EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0014(01)

2003/797/EY: Euroopan keskuspankin päätös, tehty 7 päivänä marraskuuta 2003, niiden luotonanto- ja luotonotto-operaatioiden hoitamisesta, joista Euroopan yhteisö on päättänyt osana keskipitkän ajan maksujärjestelmää (EKP/2003/14)

EUVL L 297, 15.11.2003, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/07/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/797/oj

32003D0014(01)

2003/797/EY: Euroopan keskuspankin päätös, tehty 7 päivänä marraskuuta 2003, niiden luotonanto- ja luotonotto-operaatioiden hoitamisesta, joista Euroopan yhteisö on päättänyt osana keskipitkän ajan maksujärjestelmää (EKP/2003/14)

Virallinen lehti nro L 297 , 15/11/2003 s. 0035 - 0036


Euroopan keskuspankin päätös,

tehty 7 päivänä marraskuuta 2003,

niiden luotonanto- ja luotonotto-operaatioiden hoitamisesta, joista Euroopan yhteisö on päättänyt osana keskipitkän ajan maksujärjestelmää

(EKP/2003/14)

(2003/797/EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN YLEISNEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen sekä erityisesti sen 119 artiklan ja 123 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön sekä erityisesti sen 21.2 artiklan ja 44 artiklan sekä 47.1 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille 18 päivänä helmikuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 332/2002(1) ja erityisesti sen 9 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euroopan keskuspankki (EKP) otti hoidettavakseen perustamissopimuksen 117 artiklan 2 kohdan viidennessä luetelmakohdassa sekä Euroopan rahapoliittisen instituutin (ERI) perussäännön 4.1 artiklan viidennessä luetelmakohdassa ja 6.1 artiklan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitetut ERI:n tehtävät perustamissopimuksen 123 artiklan 2 kohdan ja perussäännön 44 artiklan ensimmäisen kohdan mukaisesti sekä Euroopan rahapoliittiselta instituutilta peräisin olevien tiettyjen Euroopan keskuspankin tehtävien hoitamisesta 23 päivänä kesäkuuta 1998 tehdyn päätöksen EKP/1998/NP2 1 artiklan 1 kohdan nojalla viimeistään talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen (jäljempänä "kolmas vaihe") ensimmäistä päivää välittömästi seuraavana päivänä.

(2) Euroopan keskuspankin tiettyjen tehtävien hoitamisesta keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille 1 päivänä joulukuuta 1998 tehdyn päätöksen EKP/1998/NP15(2) nojalla niiden luotonanto- ja luotonotto-operaatioiden hoitamisesta, joista Euroopan yhteisö on päättänyt osana keskipitkän ajan maksujärjestelmää, 2 päivänä toukokuuta 1995 tehty ERI:n päätös N:o 8/95 oli pätevä ja voimassa kolmannen vaiheen ensimmäisestä päivästä alkaen.

(3) Johdanto-osan toisessa perustelukappaleessa mainittuja tehtäviä hoidettiin järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille 24 päivänä kesäkuuta 1988 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1969/88(3) 11 artiklan nojalla.

(4) Asetus (EY) N:o 332/2002 tuli voimaan 24 päivänä helmikuuta 2002 ja sillä kumottiin asetus (ETY) N:o 1969/88.

(5) Asetuksen (EY) N:o 332/2002 9 artiklan mukaan EKP:n on toteutettava tarvittavat järjestelyt lainojen hallinnoinnin järjestämiseksi kyseisessä laissa luodun keskipitkän ajan rahoitustukijärjestelyn mukaisesti.

(6) Tämä päätös asetuksen (EY) N:o 332/2002 9 artiklan täytäntöönpanosta korvaa asetuksen EKP/1998/NP15. Koska lisäksi muut päätöksessä EKP/1998/NP2 tarkoitetut ERI:n tehtävät ja päätökset eivät ole enää päteviä tai voimassa kolmannessa vaiheessa, myös päätös EKP/1998/NP2 voidaan selkeyssyistä kumota,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

EKP hoitaa asetuksen (EY) N:o 332/2002 9 artiklassa tarkoitettuja tehtäviä jäljempänä 2-8 artiklassa kuvatulla tavalla.

