EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003E0365

Neuvoston yhteinen kanta 2003/365/YUTP, annettu 19 päivänä toukokuuta 2003, Liberiaan kohdistuvia rajoittavia toimenpiteitä koskevan yhteisen kannan 2001/357/YUTP muuttamisesta

OJ L 124, 20.5.2003, p. 49–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 21/12/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2003/365/oj

32003E0365

Neuvoston yhteinen kanta 2003/365/YUTP, annettu 19 päivänä toukokuuta 2003, Liberiaan kohdistuvia rajoittavia toimenpiteitä koskevan yhteisen kannan 2001/357/YUTP muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 124 , 20/05/2003 s. 0049 - 0050


Neuvoston yhteinen kanta 2003/365/YUTP,

annettu 19 päivänä toukokuuta 2003,

Liberiaan kohdistuvia rajoittavia toimenpiteitä koskevan yhteisen kannan 2001/357/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 15 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvosto hyväksyi 7 päivänä toukokuuta 2001 yhteisen kannan 2001/357/YUTP(1) Liberiaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä pannakseen täytäntöön Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 7 päivänä maaliskuuta 2001 hyväksymän päätöslauselman 1343 (2001) Liberiaan kohdistettavista toimenpiteistä, jäljempänä "päätöslauselma 1343 (2001)".

(2) Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi 7 päivänä toukokuuta 2003 päätöslauselman 1478 (2003), jolla päätöslauselman 1343 (2001) ja päätöslauselman 1408 (2002) mukaisia Liberiaan kohdistettavia toimenpiteitä muutetaan ja niiden voimassaoloa jatketaan 7 päivään toukokuuta 2004.

(3) Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1478 (2003) kehotetaan Liberian hallitusta ottamaan käyttöön liberialaisten raakatimanttien alkuperätodistuksia koskeva yksiselitteinen ja kansainvälisesti varmistettavissa oleva järjestelmä ja määrätään, että kun tällainen järjestelmä on valmis täysimääräisesti käyttöönotettavaksi, raakatimantteihin, joita Liberian hallitus valvoo alkuperätodistuksia koskevan järjestelmän avulla, ei sovelleta Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1343 (2001) käyttöön otettua tuontikieltoa.

(4) Tiettyjen toimenpiteiden täytäntöönpano edellyttää yhteisön toimia,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN KANNAN:

1 artikla

Muutetaan yhteinen kanta 2001/357/YUTP seuraavasti:

1) Korvataan 3 artikla seuraavasti:

" 3 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet estääkseen seuraavien henkilöiden pääsy alueelleen ja kauttakulku alueensa kautta:

a) Liberian hallituksen ja sen asevoimien johtavat jäsenet, heidän puolisonsa ja kaikki muut henkilöt, jotka tukevat taloudellisesti ja sotilaallisesti päätöslauselman 1343 (2001) 14 kohdassa perustetun komitean nimeämiä Liberian naapurimaissa toimivia aseistettuja kapinallisjoukkoja, erityisesti RUF:ää Sierra Leonessa, päätöslauselmassa 1343 (2001) vahvistetuin edellytyksin;

b) kaikki henkilöt, myös LURD:n tai muiden aseistettujen kapinallisjoukkojen jäsenet, joiden edellä mainittu komitea katsoo rikkovan 1 artiklan mukaista aseidenvientikieltoa, Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1478 (2003) vahvistetuin edellytyksin."

2) Lisätään artikla seuraavasti:

" 3 a artikla

1. Kielletään kaikkien Liberiasta peräisin olevien pyöröhirsien ja sahateollisuuden tuotteiden suora ja välillinen tuonti yhteisöön.

2. Edellä 1 kohtaa sovelletaan 7 päivästä heinäkuuta 2003, jollei neuvosto toisin päätä Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston myöhemmin antamien asiaankuuluvien päätöslauselmien mukaisesti."

2 artikla

Yhteisen kannan 2001/357/YUTP voimassaoloa jatketaan 7 päivään toukokuuta 2004, jollei neuvosto toisin päätä Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston myöhemmin antamien asiaankuuluvien päätöslauselmien mukaisesti.

3 artikla

Tämä yhteinen kanta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 7 päivästä toukokuuta 2003.

4 artikla

Tämä yhteinen kanta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 19 päivänä toukokuuta 2003.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. Papandreou

(1) EYVL L 126, 8.5.2001, s. 1, yhteinen kanta sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna yhteisellä kannalla 2002/457/YUTP (EYVL L 155, 14.6.2002, s. 62).

Top