Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2370

Neuvoston asetus (EY) N:o 2370/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, kalastusalusten romuttamista koskevasta yhteisön kiireellisestä toimenpiteestä

OJ L 358, 31.12.2002, p. 57–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 005 P. 458 - 459
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 005 P. 458 - 459
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 005 P. 458 - 459
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 005 P. 458 - 459
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 005 P. 458 - 459
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 005 P. 458 - 459
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 005 P. 458 - 459
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 005 P. 458 - 459
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 005 P. 458 - 459

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2370/oj

31.12.2002   

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

L 358/57


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2370/2002,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2002,

kalastusalusten romuttamista koskevasta yhteisön kiireellisestä toimenpiteestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen, ja erityisesti sen [36 ja] 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kalatalousalan rakenteellisia toimia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja edellytyksistä 17 päivänä joulukuuta 1999 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2792/1999 (3) on tarjonnut alusten käytöstä poistamista koskevia kannustimia keinona saattaa laivaston kapasiteetti pitkällä aikavälillä tasapainoon käytettävissä olevien kalavarojen kanssa.

(2)

Useat yhteisön kalastusalan kannalta tärkeät kannat tällä hetkellä ovat vakavasti uhanalaisia. Niille kalastusalusten omistajille, joiden kalastusmahdollisuudet ovat merkittävästi vähentyneet neuvoston hyväksymän elvytyssuunnitelman vuoksi, olisi sen vuoksi tarjottava lisäkannustimia alusten käytöstä poistamiseksi asetuksessa (EY) N:o 2792/1999 jo säädettyjen lisäksi. Jäsenvaltioiden käyttöön olisi annettava tähän tarkoitukseen riittävästi lisärahoitusta.

(3)

Ainoastaan niillä alusten omistajilla, joihin elvytyssuunnitelmien vaikutus kohdistuu ankarana, olisi oltava mahdollisuus käyttää hyväkseen alusten käytöstä poistamista koskevia lisäkannustimia tässä asetuksessa määriteltävään kalastusalusten romuttamiseen. Vähintään 25 prosentin vähennystä asianomaisen aluksen kalastusmahdollisuuksissa olisi pidettävä ankaran vaikutuksen objektiivisena indikaattorina.

(4)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2792/1999 7 artiklassa säädetyt romutuspalkkioiden enimmäismäärät eivät ole riittäviä, jotta voitaisiin suorittaa korkeampia palkkioita.

(5)

Kalavarojen säilyttämistä koskevista syistä johtuen yhteisön toimenpide olisi toteutettava mahdollisimman pian ja sen olisi oltava ajallisesti rajoitettu, jotta asianmukainen laivaston rakenneuudistus voidaan toteuttaa viipymättä.

(6)

On tarpeen varmistaa, että romuttamiseen tarkoitettujen lisävarojen käyttö on riittävän joustavaa, jotta ne voidaan ohjata niitä eniten tarvitseville jäsenvaltioille.

(7)

Olisi määriteltävä selkeästi kaikkien osapuolien tehtävät rahoitustoimenpiteen täytäntöönpanossa ja pyrittävä takaamaan toimenpiteen hallinnointi- ja seurantamenettelyjen avoimuus ja tasapuolisuus.

(8)

Tämän asetuksen nojalla annetut rahoitusosuuksia koskevat säännöt olisi määriteltävä viittauksilla neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2792/1999 vahvistettuihin sääntöihin.

(9)

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (4) mukaisesti.

(10)

Tämän asetuksen perustavoitteen, eli kalavarojen säilyttämisen ja kestävän hyödyntämisen toteuttamiseksi on tarpeen ja aiheellista säätää kalastusalusten romuttamista koskevista säännöistä. Perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I OSASTO   Kohde ja tukikelpoisuus

1 artikla

Kohde

Tällä asetuksella toteutetaan vuosina 2003—2006 yhteisön kiireellinen toimenpide, jonka tarkoituksena on auttaa jäsenvaltioita saavuttamaan neuvoston hyväksymistä elvytyssuunnitelmista johtuvat pyyntiponnistuksen lisävähennykset. Toimenpide muodostuu erityisestä kannustimesta, jolla jäsenvaltiot saavat varoja elvytyssuunnitelmien aiheuttamien kalastusalusten lisäromutustarpeidensa yhteisrahoitukseen.

