Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2289

Neuvoston asetus (EY) N:o 2289/2002, annettu 19 päivänä joulukuuta 2002, lopullisten polkumyyntitullien käyttöönotosta Intiasta peräisin olevan, läpimitaltaan vähintään 1 mm:n ruostumattoman teräslangan tuonnissa annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 1600/1999 koskevan uuden viejän tarkastelun päättämisestä, tullin ottamisesta uudelleen käyttöön yhden asianomaisen maan viejän tuonnissa ja kyseisen tuonnin kirjaamisen lopettamisesta

OJ L 348, 21.12.2002, p. 54–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 045 P. 42 - 43
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 045 P. 42 - 43
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 045 P. 42 - 43
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 045 P. 42 - 43
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 045 P. 42 - 43
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 045 P. 42 - 43
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 045 P. 42 - 43
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 045 P. 42 - 43
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 045 P. 42 - 43

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2289/oj

32002R2289

Neuvoston asetus (EY) N:o 2289/2002, annettu 19 päivänä joulukuuta 2002, lopullisten polkumyyntitullien käyttöönotosta Intiasta peräisin olevan, läpimitaltaan vähintään 1 mm:n ruostumattoman teräslangan tuonnissa annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 1600/1999 koskevan uuden viejän tarkastelun päättämisestä, tullin ottamisesta uudelleen käyttöön yhden asianomaisen maan viejän tuonnissa ja kyseisen tuonnin kirjaamisen lopettamisesta

Virallinen lehti nro L 348 , 21/12/2002 s. 0054 - 0055


Neuvoston asetus (EY) N:o 2289/2002,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2002,

lopullisten polkumyyntitullien käyttöönotosta Intiasta peräisin olevan, läpimitaltaan vähintään 1 mm:n ruostumattoman teräslangan tuonnissa annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 1600/1999 koskevan uuden viejän tarkastelun päättämisestä, tullin ottamisesta uudelleen käyttöön yhden asianomaisen maan viejän tuonnissa ja kyseisen tuonnin kirjaamisen lopettamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96(1) ja erityisesti sen 11 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen, jonka se on tehnyt kuultuaan neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

A. AIEMPI MENETTELY

(1) Neuvosto otti asetuksella (EY) N:o 1600/1999(2) käyttöön lopullisen polkumyyntitullin Intiasta peräisin olevan, CN-koodiin ex 7223 00 19 kuuluvan, läpimitaltaan vähintään 1 mm:n ruostumattoman teräslangan, jäljempänä "tarkasteltavana oleva tuote", tuonnissa. Toimenpiteen lajiksi valittiin yksittäisiin viejiin sovellettava 0-55,6 prosentin suuruinen tulli sekä 55,6 prosentin suuruinen jäännöstulli.

B. TÄMÄNHETKINEN MENETTELY

1. Uuden viejän tarkastelua koskeva pyyntö

(2) Lopullisten toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen komissio vastaanotti yhdeltä intialaiselta tuottajalta, Garg Sales Co. PVT. Ltd:ltä, jäljempänä "pyynnön esittäjä", pyynnön asetusta (EY) N:o 1600/1999 koskevan uuden viejän tarkastelun vireille panemisesta perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Pyynnön esittäjä väitti, että se ei ollut etuyhteydessä muihin intialaisiin tarkasteltavana olevan tuotteen viejiin. Lisäksi se väitti, ettei se ollut vienyt tarkasteltavana olevaa tuotetta yhteisöön alkuperäisenä tutkimusajanjaksona (1 päivän huhtikuuta 1997 ja 31 päivän maaliskuuta 1998 välinen ajanjakso) vaan vasta myöhemmin. Edellä sanotun perusteella se pyysi, että sille määritettäisiin yksilöllinen tulli siltä varalta, että polkumyyntiä todettaisiin tapahtuneen.

