Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D1152

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1152/2003/EY, tehty 16 päivänä kesäkuuta 2003, valmisteveron alaisten tuotteiden liikkumisen ja valvonnan tietokoneistamisesta

OJ L 162, 1.7.2003, p. 5–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 386 - 389
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 386 - 389
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 386 - 389
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 386 - 389
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 386 - 389
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 386 - 389
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 386 - 389
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 386 - 389
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 386 - 389
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 81 - 84
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 81 - 84
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 71 - 74

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/1152/oj

32003D1152

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1152/2003/EY, tehty 16 päivänä kesäkuuta 2003, valmisteveron alaisten tuotteiden liikkumisen ja valvonnan tietokoneistamisesta

Virallinen lehti nro L 162 , 01/07/2003 s. 0005 - 0008


Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1152/2003/EY,

tehty 16 päivänä kesäkuuta 2003,

valmisteveron alaisten tuotteiden liikkumisen ja valvonnan tietokoneistamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta 25 päivänä helmikuuta 1992 annetussa neuvoston direktiivissä 92/12/ETY(4) edellytetään, että eri jäsenvaltioiden välillä väliaikaisen valmisteverottomuuden järjestelmän mukaisesti liikkuvien tuotteiden mukana on oltava lähettäjän laatima asiakirja.

(2) Direktiivissä 92/12/ETY edellytetyn saateasiakirjan muoto ja sisältö määritellään väliaikaisessa valmisteverottomuusjärjestelmässä liikkuvien valmisteveron alaisten tuotteiden hallinnollisesta saateasiakirjasta 11 päivänä syyskuuta 1992 annetulla komission asetuksella (ETY) N:o 2719/92(5).

(3) On tarpeen perustaa tietokoneistettu järjestelmä valmisteveron alaisten tuotteiden liikkumisen valvontaa varten, niin että jäsenvaltiot voivat saada reaaliajassa tietoja liikkumisesta ja suorittaa tarvittavat tarkastukset, myös direktiivin 92/12/ETY 15 artiklassa tarkoitetun tuotteiden liikkumisen aikana.

(4) Tietokoneistetun järjestelmän perustamisen ansiosta olisi myös voitava yksinkertaistaa väliaikaiseen valmisteverottomuusjärjestelmään kuuluvien tuotteiden yhteisönsisäistä liikkumista.

(5) Valmisteveron alaisten tuotteiden yhteisönsisäisen liikkumisen ja valvonnan tietokoneistetun järjestelmän (EMCS) olisi oltava yhteensopiva uuden tietokoneistetun passitusjärjestelmän (NCTS) kanssa ja se olisi - jos se on teknisesti mahdollista - sulautettava siihen hallinnollisten ja kaupallisten menettelyjen helpottamiseksi.

(6) Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi komission olisi yhteensovitettava jäsenvaltioiden toimia sisämarkkinoiden joustavan toiminnan varmistamiseksi.

(7) Tietokoneistetun järjestelmän laajuuden ja monimutkaisuuden vuoksi sekä yhteisön että jäsenvaltioiden on sijoitettava siihen paljon lisää inhimillisiä ja rahoituksellisia voimavaroja. Näin ollen olisi säädettävä, että komissio ja jäsenvaltiot asettavat käytettäviksi tarvittavat voimavarat järjestelmän kehittämiseksi ja käyttöönottamiseksi.

(8) Kansallisella vastuulla olevia osia kehittäessään jäsenvaltioiden olisi noudatettava sähköisiä hallintojärjestelmiä varten vahvistettuja periaatteita ja kohdeltava taloudellisia toimijoita samalla tavoin kuin muilla aloilla, joilla perustetaan tietokonejärjestelmiä. Jäsenvaltioiden olisi erityisesti annettava taloudellisten toimijoiden ja etenkin tällä alalla aktiivisten pienten ja keskisuurten yritysten käyttää näitä kansallisella vastuulla olevia osia mahdollisimman edullisesti, ja niiden olisi tuettava kaikkia toimenpiteitä, joilla pyritään pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukyvyn säilyttämiseen.

