikkaus: ...

3.2.1.14. Jäähdytysjärjestelmä:

3.2.1.14.1. Neste:

3.2.1.14.1.1. Nesteen tyyppi: ...

3.2.1.14.1.2. Kiertopumppu (kiertopumput): kyllä/ei(38)

3.2.1.14.1.3. Ominaisuudet tai merkki ja tyyppi (merkit ja tyypit) (tarvittaessa): ...

3.2.1.14.1.4. Välityssuhde (välityssuhteet) (tarvittaessa): ...

3.2.1.14.2. Ilma:

3.2.1.14.2.1. Tuuletin: kyllä/ei(39)

3.2.1.14.2.2. Ominaisuudet tai merkki ja tyyppi (merkit ja tyypit) (tarvittaessa): ...

3.2.1.14.2.3. Välityssuhde (välityssuhteet) (tarvittaessa): ...

3.2.1.15. Valmistajan sallima lämpötila

3.2.1.15.1. Nestejäähdytys: suurin ulostulolämpötila: ... K

3.2.1.15.2. Ilmajäähdytys: vertailupiste: ...

Enimmäislämpötila vertailupisteessä: ... K

3.2.1.15.3. Syöttöilman suurin lämpötila välijäähdyttimen ulostulokohdassa (tarvittaessa): ... K

3.2.1.15.4. Pakokaasujen suurin lämpötila pakoputkien ja pakosarjan poistopuolen laippojen liitoskohdassa: ... K

3.2.1.15.5. Voiteluaineen lämpötila: vähintään: ... K, enintään: ... K

3.2.1.16. Ahdin: kyllä/ei(40)

3.2.1.16.1. Merkki: ...

3.2.1.16.2. Tyyppi: ...

3.2.1.16.3. Järjestelmän kuvaus (esimerkiksi suurin ahtopaine, ohivirtausventtiili, tarvittaessa): ...

3.2.1.16.4. Ahtojäähdytin: kyllä/ei(41):

3.2.1.17. Imujärjestelmä: imusarjan suurin sallittu alipaine moottorin nimelliskäyntinopeudella ja täydellä kuormituksella: ... kPa

3.2.1.18. Pakojärjestelmä: suurin sallittu vastapaine moottorin nimelliskäyntinopeudella ja täydellä kuormituksella: ... kPa

3.2.2. Pakokaasun puhdistukseen käytettävät lisälaitteet (jos sellaisia on eikä niitä mainita muussa kohdassa):

Kuvaus ja/tai kaavio(t): ...

3.2.3. Polttonesteen syöttö:

3.2.3.1. Polttonestepumppu:

Paine(42) ... kPa tai kaavio:

3.2.3.2. Ruiskutusjärjestelmä:

3.2.3.2.1. Pumppu:

3.2.3.2.1.1. Merkki (merkit): ...

3.2.3.2.1.2. Tyyppi (tyypit): ...

3.2.3.2.1.3. Virtaama(t): ... mm3(43) ruiskutusta tai jaksoa kohti pumpun nimelliskäyntinopeudella ... min-1 ja enimmäisvääntömomenttia vastaavalla käyntinopeudella ... min-1 tai vaihtoehtoisesti kaavio

Ilmoitettava käytetty menetelmä: moottori/testipenkki(44)

3.2.3.2.1.4. Ruiskutusennakko:

3.2.3.2.1.4.1. Ruiskutusennakon käyrä(45): ...

3.2.3.2.1.4.2. Ajoitus(46): ...

3.2.3.2.2. Ruiskutusputkisto:

3.2.3.2.2.1. Pituus (pituudet): ... mm

3.2.3.2.2.2. Sisähalkaisija: ... mm

3.2.3.2.3. Ruiskutussuutin (ruiskutussuuttimet):

3.2.3.2.3.1. Merkki (merkit): ...

3.2.3.2.3.2. Tyyppi (tyypit): ...

3.2.3.2.3.3. Avautumispaine(47): ... kPa, tai kaavio(48)

3.2.3.2.4. Säädin:

3.2.3.2.4.1. Merkki (merkit): ...

3.2.3.2.4.2. Tyyppi (tyypit): ...

3.2.3.2.4.3. Käyntinopeus, jolla säädin alkaa rajoittaa polttoaineen syöttöä täydellä kuormituksella(49): ... min-1

3.2.3.2.4.4. Suurin käyntinopeus kuormittamattomana(50): ... min-1

3.2.3.2.4.5. Tyhjäkäyntinopeus(51): ... min-1

3.2.3.3. Kylmäkäynnistysjärjestelmä:

3.2.3.3.1. Merkki (merkit): ...

3.2.3.3.2. Tyyppi (tyypit): ...

3.2.3.3.3. Kuvaus: ...

3.2.4. Venttiilien ajoitus:

3.2.4.1. Suurin venttiilinnousu, avautumis- ja sulkeutumiskulmat yläkuolokohtaan nähden tai vastaavat ominaisuudet: ...

3.2.4.2. Vertailu- ja/tai säätöalue(52): ...

3.2.5. Sähköohjatut toiminnot:

Jos moottorissa on sähköohjattuja toimintoja, tiedot niiden suoritusarvoista on toimitettava, mukaan luettuina: ...

3.2.5.1. Merkki: ...

3.2.5.2. Tyyppi: ...

3.2.5.3. Osan numero: ...

3.2.5.4. Sähköohjausyksikön sijainti:

3.2.5.4.1. Ilmaisintoimintojen kattamat osat: ...

3.2.5.4.2. Ohjattavat osat: ...

3.3. Osa 3 - Dieselmoottoriperhe

Moottoriperheen olennaiset ominaisuudet

3.3.1. Luettelo moottoriperheen moottoreista

3.3.1.1. Moottoriperheen nimi: ...

3.3.1.2. Moottoriperheen moottorityyppien eritelmät

>TAULUKON PAIKKA>

3.4. Osa 4 - Moottoriperheen moottorityyppi

Moottoriperhettä edustavan moottorityypin olennaiset ominaisuudet(53)

3.4.1. Dieselmoottorin kuvaus:

3.4.1.1. Valmistaja: ...

3.4.1.2. Valmistajan valitsema moottorityyppi: ...

3.4.1.3. Työtapa: neli-/kaksitahtinen(54)

3.4.1.4. Sylinterin halkaisija: ... mm

3.4.1.5. Iskun pituus: ... mm

3.4.1.6. Sylintereiden lukumäärä ja järjestely: ...

3.4.1.7. Sylinteritilavuus: ... cm3

3.4.1.8. Nimellisnopeus: ... min-1

3.4.1.9. Suurimman vääntömomentin kierrosnopeus: ... min-1

3.4.1.10. Puristussuhde(55) ...

3.4.1.11. Palamisjärjestelmä: ...

3.4.1.12. Piirustus (piirustukset) palotilasta ja männänpäästä:

3.4.1.13. Imu- ja pakokanavien pienin poikkileikkaus: ...

3.4.1.14. Jäähdytysjärjestelmä:

3.4.1.14.1. Neste:

3.4.1.14.1.1. Nesteen tyyppi: ...

3.4.1.14.1.2. Kiertopumppu (kiertopumput): kyllä/ei(56)

3.4.1.14.1.3. Ominaisuudet tai merkki ja tyyppi (merkit ja tyypit) (tarvittaessa): ...

3.4.1.14.1.4. Välityssuhde (välityssuhteet) (tarvittaessa): ...

3.4.1.14.2. Ilma:

3.4.1.14.2.1. Tuuletin: kyllä/ei(57)

3.4.1.14.2.2. Ominaisuudet tai merkki ja tyyppi (merkit ja tyypit) (tarvittaessa): ...

3.4.1.14.2.3. Välityssuhde (välityssuhteet) (tarvittaessa): ...

3.4.1.15. Valmistajan sallima lämpötila:

3.4.1.15.1. Nestejäähdytys: suurin ulostulolämpötila: ... K

3.4.1.15.2. Ilmajäähdytys: vertailupiste: ...

Enimmäislämpötila vertailupisteessä: ... K

3.4.1.15.3. Syöttöilman suurin lämpötila välijäähdyttimen ulostulokohdassa (tarvittaessa): ... K

3.4.1.15.4. Pakokaasujen suurin lämpötila pakoputkien ja pakosarjan ulkolaippojen liitoskohdassa: ... K

3.4.1.15.5. Voiteluaineen lämpötila: vähintään: ... K; enintään: ... K

3.4.1.16. Ahdin: kyllä/ei(58)

3.4.1.16.1. Merkki: ...

3.4.1.16.2. Tyyppi: ...

3.4.1.16.3. Järjestelmän kuvaus (esimerkiksi suurin ahtopaine, ohivirtausventtiili) (tarvittaessa): ...

3.4.1.16.4. Ahtojäähdytin: kyllä/ei(59)

3.4.1.17. Imujärjestelmä: imusarjan suurin sallittu alipaine moottorin nimelliskäyntinopeudella ja täydellä kuormituksella ... kPa

3.4.1.18. Pakojärjestelmä: suurin sallittu vastapaine moottorin nimelliskäyntinopeudella ja täydellä kuormituksella: ... kPa

3.4.2. Pakokaasun puhdistukseen käytettävät lisälaitteet (jos sellaisia on eikä niitä mainita muussa kohdassa)

Kuvaus ja/tai(60) kaavio(t): ...

3.4.3. Polttonesteen syöttö:

3.4.3.1. Polttonestepumppu:

Paine(61) ... kPa tai kaavio:

3.4.3.2. Ruiskutusjärjestelmä:

3.4.3.2.1. Pumppu:

3.4.3.2.1.1. Merkki (merkit): ...

3.4.3.2.1.2. Tyyppi (tyypit): ...

3.4.3.2.1.3. Virtaama(t): ... mm3(62) ruiskutusta tai jaksoa kohti pumpun nimelliskäyntinopeudella ... min-1 ja enimmäisvääntömomenttia vastaavalla käyntinopeudella ... min-1 tai vaihtoehtoisesti kaavio

Ilmoitettava käytetty menetelmä: moottori/testipenkki(63)

3.4.3.2.1.4. Ruiskutusennakko:

3.4.3.2.1.4.1. Ruiskutusennakon käyrä(64): ...

3.4.3.2.1.4.2. Ajoitus(65): ...

3.4.3.2.2. Ruiskutusputkisto

3.4.3.2.2.1. Pituus (pituudet): ... mm

3.4.3.2.2.2. Sisähalkaisija: ... mm

3.4.3.2.3. Ruiskutussuutin (ruiskutussuuttimet):

3.4.3.2.3.1. Merkki (merkit): ...

3.4.3.2.3.2. Tyyppi (tyypit): ...

3.4.3.2.3.3. Avautumispaine(66) tai kaavio: ...

3.4.3.2.4. Säädin:

3.4.3.2.4.1. Merkki (merkit): ...

3.4.3.2.4.2. Tyyppi (tyypit): ...

3.4.3.2.4.3. Käyntinopeus, jolla säädin alkaa rajoittaa polttoaineen syöttöä täydellä kuormituksella(67): ... min-1

3.4.3.2.4.4. Suurin käyntinopeus kuormittamattomana(68) ... min-1

3.4.3.2.4.5. Tyhjäkäyntinopeus(69): ... min-1

3.4.3.3. Kylmäkäynnistysjärjestelmä:

3.4.3.3.1. Merkki (merkit): ...

3.4.3.3.2. Tyyppi (tyypit): ...

3.4.3.3.3. Kuvaus: ...

3.4.4. Venttiilien ajoitus:

3.4.4.1. Suurin venttiilinnousu, avautumis- ja sulkeutumiskulmat yläkuolokohtaan nähden tai vastaavat ominaisuudet: ...

3.4.4.2. Vertailu- ja/tai säätöalue(70): ...

3.4.5. Sähköohjatut toiminnot:

Jos moottorissa on sähköohjattuja toimintoja, tiedot niiden suoritusarvoista on toimitettava, mukaan luettuina:

3.4.5.1. Merkki: ...

3.4.5.2. Tyyppi: ...

3.4.5.3. Osan numero: ...

3.4.5.4. Sähköohjausyksikön sijainti:

3.4.5.4.1. Ilmaisintoimintojen kattamat osat: ...

3.4.5.4.2. Ohjattavat osat: ...

3.5. Polttoainesäiliö(t):

3.5.1. Lukumäärä, tilavuus, materiaalit: ...

3.5.2. Piirustus, valokuva tai kuvaus, josta käy selvästi ilmi säiliön (säiliöiden) sijainti: ...

3.5.3. Polttoaineen varasäiliö(t):

3.5.3.1. Lukumäärä, tilavuus, materiaalit: ...

3.5.3.2. Piirustus, valokuva tai kuvaus, josta käy selvästi ilmi säiliön (säiliöiden) sijainti: ...

3.6. Moottorin nimellisteho: ... kW ... min-1 ja vakiosäädöllä (direktiivin 97/68/EY mukaisesti)

3.6.1. Vapaaehtoinen: Teho voimanottoakselilla, jos sellainen on, vakionopeudella (vakionopeuksilla) (OECD:n testiohjeen 1 tai 2 tai ISO 789-1:1990 -standardin mukaisesti)