2 artikla

Euroopan yhteisön luotonanto- ja luotonotto-operaatiot suoritetaan EKP:n omissa nimissään avaamien tilien välityksellä.

3 artikla

1. EKP:n Euroopan yhteisön puolesta vastaanottamat varat, jotka ovat seurausta Euroopan yhteisön luotonottojärjestelyistä, siirretään samana arvostuspäivänä vastaavan luoton vastaanottavan jäsenvaltion kansallisen keskuspankin ilmoittamalle tilille.

2. EKP:n Euroopan yhteisön puolesta vastaanottamat varat, jotka koskevat luoton saaneen jäsenvaltion suorittamaa koronmaksua tai luoton takaisinmaksua, siirretään samana arvostuspäivänä Euroopan yhteisön luotonottojärjestelyjen mukaisten luotonantajien määrittämille tileille.

4 artikla

EKP avaa kunkin luotonanto- ja luotonotto-operaation osalta seuraavat euromääräiset tilit kirjanpidossaan:

a) nostrotili, jonka otsakkeena on "Euromääräiset erät, jotka pidetään..." ja joka vastaa Euroopan yhteisön puolesta vastaanotettuja varoja;

b) vastattavaa-puolen tili, joka on edellä a alakohdassa tarkoitetun tilin vastatili;

c) lisätietotili, jonka otsakkeena on "Euroopan yhteisön velat Euroopan yhteisön luotonotto-operaatioiden osalta", joka jaetaan tarvittaessa yksittäisiä luotonantajia koskeviin alatileihin luotonottojärjestelyjen osalta;

d) lisätietotili, jonka otsakkeena on "Euroopan yhteisön saamiset Euroopan yhteisön luotonanto-operaatioihin nähden".

5 artikla

EKP kirjaa 3 artiklassa kuvatut rahoitusoperaatiot niiden arvostuspäivänä veloittamalla tai hyvittämällä 4 artiklassa mainittuja tilejä.

6 artikla

1. EKP tarkastaa luotonanto- ja luotonottojärjestelyissä vahvistetut koronmaksuun ja luoton takaisinmaksuun sovellettavat eräpäivät.

2. EKP ilmoittaa kustakin eräpäivästä Euroopan yhteisölle velkaa olevan jäsenvaltion kansalliselle keskuspankille vähintään 15 kalenteripäivää ennen eräpäivää.

7 artikla

EKP antaa Euroopan komissiolle viipymättä tiedoksi kaikki operaatiot, joita se on tehnyt Euroopan yhteisön puolesta. EKP osoittaa nämä tiedoksiannot Euroopan komission talouden ja rahoituksen pääosastolle.

8 artikla

EKP laatii kunkin kalenterivuoden lopussa selvityksen tiedottaakseen Euroopan komissiolle kyseisenä vuonna suorittamistaan rahoitusoperaatioista luotonotto- ja luotonanto-operaatioihin liittyen. Selvitys sisältää tiedot luotonotto- ja luotonanto-operaatioista johtuvista Euroopan yhteisön saamisista ja veloista.

9 artikla

Päätökset EKP/1998/NP2 ja EKP/1998/NP15 kumotaan.

10 artikla

EKP:n johtokunta huolehtii kaikista järjestelyistä, jotka ovat tarpeen tämän päätöksen täytäntöön panemiseksi.

11 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 7 päivänä marraskuuta 2003.

EKP:n yleisneuvoston puolesta

Jean-Claude Trichet

(1) EYVL L 53, 23.2.2002, s. 1.

(2) Julkaistu Euroopan keskuspankin säädösten ja oikeudellisten asiakirjojen julkaisemisesta 10 päivänä marraskuuta 2000 tehdyn päätöksen EKP/2000/12 liitteessä V (EYVL L 55, 24.2.2001, s. 76).

(3) EYVL L 178, 8.7.1988 s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

Top