EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0623

2003/623/EY: Komission päätös, tehty 19 päivänä elokuuta 2003, yhdennetyn eläinlääkinnällisen Traces-tietojärjestelmän kehittämisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 2983)

OJ L 216, 28.8.2003, p. 58–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 542 - 543
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 542 - 543
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 542 - 543
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 542 - 543
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 542 - 543
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 542 - 543
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 542 - 543
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 542 - 543
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 542 - 543
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 050 P. 3 - 4
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 050 P. 3 - 4
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 042 P. 166 - 167

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; Kumoaja 32019R1715

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/623/oj

32003D0623

2003/623/EY: Komission päätös, tehty 19 päivänä elokuuta 2003, yhdennetyn eläinlääkinnällisen Traces-tietojärjestelmän kehittämisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 2983)

Virallinen lehti nro L 216 , 28/08/2003 s. 0058 - 0059


Komission päätös,

tehty 19 päivänä elokuuta 2003,

yhdennetyn eläinlääkinnällisen Traces-tietojärjestelmän kehittämisestä

(tiedoksiannettu numerolla K(2003) 2983)

(2003/623/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/33/EY(2), ja erityisesti sen 20 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon eläinlääkinnällisten tuontimenettelyjen tietokoneistamisesta (Shift-projekti), direktiivien 90/675/ETY, 91/496/ETY, 91/628/ETY ja päätöksen 90/424/ETY muuttamisesta sekä päätöksen 88/192/ETY kumoamisesta 13 päivänä heinäkuuta 1992 tehdyn neuvoston päätöksen 92/438/ETY(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003(4), ja erityisesti sen 12 artiklan,

ottaa huomioon eläinlääkintäalan tietyistä kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY(5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003, ja erityisesti sen 37 artiklan 2 kohdan ja 37 a artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Eläinlääkintäviranomaiset yhdistävästä tietokoneverkosta (Animo) 19 päivänä heinäkuuta 1991 tehdyssä komission päätöksessä 91/398/ETY(6) määritetään eläinlääkintäyksikköjen välisen viestintäverkon periaatteet.

(2) Shift-projektissa määrätystä yhteisön tuontiedellytyksiä koskevasta tietokannasta 19 päivänä marraskuuta 1992 tehdyn komission päätöksen 92/563/ETY(7) mukaisesti asianmukaisten tietokantojen kehittäminen on komission vastuulla.

(3) Sähköisiä allekirjoituksia koskevista yhteisön puitteista 13 päivänä joulukuuta 1999 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 1999/93/EY(8) pyritään varmistamaan sähköisten allekirjoitusten turvallisuus ja luotettavuus sekä helpottamaan niiden käyttöä kansallisten ja yhteisön hallintovirkamiesten keskinäisessä sekä kansalaisten ja talouselämän toimijoiden kanssa tapahtuvassa viestinnässä.

(4) Suu- ja sorkkataudin torjumisesta Euroopan unionissa vuonna 2001 sekä tulevista ennalta ehkäisevistä toimista eläintautien välttämiseksi ja torjumiseksi Euroopan unionissa annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman A5-0405/2002 123 kohdan mukaisesti komission olisi "[ryhdyttävä] nopeasti toimenpiteisiin nykyisen eläinten kuljetuksia EU:n sisällä koskevan valvontajärjestelmän (Animo-järjestelmä) parantamiseksi".

(5) Yhdennetyn eläinlääkinnällisen tietojärjestelmän kehittämisestä 30 päivänä joulukuuta 2002 tehdyssä komission päätöksessä 2003/24/EY(9) säädetään, että komission on toiseksi kehitettävä uusi Animo-järjestelmä.

(6) Toimintojen ja käyttöliittymien optimoimiseksi jäsenvaltioiden on osallistuttava tiiviisti yhdennetyn eläinlääkinnällisen tietojärjestelmän kehittämiseen.

(7) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Ottaessaan käyttöön päätöksen 2003/24/EY mukaisesti Traces-järjestelmän, jossa Animo- ja Shift-järjestelmien toiminnot yhdistetään yhteen rakenteeseen, komissio laatii uuden Animo-järjestelmän ja asettaa sen jäsenvaltioiden käyttöön.

2 artikla

Komissiolla on käytettävissään 300000 euroa 1 artiklassa tarkoitetun uuden Animo-järjestelmän kehittämiseen.

3 artikla

Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston pääjohtaja on valtuutettu allekirjoittamaan tämän päätöksen täytäntöönpanoon tarvittavat sopimukset Euroopan komission puolesta.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 19 päivänä elokuuta 2003.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.

(2) EYVL L 315, 19.11.2002, s. 14.

(3) EYVL L 243, 25.8.1992, s. 27.

(4) EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1.

(5) EYVL L 224, 18.8.1990, s. 19.

(6) EYVL L 221, 9.8.1991, s. 30.

(7) EYVL L 361, 10.12.1992, s. 45.

(8) EYVL L 13, 19.1.2000, s. 12.

(9) EYVL L 8, 14.1.2003, s. 44.

Top