>TAULUKON PAIKKA>

3.7. Suurin vääntömomentti: ... Nm käyntinopeudella ... min-1 (direktiivin 97/68/EY mukaisesti)

3.8. Muut ajomoottorit (ottomoottorit jne.) tai moottoriyhdistelmät (tällaisten moottoreiden osien ominaisuudet): ...

3.9. Ilmansuodatin:

3.9.1. Merkki (merkit): ...

3.9.2. Tyyppi (tyypit): ...

3.9.3. Keskimääräinen alipaine suurimmalla teholla: ... kPa

3.10. Pakokaasujärjestelmä:

3.10.1. Kuvaus ja kaaviot: ...

3.10.2. Merkki (merkit): ...

3.10.3. Tyyppi (tyypit): ...

3.11. Sähköjärjestelmä:

3.11.1. Nimellisjännite, positiivinen/negatiivinen maatto(71): ... V

3.11.2. Generaattori:

3.11.2.1. Tyyppi: ...

3.11.2.2. Nimellisteho: ... VA

4. VOIMANSIIRTO(72)

4.1. Kaavio voimansiirtojärjestelmästä: ...

4.2. Voimansiirron tyyppi (mekaaninen, hydraulinen, sähköinen jne.): ...

4.2.1. Lyhyt kuvaus sähköisistä/elektronisista osista (tarvittaessa): ...

4.3. Moottorin vauhtipyörän hitausmomentti: ...

4.3.1. Lisähitausmomentti vaihde vapaalla: ...

4.4. Kytkin (tyyppi) (tarvittaessa): ...

4.4.1. Suurin momentinmuuntosuhde (tarvittaessa): ...

4.5. Vaihteisto (tyyppi, suoravälitys, hallintamenetelmä) (tarvittaessa)

4.6. Välityssuhde jakovaihteiston kanssa tai ilman sitä (tarvittaessa)(73):

>TAULUKON PAIKKA>

4.6.1. Vetävien akselien renkaiden suurimmat mitat: ...

4.7. Ajoneuvon suurin rakenteellinen nopeus suurimmalla vaihteella (ilmoitettava laskennassa käytetyt tekijät)(74): ... km/h

4.7.1. Mitattu suurin nopeus: ... km/h

4.8. Vetävien pyörien tosiasiallinen yhtä kierrosta vastaava liike eteenpäin: ...

4.9. Ajoneuvon nopeudensäädin: kyllä/ei(75)

4.9.1. Kuvaus: ...

4.10. Ajonopeusmittari, käyntinopeusmittari ja käyttötuntimittari (jos asennettu):

4.10.1. Ajonopeusmittari (jos asennettu):

4.10.1.1. Toimintatapa ja käyttömekanismin kuvaus: ...

4.10.1.2. Laitteen tekninen vakio: ...

4.10.1.3. Mittausmekanismin toleranssi: ...

4.10.1.4. Kokonaisvälityssuhde: ...

4.10.1.5. Kuvaus laitteen osoitintaulusta tai muusta näytöstä: ...

4.10.1.6. Lyhyt kuvaus sähköisistä/elektronisista osista: ...

4.10.2. Käyntinopeusmittari ja käyttötuntimittari (jos asennettu): kyllä/ei(76)

4.11. Tasauspyörästön lukko (jos asennettu): kyllä/ei(77)

4.12. Voimanottoakseli (voimanottoakselit) (pyörimisnopeus ja suhde moottorin käyntinopeuteen) (lukumäärä, tyyppi ja sijainti):

4.12.1. - päävoimanottoakseli (päävoimanottoakselit): ...

4.12.2. - muu(t): ...

4.12.3. Voimanottoakselin (voimanottoakselien) suojaus (kuvaus, mitat, piirustukset, valokuvat): ...

4.13. Moottoriosien, ulkonevien osien ja pyörien suojaus (kuvaukset, piirustukset, luonnokset, valokuvat):

4.13.1. Yksinkertainen suojaus: ...

4.13.2. Moninkertainen suojaus: ...

4.13.3. Täydellinen suojaus: ...

4.14. Lyhyt kuvaus sähköisistä/elektronisista osista (tarvittaessa): ...

5. AKSELIT

5.1. Kunkin akselin kuvaus: ...

5.2. Merkki (tarvittaessa): ...

5.3. Tyyppi (tarvittaessa): ...

6. PYÖRÄNTUENTA (tarvittaessa)

6.1. Suurimmat ja pienimmät rengas-/pyöräyhdistelmät (tarvittaessa) (mitat, ominaisuudet, täyttöpaine tiekäytössä, suurin sallittu kuorma, vanteiden mitat sekä etu- ja takapyöräyhdistelmät): ...

6.2. Pyöräntuennan tyyppi kunkin akselin tai pyörän osalta (tarvittaessa): ...

6.2.1. Tasonsäätö: kyllä/ei/valinnainen(78)

6.2.2. Lyhyt kuvaus sähköisistä/elektronisista osista (tarvittaessa): ...

6.3. Mahdolliset muut laitteet: ...

7. OHJAUSLAITE (selventävä kaavio)

7.1. Ohjauslaitteen luokka: käsiohjaus/tehosteinen ohjaus(79)

7.1.1. Ohjauspaikka kääntyvä (kuvaus): ...

7.2. Ohjausmekanismi:

7.2.1. Ohjauksen voimansiirron tyyppi (määritellään tarvittaessa etu- ja taka-akselin osalta): ...

7.2.2. Kytkentä pyöriin (myös muu kuin mekaaninen; määritellään tarvittaessa etu- ja taka-akselin osalta): ...

7.2.2.1. Lyhyt kuvaus sähköisistä ja elektronisista osista (tarvittaessa): ...

7.2.3. Ohjaustehostin (tarvittaessa): ...

7.2.3.1. Toimintatapa ja -kaavio, tarvittaessa merkki (merkit) ja tyyppi (tyypit): ...

7.2.4. Koko ohjausmekanismin kaavio, josta käy ilmi ohjattavuuteen vaikuttavien eri laitteiden sijainti ajoneuvossa: ...

7.2.5. Ohjauksen hallintalaitteen (hallintalaitteiden) kaavio(t): ...

7.2.6. Ohjauksen hallintalaitteiden säätöalue- ja tapa (tarvittaessa): ...

7.3. Pyörien suurin kääntökulma (tarvittaessa):

7.3.1. Oikealle ... astettaOhjauspyörän kierrosten lukumäärä: ...

7.3.2. Vasemmalle: ... astettaOhjauspyörän kierrosten lukumäärä: ...

7.4. Pienimmän kääntöympyrän halkaisija(t) (jarruttamatta)(80):

7.4.1. Oikealle: ... mm

7.4.2. Vasemmalle: ... mm

7.5. Ohjauksen hallintalaitteiden säätötapa (tarvittaessa): ...

7.6. Lyhyt kuvaus sähköisistä/elektronisista osista (tarvittaessa): ...

8. JARRULAITTEET (selventävä kokonaiskaavio ja toimintakaavio)(81)

8.1. Normaalijarrutus: ...

8.2. Hätäjarrutus (tarvittaessa): ...

8.3. Seisontajarru: ...

8.4. Lisälaite (lisälaitteet) (jos asennettu) (erityisesti hidastin): ...

8.5. Jarrujen lukkiutumisenestojärjestelmillä varustettujen ajoneuvojen osalta järjestelmän toiminnan kuvaus (mukaan luettuna mahdolliset elektroniset osat), sähköjärjestelmän lohkokaavio, hydraulisen tai pneumaattisen järjestelmän piirikaavio: ...

8.6. Luettelo jarrulaitteen osista asianmukaisesti yksilöityinä: ...

8.7. Jarruttavien akselien renkaiden suurimmat sallitut mitat: ...

8.8. Jarrujärjestelmästä tehtävä laskelma (pyörien kehällä vaikuttavien jarrutusvoimien summan ja hallintalaitteeseen kohdistuvan voiman välisen suhteen määrittäminen): ...

8.9. Jarrujen hallintalaitteen lukitus oikealla ja vasemmalla: ...

8.10. Mahdollinen ulkoinen energianlähde (mahdolliset ulkoiset energianlähteet) (ominaisuudet, energiasäiliöiden tilavuus, enimmäis- ja vähimmäispaineet, painemittari ja kojelaudassa vähimmäispainetason alittamisen osoittava mittari, alipainesäiliöt ja syöttöventtiili, syöttökompressorit, painelaitteita koskevien määräysten mukaisuus): ...

8.11. Ajoneuvot, jotka on varustettu perävaunujen jarrutusta varten:

8.11.1. Perävaunun jarrujen hallintalaite (kuvaus, ominaisuudet): ...

8.11.2. Kytkentä: mekaaninen/hydraulinen/pneumaattinen(82)

8.11.3. Liitokset, kytkennät, suojalaite (kuvaus, piirustus, luonnos): ...

8.11.4. Liitokset: 1 tai 2 johtoa(83)

8.11.4.1. Työpaine (1 johto): ... kPa

8.11.4.2. Työpaine (2 johtoa): ... kPa

9. NÄKYVYYSALUE, IKKUNAT, TUULILASIN PYYHKIMET JA TAUSTAPEILIT

9.1. Näkyvyysalue:

9.1.1. Piirustus (piirustukset) tai valokuva(t), jo(i)sta käy ilmi etunäkyvyysalueella olevien osien sijainti: ...

9.2. Ikkunat:

9.2.1. Tiedot, joiden avulla vertailupiste voidaan nopeasti määrittää: ...

9.2.2. Tuulilasi(t):

9.2.2.1. Materiaali(t): ...

9.2.2.2. Asennusmenetelmä: ...

9.2.2.3. Kallistuskulma(t): ... astetta

9.2.2.4. EY-tyyppihyväksyntämerkki (EY-tyyppihyväksyntämerkit): ...

9.2.2.5. Tuulilasin lisävaruste(et) ja niiden sijainti sekä lyhyt kuvaus sähköisistä/elektronisista osista (tarvittaessa): ...

9.2.3. Muu(t) ikkuna(t):

9.2.3.1. Sijainti (sijainnit): ...

9.2.3.2. Materiaali(t): ...

9.2.3.3. EY-tyyppihyväksyntämerkki (EY-tyyppihyväksyntämerkit): ...

9.2.3.4. Lyhyt kuvaus sivuikkunoiden avausmekanismin sähköisistä/elektronisista osista (tarvittaessa): ...

9.3. Tuulilasinpyyhkimet: kyllä/ei(84) (kuvaus, lukumäärä, toimintataajuus): ...

9.4. Taustapeili(t):

9.4.1. Luokka (luokat): ...

9.4.2. EY-tyyppihyväksyntämerkki (EY-tyyppihyväksyntämerkit): ...

9.4.3. Sijainti (sijainnit) ajoneuvon rakenteeseen nähden (piirustukset): ...

9.4.4. Kiinnitystapa (kiinnitystavat): ...

9.4.5. Ei-pakolliset varusteet, jotka voivat rajoittaa näkyvyyttä taakse: ...

9.4.6. Lyhyt kuvaus säätöjärjestelmän sähköisistä/elektronisista osista (tarvittaessa): ...

9.5. Huurteen- ja sumunpoisto:

9.5.1. Tekninen kuvaus: ...

10. KAATUMISEN VARALTA ASENNETUT SUOJARAKENTEET, SÄÄSUOJAUS, ISTUIMET JA KUORMALAVA

10.1. Kaatumisen varalta asennetut suojarakenteet (mittapiirustukset, valokuvat (tarvittaessa) ja kuvaus):

10.1.1. Turvakehys (turvakehykset):

10.1.1.0. Onko: kyllä/ei(85)

10.1.1.1. Tavaramerkki (tavaramerkit): ...

10.1.1.2. EY-tyyppihyväksyntämerkki (EY-tyyppihyväksyntämerkit): ...

10.1.1.3. Sisä- ja ulkomitat: ...

10.1.1.4. Materiaali(t) ja valmistustapa: ...

10.1.2. Turvaohjaamo(t):

10.1.2.0. Onko: kyllä/ei(86)

10.1.2.1. Tavaramerkki (tavaramerkit): ...

10.1.2.2. EY-tyyppihyväksyntämerkki (EY-tyyppihyväksyntämerkit): ...

10.1.2.3. Ovet (lukumäärä, mitat, avautumissuunta, lukot ja saranat): ...

10.1.2.4. Ikkunat ja hätäuloskäynti (hätäuloskäynnit) (lukumäärä, mitat, sijainnit): ...

10.1.2.5. Muu(t) sääsuojausjärjestely(t) (kuvaus): ...

10.1.2.6. Sisä- ja ulkomitat: ...

10.1.3. Turvakaari (turvakaaret): asennettu etu-/takaosaan(87), taitettava(t) tai ei(88)

10.1.3.0. Onko: kyllä/ei(89)

10.1.3.1. Kuvaus (sijainti, kiinnitys jne.): ...

10.1.3.2. Tavaramerkki (tavaramerkit) (tai kauppanimi): ...

10.1.3.3. EY-tyyppihyväksyntämerkki (EY-tyyppihyväksyntämerkit): ...

10.1.3.4. Mitat: ...

10.1.3.5. Materiaali(t) ja valmistustapa: ...

10.2. Ohjaustila ja pääsy ohjauspaikalle (kuvaus, ominaisuudet tai mittapiirustukset): ...

10.3. Istuimet ja jalkatuki:

10.3.1. Kuljettajan istuin (istuimet) (piirustukset, valokuvat, kuvaus): ...

10.3.1.1. Tavara- tai kaupallinen merkki (merkit): ...

10.3.1.2. EY-tyyppihyväksyntämerkki (EY-tyyppihyväksyntämerkit): ...

10.3.1.3. Istuintyypin luokka: luokka A I/II/III, luokka B(90)

10.3.1.4. Sijainti ja tärkeimmät ominaisuudet: ...

10.3.1.5. Säätöjärjestelmä: ...

10.3.1.6. Siirto- ja lukitusjärjestelmä: ...

10.3.2. Matkustajien istuimet (lukumäärä, mitat, sijainti ja ominaisuudet): ...

10.3.3. Jalkatuki (lukumäärä, mitat ja sijainnit): ...

10.4. Kuormalava:

10.4.1. Mitat: ... mm

10.4.2. Sijainti: ...

10.4.3. Teknisesti sallittu kuorma: ... kg

10.4.4. Kuorman jakautuminen akseleille: ... kg

10.5. Radiohäiriöiden poistaminen:

10.5.1. Kuvaus ja piirustukset tai valokuvat moottoritilan muodostavan korinosan sekä sitä lähimpänä sijaitsevan ohjaamo-osan muodoista ja materiaaleista: ...