(9) Edelleen olisi tarpeen tarkentaa, mitkä tietokoneistetun järjestelmän osat ovat yhteisön vastuulla ja mistä yhteisö ei vastaa, sekä määrittää, mistä tehtävistä tietokoneistetun järjestelmän kehittämisessä ja käyttöönotossa huolehtii komissio ja mistä huolehtivat jäsenvaltiot. Tässä suhteessa komissiolla, jota asiaankuuluva komitea avustaa, olisi tärkeä tehtävä sovittaa yhteen, organisoida ja hallinnoida järjestelmää.

(10) Valmisteveron alaisten tuotteiden valvontaa koskevan tietokoneistetun järjestelmän täytäntöönpanon arviointia varten olisi tehtävä järjestelyjä.

(11) Järjestelmän rahoittaminen olisi jaettava yhteisön ja jäsenvaltioiden kesken, ja yhteisön osuus olisi rahoitettava Euroopan unionin yleisestä talousarviosta.

(12) Tietokoneistetun järjestelmän aikaansaaminen edistää valmisteveron alaisten tuotteiden liikkumisen sisämarkkinanäkökohtia. Valmisteveron alaisten tuotteiden liikkumiseen liittyvät veronäkökohdat olisi hoidettava muuttamalla direktiiviä 92/12/ETY. Tällä päätöksellä ei ole vaikutusta direktiivin 92/12/ETY mahdollisten tulevien muutosten oikeusperustaan.

(13) Ennen valmisteveron alaisten tuotteiden yhteisönsisäisen liikkumisen ja valvonnan tietokoneistetun järjestelmän käynnistämistä komission olisi todetut ongelmat huomioon ottaen yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja asianomaisten elinkeinoelämän alojen näkemykset huomioon ottaen tarkasteltava tapoja parantaa nykyistä paperisiin asiakirjoihin perustuvaa järjestelmää.

(14) Tässä päätöksessä vahvistetaan järjestelmän koko kehittämisen ja käyttöönoton edellyttämäksi ajaksi rahoituspuitteet, joita budjettivallan käyttäjä pitää talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(6) 33 kohdassa tarkoitettuna ensisijaisena ohjeenaan vuosittaisessa talousarviomenettelyssä.

(15) Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(7) mukaisesti,

OVAT TEHNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1. Direktiivin 92/12/ETY 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetunlaisten valmisteveron alaisten tuotteiden liikkumista ja valvontaa varten perustetaan tietokoneistettu järjestelmä, jäljempänä "tietokoneistettu järjestelmä".

2. Tietokoneistetun järjestelmän tarkoituksena on:

a) mahdollistaa asetuksella (ETY) N:o 2719/92 säädetyn saateasiakirjan sähköinen siirtäminen ja valvonnan parantaminen;

b) edistää sisämarkkinoiden toimintaa yksinkertaistamalla väliaikaiseen valmisteverottomuusjärjestelmään kuuluvien tuotteiden yhteisönsisäistä liikkuvuutta ja tarjoamalla jäsenvaltioille mahdollisuus seurata reaaliajassa tuotteiden kulkua ja suorittaa tarvittaessa välttämättömät tarkastukset.

2 artikla

Jäsenvaltioiden ja komission on otettava tietokoneistettu järjestelmä käyttöön kuuden vuoden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta.

Tietokoneistetun järjestelmän soveltamisen aloittamiseen liittyvät toimet on aloitettava 12 kuukauden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta.

3 artikla

1. Tietokoneistettu järjestelmä koostuu yhteisön vastuulla olevista osista ja kansallisella vastuulla olevista osista.

2. Komissio varmistaa, että yhteisön vastuulla olevia tietokoneistetun järjestelmän osia koskevassa työssä pyritään kaikin tavoin hyödyntämään uutta tietokoneistettua passitusjärjestelmää (NTCS) ja että varmistetaan tietokoneistetun järjestelmän yhteensopivuus tietokoneistetun passitusjärjestelmän kanssa ja, jos se on teknisesti mahdollista, integroidaan se uuteen tietokoneistettuun passitusjärjestelmään tavoitteena luoda integroitu tietokonejärjestelmä, jolla voidaan valvoa sekä valmisteveron alaisten tuotteiden yhteisönsisäistä liikkumista että valmisteveron alaisten tuotteiden ja muiden tullien ja verojen alaisten tuotteiden liikkumista niitä tuotaessa kolmannesta maasta tai vietäessä kolmanteen maahan.

