EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0268

2003/268/EY: Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä huhtikuuta 2003, Cotonoun sopimukseen liittyvän investointikehyksen hoitamisesta Euroopan investointipankille aiheutuvien kulujen korvaamisesta ja merentakaisten alueiden assosiaatiosta tehdystä päätöksestä

OJ L 99, 17.4.2003, p. 45–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 046 P. 185 - 186
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 046 P. 185 - 186
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 046 P. 185 - 186
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 046 P. 185 - 186
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 046 P. 185 - 186
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 046 P. 185 - 186
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 046 P. 185 - 186
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 046 P. 185 - 186
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 046 P. 185 - 186
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 031 P. 150 - 151
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 031 P. 150 - 151
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 114 P. 167 - 168

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/268/oj

32003D0268

2003/268/EY: Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä huhtikuuta 2003, Cotonoun sopimukseen liittyvän investointikehyksen hoitamisesta Euroopan investointipankille aiheutuvien kulujen korvaamisesta ja merentakaisten alueiden assosiaatiosta tehdystä päätöksestä

Virallinen lehti nro L 099 , 17/04/2003 s. 0045 - 0046


Neuvoston päätös,

tehty 8 päivänä huhtikuuta 2003,

Cotonoun sopimukseen liittyvän investointikehyksen hoitamisesta Euroopan investointipankille aiheutuvien kulujen korvaamisesta ja merentakaisten alueiden assosiaatiosta tehdystä päätöksestä

(2003/268/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun kumppanuussopimuksen(1), jäljempänä "Cotonoun sopimus",

ottaa huomioon neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäisen sopimuksen 12 päivältä syyskuuta 2000 Cotonoussa Beninissä 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen rahoituspöytäkirjan mukaisesta yhteisön tukien rahoituksesta ja hoidosta sekä taloudellisen avun jakamisesta EY:n perustamissopimuksen neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja alueille(2) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan yhteisön 27 päivänä marraskuuta 2001 tehdyn neuvoston päätöksen 2001/822/EY ("päätös merentakaisten alueiden assosiaatiosta")(3),

ottaa huomioon komission ehdotuksen, joka on laadittu yhteisymmärryksessä Euroopan investointipankin, jäljempänä "pankki", kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Cotonoun sopimus ei sisällä määräystä niiden kulujen korvaamisesta, jotka aiheutuvat pankille investointikehyksen hoitamisesta.

(2) Pankki käyttää investointikehyksen edunsaajilta perityt arviointien standardipalkkiotuotot kokonaisuudessaan säännönmukaisten kulujensa kattamiseen, lukuun ottamatta poikkeuksellisia palkkioita, jotka on saatu satunnaisten menojen kattamista varten,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Varaus, joka tehdään pankin perimiä palkkioita vastaan koskien investointikehyksen ja korkotukien sekä merentakaisia maita ja alueita, jäljempänä "MMA", varten saatujen rahoitusvarojen hoitamista, on enintään 10 prosenttia 2200 miljoonasta eurosta viiden vuoden aikana. Palkkioilla korvataan täysimääräisesti kulut, jotka johtuvat investointikehyksen, ja myös AKT-valtioiden ja MMA:n toimien korkotukiin varattujen rahasummien hoitamisesta Cotonoun sopimuksen ensimmäisen rahoituspöytäkirjan viisivuotiskauden aikana.

2 artikla

Sikäli kuin pankin panostus, siten kuin Cotonoun sopimuksen liitteessä II ja investointikehyksen alaista toimintaa koskevissa suuntaviivoissa määritellään, pysyy entisellä tasollaan, 1 artiklassa määrätty enimmäispalkkio muodostaa palkkioiden ylärajan.

3 artikla

Jokaisena vuotena viimeistään syyskuun 1 päivänä pankki esittää investointikehyskomitealle seuraavaa vuotta koskevat kustannusarvionsa sekä näiden edellyttämät palkkiot vastaavasti. Nämä tiedot liitetään investointikehyskomitean hyväksymään investointikehystä koskevaan liiketoimintasuunnitelmaan. Ensimmäistä vuotta koskeva kustannusesitys riippuu Cotonoun sopimuksen voimaantulopäivästä.

4 artikla

Jokaisena vuotena pankki esittää edellisen vuoden aikana toteutuneet kustannukset investointikehystä koskevassa vuosikertomuksessa, jonka investointikehyskomitea hyväksyy, sekä investointikehyksen edunsaajilta saman vuoden aikana perittyjen arviointipalkkioiden määrän. Vuosikertomusehdotus, joka sisältää nämä luvut, annetaan investointikehyskomitealle viimeistään helmikuun 28 päivänä ja lopullinen kertomus viimeistään kesäkuun 30 päivänä.

5 artikla

Jos pankille johtuvat kustannukset määrätyltä vuodelta ovat alhaisemmat tai korkeammat kuin mitä vastaavassa liiketoimintasuunnitelmassa on esitetty, pankki pyytää investointikehyskomitean päätöstä tarpeellisista järjestelyistä.

6 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitetut palkkiovaraukset katetaan jäsenvaltioille velanhoitomaksuina tulevista takaisinmaksuista, jotka syntyvät riskipääomaoperaatioista ja peräkkäisten AKT-EY-sopimusten perusteella myönnetyistä erityislainoista. Kullekin jäsenvaltiolle kuuluva rahamäärä määritellään jäsenvaltion suhteellisen osuuden perusteella sen maksuosuudesta yhdeksänteen Euroopan kehitysrahastoon. Jäsenvaltioiden osalta, joiden takaisinmaksusaamiset eivät toistaiseksi ole määrällisesti riittävän suuret, pankki veloittaa näiden tilejä sekä perii vuotuista korkoa, jonka määrä on kulloinkin voimassa oleva EONIA-korko vähennettynä kahdellatoista ja puolella korkopisteellä.

7 artikla

Neuvosto, pankin kanssa yhteisymmärryksessä laaditusta komission esityksestä, päättää 1 artiklassa tarkoitettujen pankin palkkioiden rahoittamistavasta, jos velanhoitomaksuina tulevat takaisinmaksut eivät ole riittävän suuret tähän tarkoitukseen.

8 artikla

Jäsenvaltiot antavat pankille valtuudet vähentää palkkiot suoraan investointipankissa olevilta tileiltään, joille 6 artiklassa määrätyt takaisinmaksut hyvitetään. Palkkiot vähennetään jokaisen vuosineljänneksen ensimmäisenä arkipäivänä ja niille maksetaan vuotuista korkoa, joka on kulloinkin voimassa oleva EONIA-korko vähennettynä kahdellatoista ja puolella korkopisteellä.

9 artikla

Tämä päätös tulee voimaan samana päivänä kuin sisäinen sopimus. Sitä sovelletaan viiden vuoden ajan, jollei sitä korvata muilla sopimuksilla.

10 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 8 päivänä huhtikuuta 2003.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. Drys

(1) EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2) EYVL L 317, 15.12.2000, s. 355.

(3) EYVL L 314, 30.11.2001, s. 1.

Top