10.5.2. Piirustukset tai valokuvat moottoritilassa olevien metallisten osien sijainnista (esimerkiksi lämmityslaitteet, varapyörä, ilmansuodatin, ohjauslaitteet jne.): ...

10.5.3. Taulukko ja piirustus radiohäiriöiden poistamiseen käytettävästä laitteesta: ...

10.5.4. Tasavirtavastusten nimellisarvot ja resistiivisten sytytyskaapelien osalta nimellisvastus metriä kohti: ...

11. VALAISIMET JA MERKKIVALOLAITTEET (ajoneuvon ulkopuolta esittävät mittakaaviot, joista käyvät ilmi kaikkien laitteiden valaisevat pinnat: lukumäärä, sähkökytkennät, EY-tyyppihyväksyntämerkki ja valojen väri)

11.1. Pakolliset laitteet:

11.1.1. Lähivalaisimet: ...

11.1.2. Etuvalaisimet: ...

11.1.3. Takavalaisimet: ...

11.1.4. Suuntavalaisimet:

- edessä: ...

- takana: ...

- sivuilla: ...

11.1.5. Takaheijastimet: ...

11.1.6. Takarekisterikilven valaisimet: ...

11.1.7. Jarruvalaisimet: ...

11.1.8. Hätävilkku: ...

11.2. Vapaaehtoiset laitteet:

11.2.1. Kaukovalaisimet: ...

11.2.2. Etusumuvalaisimet: ...

11.2.3. Takasumuvalaisimet: ...

11.2.4. Peruutusvalaisimet: ...

11.2.5. Työvalaisimet: ...

11.2.6. Pysäköintivalaisimet: ...

11.2.7. Äärivalaisimet: ...

11.2.8. Perävaunu(je)n suuntavalaisimien toimintailmaisin (toimintailmaisimet): ...

11.3. Lyhyt kuvaus muista sähköisistä/elektronisista osista kuin lampuista (tarvittaessa): ...

12. MUUTA

12.1. Äänimerkinantolaite (äänimerkinantolaitteet) (sijainti): ...

12.1.1. EY-tyyppihyväksyntämerkki (EY-tyyppihyväksyntämerkit): ...

12.2. Traktorin ja vedettävien ajoneuvojen väliset mekaaniset kytkennät:

12.2.1. Kytkentätyyppi (kytkentätyypit): ...

12.2.2. Tavaramerkki (tavaramerkit): ...

12.2.3. EY-tyyppihyväksyntämerkki (EY-tyyppihyväksyntämerkit): ...

12.2.4. Enintään ... kg vaakatasoista kuormitusta varten tarkoitettu kytkentälaite; tarvittaessa enintään ... kg(91) pystytasoista kuormitusta varten tarkoitettu kytkentälaite

12.3. Hydraulinen nostolaite - kolmipistenostolaite: kyllä/ei(92)

12.4. Sähkökytkentä perävaunun valaisimia ja merkkivalolaitteita varten (kuvaus): ...

12.5. Hallintalaitteiden asennus, sijainti, toiminta ja tunnistus (kuvaus, valokuvat tai kaaviot): ...

12.6. Takarekisterikilven sijainti (muoto ja mitat): ...

12.7. Edessä oleva kytkentälaite (mittapiirustus): ...

12.8. Kuvaus traktorissa olevasta elektroniikasta, jota käytetään kuljetettavien tai vedettävien työkalujen käyttöön ja ohjaamiseen: ...

MALLI B

Yksinkertaistettu ilmoituslomake ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntää varten

I OSA

Malli B on täytettävä, jos yhtä tai useampaa erityisdirektiivien mukaisesti myönnettyä EY-tyyppihyväksyntätodistusta voidaan soveltaa.

Asiaankuuluvien EY-tyyppihyväksyntätodistusten numerot on mainittava III osan taulukossa.

Lisäksi kunkin jäljempänä mainitun kohdan (numeroitu 1-12) ja kunkin ajoneuvotyypin, -vaihtoehdon tai -muunnoksen osalta on annettava liitteessä III (vaatimustenmukaisuustodistus) tarkoitetut tiedot.

Jos erityisdirektiivien mukaisesti myönnettyjä EY-tyyppihyväksyntätodistuksia ei ole, tarvittavat kohdat on täytettävä mallin A mukaisessa ilmoituslomakkeessa annetuilla tiedoilla.

>TAULUKON PAIKKA>

II OSA

Taulukko, josta käyvät ilmi eri muunnoksissa sallitut yhdistelmät niiden I osan kohtien osalta, joissa voidaan antaa useampi kuin yksi tieto. Kyseisten kohtien kukin tieto on varustettava tunnuskirjaimella, jolla osoitetaan seuraavassa taulukossa, mitä tietyn kohdan tieto(j)a sovelletaan tiettyyn muunnokseen.

Jokaista tyypin muunnosta varten on laadittava erillinen taulukko.

Tiedot, joiden yhdistelmiä vaihtoehdossa ei ole rajoitettu, merkitään sarakkeeseen "Kaikki muunnokset".

>TAULUKON PAIKKA>

Nämä tiedot voidaan antaa myös muussa muodossa, kunhan alkuperäinen tarkoitus täyttyy.

Kullekin vaihtoehdolle ja muunnokselle on annettava numeerinen tai aakkosnumeerinen tunnus, joka on merkittävä myös asianomaisen ajoneuvon vaatimustenmukaisuustodistukseen (liite III)

III OSA

Erityisdirektiivien perusteella annetut EY-tyyppihyväksyntänumerot

Seuraavassa taulukossa vaaditut tiedot on annettava ajoneuvoon sovellettavien erityisdirektiivien kohteista(93).

EY-tyyppihyväksyntää varten kaikki asianomaiset EY-tyyppihyväksyntätodistukset on liitettävä mukaan (liitteineen) ja esitettävä tyyppihyväksyntäviranomaisille.

>TAULUKON PAIKKA>

Allekirjoitus: ...

Asema yhtiössä: ...

Päivämäärä: ...

(1) Jos laite on tyyppihyväksytty, kuvaus voidaan korvata viittauksella tyyppihyväksyntään. Kuvausta ei myöskään tarvita osista, joiden rakenne käy selvästi ilmi lomakkeeseen liitetyistä kaavioista tai luonnoksista.

Kussakin kohdassa, jossa on liitteenä valokuvia tai piirustuksia, on ilmoitettava vastaavien liitteiden numerot.

(2) Tarpeeton yliviivataan.

(3) Luokitus direktiivin 2003/37/EY liitteessä II olevaan A lukuun sisältyvien määritelmien mukaisesti.

(4) Tarpeeton yliviivataan.

(5) Tarpeeton yliviivataan.

(6) Tarpeeton yliviivataan.

(7) Tarpeeton yliviivataan.

(8) Standardit ISO 612:1978 ja 1176: 990.

(9) Annettava vaaditut tiedot kaikista mahdollisista vaihtoehdoista.

(10) Kuljettajan massa arvioidaan kiinteämääräisesti 75 kilogrammaksi.

(11) Annettava vaaditut tiedot kaikista mahdollisista vaihtoehdoista.

(12) Standardi ISO 612-6.4:1978.

(13) Standardi ISO 4004:1983.

(14) Standardi ISO 612-6.1:1978.

(15) Standardi ISO 612-6.2:1978.

(16) Standardi ISO 612-6.3:1978.

(17) Standardi ISO 612-6.6:1978.

(18) Standardi ISO 612-6.7:1978.

(19) Standardi ISO 612-6.7:1978.

(20) Standardi ISO 612-8:1978.

(21) Standardi ISO 612-6.1:1978.

(22) Standardi ISO 612-6.2:1978.

(23) Standardi ISO 612-6.3:1978.

(24) Standardi ISO 612-6.6:1978.

(25) Standardi ISO 612-6.7:1978.

(26) Standardi ISO 612-6.7:1978.

(27) Standardi ISO 612-8:1978.

(28) Standardi ISO 612-9:1978.

(29) Tarpeeton yliviivataan.

(30) Jos hakemus koskee useita edustavia moottoreita, kustakin on täytettävä erillinen lomake.

(31) Tarpeeton yliviivataan.

(32) Tarpeeton yliviivataan.

(33) Tarpeeton yliviivataan.

(34) Tarpeeton yliviivataan.

(35) Tarpeeton yliviivataan.

(36) Tarpeeton yliviivataan.

(37) Ilmoitettava toleranssi.

(38) Tarpeeton yliviivataan.

(39) Tarpeeton yliviivataan.

(40) Tarpeeton yliviivataan.

(41) Tarpeeton yliviivataan.

(42) Ilmoitettava toleranssi.

(43) Ilmoitettava toleranssi.

(44) Tarpeeton yliviivataan.

(45) Ilmoitettava toleranssi.

(46) Ilmoitettava toleranssi.

(47) Ilmoitettava toleranssi.

(48) Tarpeeton yliviivataan.

(49) Ilmoitettava toleranssi.

(50) Ilmoitettava toleranssi.

(51) Ilmoitettava toleranssi.

(52) Tarpeeton yliviivataan.

(53) Jos hakemus koskee useita edustavia moottoreita, kustakin on täytettävä erillinen lomake.

(54) Tarpeeton yliviivataan.

(55) Ilmoitettava toleranssi.

(56) Tarpeeton yliviivataan.

(57) Tarpeeton yliviivataan.

(58) Tarpeeton yliviivataan.

(59) Tarpeeton yliviivataan.

(60) Tarpeeton yliviivataan.

(61) Ilmoitettava toleranssi.

(62) Ilmoitettava toleranssi.

(63) Tarpeeton yliviivataan.

(64) Ilmoitettava toleranssi.

(65) Ilmoitettava toleranssi.

(66) Ilmoitettava toleranssi.

(67) Ilmoitettava toleranssi.

(68) Ilmoitettava toleranssi.

(69) Ilmoitettava toleranssi.

(70) Tarpeeton yliviivataan.

(71) Tarpeeton yliviivataan.

(72) Annettava vaaditut tiedot kaikista mahdollisista vaihtoehdoista.

(73) Sallitaan 5 prosentin toleranssi. Mitattu suurin nopeus saa kuitenkin olla enintään 43 km/h, johon on luettu mukaan 3 km/h toleranssi (vrt. direktiivi 98/89/EY).

(74) Sallitaan 5 prosentin toleranssi. Mitattu suurin nopeus saa kuitenkin olla enintään 43 km/h, johon on luettu mukaan 3 km/h toleranssi (vrt. direktiivi 98/89/EY).

(75) Tarpeeton yliviivataan.

(76) Tarpeeton yliviivataan.

(77) Tarpeeton yliviivataan.

(78) Tarpeeton yliviivataan.

(79) Tarpeeton yliviivataan.

(80) Standardi ISO 789-3:1993.

(81) Jokaisesta jarrujärjestelmästä on annettava seuraavat tiedot:

jarrujen tyyppi ja ominaisuudet (mittapiirustus) (rummut, levyt jne., jarruttavat pyörät, kytkentä jarruttaviin pyöriin, kitkapinnat sekä niiden ominaisuudet ja tehoalueet, rumpujen, kenkien tai levyjen säde, rumpujen paino, säätölaitteet),

voimansiirto ja hallinta (liitettävä mukaan kaavio) (rakenne, säätö, vipusuhteet, hallintalaitteiden helppokäyttöisyys ja niiden sijainti, mekaanisen voimansiirron osalta räikkäohjauslaitteet, voimansiirron olennaisten osien ominaisuudet, sylinterit ja ohjausmännät, jarrusylinterit).

