Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2302

Komission asetus (EY) N:o 2302/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maito- ja maitotuotealan tuontijärjestelmän ja tariffikiintiöiden avaamisen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2535/2001 muuttamisesta

OJ L 348, 21.12.2002, p. 78–79 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 037 P. 532 - 533
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 037 P. 532 - 533
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 037 P. 532 - 533
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 037 P. 532 - 533
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 037 P. 532 - 533
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 037 P. 532 - 533
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 037 P. 532 - 533
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 037 P. 532 - 533
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 037 P. 532 - 533
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 045 P. 280 - 282
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 045 P. 280 - 282
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 038 P. 66 - 67

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2302/oj

32002R2302

Komission asetus (EY) N:o 2302/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maito- ja maitotuotealan tuontijärjestelmän ja tariffikiintiöiden avaamisen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2535/2001 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 348 , 21/12/2002 s. 0078 - 0079


Komission asetus (EY) N:o 2302/2002,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2002,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maito- ja maitotuotealan tuontijärjestelmän ja tariffikiintiöiden avaamisen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2535/2001 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä 6 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2580/2000(2), ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan ja 7 artiklan 2 ja 3 kohdan,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 509/2002(4), ja erityisesti sen 29 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon seitsemän sopimuksen tekemisestä Sveitsin valaliiton kanssa 4 päivänä huhtikuuta 2002 tehdyn neuvoston ja komission päätöksen 2002/309/EY, Euratom(5) ja erityisesti sen 5 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Luxemburgissa 21 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn ja päätöksellä 2002/309/EY, Euratom hyväksytyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen liitteen 2 mukaisesti kiintiö nro 09.4155 koskee jogurttia ja myös maustettua jogurttia. Tämän vuoksi olisi kyseisen kiintiön tavaran kuvausta muutettava.

(2) On osoittautunut, että "Halloumi"-niminen juusto voidaan luokitella komission asetuksen (EY) N:o 2535/2001(6), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1667/2002(7), liitteessä III olevan C osan 2 tai 3 järjestysnumeroon. Sekaannusten välttämiseksi olisi tavaran kuvaus muutettava kyseisessä liitteessä.

(3) Asetus (EY) 2535/2001 olisi tämän vuoksi muutettava.

(4) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean ja liitteeseen I kuulumattomien jalostettujen maataloustuotteiden kauppaan liittyviä horisontaalisia kysymyksiä käsittelevän hallintokomitean yhteisessä kokouksessa antaman lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2535/2001 seuraavasti:

1) Korvataan liitteessä I olevassa F osassa kiintiötä 09.4155 koskeva teksti tämän asetuksen liitteessä I olevalla tekstillä.

2) Korvataan liitteessä III oleva C osa tämän asetuksen liitteessä II olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Edellä olevan 1 artiklan ensimmäistä kohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2002.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 318, 20.12.1993, s. 18.

(2) EYVL L 298, 25.11.2000, s. 5.

(3) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48.

(4) EYVL L 79, 22.3.2002, s. 15.

(5) EYVL L 114, 30.4.2002, s. 1.

(6) EYVL L 341, 22.12.2001, s. 29.

(7) EYVL L 252, 20.9.2002, s. 8.

LIITE I

">TAULUKON PAIKKA>"

LIITE ΙΙ

"C Osa

ETUUSMENETTELYT TUONNISSA - MUUT

>TAULUKON PAIKKA>"

Top