2. Tarkastelun vireillepano

(3) Komissio tutki pyynnön esittäjän esittämän näytön ja katsoi sen riittäväksi perusteeksi panna vireille peruspäätöksen 11 artiklan 4 kohdan säännösten mukainen tarkastelu. Kuultuaan neuvoa-antavaa komiteaa ja annettuaan asianomaiselle yhteisön tuotannonalalle tilaisuuden tehdä huomautuksia komissio pani asetuksella (EY) N:o 1325/2002(3) vireille asetusta (EY) N:o 1600/1999 koskevan uuden viejän tarkastelun pyynnön esittäjän osalta ja aloitti tutkimuksensa. Samanaikaisesti pyynnön esittäjän voimassa oleva polkumyyntitulli kumottiin ja sen tuontia alettiin kirjata perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdan ja 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

3. Yhteistyöhön osallistumaton vientiä harjoittava tuottaja

(4) Saadakseen tutkimuksensa kannalta välttämättöminä pitämänsä tiedot komissio lähetti kyselylomakkeen pyynnön esittäjälle. Komissio ei kuitenkaan saanut kyselylomakkeeseen vastausta asetetussa määräajassa. Pyynnön esittäjä ei myöskään pyytänyt tämän määräajan pidentämistä. Komissio ilmoitti pyynnön esittäjälle, että näissä olosuhteissa tarkastelua koskeva tutkimus oli määrä päättää tutkimatta enempää pyynnön esittäjän yksilöllisen tullin määrittämistä koskevaa pyyntöä. Pyynnön esittäjälle annettiin kymmenen päivää aikaa esittää huomautuksensa. Pyynnön esittäjä ei esittänyt mitään huomautuksia sen jälkeen, kun komissio oli ilmoittanut aikomuksestaan päättää tarkastelua koskeva tutkimus.

(5) Tämän vuoksi on pääteltävä, että Garg Sales Co. PVT. Ltd ei ole toiminut yhteistyössä tutkimuksessa, koska se ei vastannut komission lähettämään kyselylomakkeeseen. Tarkastelu olisi sen vuoksi päätettävä ja komission asetuksen (EY) N:o 1325/2002 2 artiklalla kumottu polkumyyntitulli olisi otettava uudelleen käyttöön takautuvasti 24 päivästä heinäkuuta 2002 alkaen. Saman asetuksen 3 artiklassa säädetty tuonnin kirjaaminen olisi myös lopetettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Päätetään komission asetuksen (EY) N:o 1325/2002 1 artiklalla vireille pantu Intiasta peräisin olevan, CN-koodiin ex 7223 00 19 kuuluvan, läpimitaltaan vähintään 1 mm olevan, vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä sisältävän Garg Sales Co. PVT. Ltd:n (Taric-lisäkoodi A404) tuottaman ja yhteisöön vietäväksi myymän ruostumattoman teräslangan (ei kuitenkaan sellaisen, jossa on vähintään 28 mutta enintään 31 painoprosenttia nikkeliä ja vähintään 20 mutta enintään 22 painoprosenttia kromia) tuontia koskevan asetuksen (EY) N:o 1600/1999 tarkastelu.

2 artikla

Otetaan uudelleen käyttöön asetuksella (EY) N:o 1600/1999 käyttöön otettu ja komission asetuksen (EY) N:o 1325/2002 2 artiklalla kumottu polkumyyntitulli tämän asetuksen 1 artiklassa yksilöidyssä tuonnissa 24 päivästä heinäkuuta 2002 alkaen.

3 artikla

Tulliviranomaiset velvoitetaan asetuksen (EY) N:o 384/96 14 artiklan 5 kohdan nojalla lopettamaan tämän asetuksen 1 artiklassa yksilöidyn tuonnin kirjaaminen.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2002.

Neuvoston puolesta

Puhemies

L. Espersen

(1) EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1972/2002 (EYVL L 305, 7.11.2002, s. 1).

(2) EYVL L 189, 22.7.1999, s. 19.

(3) EYVL L 194, 23.7.2002, s. 27.

Top