(82) Tarpeeton yliviivataan.

(83) Tarpeeton yliviivataan.

(84) Tarpeeton yliviivataan.

(85) Tarpeeton yliviivataan.

(86) Tarpeeton yliviivataan.

(87) Tarpeeton yliviivataan.

(88) Tarpeeton yliviivataan.

(89) Tarpeeton yliviivataan.

(90) Tarpeeton yliviivataan.

(91) Kytkentäyksikön mekaanista lujuutta koskevat arvot.

(92) Tarpeeton yliviivataan.

(93) Näitä osia koskevia tietoja ei tarvitse ilmoittaa, jos kyseiset tiedot ovat asianomaisessa asennusta koskevassa hyväksyntätodistuksessa.

LIITE II

A LUKU

Ajoneuvoluokkien ja -tyyppien määritelmät

A. Ajoneuvoluokat määritellään seuraavasti:

1. T-luokka: Pyörillä varustetut traktorit

- T1-luokka: pyörillä varustetut traktorit, joiden suurin rakenteellinen nopeus on enintään 40 km/h, kuljettajaa lähinnä olevan akselin(1) pienin raideväli vähintään 1150 mm, omamassa ajokuntoisena yli 600 kg ja maavara enintään 1000 mm,

- T2-luokka: pyörillä varustetut traktorit, joiden suurin rakenteellinen nopeus on enintään 40 km/h, pienin raideväli alle 1150 mm, omamassa ajokuntoisena yli 600 kg ja maavara enintään 600 mm; jos traktorin painopisteen korkeusarvo(2) (mitattuna maanpinnasta) jaettuna kaikkien akseleiden pienimpien raidevälien keskiarvolla on yli 0,90, suurin rakenteellinen nopeus saa olla enintään 30 km/h,

- T3-luokka: pyörillä varustetut traktorit, joiden suurin rakenteellinen nopeus on enintään 40 km/h ja omamassa ajokuntoisena enintään 600 kg,

- T4-luokka: erityiskäyttöön tarkoitetut pyörillä varustetut traktorit, joiden suurin rakenteellinen nopeus on enintään 40 km/h (ja jotka määritellään lisäyksessä 1),

- T5-luokka: pyörillä varustetut traktorit, joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h.

2. C-luokka: Telaketjuilla varustetut traktorit

Telaketjuilla varustetut traktorit, jotka liikkuvat ja joita ohjataan telaketjujen avulla ja joiden luokat C1-C5 määritellään luokkia T1-T5 vastaavasti.

3. R-luokka: Perävaunut

- R1-luokka: perävaunut, joiden suurimpien teknisesti sallittujen akselikohtaisten massojen summa on enintään 1500 kg,

- R2-luokka: perävaunut, joiden suurimpien teknisesti sallittujen akselikohtaisten massojen summa on yli 1500 kg ja enintään 3500 kg,

- R3-luokka: perävaunut, joiden suurimpien teknisesti sallittujen akselikohtaisten massojen summa on yli 3500 kg ja enintään 21000 kg,

- R4-luokka: perävaunut, joiden suurimpien teknisesti sallittujen akselikohtaisten massojen summa on yli 21000 kg.

Kukin perävaunuluokka merkitään lisäksi kirjaimella "a" tai "b" sen nopeuden mukaisesti, jolle perävaunu on suunniteltu:

- "a" perävaunuille, jotka on suunniteltu enintään 40 km/h nopeuteen,

- "b" perävaunuille, jotka on suunniteltu yli 40 km/h nopeuteen.

Esimerkki: Rb3 on perävaunuluokka, jonka suurimpien teknisesti sallittujen akselikohtaisten massojen summa on yli 3500 kg ja enintään 21000 kg ja joka on suunniteltu kytkettäväksi T5-luokan traktoriin.

4. S-luokka: Vedettävät vaihdettavissa olevat koneet

- S1-luokka: maa- tai metsätalouskäyttöön tarkoitetut vedettävät vaihdettavissa olevat koneet, joiden suurimpien teknisesti sallittujen akselikohtaisten massojen summa on enintään 3500 kg,

- S2-luokka: maa- tai metsätalouskäyttöön tarkoitetut vedettävät vaihdettavissa olevat koneet, joiden suurimpien teknisesti sallittujen akselikohtaisten massojen summa on yli 3500 kg.

Kukin vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden luokka merkitään lisäksi kirjaimella "a" tai "b" sen nopeuden mukaisesti, jolle vedettävä vaihdettavissa oleva kone on suunniteltu:

- "a" vedettäville vaihdettavissa oleville koneille, jotka on suunniteltu enintään 40 km/h nopeuteen,

- "b" vedettäville vaihdettavissa oleville koneille, jotka on suunniteltu yli 40 km/h nopeuteen.

Esimerkki: Sb2 on vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden luokka, jonka suurimpien teknisesti sallittujen akselikohtaisten massojen summa on yli 3500 kg ja joka on suunniteltu kytkettäväksi T5-luokan traktoriin.

B. Ajoneuvotyyppien määritelmät

1. Pyörillä varustetut traktorit

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

"tyypillä" tietyn luokan traktoreita, jotka ovat identtisiä ainakin seuraavien olennaisten tekijöiden osalta:

- valmistaja,

- valmistajan antama tyyppinimi,

- olennaiset valmistukseen ja suunnitteluun liittyvät tekijät:

- keskusputkirunko/sivupalkeilla varustettu alusta/nivelöity alusta (ilmeiset ja perusluonteiset erot),

- moottori (polttomoottori/sähkömoottori/hybridi),

- akselit (lukumäärä);

"vaihtoehdolla" tietyn tyypin traktoreita, jotka ovat identtisiä ainakin seuraavien tekijöiden osalta:

- moottori:

- toimintaperiaate,

- sylintereiden lukumäärä ja järjestely,

- enintään 30 prosentin tehoero (suurin teho 1,3 kertaa suurempi kuin pienin teho),

- enintään 20 prosentin sylinteritilavuusero (suurin arvo 1,2 kertaa suurempi kuin pienin arvo),

- vetävät akselit (lukumäärä, sijainti, yhteenkytkentä),

- ohjausakselit (lukumäärä ja sijainti),

- suurimman kuormitetun massan ero enintään 10 prosenttia,

- voimansiirto (laji),

- kaatumisen varalta asennetut suojarakenteet,

- jarruttavat akselit (lukumäärä),

vaihtoehdon "muunnoksella" traktoreita, jotka muodostuvat tyyppiä koskevassa tietopaketissa liitteen I mukaisesti mainittujen osien yhdistelmästä.

2. Telaketjuilla varustetut traktorit: kuten pyörillä varustetut traktorit

3. Perävaunut:

"Tyypillä" tarkoitetaan tietyn luokan perävaunuja, jotka ovat identtisiä ainakin seuraavien olennaisten tekijöiden osalta:

- valmistaja,

- valmistajan antama tyyppinimi,

- olennaiset valmistukseen ja suunnitteluun liittyvät tekijät,

- keskusputkirunko/sivupalkeilla varustettu alusta/nivelöity alusta (ilmeiset ja perusluonteiset erot),

- akselit (lukumäärä),

"vaihtoehdolla" tietyn tyypin perävaunuja, jotka ovat identtisiä ainakin seuraavien tekijöiden osalta:

- ohjausakselit (lukumäärä, sijainti, yhteenkytkentä),

- suurimman kuormitetun massan ero enintään 10 prosenttia,

- jarruttavat akselit (lukumäärä).

4. Vedettävät vaihdettavissa olevat koneet: kuten perävaunut

B LUKU

Luettelo ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntää varten täytettävistä vaatimuksista

I osa

Luettelo erityisdirektiiveistä

>TAULUKON PAIKKA>

Selitykset:

X= sovellettavissa nykyisellään

(X)= sovelletaan muutosten jälkeen

ED= erityisdirektiivi

-= ei sovelleta

I= identtinen T:n kanssa luokasta riippuen.

II A osa

Seuraavassa taulukossa mainittuja moottoriajoneuvoja koskevia erityisdirektiivejä (niiden EY-tyyppihyväksynnän päivänä viimeisintä voimassa ollutta toisintoa) voidaan vaihtoehtoisesti soveltaa vastaavien maatalous- tai metsätraktoreita koskevien erityisdirektiivien sijasta.

>TAULUKON PAIKKA>

II B osa

Yhteisö tunnustaa seuraavassa osittain luetellut, tarkistettuun vuoden 1958 sopimukseen liitetyt säännöt mainitun sopimuksen sopimuspuolena sellaisina kuin ne ovat viimeksi muutettuina vastaavan erityisdirektiivin mukaisesti tapahtuneen EY-tyyppihyväksynnän päivänä, ja niitä voidaan soveltaa vaihtoehtoisesti vastaavien maataloustraktoreita koskevien erityisdirektiivien ja II A osan taulukossa mainittujen moottoriajoneuvoja koskevien direktiivien sijasta.

>TAULUKON PAIKKA>

II C osa

Vastaavuus OECD:n standardoitujen testiohjeiden kanssa

Seuraavassa mainittujen OECD:n testiohjeiden mukaisia (täydellisiä) testauslomakkeita voidaan käyttää vaihtoehtoisesti testauspöytäkirjoissa, jotka laaditaan vastaavien erityisdirektiivien vaatimustenmukaisuuden osalta.

>TAULUKON PAIKKA>

ED: asiasta säädetään erityisdirektiivillä.

Lisäys 1

I OSA

ERIKOISKÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN AJONEUVOJEN MÄÄRITELMÄT JA LUETTELO NIIDEN EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄÄ VARTEN TÄYTETTÄVISTÄ VAATIMUKSISTA

Käytössä ovat seuraavat erikoisajoneuvot erityistilanteissa työskentelyä varten:

1. T4-luokan traktorit

1.1. T4.1 Korkean maavaran traktorit

Traktorit, jotka on suunniteltu työskentelemään viljelmillä, joissa korkeita kasveja viljellään riveissä, kuten viiniköynnöstä. Näissä traktoreissa on alusta tai sen osa korotettu niin, että ne voivat kulkea viljelysrivien suuntaisesti vasemmat pyörät yhden tai useamman viljelyrivin toisella puolen ja oikeat pyörät toisella puolen. Ne on suunniteltu käyttämään tai kuljettamaan työvälineitä, jotka voidaan kiinnittää eteen, akselien väliin, taakse tai kuormalavalle. Kun traktori on työasennossa, maavara mitattuna viljelyriveistä pystysuoraan on yli 1000 mm. Jos traktorin painopisteen korkeuden arvo(3) (mitattuna maanpinnasta, kun traktoriin on asennettu siinä tavanomaisesti käytettävät renkaat) jaettuna kaikkien akseleiden pienimpien raidevälien keskiarvolla on yli 0,90, suurin rakenteellinen nopeus saa olla enintään 30 km/h.

1.2. T4.2 Erikoisleveät traktorit

Traktorit, joiden erityisominaisuus ovat niiden suuret mitat ja jotka on tarkoitettu erityisesti laajoilla pinnoilla työskentelyyn maatalouskäytössä.

1.3. T4.3 Matalan maavaran traktorit

Maatalous- ja metsätraktorit, joissa on neljä vetävää pyörää, joiden vaihdettavissa olevat laitteet on tarkoitettu maa- tai metsätalouskäyttöön, joissa on itsekantava kori ja yksi tai useita voimanottoakseleita, joiden teknisesti sallittu massa on enintään 10 tonnia ja joiden teknisesti sallitun massan ja suurimman omamassan välinen suhde on alle 2,5. Lisäksi näiden traktoreiden painopiste(4) (mitattuna maanpinnasta, kun traktoriin on asennettu siinä tavanomaisesti käytettävät renkaat) on alle 850 mm.

2. C4-luokka

C4: Korkean maavaran telatraktorit: määritellään kuten T4-luokan traktorit

II OSA

ERITYISDIREKTIIVIEN SOVELLETTAVUUS ERIKOISKÄYTTÖÖN TARKOITETTUIHIN AJONEUVOIHIN

>TAULUKON PAIKKA>

Selitykset:

X= sovellettavissa nykyisellään.

(X)= sovelletaan muutosten jälkeen.

ED= edellyttää erityisdirektiiviä.

-= ei sovelleta.

