EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2391

Komission asetus (EY) N:o 2391/2002, annettu 30 päivänä joulukuuta 2002, kemianteollisuudessa käytettävän valkoisen sokerin tuotantotuen vahvistamisesta

OJ L 358, 31.12.2002, p. 138–138 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2391/oj

32002R2391

Komission asetus (EY) N:o 2391/2002, annettu 30 päivänä joulukuuta 2002, kemianteollisuudessa käytettävän valkoisen sokerin tuotantotuen vahvistamisesta

Virallinen lehti nro L 358 , 31/12/2002 s. 0138 - 0138


Komission asetus (EY) N:o 2391/2002,

annettu 30 päivänä joulukuuta 2002,

kemianteollisuudessa käytettävän valkoisen sokerin tuotantotuen vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001(1), sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 680/2002(2), ja erityisesti sen 7 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 7 artiklan 3 kohdassa säädetään, että jossain perustamissopimuksen 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista tilanteista oleville ja tiettyjen kemianteollisuuden tuotteiden valmistuksessa käytettäville 1 artiklan 1 kohdan a ja f alakohdassa tarkoitetuille tuotteille, saman kohdan d alakohdassa tarkoitetuille siirapeille sekä CN-koodiin 1702 50 00 kuuluvalle kemiallisesti puhtaalle fruktoosille (levuloosille), silloin kun se on välituote, voidaan päättää myöntää tuotantotukia.

(2) Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen kemianteollisuudessa käytettävien sokerialan tuotteiden tuotantotuen myöntämisen osalta 27 päivänä kesäkuuta 2001 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1265/2001(3) määritetään säännöt tuotantotukien vahvistamiseksi sekä ne kemialliset tuotteet, joille voidaan myöntää tuotantotukea niiden valmistuksessa käytettävien kyseisten perustuotteiden osalta. Asetuksen (EY) N:o 1265/2001 5, 6 ja 7 artiklassa säädetään, että voimassa oleva raakasokerin, sakkaroosisiirappien ja sellaisenaan olevan isoglukoosin tuotantotuki lasketaan valkoiselle sokerille vahvistetun tuen perusteella kullekin perustuotteelle ominaisten edellytysten mukaisesti.

(3) Asetuksen (EY) N:o 1265/2001 9 artiklassa säädetään, että valkoisen sokerin tuotantotuki on vahvistettava kuukausittain kunkin kuukauden 1 päivänä alkaviksi kausiksi. Sitä voidaan muuttaa ennen määräajan päättymistä, jos yhteisön sokerinhinnat ja/tai maailmanmarkkinahinnat muuttuvat merkittävästi. Edellä mainittujen säännösten soveltamisesta seuraa, että tuotantotuki olisi vahvistettava 1 artiklan mukaiseksi ja mainitussa artiklassa esitetyksi kaudeksi.

(4) Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 1 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetun valkoisen sokerin ja raakasokerin määritelmän muuttamisen vuoksi lisättyä maku- tai väriainetta tai muita aineita sisältäviä sokereita ei enää pidetä näihin määritelmiin sisältyvinä ja niitä on sen vuoksi pidettävä "muina sokereina" Asetuksen (EY) N:o 1265/2001 1 artiklan mukaan ne ovat kuitenkin perustuotteina oikeutettuja tuotantotukeen. Näihin tuotteisiin sovellettavan tuotantotuen vahvistamiseksi olisi sen vuoksi säädettävä niiden sakkaroosipitoisuuteen perustuvasta laskentamenetelmästä.

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1265/2001 4 artiklassa tarkoitetun valkoisen sokerin tuotantotuki vahvistetaan 40,610 EUR/100 kg:ksi.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä joulukuuta 2002.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1.

(2) EYVL L 104, 20.4.2002, s. 26.

(3) EYVL L 178, 30.6.2001, s. 63.

Top