3. Yhteisön vastuulla olevat osat ovat yhteiset eritelmät, tekniset tuotteet, yhteisen tietoliikenneverkon / yhteisen järjestelmien rajapinnan palvelut ja kaikille jäsenvaltioille yhteiset yhteensovittamispalvelut, lukuun ottamatta kansallisten tarpeiden edellyttämiä tällaisten palvelujen muunnoksia tai erikoispiirteitä.

4. Kansallisella vastuulla olevat osat ovat kansalliset eritelmät, järjestelmään kuuluvat kansalliset tietokannat, yhteisön vastuulla olevien osien ja kansallisella vastuulla olevien osien väliset verkkoyhteydet sekä ohjelmistot ja laitteistot, joita jäsenvaltio pitää tarpeellisina varmistaakseen kyseisen järjestelmän täysipainoisen käytön koko hallinnossaan.

4 artikla

1. Komissio sovittaa yhteen tietokoneistetun järjestelmän yhteisön vastuulla olevien ja kansallisella vastuulla olevien osien perustamisen ja toiminnan 7 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen, erityisesti seuraavilta osin:

a) järjestelmän yhteenkytkettävyyden ja yleisen yhteentoimivuuden varmistamiseen tarvittavat perusrakenteet ja välineet;

b) mahdollisimman korkeatasoisten turvamääräysten kehittämisen tietojen luvattoman käytön estämiseksi ja järjestelmän luotettavuuden takaamiseksi;

c) välineet tietojen hyödyntämiseksi petosten torjunnassa.

2. 1 kohdan tavoitteiden saavuttamiseksi komissio tekee tietokoneistetun järjestelmän yhteisön vastuulla olevien osien perustamiseksi tarvittavat sopimukset ja laatii yhteistyössä 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa komiteassa kokoontuvien jäsenvaltioiden kanssa strategian ja hallinnointisuunnitelmat, joita järjestelmän perustaminen ja toiminta edellyttävät.

Strategiassa ja hallinnointisuunnitelmissa täsmennetään perustamiseen liittyvät ja jatkuvasti suoritettavat tehtävät, jotka komission ja kunkin jäsenvaltion on määrä tehdä. Hallinnointisuunnitelmissa täsmennetään määräajat kunkin strategiassa määritellyn hankkeen toteuttamisen edellyttämien tehtävien suorittamiselle.

5 artikla

1. Jäsenvaltioiden on suoritettava 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa hallinnointisuunnitelmissa asetettujen määräaikojen puitteissa niille osoitetut perustamiseen liittyvät ja jatkuvasti suoritettavat tehtävät.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kunkin tehtävän tuloksista ja loppuunsuorittamisen ajankohdasta. Komissio puolestaan ilmoittaa asiasta 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle.

2. Jäsenvaltiot eivät saa ryhtyä tietokoneistetun järjestelmän perustamiseen tai toimintaan liittyviin toimiin, joilla voi olla vaikutusta järjestelmän yhteenkytkettävyyteen ja yleiseen yhteentoimivuuteen tai sen yleiseen toimivuuteen.

Jäsenvaltioiden toimenpiteet, jotka voivat vaikuttaa tietokoneistetun järjestelmän yhteenkytkettävyyteen ja yleiseen yhteentoimivuuteen tai sen yleiseen toimivuuteen, edellyttävät komission 7 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti etukäteen antamaa suostumusta.

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle säännöllisesti toimenpiteistään, joihin ne ovat ryhtyneet voidakseen käyttää tietokoneistettua järjestelmää täysipainoisesti koko hallinnossaan. Komissio puolestaan ilmoittaa asiasta 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle.

6 artikla

Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista tietokoneistetun järjestelmän perustamiseen ja toimintaan sekä 4 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuihin seikkoihin liittyvistä toimenpiteistä päätetään 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti. Täytäntöönpanotoimenpiteet eivät saa vaikuttaa välillisen veron kantoa ja valvontaa koskeviin yhteisön säännöksiin eivätkä välillistä verotusta koskevaa hallinnollista yhteistyötä ja keskinäistä avunantoa koskeviin yhteisön säännöksiin.