Lisäys 2

AJONEUVOTYYPIN EY-TYYPPIHYVÄKSYNNÄN AIKANASOVELLETTAVAT MENETTELYT

1. Kun on kyse 3 artiklan mukaisesti tehdystä hakemuksesta (liite I, malli B), EY-tyyppihyväksyntäviranomaisten on:

a) tarkistettava, että kaikkia erityisdirektiivien nojalla myönnettyjä EY-tyyppihyväksyntöjä voidaan soveltaa, ja huolehdittava tarvittaessa siitä, että suoritetaan puuttuvien erityisdirektiivien edellyttämät testit ja tarkastukset;

b) varmistettava asiakirja-aineiston perusteella, että ajoneuvoja koskevan ilmoituslomakkeen I osan eritelmä(t) ja tiedot sisältyvät tyyppiä koskevaan tietopakettiin tai asiaankuuluvan erityisdirektiivin nojalla myönnettyjen tyyppihyväksyntöjen tyyppihyväksyntätodistuksiin, ja varmistettava lisäksi, että asianomainen osa tai ominaisuus on valmistusasiakirjojen tietojen mukainen, jos ilmoituslomakkeen I osassa olevan kohdan numero ei sisälly jonkin erityisdirektiivin nojalla myönnettyjen tyyppihyväksyntöjen tietopakettiin;

c) tehtävä tai teetettävä osien ja järjestelmien tarkastukset hyväksyttävää tyyppiä edustavista näytekappaleista sen tarkistamiseksi, onko ajoneuvo(t) valmistettu oikeaksi todistetun tyyppiä koskevan tietopaketin tietojen mukaisesti erityisdirektiivien nojalla myönnettyjen tyyppihyväksyntöjen osalta;

d) tarvittaessa tehtävä tai teetettävä tarvittavat erillisten teknisten yksiköiden asennustarkastukset.

2. 1 kohdan c alakohdan mukaisesti tarkastettavien ajoneuvojen lukumäärän on oltava riittävä, jotta hyväksyntää hakevien yhdistelmien seuraavat osat voidaan tarkistaa asianmukaisesti:

- moottori

- vaihteisto

- vetävät akselit (lukumäärä, sijainti, yhteenkytkentä)

- ohjausakselit (lukumäärä ja sijainti)

- jarruttavat akselit (lukumäärä)

- kaatumisen varalta asennettu suojarakenne.

3. Kun on kyse 3 artiklan mukaisesti tehdystä hakemuksesta (liite I, malli A), EY-tyyppihyväksyntäviranomaisten on:

a) teetettävä kussakin asiaankuuluvassa erityisdirektiivissä edellytetyt testit ja tarkastukset;

b) tarkistettava, onko ajoneuvo valmistusasiakirjojen tietojen mukainen ja täyttääkö se kunkin asiaa koskevan erityisdirektiivin tekniset vaatimukset;

c) tarvittaessa tehtävä tai annettava tehtäväksi tarvittavat erillisten teknisten yksiköiden asennustarkastukset.

C LUKU

AJONEUVON EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS

MALLI (Enimmäiskoko: A4 (210 mm × 297 mm) tai A4-arkki)

I OSA

Sivu 1

EY-tyyppihyväksyntäviranomaisen leima

>TAULUKON PAIKKA>

direktiivin 2003/37/EY, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä .../.../EY, mukaisesti

EY-tyyppihyväksyntänumero: ...

Laajennuksen syy: ...

>TAULUKON PAIKKA>

Sivu 2

>TAULUKON PAIKKA>

...

...

(paikka)

(päiväys)

...

(allekirjoitus)

Liitteet: Mallin B mukaisen ilmoituslomakkeen asiakirja-aineisto (mukaan luettuina tarvittaessa II ja III osa).

Testitulokset

Sen henkilön (niiden henkilöiden) nimi (nimet) ja nimikirjoitusnäyte (nimikirjoitusnäytteet), jo(i)lla on valtuudet allekirjoittaa vaatimustenmukaisuustodistukset, sekä hänen (heidän) asemansa yhtiössä.

Huom.:

Jos tätä mallia käytetään direktiivin 2003/37/EY 9, 10 ja 11 artiklan mukaista tyyppihyväksyntää varten, siinä ei saa olla otsikkoa "ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntätodistus", paitsi 11 artiklassa tarkoitetussa tapauksessa, kun komissio on hyväksynyt selostuksen.

Sivu 3

Tämä EY-tyyppihyväksyntä perustuu keskeneräisten ja valmistuneiden ajoneuvojen tai vaihtoehtojen osalta jäljempänä lueteltujen keskeneräisten ajoneuvojen EY-tyyppihyväksyntään (EY-tyyppihyväksyntiin):

>TAULUKON PAIKKA>

Jos EY-tyyppihyväksyntä kattaa yhden tai useita keskeneräisiä vaihtoehtoja, luettelo vaihtoehdoista, jotka ovat valmiita tai valmistuneita: ...

Luettelo hyväksyttyihin keskeneräisiin ajoneuvotyyppeihin tai vaihtoehtoihin sovellettavista vaatimuksista

(Tarvittaessa ja ottaen huomioon kunkin seuraavan erityisdirektiivin soveltamisalan ja viimeiset muutokset).

>TAULUKON PAIKKA>

Sivu 4

Jos kyseessä on erikoiskäyttöön tarkoitetun ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntä tai direktiivin 2003/37/EY 11 artiklan nojalla myönnetty EY-tyyppihyväksyntä, luettelo myönnetyistä poikkeuksista tai erityissäännöksistä.

>TAULUKON PAIKKA>

II OSA

TESTITULOKSET

(EY-tyyppihyväksyntäviranomainen täyttää; liitettävä traktorin EY-tyyppihyväksyntätodistukseen)

1. Äänitasoa (ulkoista) koskevien testien tulokset

Perusdirektiivin ja EY-tyyppihyväksyntään sovellettavan viimeisimmän muutoksen numero. Jos direktiiviä sovelletaan kahdessa tai useammassa vaiheessa, ilmoitetaan myös soveltamisvaihe: ...

>TAULUKON PAIKKA>

2. Pakokaasupäästöjä koskevat testitulokset

Perusdirektiivin ja EY-tyyppihyväksyntään sovellettavan viimeisimmän muutoksen numero. Jos direktiiviä sovelletaan kahdessa tai useammassa vaiheessa, ilmoitetaan myös soveltamisvaihe: ...

Vaihtoehto/muunnos: ...

a. Tulokset

>TAULUKON PAIKKA>

b. Tulokset(5)

>TAULUKON PAIKKA>

3. Kuljettajalle kantautuvan äänen taso

Perusdirektiivin ja EY-tyyppihyväksyntään sovellettavan viimeisimmän muutoksen numero. Jos direktiiviä sovelletaan kahdessa tai useammassa vaiheessa, ilmoitetaan myös soveltamisvaihe: ...

>TAULUKON PAIKKA>

Lisäys 1

EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUSTEN NUMEROINTIJÄRJESTELMÄ

EY-tyyppihyväksyntätodistukset on numeroitava seuraavan menetelmän mukaisesti.

1. Tyyppihyväksyntänumero koostuu neljästä osasta valmiiden ajoneuvojen tyyppihyväksyntien osalta ja viidestä osasta järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntien osalta seuraavien säännösten mukaisesti. Osat ja erilliset tekniset yksiköt merkitään asiaankuuluvan erityisdirektiivin säännösten mukaisesti. Tyyppihyväksyntänumeron osat erotetaan toisistaan kaikissa tapauksissa tähdellä.

- 1 osa: pieni e-kirjain, jota seuraa tyyppihyväksynnän myöntäneen jäsenvaltion numero:

Saksa 1, Ranska 2, Italia 3, Alankomaat 4, Ruotsi 5, Belgia 6, Espanja 9, Yhdistynyt kuningaskunta 11, Itävalta 12, Luxemburg 13, Suomi 17, Tanska 18, Portugali 21, Kreikka 23, Irlanti 24.

- 2 osa: perusdirektiivin numero ...

- 3 osa: viimeisimmät muutokset sisältävän tyyppihyväksyntään sovellettavan direktiivin numero ...

Ajoneuvojen tyyppihyväksynnän osalta on kyse direktiivistä, jolla on viimeksi muutettu direktiivin 2002/ /EY artiklaa (tai artikloja).

Erityisdirektiivien mukaisten tyyppihyväksyntien osalta on kyse direktiivistä, joka sisältää viimeisimmät yksityiskohtaiset säännökset, joiden mukainen järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön on oltava.

Jos direktiivissä on erilaisia teknisiä standardeja koskevia erilaisia voimaantulopäiviä, on lisättävä kirjainmerkki. Kirjainmerkki osoittaa sen teknisen vaatimuksen, jonka perusteella tyyppihyväksyntä on myönnetty.

- 4 osa: neljän numeron sarja (joka voi alkaa tarvittaessa nollilla), josta käy ilmi perustyyppihyväksyntä. Sarja alkaa luvusta 0001 kunkin perusdirektiivin osalta.

- 5 osa: kahden numeron sarja (joka voi alkaa tarvittaessa nollilla), josta käy ilmi laajennus. Sarja alkaa luvusta 00 kunkin perustyyppihyväksyntänumeron osalta.

2. Kun on kyse ajoneuvon tyyppihyväksynnästä, 2 osa jätetään pois.

3. 5 osa jätetään pois ainoastaan pakollisesta kilvestä (pakollisista kilvistä).

4. Esimerkki järjestelmän kolmannesta tyyppihyväksynnästä (jota ei ole vielä laajennettu), jonka on myöntänyt Ranska direktiivin 80/720/ETY mukaisesti: e 2*80/720*88/414*0003*00

jos direktiivi pannaan täytäntöön kahdessa vaiheessa A ja B.

5. Esimerkki toisesta laajennuksesta neljänteen ajoneuvon tyyppihyväksyntään, jonka on myöntänyt Yhdistynyt kuningaskunta: e 11*97/54*0004*02

jossa puitedirektiivin artikloja olisi viimeksi muutettu direktiivillä 97/54/EY.

6. Esimerkki ajoneuvon pakolliseen kilpeen tai pakollisiin kilpiin merkitystä tyyppihyväksyntänumerosta: e 11*97/54*0004.

(1) Traktoreissa, joissa kuljettajan asentoa voidaan muuttaa (käännettävä istuin ja ohjauspyörä), kuljettajaa lähimpänä olevaksi katsotaan se akseli, johon sijoitetaan halkaisijaltaan suurimmat renkaat.

(2) ISO 789-6:1982 -standardin mukaisesti.

(3) ISO 789-6:1982 -standardin mukaisesti.

(4) ISO 789-6:1982 -standardin mukaisesti.

(5) Soveltuvin osin.

LIITE III

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

I OSA

Vakiomallit

(Enimmäiskoko: A4 (210 mm × 297 mm) tai A4-arkki)

(Todistus on laadittava valmistajan viralliselle kirjepaperille siten, että sen väärentäminen ei ole mahdollista. Teksti on tämän vuoksi painettava paperille, joka on suojattu joko värigrafiikalla tai vesileimattu valmistajan tunnuksella.)

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

valmiit/valmistuneet(1) ajoneuvot

Sivu 1

Allekirjoittanut ...

(täydellinen nimi)

todistaa, että seuraava ajoneuvo:

0.1. Merkki (merkit) (valmistajan tavaramerkki): ...

0.2. Tyyppi (mahdolliset vaihtoehdot ja muunnokset mainittava): ...

0.2.1. Kauppanimi (kauppanimet) (tarvittaessa): ...

0.3. Tyypin tunnistustapa, jos se on merkitty ajoneuvoon: ...

0.3.1. Valmistajan kilpi (sijainti ja kiinnitystapa): ...

0.3.2. Alustan tunnusnumero (sijainti): ...

0.4. Ajoneuvoluokka: ...

0.5. Valmistajan nimi ja osoite: ...

0.6. Pakollisten kilpien sijainti: ...

Vaihe 1: Perusajoneuvo:

- Valmistaja: ...

- EY-tyyppihyväksyntänumero: ...

- Päivämäärä: ...

Vaihe 2:

- Valmistaja: ...

- EY-tyyppihyväksyntänumero: ...

- Päivämäärä: ...

Sivu 2

Ajoneuvon tunnusnumero: ...

Numeerinen tai aakkosnumeerinen tunnus: ...

tyyppihyväksyntätodistuksessa (tyyppihyväksyntätodistuksissa) esitetyn ajoneuvotyypin (esitettyjen ajoneuvotyyppien) mukaan vastaa kaikilta osin tyyppiä, joka esitetään

- EY-tyyppihyväksyntänumero: ...

- Päivämäärä: ...

Ajoneuvo voidaan rekisteröidä pysyvästi ilman muita tyyppihyväksyntiä oikean-/vasemmanpuoleiseen liikenteeseen(2).

...

...

(paikka)

(päiväys)

...

...

(allekirjoitus)

(asema)

Liitteet (ainoastaan monivaiheisesti hyväksyttyjen ajoneuvotyyppien osalta): vaatimustenmukaisuustodistus kaikkien vaiheiden osalta.

Sivu 3

A - Valmiit/valmistuneet(3) traktorit

1. Traktorin yleiset rakenneominaisuudet

1.1. Akselien sekä pyörien/telaketjujen lukumäärä(4): ...

joista:

1.1.3. vetäviä akseleita: ...

1.1.4. jarruttavia akseleita: ...

1.4. Ohjauspaikka kääntyvä: kyllä/ei(5)

1.6. Traktori tarkoitettu oikean-/vasemmanpuoleiseen liikenteeseen(6)

2. Massat ja mitat

2.1.1. Omamassa(t) ajokuntoisena:

- suurin (suurimmat): ...

- pienin (pienimmät): ...