2 artikla

Tukikelpoisuus

Kalastusalus, johon sovelletaan neuvoston hyväksymää elvytyssuunnitelmaa, voi saada korotetun romutuspalkkion 3 artiklan mukaisesti edellyttäen, että:

a)

kalastusalus on kelpoinen saamaan myös asetuksessa (EY) N:o 2792/1999 säädetyn romuttamispalkkion,

ja

b)

sen pyyntiponnistusta on elvytyssuunnitelman vuoksi ollut vähennettävä vähintään 25 prosenttia.

3 artikla

Korotetun romutuspalkkion enimmäismäärä

Kalastusalusten omistajille voidaan myöntää julkista tukea 2 artiklan mukaisten tukikelpoisten alusten osalta asetuksen (EY) N:o 2792/1999 7 artiklan 5 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen asteikkojen perusteella 20 prosentilla lisättynä.

II OSASTO   Vuosi 2003

4 artikla

Yhteisön rahoitustuki

Yhteisö voi myöntää jäsenvaltioille niille 3 artiklan nojalla aiheutuneita menoja vastaavan rahoitustuen, jäljempänä ”rahoitustuki”, vuodeksi 2003. Rahoitustuki lasketaan asetuksen (EY) N:o 2792/1999 liitteessä IV olevan taulukon 3 ryhmässä 1 vahvistettujen tasojen mukaisesti.

5 artikla

Ennakkoarvio vuotuisista menoista

Jäsenvaltioiden, jotka haluavat rahoitustukea, on esitettävä komissiolle 30 päivään kesäkuuta 2003 mennessä vuotta 2003 koskeva ennakkoarvio suunnitellusta käytöstä poistamisesta aiheutuvista menoistaan tämän yhteisön kiireellisen toimenpiteen osalta. Komissio sitoutuu tämän jälkeen varaamaan talousarviossa tätä yhteisön kiireellistä toimenpidettä varten käytettävissä olevan vuotuisen kokonaismäärän.

6 artikla

Menettely

1.   Jäsenvaltioiden on jätettävä menojen maksamista koskevat hakemuksensa 30 päivään kesäkuuta 2004 mennessä. Komissio tekee päätöksen kullekin jäsenvaltiolle maksettavasta rahoitusosuudesta esitettyjen hakemusten ja kussakin jäsenvaltiossa elvytyssuunnitelmien osalta vallitsevan tilanteen perusteella. Komissio maksaa enintään 50 prosenttia tuesta hakemuksen saatuaan ja jäljellä olevan määrän saatuaan 2 kohdassa tarkoitettujen viranomaisten antaman todistuksen.

2.   Tämän yhteisön kiireellisen toimenpiteen täytäntöönpanosta vastaavat ne viranomaiset, jotka kyseisissä jäsenvaltioissa toimivat kalastusta koskevien rakennerahastotoimenpiteiden hallinto- ja maksuviranomaisina. Ne suorittavat niille rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöistä 21 päivänä kesäkuuta 1999 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1260/1999 (5) osoitetut tehtävät.

3.   Jollei tästä asetuksesta johtuvista säännöksistä muuta johdu, sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltuvia säännöksiä, erityisesti 33-39 artiklaa sekä johdettua oikeutta.

III OSASTO   Vuodet 2004—2006

7 artikla

Tämän kalastusalusten romuttamista koskevan yhteisön kiireellisen toimenpiteen rahoittamiseen vuosina 2004—2006 tarvittavat varat annetaan käyttöön kohdentamalla, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 41 ja 44 artiklassa säädetyt rakennerahastovarat uudelleen ja sisällyttämällä ne olemassa oleviin kalatalouden ohjauksen rajoitusvälineen (KOR) mukaisiin ohjelmiin.

IV OSASTO   Täytäntöönpano ja voimaantulo

8 artikla

Täytäntöönpano

Komissio vahvistaa tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt [kalavarojen säilyttämisestä ja kestävästä käytöstä yhteisessä kalastuspolitiikassa] annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (6) 30 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

9 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2002.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. FISCHER BOEL


(1)  EYVL C 227 E, 24.9.2002, s. 333.

(2)  Lausunto annettu 5. joulukuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  EYVL L 337, 30.12.1999, s. 10, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 179/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 25).

(4)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  EYVL L 161, 26.6.1999, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1447/2001 (EYVL L 198, 21.7.2001, s. 1).

(6)  Ks. tämän virallisen lehden sivu 59.


Top