7 artikla

1. Komissiota avustaa direktiivin 92/12/ETY 24 artiklan nojalla perustettu valmisteverokomitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa, ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

8 artikla

1. Komissio toteuttaa muut tarvittavat toimenpiteet tarkistaakseen, että Euroopan unionin yleisestä talousarviosta rahoitetut toimet toteutetaan moitteettomasti ja tämän päätöksen säännöksiä noudattaen.

Komissio seuraa säännöllisesti yhteistyössä 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa komiteassa kokoontuvien jäsenvaltioiden kanssa tietokoneistetun järjestelmän kehittämis- ja käyttöönottovaiheita määrittääkseen, onko järjestelmän tavoitteet saavutettu, sekä laatiakseen suuntaviivat tietokoneistetun järjestelmän täytäntöönpanoon tähtäävien toimien tehostamiseksi.

2. Komissio toimittaa 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle välikertomuksen seurantatoimista kolmenkymmenen kuukauden kuluttua tämän päätöksen voimaantulosta. Tarvittaessa kertomuksessa täsmennetään tietokoneistetun järjestelmän toiminnan myöhemmässä arvioinnissa käytettävät menetelmät ja perusteet.

3. 2 artiklan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun kuuden vuoden ajanjakson päättyessä komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tietokoneistetun järjestelmän täytäntöönpanosta. Kertomuksessa täsmennetään muun muassa tietokoneistetun järjestelmän toiminnan myöhemmässä arvioinnissa käytettävät menetelmät ja perusteet.

9 artikla

Komissio tiedottaa Euroopan unionin jäsenyyttä hakeneille maille tietokoneistetun järjestelmän kehittämisestä ja käyttöönotosta, ja maat voivat halutessaan osallistua suoritettaviin testeihin.

10 artikla

1. Yhteisö ja jäsenvaltiot jakavat tietokoneistetun järjestelmän perustamiskustannukset 2 ja 3 kohdan mukaisesti.

2. Yhteisö vastaa tietokoneistetun järjestelmän yhteisön vastuulla olevien osien kehittämis-, hankinta-, asennus- ja ylläpitokuluista sekä komission tai sen nimeämien alihankkijoiden tiloihin asennettujen yhteisön vastuulla olevien osien käytöstä aiheutuvista juoksevista kuluista.

3. Jäsenvaltiot vastaavat tietokoneistetun järjestelmän kansallisella vastuulla olevien osien perustamiseen ja toimintaan liittyvistä kuluista sekä niiden omiin tai niiden nimeämien alihankkijoiden tiloihin asennettujen yhteisön vastuulla olevien osien käytöstä aiheutuvista juoksevista kuluista.

11 artikla

1. Rahoituspuitteet tietokoneistetun järjestelmän rahoittamiseksi 2 artiklan ensimmäisessä alakohdassa määritetylle ajanjaksolle vahvistetaan 35 miljoonaksi euroksi Euroopan unionin yleisen talousarvion osalta.

Budjettivallan käyttäjä myöntää rahoitusnäkymien rajoissa vuotuiset määrärahat, mukaan luettuina määrärahat järjestelmän edellä mainitun käyttöönottoajanjakson jälkeistä käyttöä ja toimintaa varten.

2. Jäsenvaltioiden on arvioitava ja asetettava käytettäviksi rahoitukselliset ja inhimilliset voimavarat, jotka tarvitaan niiden 5 artiklassa esitettyjen velvoitteiden täyttämiseksi. Komissio ja jäsenvaltiot toimittavat tietokoneistetun järjestelmän perustamisen ja toiminnan edellyttämät inhimilliset, rahoitukselliset ja tekniset voimavarat.

12 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

13 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 16 päivänä kesäkuuta 2003.

Euroopan parlamentin puolesta

Puheenjohtaja

P. Cox

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. Papandreou

(1) EYVL C 51 E, 26.2.2002 s. 372.

(2) EYVL C 221, 17.9.2002, s. 1.

(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 24. syyskuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 21. tammikuuta 2003 (EUVL C 64 E, 18.3.2003, s. 1), ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 8. huhtikuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Neuvoston päätös 3. kesäkuuta 2003.

(4) EYVL L 76, 23.3.1992, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2000/47/EY (EYVL L 193, 29.7.2000, s. 73).

(5) EYVL L 276, 19.9.1992, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2225/93 (EYVL L 198, 7.8.1993, s. 5).

(6) EYVL C 172, 18.6.1999, s. 1.

(7) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

Top