2.2.1. Kuormitetun traktorin enimmäismassa(t) rengastyypin mukaan:

2.2.2. Tämän massan (näiden massojen) jakautuminen akseleille: ...

2.2.3.1. Massa(t) ja rengas (renkaat):

>TAULUKON PAIKKA>

2.3. Lisäpainot (kokonaismassa, materiaali, kappaleiden lukumäärä): ...

2.4. Teknisesti sallittu vedettävä massa:

2.4.1. Vetoaisalla varustettu perävaunu/vedettävä vaihdettavissa oleva kone: ... kg

2.4.2. Puoliperävaunu/vedettävä vaihdettavissa oleva kone: ... kg

Sivu 4

2.4.3. Keskiakseliperävaunu/vedettävä vaihdettavissa oleva kone: ... kg

2.4.4. Traktorin ja perävaunun muodostaman ajoneuvoyhdistelmän teknisesti sallittu kokonaismassa (teknisesti sallitut kokonaismassat) (perävaunun eri jarrukokoonpanojen mukaan): ... kg

2.4.5. Kytkettäväksi hyväksytyn perävaunun/vedettävän vaihdettavissa olevan koneen enimmäismassa: ... kg

2.4.6. Kytkentäkohdan sijainti

2.4.6.1. Kytkentäkohdan korkeus maanpinnasta

2.4.6.1.1. Enimmäiskorkeus: ... mm

2.4.6.1.2. Vähimmäiskorkeus: ... mm

2.4.6.2. Kytkentäkohdan etäisyys taka-akselin keskiviivan kautta kulkevaan pystytasoon: ... mm

2.5. Akseliväli: ... mm(7)

2.6. Suurin ja pienin raideväli: .../... mm(8)

2.7.1. Pituus: ... mm(9)

2.7.2. Leveys: ... mm(10)

2.7.3. Korkeus: ... mm(11)

3. Moottori

3.1.1. Merkki: ...

3.1.3. Tyypin tunnistustapa, kiinnitystapa ja sijainti: ...

3.1.6. Toimintaperiaate:

- otto-/dieselmoottori(12): ...

- suora/epäsuora ruiskutus(13): ...

- työtapa: neli-/kaksitahtinen(14): ...

3.1.7. Polttoaine:

dieselöljy/bensiini/nestekaasu/muu(15)

3.2.1.2. Tyyppi: ...

EY-tyyppihyväksyntänumero: ...

3.2.1.6. Sylinterien lukumäärä: ...

3.2.1.7. Sylinteritilavuus: ... cm3

3.6. Moottorin nimellisteho: ...kW ...min-1(16)

3.6.1. Vapaaehtoinen: Teho voimanottolaitteessa ... kW(17)... min-1 (voimanottoakselin vakionopeus) (OECD:n testiohjeen 1 tai 2 tai ISO 789-1:1990 standardin mukaisesti)

Sivu 5

4. Voimansiirto

4.5. Vaihteisto:

Välityssuhteiden lukumäärä:

- edessä: ...

- takana: ...

4.7. Laskettu suurin rakenteellinen nopeus: ... km/h

4.7.1. Mitattu suurin nopeus: ... km/h.

7. Ohjauslaite

7.1. Ohjauslaitteen luokka: käsiohjaus/tehosteinen ohjaus(18).

8. Jarrulaitteet (lyhyt kuvaus jarrujärjestelmästä): ...

8.11.4.1. Työpaine liitoskohdassa (1 johto): ... kPa

8.11.4.2. Työpaine liitoskohdassa (2 johtoa): ... kPa.

10. Kaatumisen varalta asennettu suojarakenne, sääsuojaus, istuin ja kuormalava

10.1. Turvakehys/-ohjaamo(19)

- Merkki (merkit):

- EY-tyyppihyväksyntämerkki (-merkit):

10.1.3. Turvakaari

- Edessä/takana(20)

- Taitettava/ei taitettava(21)

- Merkki (merkit):

- EY-tyyppihyväksyntämerkki (-merkit):

10.3.2. Matkustajan istuin (istuimet):

Lukumäärä: ...

Sivu 6

10.4. Kuormalava:

10.4.1. Mitat: ... mm

10.4.3. Teknisesti sallittu kuorma: ... kg.

11. Valaisimet ja merkkivalolaitteet:

11.2. Vapaaehtoiset laitteet: ...

12. Muut laitteet

12.2. Traktorin ja perävaunun välinen mekaaninen kytkentä:

12.2.1. Tyyppi (tyypit):

12.2.2. Merkki (merkit):

12.2.3. EY-tyyppihyväksyntämerkki (-merkit):

12.2.4. Suurin vaakatasoinen kuormitus (kg):

Suurin pystytasoinen kuormitus (kg) (tarvittaessa):

12.3. Hydraulinen nostolaite - kolmipistenostolaite: kyllä/ei(22)

13. Äänitaso (ulkoinen)

Perusdirektiivin ja EY-tyyppihyväksyntään sovellettavan viimeisimmän muutoksen numero. Jos direktiiviä sovelletaan kahdessa tai useammassa vaiheessa, ilmoitetaan myös soveltamisvaihe: ...

13.1. paikallaan ollen: ... dB (A)

13.2. liikkeessä: ... dB (A)

14. Kuljettajalle kantautuvan äänen taso(23)

Perusdirektiivin ja EY-tyyppihyväksyntään sovellettavan viimeisimmän muutoksen numero. Jos direktiiviä sovelletaan kahdessa tai useammassa vaiheessa, ilmoitetaan myös soveltamisvaihe: ... dB(A)

15. Pakokaasut(24)

Perusdirektiivin ja EY-tyyppihyväksyntään sovellettavan viimeisimmän muutoksen numero. Jos direktiiviä sovelletaan kahdessa tai useammassa vaiheessa, ilmoitetaan myös soveltamisvaihe: ...

15.1. Testitulokset

>TAULUKON PAIKKA>

Sivu 7

15.2. Testitulokset(25)

>TAULUKON PAIKKA>

16. Verotuksen perustana käytetty teho (tai veroluokka (-luokat))

>TAULUKON PAIKKA>

17. Huomautuksia(26) ...

Sivu 3

B - Maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitetut perävaunut - valmiit/valmistuneet(27)

1. Perävaunun yleiset rakenneominaisuudet

1.1. Akselien ja pyörien lukumäärä: ...

joista:

1.1.4. jarruttavia akseleita: ...

2. Massat ja mitat

2.1.1. Omamassa(t) ajokuntoisena:

- suurin (suurimmat): ...

- pienin (pienimmät): ...

2.2.1. Kuormitetun perävaunun teknisesti sallittu (sallitut) enimmäismassa(t) rengastyypin mukaan: ...

2.2.2. Tämän massan (näiden massojen) jakautuminen akseleille, ja kun on kyseessä puoliperävaunu tai keskiakseliperävaunu, kuormitus kytkentäkohdassa: ...

2.2.3.1. Massa(t) ja rengas (renkaat):

>TAULUKON PAIKKA>

2.4.6. Kytkentäkohdan sijainti

2.4.6.1. Kytkentäkohdan korkeus maanpinnasta

2.4.6.1.1. Enimmäiskorkeus: ... mm

2.4.6.1.2. Vähimmäiskorkeus: ... mm

Sivu 4

2.4.6.2. Kytkentäkohdan etäisyys taka-akselin keskiviivan kautta kulkevaan pystytasoon: ... mm

2.5. Akseliväli: ... mm(28)

2.5.1.2. Puoliperävaunun kytkentäakselin ja takimmaisen kohdan välinen etäisyys:

2.6. Suurin ja pienin raideväli: .../... mm(29)

2.7.2.1. Pituus(30): ... mm

2.7.2.1.1. Kuormausalueen pituus:

2.7.2.2. Leveys(31):

8. Jarrulaitteet(lyhyt kuvaus jarrujärjestelmästä): ...

jarruttamaton/itsenäisellä jarrujärjestelmällä jarrutettava/inertiajarrutettava/jarrutehostimella varustetuilla jarruilla jarrutettava(32)

8.11.4.1. Työpaine liitoskohdassa (1 johto): ... kPa

8.11.4.2. Työpaine liitoskohdassa (2 johtoa): ... kPa.

11. Valaisimet ja merkkivalolaitteet:

11.2. Vapaaehtoiset lisälaitteet: ...

12. Muut laitteet

12.2. Traktorin ja perävaunun välinen mekaaninen kytkentä:

12.2.1. Tyyppi (tyypit):

12.2.2. Merkki (merkit):

12.2.3. EY-tyyppihyväksyntämerkki (-merkit):

12.2.4. Suurin vaakatasoinen kuormitus (kg):

Suurin pystytasoinen kuormitus (kg) (tarvittaessa):

Sivu 5

16. Verotuksen perustana käytetty teho (tai veroluokka (-luokat)) (tarvittaessa)

>TAULUKON PAIKKA>

17. Huomautuksia(33) ...

Sivu 3

C - Vedettävät vaihdettavissa olevat koneet - valmiit/valmistuneet(34)

1. Vedettävän vaihdettavissa olevan koneen yleiset rakenneominaisuudet

1.1. Akselien ja pyörien lukumäärä: ...

joista:

1.1.4. jarruttavia akseleita: ...

2. Massat ja mitat

2.1.1. Omamassa(t) ajokuntoisena:

- suurin (suurimmat): ...

- pienin (pienimmät): ...

2.2.1. Kuormitetun vedettävän vaihdettavissa olevan koneen enimmäismassa(t) rengastyypin mukaan: ...

2.2.2. Tämän massan (näiden massojen) jakautuminen akseleille: ...

2.2.3.1. Massa(t) ja rengas (renkaat):

>TAULUKON PAIKKA>

2.4.6. Kytkentäkohdan sijainti

2.4.6.1. Kytkentäkohdan korkeus maanpinnasta

2.4.6.1.1. Enimmäiskorkeus: ... mm

2.4.6.1.2. Vähimmäiskorkeus: ... mm

Sivu 4

2.4.6.2. Kytkentäkohdan etäisyys taka-akselin keskiviivan kautta kulkevaan pystytasoon: ... mm

2.5. Akseliväli: ... mm(35)

2.6. Suurin ja pienin raideväli: .../... mm(36)

2.7.1. Pituus: ... mm(37)

2.7.2. Leveys: ... mm(38)

2.7.3. Korkeus: ... mm(39).

8. Jarrulaitteet(lyhyt kuvaus jarrujärjestelmästä): ...

jarruttamaton/itsenäisellä jarrujärjestelmällä jarrutettava/inertiajarrutettava/jarrutehostimella varustetuilla jarruilla jarrutettava(40)

8.11.4.1. Työpaine liitoskohdassa (1 johto): ... kPa

8.11.4.2. Työpaine liitoskohdassa (2 johtoa): ... kPa.

10. Kaatumisen varalta asennettu suojarakenne, sääsuojaus, istuin ja kuormalava

10.4. Kuormalava:

10.4.1. Mitat: ... mm

10.4.3. Teknisesti sallittu kuorma: ... kg.

11. Valaisimet ja merkkivalolaitteet:

11.2. Vapaaehtoiset lisälaitteet: ...

12. Muut laitteet

12.2. Traktorin ja vedettävän vaihdettavissa olevan koneen välinen mekaaninen kytkentä:

12.2.1. Tyyppi (tyypit):

12.2.2. Merkki (merkit):

12.2.3. EY-tyyppihyväksyntämerkki (-merkit):

12.2.4. Suurin vaakatasoinen kuormitus (kg):

Suurin pystytasoinen kuormitus (kg) (tarvittaessa):

Sivu 5

16. Verotuksen perustana käytetty teho (tai veroluokka (-luokat)) (tarvittaessa)

>TAULUKON PAIKKA>

17. Huomautuksia(41) ...

II OSA

Vakiomallit

(Enimmäiskoko: A4 (210 mm × 297 mm) tai A4-arkki)

(Todistus on laadittava valmistajan viralliselle kirjepaperille siten, että sen väärentäminen ei ole mahdollista. Teksti on tämän vuoksi painettava paperille, joka on suojattu joko värigrafiikalla tai vesileimattu valmistajan tunnuksella.)

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

keskeneräiset ajoneuvot

Sivu 1

Allekirjoittanut ...

(täydellinen nimi)

todistaa, että seuraava ajoneuvo:

0.1. Merkki (merkit) (valmistajan toiminimi): ...

0.2. Tyyppi (mahdolliset vaihtoehdot ja muunnokset mainittava): ...

0.2.1. Kauppanimi (kauppanimet) (tarvittaessa): ...

0.3. Pakollisten kilpien ja merkintöjen sijainti ja kiinnitystapa (valokuvat tai piirustukset):

0.3.1. Valmistajan kilpi (sijainti ja kiinnitystapa): ...

0.3.2. Alustan tunnusnumero (sijainti): ...

0.4. Ajoneuvoluokka: ...

0.5. Perusajoneuvon valmistajan nimi ja osoite: ...

Ajoneuvon viimeisimmän valmistusvaiheen toteuttaneen valmistajan nimi ja osoite(42): ...

0.6. Pakollisten kilpien sijainti:

Ajoneuvon tunnusnumero: ...

Numeerinen tai aakkosnumeerinen tunnus: ...

tyyppihyväksyntätodistuksessa (tyyppihyväksyntätodistuksissa) esitetyn ajoneuvotyypin (esitettyjen ajoneuvotyyppien) mukaan(43)

Vaihe 1: Perusajoneuvo:

- Valmistaja: ...

- EY-tyyppihyväksyntänumero: ...

- Päivämäärä: ...

Sivu 2

Vaihe 2:

- Valmistaja: ...

- EY-tyyppihyväksyntänumero: ...

- Päivämäärä: ...

vastaa kaikilta osin keskeneräistä tyyppiä, joka esitetään:

EY-tyyppihyväksyntänumero: ...

Päivämäärä: ...

Ajoneuvoa ei voida rekisteröidä pysyvästi ilman muita tyyppihyväksyntiä oikean-/vasemmanpuoleiseen liikenteeseen(44)

...

...

(paikka)

(päiväys)

...

...

(allekirjoitus)

(asema)

Liitteet: kunkin vaiheen vaatimustenmukaisuustodistus.

Sivu 3

A - Maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitetut perävaunut - keskeneräiset

1. Perävaunun yleiset rakenneominaisuudet

1.1. Akselien ja pyörien lukumäärä: ...

joista: ...

1.1.4. jarruttavia akseleita: ...

2. Massat ja mitat

2.1.1. Ajoneuvon alustan massa(t) sellaisenaan:

- suurin (suurimmat): ...

- pienin (pienimmät): ...

2.2.1. Kuormitetun perävaunun teknisesti sallittu (sallitut) enimmäismassa(t) rengastyypin mukaan: ...

2.2.2. Tämän massan (näiden massojen) jakautuminen akseleille, ja kun on kyseessä puoliperävaunu tai keskiakseliperävaunu, kuormitus kytkentäkohdassa: ...

2.2.3.1. Massa(t) ja rengas (renkaat):

>TAULUKON PAIKKA>

2.4.6. Kytkentäkohdan sijainti

2.4.6.1. Kytkentäkohdan korkeus maanpinnasta

2.4.6.1.1. Enimmäiskorkeus ... mm

2.4.6.1.2. Vähimmäiskorkeus... mm

Sivu 4

2.4.6.2. Kytkentäkohdan etäisyys taka-akselin keskiviivan kautta kulkevaan pystytasoon: ... mm

2.5. Akseliväli: ... mm(45)

2.5.1.2. Puoliperävaunun kytkentälaitteen ja takimmaisen kohdan välinen etäisyys:

2.6. Suurin ja pienin raideväli: .../... mm(46)

2.7.1.1. Pituus(47): ... mm

2.7.1.1.1. Valmistuneen perävaunun sallittu kokonaispituus: ... mm

2.7.1.2. Leveys(48): ... mm

2.7.1.2.1. Valmistuneen perävaunun sallittu kokonaisleveys: ... mm

2.7.1.7. Valmistuneen perävaunun painopisteen äärimmäiset sallitut sijainnit: ... mm

8. Jarrulaitteet(lyhyt kuvaus jarrujärjestelmästä):

jarruttamaton/itsenäisellä jarrujärjestelmällä jarrutettava/inertiajarrutettava/jarrutehostimella varustetuilla jarruilla jarrutettava(49)

8.11.4.1. Työpaine liitoskohdassa (1 johto): ... kPa

8.11.4.2. Työpaine liitoskohdassa (2 johtoa): ... kPa.

11. Valaisimet ja merkkivalolaitteet:

11.2. Vapaaehtoiset lisälaitteet: ...

12. Muut laitteet

12.2. Traktorin ja perävaunun välinen mekaaninen kytkentä:

12.2.1. Tyyppi (tyypit):

12.2.2. Merkki (merkit):

12.2.3. EY-tyyppihyväksyntämerkki (-merkit):

12.2.4. Suurin vaakatasoinen kuormitus (kg):

Suurin pystytasoinen kuormitus (kg) (tarvittaessa):

Sivu 5

16. Verotuksen perustana käytetty teho (tai veroluokka (-luokat)) (tarvittaessa)

>TAULUKON PAIKKA>

17. Huomautuksia(50) ...

Sivu 3

B - Vedettävät vaihdettavissa olevat koneet - keskeneräiset

1. Vedettävän vaihdettavissa olevan koneen yleiset rakenneominaisuudet

1.1. Akselien ja pyörien lukumäärä: ...

joista:

1.1.4. jarruttavia akseleita: ...

2. Massat ja mitat

2.1.1. Alustan massa(t) sellaisenaan:

- suurin (suurimmat): ...

- pienin (pienimmät): ...

2.2.1. Kuormitetun vedettävän vaihdettavissa olevan koneen teknisesti sallittu (sallitut) enimmäismassa(t) rengastyypin mukaan: ...

2.2.2. Tämän massan (näiden massojen) jakautuminen akseleille, ja kun on kyseessä puoli- tai keskiakseliajoneuvo, kuormitus kytkentäkohdassa: ...

2.2.3.1. Massa(t) ja rengas (renkaat):

>TAULUKON PAIKKA>

2.4.6. Kytkentäkohdan sijainti

2.4.6.1. Kytkentäkohdan korkeus maanpinnasta

2.4.6.1.1. Enimmäiskorkeus: ... mm

2.4.6.1.2. Vähimmäiskorkeus: ... mm

Sivu 4

2.4.6.2. Kytkentäkohdan etäisyys taka-akselin keskiviivan kautta kulkevaan pystytasoon: ... mm

2.5. Akseliväli: ... mm(51)

2.5.1.2. Ajoneuvon kytkentälaitteen keskikohdan ja takimmaisen kohdan välinen etäisyys:

2.6. Suurin ja pienin raideväli: .../... mm(52)

2.7.1.1. Pituus(53): ... mm

2.7.1.1.1. Valmistuneen ajoneuvon sallittu kokonaispituus: ... mm

2.7.1.2. Leveys(54): ... mm

2.7.1.2.1. Valmistuneen ajoneuvon sallittu kokonaisleveys: ... mm

2.7.1.7. Valmistuneen ajoneuvon painopisteen äärimmäiset sallitut sijainnit: ... mm

8. Jarrulaitteet (lyhyt kuvaus jarrujärjestelmästä):

jarruttamaton/itsenäisellä jarrujärjestelmällä jarrutettava/inertiajarrutettava/jarrutehostimella varustetuilla jarruilla jarrutettava(55)

8.11.4.1. Työpaine liitoskohdassa (1 johto): ... kPa

8.11.4.2. Työpaine liitoskohdassa (2 johtoa): ... kPa.

11. Valaisimet ja merkkivalolaitteet:

11.2. Vapaaehtoiset lisälaitteet: ...

12. Muut laitteet

12.2. Traktorin ja ajoneuvon välinen mekaaninen kytkentä:

12.2.1. Tyyppi (tyypit):

12.2.2. Merkki (merkit):

12.2.3. EY-tyyppihyväksyntämerkki (-merkit):

12.2.4. Suurin vaakatasoinen kuormitus (kg):

Suurin pystytasoinen kuormitus (kg) (tarvittaessa):

Sivu 5

16. Verotuksen perustana käytetty teho (tai veroluokka (-luokat)) (tarvittaessa)

>TAULUKON PAIKKA>

17. Huomautuksia(56) ...

(1) Tarpeeton yliviivataan.

(2) Tarpeeton yliviivataan.

(3) Tarpeeton yliviivataan.

(4) Tarpeeton yliviivataan.

(5) Tarpeeton yliviivataan.

(6) Tarpeeton yliviivataan.

(7) Ilmoitettava pienimmät arvot.

(8) Ilmoitettava pienimmät arvot.

(9) Ilmoitettava pienimmät arvot.

(10) Ilmoitettava pienimmät arvot.

(11) Ilmoitettava pienimmät arvot.

(12) Tarpeeton yliviivataan.

(13) Tarpeeton yliviivataan.

(14) Tarpeeton yliviivataan.

(15) Tarpeeton yliviivataan.

(16) Ilmoitettava käytetty testimenetelmä.

(17) Ilmoitettava käytetty testimenetelmä.

(18) Tarpeeton yliviivataan.

(19) Tarpeeton yliviivataan.

(20) Tarpeeton yliviivataan.

(21) Tarpeeton yliviivataan.

(22) Tarpeeton yliviivataan.

(23) Ilmoitettava käytetty testimenetelmä.

(24) Ilmoitettava pienimmät arvot.

(25) Soveltuvin osin.

(26) Muun muassa edellytetyt tiedot vapaaehtoisista alueista tai arvoista ja keskinäisistä riippuvuuksista (tarvittaessa taulukkona).

(27) Tarpeeton yliviivataan.

(28) Ilmoitettava pienimmät arvot.

(29) Ilmoitettava pienimmät arvot.

(30) Ilmoitettava pienimmät arvot.

(31) Ilmoitettava pienimmät arvot.

(32) Tarpeeton yliviivataan.

(33) Muun muassa edellytetyt tiedot vapaaehtoisista alueista tai arvoista ja keskinäisistä riippuvuuksista (tarvittaessa taulukkona).

(34) Tarpeeton yliviivataan.

(35) Ilmoitettava pienimmät arvot.

(36) Ilmoitettava pienimmät arvot.

(37) Ilmoitettava pienimmät arvot.

(38) Ilmoitettava pienimmät arvot.

(39) Ilmoitettava pienimmät arvot.

(40) Tarpeeton yliviivataan.

(41) Muun muassa edellytetyt tiedot vapaaehtoisista alueista tai arvoista ja keskinäisistä riippuvuuksista (tarvittaessa taulukkona).

(42) Tarpeeton yliviivataan.

(43) Tarpeeton yliviivataan.

(44) Tarpeeton yliviivataan.

(45) Ilmoitettava pienimmät arvot.

(46) Ilmoitettava pienimmät arvot.

(47) Ilmoitettava pienimmät arvot.

(48) Ilmoitettava pienimmät arvot.

(49) Tarpeeton yliviivataan.

(50) Muun muassa edellytetyt tiedot vapaaehtoisista alueista tai arvoista ja keskinäisistä riippuvuuksista (tarvittaessa taulukkona).

(51) Ilmoitettava pienimmät arvot.

(52) Ilmoitettava pienimmät arvot.

(53) Ilmoitettava pienimmät arvot.

(54) Ilmoitettava pienimmät arvot.

(55) Tarpeeton yliviivataan.

(56) Muun muassa edellytetyt tiedot vapaaehtoisista alueista tai arvoista ja keskinäisistä riippuvuuksista (tarvittaessa taulukkona).

LIITE IV

TUOTANNON VAATIMUSTENMUKAISUUTEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

1. ALKUARVIOINTI

1.1. Jäsenvaltion EY-tyyppihyväksyntäviranomaisten on varmistettava ennen EY-tyyppihyväksynnän myöntämistä, että käytettävissä on toimenpiteitä ja menettelyjä, joilla voidaan taata riittävän tehokas valvonta sen tarkastamiseksi, että tuotannossa olevat osat, järjestelmät, erilliset tekniset yksiköt tai ajoneuvot ovat hyväksytyn tyypin mukaisia.

1.2. EY-tyyppihyväksynnästä vastaavien viranomaisten on tarkistettava, täyttyykö 1.1 kohdassa tarkoitettu vaatimus. Tämän tarkistamisen voivat toteuttaa EY-tyyppihyväksyntäviranomaisten puolesta myös toisen jäsenvaltion EY-tyyppihyväksyntäviranomaiset. Tällöin jälkimmäiset laativat vaatimustenmukaisuusvakuutuksen, josta ilmenevät ne tuotannonalat ja tuotantolaitokset, jotka kyseisten viranomaisten näkemyksen mukaan liittyvät tyyppihyväksyttävään tuotteeseen (tyyppihyväksyttäviin tuotteisiin).

1.3. EY-tyyppihyväksyntäviranomaisten on hyväksyttävä 1.1 kohdan vaatimukset täyttäväksi myös valmistajan todistus, joka perustuu yhdenmukaistettuun standardiin EN ISO 9001:2000 rajaamalla ulkopuolelle suunnittelun ja kehittämisen käsitteisiin liittyvät vaatimukset 7.3 kohdassa "Asiakastyytyväisyys ja jatkuva parantaminen" (joka kattaa hyväksyttävän tuotteen / hyväksyttävät tuotteet) tai vastaavaan akkreditoituun standardiin. Valmistajan on toimitettava tarvittavat rekisteröintiä koskevat tiedot sekä huolehdittava siitä, että tyyppihyväksyntäviranomaisille ilmoitetaan kaikista rekisteröinnin voimassaolon tai soveltamisalan muutoksista.

1.4. Vastaanotettuaan pyynnön toisen jäsenvaltion vastaavilta viranomaisilta EY-tyyppihyväksyntäviranomaisten on viipymättä toimitettava 1.2 kohdassa tarkoitettu vaatimustenmukaisuusvakuutus tai ilmoitettava, etteivät ne voi antaa tällaista vakuutusta.

2. TUOTANNON VAATIMUSTENMUKAISUUS

2.1. Tämän direktiivin tai erityisdirektiivin mukaisesti tyyppihyväksytyt ajoneuvot, järjestelmät, osat tai erilliset tekniset yksiköt on valmistettava siten, että ne ovat hyväksytyn tyypin mukaisia, eli niiden on täytettävä tämän direktiivin tai jonkin liitteen II B luvussa esitetyssä täydellisessä luettelossa mainitun erityisdirektiivin vaatimukset.

2.2. Myöntäessään EY-tyyppihyväksynnän jäsenvaltion EY-tyyppihyväksyntäviranomaisten on varmistuttava siitä, että käytössä on riittävät määräykset ja dokumentoidut tarkastussuunnitelmat, joista sovitaan valmistajan kanssa kunkin EY-tyyppihyväksynnän osalta, jotta voidaan toteuttaa määrävälein testit tai niihin liittyvät tarkastukset ja tarvittaessa erityisesti erityisdirektiiveissä säädetyt testit sen varmistamiseksi, että hyväksytty tyyppi on edelleen vaatimusten mukainen.

2.3. EY-tyyppihyväksynnän haltijan on erityisesti täytettävä seuraavat vaatimukset:

2.3.1. varmistettava, että käytössä on menettelyjä, joilla tuotteiden (ajoneuvojen, järjestelmien, osien tai erillisten teknisten yksiköiden) EY-tyyppihyväksynnän vaatimustenmukaisuutta voidaan valvoa tehokkaasti;

2.3.2. voitava käyttää aineistoa, jota tarvitaan kunkin hyväksytyn tyypin vaatimustenmukaisuuden tarkistamiseksi;

2.3.3. varmistettava, että testitulokset rekisteröidään ja että niiden liitteenä olevat asiakirjat ovat saatavilla sen ajanjakson, joka vahvistetaan yhdessä EY-tyyppihyväksyntäviranomaisten kanssa. Tämä aika ei saa olla yli kymmentä vuotta;

2.3.4. analysoitava kunkin testityypin tulokset tuotteen ominaisuuksien pysyvyyden tarkistamiseksi ja varmistamiseksi; tällöin sallitaan tietyt teolliselle tuotannolle ominaiset toleranssit;

2.3.5. huolehdittava siitä, että jokaisen tuotetyypin osalta tehdään ainakin tässä direktiivissä säädetyt tarkastukset sekä liitteessä II esitetyssä täydellisessä luettelossa mainituissa asiaan sovellettavissa erityisdirektiiveissä säädetyt testit;

2.3.6. huolehdittava siitä, että kaikki näyte- tai testikappalesarjat, jotka niille tehdyn testin perusteella osoittautuvat vaatimuksia vastaamattomiksi, johtavat uuteen näytteenottoon ja uusiin testeihin. Kaikki tarvittavat toimenpiteet on toteutettava, jotta kyseinen tuotanto saatettaisiin jälleen vaatimusten mukaiseksi;

2.3.7. ajoneuvon EY-tyyppihyväksynnän osalta 2.3.5 kohdassa tarkoitetut tarkastukset rajoitetaan niihin, joilla voidaan tarkistaa, että EY-tyyppihyväksynnän mukaisia eritelmiä on noudatettu.

2.4. EY-tyyppihyväksynnän myöntäneet viranomaiset voivat milloin tahansa tarkistaa kussakin tuotantolaitoksessa sovellettavat vaatimustenmukaisuuden valvontamenetelmät. Kyseisten tarkastusten tavanomaisen toteutusvälin on vastattava tämän liitteen 1.2 tai 1.3 kohdan perusteella mahdollisesti hyväksyttyjä edellytyksiä, ja on varmistettava, että tarvittavat tarkastukset toistetaan toimivaltaisten viranomaisten edellyttämin aikavälein.

2.4.1. Testi- ja tuotantoasiakirjojen on oltava kaikissa tarkastuksissa tarkastajan käytettävissä.

2.4.2. Jos testin luonne sen sallii, tarkastaja voi valita satunnaisotoksen testattavaksi valmistajan laboratoriossa (tai teknisen tutkimuslaitoksen laboratoriossa, jos erityisdirektiivissä niin säädetään). Näytteiden pienin määrä voidaan vahvistaa valmistajan omien tarkistusten tulosten perusteella.

2.4.3. Jos valvonnan taso näyttää puutteelliselta tai jos näyttää tarpeelliselta tarkistaa 2.4.2 kohdan perusteella suoritettujen testien luotettavuus, tarkastaja valitsee näytteitä, jotka toimitetaan EY-tyyppihyväksyntätestit suorittaneelle tekniselle tutkimuslaitokselle.

2.4.4. EY-tyyppihyväksyntäviranomainen voi toteuttaa kaikki tässä direktiivissä tai liitteen II B osassa esitetyssä täydellisessä luettelossa mainituissa asiaankuuluvissa erityisdirektiiveissä säädetyt tarkistukset tai testit.

2.4.5. Jos tarkastusten tulokset eivät täytä asetettuja vaatimuksia, EY-tyyppihyväksyntäviranomaisten on huolehdittava siitä, että toteutetaan tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kyseinen tuotanto saatetaan jälleen vaatimusten mukaiseksi mahdollisimman pian.

LIITE V

A - PIENTEN SARJOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄT

>TAULUKON PAIKKA>

B - SARJAN VIIMEISTEN AJONEUVOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄT

10 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti jäsenvaltiossa käyttöön otettavien kyseisten tyyppien mukaisten ajoneuvojen enimmäismäärä saa olla enintään 10 prosenttia kahtena edellisvuotena kyseisessä jäsenvaltiossa käyttöön otettujen kaikkien asianomaisten tyyppien mukaisten ajoneuvojen lukumäärästä kuitenkin siten, että kyseinen enimmäismäärä ei voi olla alle 20.

Tämän menettelyn mukaisesti käyttöön otettujen ajoneuvojen vaatimustenmukaisuustodistuksessa on oltava siitä erityinen maininta.

LIITE VI

LUETTELO ERITYISDIREKTIIVIEN MUKAISESTI MYÖNNETTÄVISTÄ EY-TYYPPIHYVÄKSYNNISTÄ

EY-tyyppihyväksyntäviranomaisen leima

Luettelonumero: ...

Ajanjaksolle (mistä): ... (mihin): ...

Seuraavat tiedot on annettava edellä ilmoitetun ajanjakson aikana myönnetyistä, evätyistä tai peruutetuista EY-tyyppihyväksynnistä:

Valmistaja: ...

EY-tyyppihyväksyntänumero: ...

Merkki: ...

Tyyppi: ...

Vahvistamispäivä: ...

Ensimmäinen vahvistamispäivä (laajennusten osalta): ...

LIITE VII

MONIVAIHEISESSA EY-TYYPPIHYVÄKSYNNÄSSÄ NOUDATETTAVAT MENETTELYT

1. YLEISTÄ

1.1. Monivaiheinen EY-tyyppihyväksyntämenettely edellyttää kaikkien vaiheiden valmistajien yhteistoimintaa. Tämän vuoksi EY-tyyppihyväksyntäviranomaisten on ennen ensimmäisen tai sitä seuraavien vaiheiden EY-tyyppihyväksyntien myöntämistä varmistuttava siitä, että asianomaisten valmistajien välisestä tarvittavien asiakirjojen ja tietojen toimittamisesta ja vaihtamisesta on riittävät määräykset, jotta taattaisiin, että valmistunut ajoneuvo täyttää kaikkien liitteen II B osassa tarkoitettujen asiaankuuluvien erityisdirektiivien vaatimukset.

Toimitettavat ja vaihdettavat tiedot koskevat erityisesti kyseisten järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden EY-tyyppihyväksyntiä sekä niitä keskeneräiseen ajoneuvoon kiinteästi kuuluvia osia, joita ei ole vielä tyyppihyväksytty.

1.2. Tässä liitteessä tarkoitetut EY-tyyppihyväksynnät myönnetään ajoneuvotyypin senhetkisen valmistusvaiheen perusteella, ja ne sisältävät kaikki aikaisemmissa vaiheissa myönnetyt EY-tyyppihyväksynnät.

1.3. Monivaiheisessa EY-tyyppihyväksyntämenettelyssä kukin valmistaja on vastuussa kaikkien niiden järjestelmien, osien tai erillisten teknisten yksiköiden EY-tyyppihyväksynnästä ja tuotannon vaatimustenmukaisuudesta, jotka tämä on valmistanut tai lisännyt aiemmassa vaiheessa. Valmistaja ei ole vastuussa aiemmassa vaiheessa tyyppihyväksytyistä järjestelmistä, osista tai erillisistä teknisistä yksiköistä, paitsi jos hän muuttaa ajoneuvon osia siten, että aiemmin myönnetty EY-tyyppihyväksyntä ei ole enää voimassa.

2. MENETTELYT

Kun on kyse 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehdystä hakemuksesta, EY-tyyppihyväksyntäviranomaisten on:

a) tarkistettava, soveltuvatko kaikki asiaankuuluvien erityisdirektiivien perusteella myönnetyt tyyppihyväksynnät erityisdirektiivin asiaa koskevaan normiin;

b) huolehdittava, että kaikki tarvittavat tiedot, ottaen huomioon ajoneuvon valmistusvaihe, sisältyvät valmistusasiakirjoihin;

c) huolehdittava asiakirjojen osalta, että ajoneuvoja koskeva(t) eritelmä(t) ja valmistusasiakirjojen osaan I sisältyvät tiedot sisältyvät tyyppiä koskevien tietopakettien tietoihin tai asiaankuuluvien erityisdirektiivien perusteella annettujen EY-tyyppihyväksyntätodistusten tietoihin, tai kun on kyse valmistuneesta ajoneuvosta ja valmistusasiakirjojen osassa I tarkoitettua järjestysnumeroa ei ole mihinkään erityisdirektiiviin liittyvässä tietopaketissa, varmistettava, että asianomaiset osat tai ominaisuudet ovat valmistusasiakirjoissa olevien tietojen mukaiset;

d) tehtävä tai annettava tehtäväksi osien tai järjestelmien tarkastukset hyväksyttävää ajoneuvotyyppiä edustavista näytekappaleista sen tarkistamiseksi, onko ajoneuvo(t) valmistettu oikeaksi todistetun tyyppiä koskevan tietopaketin tietojen mukaisesti asiaankuuluvien erityisdirektiivien nojalla myönnettyjen tyyppihyväksyntien osalta;

e) tarvittaessa tehtävä tai annettava tehtäväksi tarvittavat erillisten teknisten yksiköiden asennustarkastukset.

3. TARKASTETTAVIEN AJONEUVOJEN LUKUMÄÄRÄ

Edellä 2 kohdan d alakohdan mukaisesti tarkastettavien ajoneuvojen lukumäärän on oltava riittävä, jotta ajoneuvon valmistusvaiheesta riippuen voidaan tarkastaa hyväksyntää hakevien yhdistelmien seuraavat osat:

- moottori

- vaihteisto

- vetävät akselit (lukumäärä, sijainti, yhteenkytkentä)

- ohjattavat akselit (lukumäärä ja sijainti)

- jarruttavat akselit (lukumäärä)

- kaatumisen varalta asennettu suojarakenne.

4. AJONEUVON TUNNISTAMINEN

Toisessa vaiheessa ja sitä seuraavissa vaiheissa kunkin valmistajan on pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tiettyihin osiin ja ominaisuuksiin liittyvän jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetussa neuvoston direktiivissä 89/173/ETY(1) tarkoitetun pakollisen kilven lisäksi kiinnitettävä ajoneuvoon lisäkilpi.

Tämä lisäkilpi on kiinnitettävä lujasti selvästi näkyvään ja helppopääsyiseen paikkaan ajoneuvon sellaiseen osaan, jota ei todennäköisesti vaihdeta ajoneuvon käyttöiän aikana. Tässä kilvessä on selvästi ja pysyvästi ilmoitettava seuraavat tiedot seuraavassa järjestyksessä:

- valmistajan nimi

- EY-tyyppihyväksyntänumeron osat 1, 3 ja 4

- EY-tyyppihyväksynnän vaihe

- ajoneuvon sarjanumero

- ajoneuvon suurin sallittu kuormitettu massa

- suurin vedettävä massa

- yhdistelmän suurin sallittu kuormitettu massa (jos ajoneuvoon voidaan kytkeä perävaunu)(2)

- suurin sallittu kuhunkin akseliin kohdistuva massa alkaen etuakselista(3)

- suurin sallittu kytkentäkohtaan kohdistuva pystysuora kuorma(4).

(1) EYVL L 67, 10.3.1989, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2000/1/EY (EYVL L 21, 26.1.2000, s. 16).

(2) Ainoastaan, jos arvo muuttuu senhetkisen EY-tyyppihyväksyntävaiheen aikana.

(3) Ainoastaan, jos arvo muuttuu senhetkisen EY-tyyppihyväksyntävaiheen aikana.

(4) Ainoastaan, jos arvo muuttuu senhetkisen EY-tyyppihyväksyntävaiheen aikana.

LIITE VIII

VASTAAVUUSTAULUKKO

>TAULUKON PAIKKA>

Top